Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
751R V2azur
21
POLSKI
Amplituner 751R V2 obsługuje wiele trybów odsłuchiwania muzyki i kina domowego.
Dźwięk, jaki może zaoferować amplituner 751R V2, zależy zarówno od podawanego do
niego sygnału źródłowego, jak i od wybranej konguracji głośników oraz wybranego trybu
dekodowania. Poniżej pokrótce opisano formaty dźwięku przestrzennego obsługiwane
przez amplituner 751R V2, aby można było się z nimi zapoznać przed przeczytaniem
instrukcji użytkowania samego urządzenia.
Bezstratny format dźwięku rmy Dolby, opracowany głównie celem zastosowania w
wysokiej pojemności płytach Blu-ray i odtwarzaczach Blu-ray. Dzięki zastosowaniu
bezstratnego w 100% kodowania format Dolby True HD zapewnia teoretycznie taki sam
dźwięk, jak ten wyprodukowany w studiu. W starszych formatach, jak na przykład Dolby
Digital 5.1 lub EX, stosowano kodowanie stratne, w którym niektóre dane (przynajmniej te
teoretycznie mniej słyszalne) były bezpowrotnie tracone w procesie kodowania, co miało
na celu zmniejszenie ilości miejsca wymaganego na płycie do zapisania danych dźwięku.
Dolby True HD jest nowym formatem, który obsługuje maksymalnie osiem (zwykle w
formacie 7.1) pełnozakresowych kanałów audio próbkowanych w rozdzielczości 24-bitowej
i z częstotliwością 96 kHz, lub też dwóch kanałów 24 bity/192 kHz, zapisywanych na
płytach Blu-ray. Format ten nie jest wstecznie zgodny z wcześniejszymi formatami.
Dźwięk w tym formacie może być przesyłany do amplitunera 751R V2 jako strumień
danych („bitstream”) w celu dokonania zalecanego dekodowania wewnętrznego. Można
go też poddać dekodowaniu wewnętrznemu w niektórych odtwarzaczach Blu-ray, a
następnie wysłać do amplitunera 751R V2 jako wielokanałowy sygnał PCM. W obu
przypadkach wymagane jest połączenie HDMI z amplitunerem 751R V2 oraz odtwarzacz
Blu-ray obsługujący ten format. Sygnał w formacie Dolby True HD można bowiem przesyłać
wyłącznie za pośrednictwem złącza HDMI.
Schemat kodowania oparty na kodeku Dolby Digital, który został ulepszony w celu
usprawnienia efektywności kodowania i poprawienia jakości dźwięku. Format Dolby
Digital Plus obsługuje osiem (7.1) w pełni cyfrowych kanałów, w odróżnieniu od formatu
Dolby Digital 5.1 (lub 6.1 w jego odmianie EX, gdzie szósty kanał jest kodowany
matrycowo). Strumienie danych formatu Dolby Digital Plus nie wstecznie zgodne
z dotychczas używanymi dekoderami Dolby Digital, lecz wymagają zastosowania
specjalnego amplitunera AV zaprojektowanego do ich dekodowania (jak np. model 751R
V2) oraz połączenia HDMI, gdyż sygnał w formacie Dolby Digital Plus można obecnie
przesyłać wyłącznie za pośrednictwem złącza HDMI. Wymagane jest jednak, aby każdy
odtwarzacz Blu-ray obsługujący format Dolby Digital Plus udostępniał również możliwość
konwersji tego formatu na strumień Dolby Digital 5.1 w celu umożliwienia odtwarzania
go w dotychczas używanych systemach Dolby Digital. Amplituner 751R V2 jest jednak w
pełni zgodny z formatem Dolby Digital Plus.
Nowy bezstratny kodek audio rmy DTS DTS-HD Master Audio nie jest niezgodny z
wcześniejszymi wersjami, ponieważ sygnał jest przesyłany jako rozszerzenie normalnego
strumienia danych DTS. Przesyłany jest drugi wbudowany strumień, który zawiera dane
„różnicowe” między wyprodukowanym w studiu dźwiękiem oryginalnym a strumieniem
DTS z kompresją stratną, oraz dwa dodatkowe kanały. Urządzenia obsługujące format
DTS-HD Master Audio (jak np. model 751R V2) potraą wykorzystywać te dane różnicowe
w celu odtworzenia, z dokładnością co do 1 bitu, bezstratnej wersji oryginalnych danych
w formacie 7.1. Urządzenia, które nie obsługują rozszerzenia Master Audio, dekodują
oryginalny strumień 5.1 DTS i ignorują rozszerzenie Master Audio, dzięki czemu wsteczna
zgodność jest zapewniona.
DTS-HD High Resolution Audio
Format znany także pod nazwą DTS-HR. Jest to rozszerzenie oryginalnego formatu audio
DTS. Format DTS-HD High Resolution Audio obsługuje osiem (7.1) w pełni cyfrowych
kanałów, w odróżnieniu od formatu DTS 5.1 (lub 6.1 w jego odmianach DTS ES Matrix
lub DTS ES Discrete). Podobnie jak w przypadku formatu DTS-HD Master Audio,
przesyłany jest drugi wbudowany strumień, który zawiera dane „różnicowe” między
wyprodukowanym w studiu dźwiękiem oryginalnym a strumieniem DTS z kompresją
stratną, oraz dwa dodatkowe kanały. W tym przypadku jednak także dodatkowy
strumień jest tworzony przy użyciu kompresji stratnej. W zasadzie jest to 8-kanałowa
(7.1) wersja formatu DTS, którą można dekodować w urządzeniach (takich jak np. model
751R V2) obsługujących format DTS-HD High Resolution Audio. Urządzenia, które nie
obsługują rozszerzenia High Resolution, dekodują oryginalny strumień 5.1 DTS i ignorują
rozszerzenie High Resolution, dzięki czemu wsteczna zgodność jest zapewniona.
Format znany także pod nazwą DD (3/2) lub DD 5.1. Umożliwia odtworzenie maksymalnie
sześciu (5.1) kanałów z odpowiednio zakodowanego materiału Dolby Digital, w którym
występuje 5 kanałów głównych (lewy przedni, prawy przedni, środkowy, przestrzenny lewy,
przestrzenny prawy) oraz kanał LFE (Low Frequency Effects, efekty niskiej częstotliwości)
dla subwoofera. Wszystkie kanały są kodowane cyfrowo. Do dekodowania formatu Dolby
Digital wymagana jest płyta DVD z materiałem zakodowanym w standardzie Dolby Digital
oraz cyfrowe połączenie między źródłowym urządzeniem zewnętrznym (na przykład
odtwarzaczem DVD) i amplitunerem 751R V2.
Uwaga: Formaty Dolby Digital i DTS mogą czasem zawierać dane mniejszej niż maksymalna
liczby kanałów. Dotyczy to np. formatu Dolby Digital (2/0), który zawiera zakodowany
cyfrowy sygnał stereofoniczny tylko z dwoma kanałami (inne kanały są nieaktywne).
Format znany również pod nazwą DTS (3/2) lub DTS 5.1. Umożliwia odtworzenie
maksymalnie sześciu (5.1) kanałów z odpowiednio zakodowanego materiału DTS,
w którym występuje 5 kanałów głównych (lewy przedni, prawy przedni, środkowy,
przestrzenny lewy, przestrzenny prawy) oraz kanał LFE (Low Frequency Effects, efekty
niskiej częstotliwości) dla subwoofera. Wszystkie kanały kodowane cyfrowo. Do
dekodowania formatu DTS wymagana jest płyta DVD z materiałem zakodowanym w
formacie DTS oraz cyfrowe połączenie między źródłowym urządzeniem zewnętrznym i
amplitunerem 751R V2.
Tryby dźwięku przestrzennego
Ustawienia przetwarzania sygnału
wideo
Video Processing Settings
Resolution :
Frame Rate :
Aspect Ratio :
Colourimetry :
Return I/O
1080P
60Hz
16:9
AUTO
Menu umożliwia wybór ustawień, które będą mieć stosowane do źródeł mających
w menu Scaler Assign (Przypisywanie układu skalującego), w opcji „Scaler” (Układ
skalujący), ustawioną wartość „Process” (Przetwarzanie). Źródła, dla których ustawiono
wartość „Bypass” (Pomijanie) nie będą skalowane.
Dostępne ustawienia:
Scaler Assign
BD/DVD :
VIDEO 1 :
VIDEO 2 :
VIDEO 3 :
Recorder 1 :
Aux :
CD :
7.1 Direct :
Return I/O
Bypass
Bypass
Bypass
Bypass
Bypass
N/A
N/A
N/A
Resolution (Rozdzielczość): Umożliwia ustawienie rozdzielczości wyjściowej. Dostępne
opcje to 480P, 576P, 720P, 1080I oraz 1080P. „I” oznacza sygnał z przeplotem, a „P”
oznacza skanowanie progresywne.
Uwaga: W przypadku sygnałów 480P i 576P amplituner 751R V2 automatycznie ustawia
częstotliwość odświeżania, ponieważ w formatach wideo 480P zawsze używana jest
częstotliwość 60 Hz (format NTSC), a w formatach wideo 576P zawsze używana jest
częstotliwość 50 Hz (formaty PAL/SECAM).
W przypadku innych rozdzielczości możliwa jest zmiana częstotliwości odświeżania w
kolejnej pozycji menu. Zwykle najlepiej ustawić najwyższą częstotliwość obsługiwaną
przez telewizor.
Frame Rate (Częstotliwość odświeżania): Umożliwia ustawienie stałej częstotliwości
odświeżania 60 Hz (dla sygnału NTSC), 50 Hz (dla sygnału PAL) lub opcji AUTO, co
pozwala na automatyczny dynamiczny wybór przez amplituner 751R V2 częstotliwości
wyjściowej zgodnej z częstotliwością wejściową. Jeśli telewizor obsługuje zarówno sygnał
PAL, jak i NTSC, opcja AUTO jest najlepszym rozwiązaniem (ponieważ takie ustawienie
wymaga najmniejszej ilości przetwarzania przez układ skalujący). Jeśli telewizor
obsługuje tylko jeden z podanych formatów lub inny format, należy wybrać dla wyjścia
odpowiednie stałe ustawienie.
Uwaga: Wejściowy sygnał wideo o częstotliwości odświeżania 24 kl./s jest zawsze
automatycznie przekazywany z pominięciem przetwarzania przez układ skalujący i na
wyjściu podawany jest format natywny (z niezmienioną rozdzielczością, częstotliwością
odświeżania i innymi ustawieniami).
Aspect Ratio (Współczynnik proporcji obrazu): Umożliwia ustawienie jednego z dwóch
standardowych formatów wyjściowych sygnału wideo (współczynnik szerokości obrazu
do jego wysokości). W przypadku telewizora panoramicznego należy ustawić opcję
„16:9”. Jeśli telewizor nie jest panoramiczny, należy ustawić opcję „4:3”.
Colourimetry (Kolorymetria): Umożliwia ustawienie metody używanej przez układ
skalujący do opisania kolorów w wyjściowym sygnale wideo. Dostępne opcje to ITU.601,
ITU.709 oraz AUTO. Opcja ITU.601 dotyczy standardu ITU-R BT.601, rodzaju cyfrowego
komponentowego sygnału wideo opracowanego do użytku telewizyjnego. Opcja ITU.709
dotyczy standardu ITU-R BT.709, czyli nowszej wersji cyfrowego komponentowego
sygnału wideo, który początkowo opracowano do zastosowań telewizji HDTV i
monitorów komputerowych, i który bardziej precyzyjnie odzwierciedla charakterystykę
generowania kolorów na nowszych monitorach kineskopowych i w płaskich telewizorach.
Ponownie, aby wybrać opcję dającą najlepsze rezultaty w danym telewizorze, najlepiej
przeprowadzić kilka prób.
Format wyjściowy w trybie „Auto” będzie zgodny z formatem wejściowym, bez
dokonywania konwersji.
21

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Azur 751R V2 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Azur 751R V2 in der Sprache / Sprachen: Polnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 12,97 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Azur 751R V2

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Deutsch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Englisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Holländisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Französisch - 8 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Italienisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Spanisch - 40 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info