Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
68
U kunt de volumeknop of de knoppen Vol ▲/▼ gebruiken voor het veranderen
van het beeld of opnieuw drukken op de Pic.Adj. knop om door te gaan naar het
volgende item.
Instellingen zijn beschikbaar voor helderheid, contrast, verzadiging, scherpte en
Y/C-vertraging.
Een tweede functie van de toets Picture Adjustment is het instellen van de
uitvoerresolutie van de scaler (dit kan ook in het OSD - zie eerder in deze
handleiding).
Als de knop op het het voorpaneel (niet de afstandsbediening) wordt ingedrukt
en ingedrukt gehouden gedurende ongeveer 10 seconden, toont de 751R V2 de
actuele scaler-outputresolutie op de 751R V2’s display op de voorzijde. Als u de
toets nog eens 10 seconden ingedrukt houdt, verandert de uitvoerresolutie in de
volgende beschikbare waarde (en heeft de tv tijd voor hersynchronisatie).
Als u de toets nog langer ingedrukt houdt, komen om beurten alle uitvoerresoluties
aan bod: 480p 60Hz, 576p 50HZ, 720p 50Hz, 720p 60Hz, 1080i 50Hz, 1080i
60Hz, 1080p 50Hz en 1080p 60Hz (en weer terug).
Deze functie kan handig zijn als de scaler-uitvoer per ongeluk is ingesteld op een
resolutie die uw tv-toetsel niet ondersteunt, zodat u geen beeld hebt.
Als u de toets Pic.Adj. ingedrukt houdt, bladert de 751R V2 automatisch door alle
resoluties. Zodra er een beeld met de gewenste resolutie verschijnt, laat u de
toets gewoon los.
Audiosplitmodus
In sommige gevallen kan de 751R V2 de gebruiker naar een bron laten kijken
terwijl hij naar een andere bron luistert. U kunt bijvoorbeeld naar het beeld van
een sportzender kijken en tegelijk luisteren naar een commentaar van een andere
bron, bijvoorbeeld de tuner.
U activeert de Audiosplitmodus als volgt:
1. Selecteer eerst op de gewone manier de bron waarnaar u wilt kijken.
2. Druk dan op de toets voor de bron waarnaar u wilt luisteren en houd de toets
ingedrukt. Na ca. 4 seconden loopt de tekst ‘Audio Split’ over het display. U
luistert nu naar de andere bron. Het beeld blijft onveranderd.
1 2
Met de 751R V2 is audiosplit mogelijk vanaf elke bron, ongeacht de video-
invoersoort (composite, S-Video, component of HDMI), maar uitsluitend naar
bronnen waar analoge of digitale audio de actuele audio-invoersoort is, niet HDMI.
Als een combinatie niet is toegestaan, loopt het bericht ‘Mode Unavailable’
(modus niet beschikbaar) over het display en blijft alles ongewijzigd. Als u de
splitsmodus wilt verlaten, selecteert u gewoon een andere bron. Alles werkt dan
weer als vanouds.
HDMI A- en B-uitgangen
De 751R V2 heeft twee HDMI-uitgangen om de aansluiting mogelijk te maken
van twee tv’s of een tv en projector etc. Beide uitgangen tonen hetzelfde beeld.
HDMI A is ook voorzien van een audioretourkanaal voor tv’s die dit hebben (zie
eerder gedeelte).
Om te schakelen tussen alleen HDMI A actief, HDMI B actief of HDMI A en B beide
actief, selecteert u het menu HDMI/Component Assign in de OSD en highlight u
het menu-item HDMI Out. Gebruik de linker- en de rechterknop om door de opties
te bladeren.
HDMI/Component Assign
HDMI 1 :
HDMI 2 :
HDMI 3 :
HDMI 4 :
HDMI 5 :
Component 1 :
Component 2 :
Component 3 :
HDMI Out :
Return I/O
BD/DVD
VIDEO 1
VIDEO 2
Recorder 1
AUX
BD/DVD
VIDEO 1
VIDEO 2
A+B
Een andere manier is het ingedrukt houden van de Pic. Adj. knop wanneer de
OSD aan is. De output scrollt van HDMI A naar HDMI B naar HDMI A+B, etcetera.
Opmerking: De 751R V2 toont ook de actieve HDMI-uitgangen op het
voorpaneelscherm van het apparaat telkens wanneer de OSD aan is.
Dit gebeurt zodat u nog kunt zien wat de actieve uitgangen zijn, zelfs als de OSD
verdwijnt als u de HDMI-uitgang uitschakelt die u hebt aangesloten op uw tv.
HDMI-bypass
De 751R V2 is voorzien van een HDMI bypassmodus die de binnenkomende HDMI
kopieert naar de uitgang zonder interne ontvangst of verwerking.
Dit betekent niet per se dat aan alle toekomstige standaards zal worden voldaan
als zij nieuwe pixelkloksnelheden of bitdiepten gebruiken die de 751R V2 HDMI
1.4 chipset niet kan ondersteunen.
Deze eigenschap is aanwezig om enige mate van compatibiliteit mogelijk te
maken met toekomstige niet-ondersteunde audio/video-formaten omdat deze
direct kunnen worden verzonden naar de tv/projector.
Het kan ook nuttig zijn als u een tv het met ingebouwde luidsprekers en de
binnenkomende bron naar de tv wilt sturen voor decodering in plaats van de 751R
V2 het decoderen te laten doen.
Selecteer voor het selecteren van HDMI Bypass het menu Advanced Setup uit
het OSD-hoofdscherm, dan het menu Advanced Audio en highlight het menu-
onderdeel HDMI Bypass.
Geruik de voor het schakelen tussen de modi Normaal (HDMI-ontvangst)
en Bypass.
Advanced Audio Setup
Multi Ch.Out :
HDMI Bypass :
TV ARC(HDMIA) :
Auto Power Down :
Return I/O
Normal
Bypass
Disable
Enable
Trigger-uitgangen
De 751R V2 is voorzien van twee trigger-uitgangen die kunnen worden gebruikt
voor het signaleren aan externe apparaten voor eenvoudige automatische
functies.
Voorbeelden kunnen zijn het gebruik van de Triggers voor het openen en sluiten
van gordijnen, het laten op- en afrollen van een projectiescherm of het aan/uit-
schakelen van externe stroombronnen, etc.
De uitgangen zijn 0V voor Uit en 12V voor Aan bij tot 100mA. De aansluitingen
zijn 3,5 mm mono mini-jacks, met het uiteinde als de uitgang, de ring als aarding.
Om te kiezen hoe de triggers werken, kiest u het menu Advanced Setup uit het
hoofdmenu, dan selecteert u het menuonderdeel trigger A (of trigger B). De opties
zijn:
Advanced Setup Menus
Advanced Audio
Input Name Assign
Advanced Dolby/DTS
Advanced Audyssey
Trigger A
Trigger B
OSD Setup/SW Version
Return I/O
Handmatige selectie: Ja/Nee – Indien ingeschakeld, betekent dit dat de trigger-
uitgang kan worden in- en uitgeschakeld door de bijpassende Trigger-knop op de
afstandsbediening.
Indien uitgeschakeld hebben deze knoppen geen effect.
Opmerking: Indien uitgeschakeld kunnen de toetsen op de afstandsbediening
worden gebruikt om tussen de outputs te schakelen (de status te overschrijven),
zelfs als ze ook de status volgen van een zone of bronselectie zoals hieronder.
Volg standby: Ja/Nee/Zone 2 – dit betekent dat de trigger-uitgang de Aan/Uit-
status van de hoofdzone kan volgen of anders die van zone 2.
Sources: Ja/Nee – er kan geen trigger-uitgang worden gemaakt om naar hoog te
gaan als een of meer specieke bronnen worden geselecteerd.
Opmerking: Volg Standby en selecteren van Sources die wederzijds uitsluitende
opties zijn.
30

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Azur 751R V2 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Azur 751R V2 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 12,9 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Azur 751R V2

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Deutsch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Englisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Französisch - 8 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Italienisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Spanisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Polnisch - 40 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info