497530
3
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
651R/751Razur
41
NEDERLANDS
Het proces van het installeren van de 651R/751R is om eerst alle aansluitingen
te maken naar uw luidsprekers en bronapparatuur en dan de unit te installeren via
de schermweergave (OSD). Er zijn verscheidene instellingen die moeten worden
gemaakt voordat de 651R/751R kan worden gebruikt.
Wij raden u echter met klem aan om, voordat u besluit wat u aansluit of als u iets
wilt wijzigen, het hoofdstuk ‘De 651R/751R instellen’ van deze handleiding door
te lezen. Dit hoofdstuk begint op pagina 54.
Hier vindt u veel uitleg die van pas kan komen bij het kiezen van de juiste
verbindingen voor zowel uw bronnen als de tv.
Dank voor de aankoop van uw 651R of 751R AV ontvanger. Wij zijn ervan
overtuigd dat u er vele jaren luisterplezier aan zult beleven. Net als alle andere
producten van Cambridge Audio, is de 651R/751R gebaseerd op onze drie
basisprincipes – verbluffende prestaties, gebruiksgemak en ongelooflijke
waarde.
De zeven afzonderlijke AB-versterkers van audiofiele kwaliteit zijn bij de
verwerking en de invoer van de signalen zelf zo weinig mogelijk betrokken en
hebben een hoog vermogen en een low-flux toroïde transformator. Dit doordachte
ontwerp van de versterkingsfase zorgt ervoor dat de 651R/751R de dynamiek en
het bereik kan weergeven die voor moderne film-soundtracks vereist zijn, en
bovendien hoogwaardige prestaties levert bij de weergave van stereo- of multi-
channel muziekbronnen.
Het toestel beschikt over alle HDMI-, digitale en analoge ingangen. Hierdoor
kunnen alle geschikte blu-ray-spelers, dvd-spelers, satellietdecoders, set-
topboxen en game-consoles worden aangesloten voor het decoderen naar stereo-
, stereo+sub- en uiteenlopende surround-soundformaten.
De nieuwste formaten worden ondersteund, waaronder Dolby True HD, Dolby
Digital Plus, DTS-HD Master Audio en DTS-HD High Resolution Audio in 5.1 of 7.1.
Met name de ondersteuning van de werkelijk verliesvrije formaten Dolby True HD
en DTS-HD Master Audio zorgen voor een ongekende geluidsgetrouwheid van blu-
ray disks.
Verschillende HDMI 1.4-functies worden ondersteund, waaronder 3d-tv en deep-
colour doorvoer van geschikte bronnen en audio return vanaf televisietoestellen
met deze functie.
De 651R/751R kan tevens gecodeerde analoge of digitale stereobronnen in Dolby
Pro Logic® II of IIx en DTS Neo:6 decoderen, voor een overtuigende en effectieve
surround-ervaring bij een matrixgecodeerde stereobron. Verfijnde post-processing
van digitaal 5.1-materiaal is ook mogelijk bij Dolby Pro Logic IIx of DTS Neo:6,
waarbij deze formaten worden geconverteerd naar 7.1.
Als alternatief maakt Dolby Pro Logic IIz processing hoogtekanaalgeneratie
mogelijk vanuit stereo of 5.1/7.1 materiaal voor een alternatieve 5.1 +
hoogtepresentatie.
Via de conventionele analoge stereo-ingangen kunnen audiofiele cd-spelers etc.
worden aangesloten; een analoge stereo-directmodus zonder verwerking
waarborgt dat deze optimaal in stereo worden weergegeven.
De 651R/751R heeft tevens een 5.1 / 7.1 kanaal analoge ingang. Hierop kan een
dvd-audio of sacd-speler met 5.1-uitgang worden aangesloten en deze ingang is
bovendien compatibel met alle toekomstige externe 7.1-audioformaten.
Naast deze volledige reeks audio-ingangen kan de 651R/751R composite, S-
video, component video en HDMI-invoersignalen omcoderen en alle analoge
videosignalen opschalen (opwaarderen) naar HDMI.
Een Zone 2 uitgang maakt het gebruik van de Surround Back versterkers mogelijk
voor het aansturen van een andere zone als deze niet worden gebruikt voor 7.1
uitvoer in de hoofdzone.
Ook kunnen als u alle 7.1 kanalen in de hoofdzone wilt gebruiken een
afzonderlijke stroomversterker en luidsprekers worden aangesloten op de Zone 2
preamp-uitgangen.
Zowel de hoofdzone als de zone 2 afstandsbedieningen zijn voorzien van de
651R/751R.
Audyssey 2EQ
®
, Audyssey Dynamic EQ
®
, Audyssey Dynamic Volume
®
met
Autosetup helpen bij het bereiken van de beste prestaties in uw specifieke ruimte
en met uw luidsprekeropstelling.
Een RS232-poort en IR-zender zorgen er eveneens voor dat de 651R/751R
gemakkelijk kan worden geïntegreerd in een opstelling op maat.
De 651R en de 751R delen alle bovenstaande uitgebreide eigenschappen. De
751R verschilt van de 651R door een extra HDMI 1.4 ingang op de achterzijde en
een extra HDMI 1.3 ingang op het voorpaneel. De 751R is voorzien van Anagram
Technologies ATF up-sampling op alle kanalen.
Dit wordt uitgevoerd door een derde DSP (Digital Signal Processor) naast de twee
gebruikt in de 651R die alle digitale audio converteert naar 24-bit/192kHz met
uitgebreide jitteronderdrukking voorafgaand aan conversie door de DAC’s.
Tenslotte is de 751R ook voorzien van een 24-bits asynchrone USB audio-ingang-
kabel met een capaciteit van tot 24-bits/192kHz audio vanuit Mac en pc.
Al deze techniek uit eigen ontwikkeling is verpakt in onze laagresonante,
akoestisch gedempte behuizing. Een Azur Navigator afstandsbediening wordt
meegeleverd; hiermee kunt u uw AV-ontvanger via één aantrekkelijke en
gebruikersvriendelijke handset bedienen.
Inleiding
Voordat u het toestel aansluit
Vergeet niet dat uw 651R/751R slechts zo goed kan zijn als het systeem waarop
het is aangesloten. Bespaar daarom niet op uw bronapparatuur, luidsprekers of
video- en audiobekabeling. Vanzelfsprekend bevelen wij vooral blu-ray spelers,
digitale en analoge iPod-docks, netwerk- en cd-spelers uit het Cambridge Audio
Azur-assortiment aan. Die zijn speciaal ontworpen om te voldoen aan dezelfde
hoge kwaliteitsnormen als onze ontvangers. Uw dealer kan u tevens voorzien van
aansluitingen van Cambridge Audio. Deze zijn van uitstekende kwaliteit, zodat u
zeker weet dat u alles uit uw systeem haalt.
Bedankt dat u de tijd neemt om de handleiding te lezen; wij raden u aan om deze
bij de hand te houden voor toekomstig gebruik.
Matthew Bramble
Technisch directeur Cambridge Audio
en het 651R/751R-ontwikkelingsteam.
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Azur 751R wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Cambridge Audio Azur 751R

Cambridge Audio Azur 751R Bedienungsanleitung - Deutsch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R Bedienungsanleitung - Englisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R Bedienungsanleitung - Französisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R Bedienungsanleitung - Italienisch - 42 seiten

Cambridge Audio Azur 751R Bedienungsanleitung - Spanisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R Bedienungsanleitung - Polnisch - 40 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info