497530
2
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
40
Inhoud
Inleiding.............................................................................................................41
Belangrijke veiligheidsinstructies....................................................................42
Beperkte garantie.............................................................................................43
Bedieningselementen voorzijde......................................................................44
Aansluitingen achterpaneel.............................................................................46
Zone 2 afstandsbediening...............................................................................47
Compatibiliteit met Apple-apparaten..............................................................48
Hoofdafstandsbediening..................................................................................48
Luidsprekeraansluitingen.................................................................................49
Display voorzijde...............................................................................................49
Digitale audio-aansluitingen............................................................................50
Analoge audio-aansluitingen............................................................................50
HDMI-ingangen.................................................................................................51
Aansluitingen analoge video-ingangen...........................................................51
Aansluiting video-uitgang (HDMI A & B)..........................................................52
5.1/7.1 direct in...............................................................................................52
7.1 preamp out.................................................................................................53
Antenneaansluitingen ......................................................................................53
FM-antenne.......................................................................................................53
AM-lusantenne..................................................................................................53
Ingangen aan de voorzijde...............................................................................53
651R/751R installatie.....................................................................................54
Luidsprekers instellen.................................................................................54
Luidsprekers links- en rechtsvoor..............................................................54
Middelste luidspreker.................................................................................54
Surroundluidsprekers links- en rechtsvoor...............................................54
Subwoofer....................................................................................................54
Surround-luidsprekers links- en rechtsachter...........................................54
Luidsprekers links- en rechtsvoor..............................................................54
Audyssey 2EQ® en Autosetup...................................................................56
Bron instellen..............................................................................................59
Type audioverbinding..................................................................................59
Scaler toewijzen/verwerken.......................................................................59
Video-ingangen toewijzen...........................................................................59
Instellingen videoverwerken.......................................................................60
Surround-soundmodi........................................................................................60
DSP-modi...........................................................................................................61
Analoog stereo direct.......................................................................................61
Multi-channel PCM ...........................................................................................61
USB Audio (alleen 751R).................................................................................62
Gebruik met pc’s ..............................................................................................62
Gebruik met Macs............................................................................................62
Gebruik met Linux............................................................................................62
Bedieningsinstructies.......................................................................................63
De bron selecteren......................................................................................63
De tuner gebruiken.....................................................................................68
Zenders opslaan..........................................................................................68
Lipsync.........................................................................................................68
Audio Return Channel.................................................................................68
Beeld instellen.............................................................................................68
Audiosplitmodus..........................................................................................69
HDMI A en B outputs..................................................................................69
Trigger-uitgangen.........................................................................................69
Bi-amping.....................................................................................................70
Vergeet niet uw aankoop te registreren.
Ga naar: www.cambridge-audio.com/sts
Als u zich registreert, bent u altijd als eerste op de hoogte
van:
Nieuwe producten
Software-upgrades
Nieuws, evenementen, exclusieve aanbiedingen en
wedstrijden!
Deze handleiding is bedoeld om de installatie en het gebruik van het
product zo eenvoudig mogelijk te maken. De in dit document verstrekte
informatie is voor het drukken zorgvuldig gecontroleerd op nauwkeurigheid;
het beleid van Cambridge Audio is echter gericht op voortdurende
verbetering. Ontwerp en specificaties kunnen derhalve zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Dit document bevat informatie die wordt beschermd door eigendoms- en
auteursrecht. Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding mag geheel
noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd met behulp van mechanische,
elektronische of andere middelen, in welke vorm ook, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de fabrikant. Alle handelsmerken en
geregistreerde handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke
eigenaren.
Incognito en Incognito Ready zijn handelsmerken van Cambridge Audio
Ltd. Alle rechten voorbehouden.
© Copyright Cambridge Audio Ltd 2012
Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories. ‘Dolby’ Pro Logic en
het dubbele-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
Gefabriceerd onder licentie onder de VS-patentnummers: 5,956,674;
5,974,380; 6,226,616;6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195;
7,272,567 en andere Amerikaanse en wereldwijde patenten, verleend en
aangevraagd. DTS-HD, het Symbol en DTS-HD en het Symbol samen zijn
geregistreerde handelsmerken en DTS-HD Master Audio is een
handelsmerk van DTS, Inc. Product wordt geleverd met software. © DTS,
Inc. Alle rechten voorbehouden.
Gefabriceerd onder licentie van Audyssey Laboratories™, Inc. U.S. en
patenten in het buitenland aangevraagd.
Audyssey 2EQ
®
, Audyssey Dynamic EQ
®
en Audyssey Dynamic Volume
®
zijn geregistreerde handelsmerken en handelsmerk van Audyssey
Laboratories, Inc.
‘HDMI’,’HDMI logo’ en ‘High-Definition Multimedia Interface’ zijn
handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing
LLC.
Geluid-/sub-/LFE-configuratie....................................................................70
Opname........................................................................................................70
Opname 2/Zone 2 uitvoerkeuze................................................................71
OSD installatie/softwareversie..................................................................71
Geavanceerde Dolby-/DTS-afstellingen.....................................................71
Dynamic range control................................................................................71
Bronnaam....................................................................................................71
Gebruik van de 651R/751R met een IR-repeatersysteem.....................72
Zone 2 installatie en gebruik.....................................................................72
DTS-HD luidsprekerherindeling..................................................................74
Gebruik aangepaste installatie (custom installation; C.I.) ............................76
Resetten/back-upgeheugen............................................................................76
Problemen verhelpen.......................................................................................76
Technische specificaties..................................................................................77
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Azur 751R wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Cambridge Audio Azur 751R

Cambridge Audio Azur 751R Bedienungsanleitung - Deutsch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R Bedienungsanleitung - Englisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R Bedienungsanleitung - Französisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R Bedienungsanleitung - Italienisch - 42 seiten

Cambridge Audio Azur 751R Bedienungsanleitung - Spanisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R Bedienungsanleitung - Polnisch - 40 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info