497530
2
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
2
Spis treści
Wprowadzenie ..............................................................................................................3
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa ............................................................4
Ograniczona gwarancja................................................................................................5
Elementy sterujące na panelu przednim....................................................................6
Złącza na panelu tylnym..............................................................................................8
Pilot zdalnego sterowania strefy 2..............................................................................9
Zgodność z urządzeniami firmy Apple......................................................................10
Główny pilot zdalnego sterowania ............................................................................10
Złącza głośników........................................................................................................11
Wyświetlacz na panelu przednim .............................................................................11
Cyfrowe złącza audio .................................................................................................12
Analogowe złącza audio ............................................................................................12
Złącza wejściowe HDMI.............................................................................................13
Analogowe złącza wejściowe wideo..........................................................................13
Złącza wyjściowe wideo (HDMI A i B) .......................................................................14
Bezpośrednie wejście dźwięku 5.1/7.1...................................................................14
Wyjście przedwzmacniacza 7.1 ................................................................................15
Złącza antenowe........................................................................................................15
Antena FM ..................................................................................................................15
Antena pętlowa AM....................................................................................................15
Złącza wejściowe na panelu przednim.....................................................................15
Konfiguracja amplitunera 651R/751R....................................................................16
Ustawienia głośników...........................................................................................16
Głośniki przednie lewy i prawy ............................................................................16
Głośnik centralny..................................................................................................16
Głośniki przestrzenne lewy i prawy .....................................................................16
Subwoofer.............................................................................................................16
Głośniki przestrzenne tylne lewy i prawy............................................................16
Głośniki przednie górne lewy i prawy..................................................................16
Funkcja Audyssey 2EQ® i automatyczna konfiguracja .....................................18
Ustawienia źródłowych urządzeń zewnętrznych ................................................21
Typ połączenia audio............................................................................................21
Układ skalujący — przypisywanie/przetwarzanie ...............................................21
Przypisywanie wejść wideo ..................................................................................21
Ustawienia przetwarzania sygnału wideo...........................................................22
Tryby dźwięku przestrzennego..................................................................................22
Tryby cyfrowej obróbki sygnału (DSP).......................................................................23
Bezpośredni tor stereofonicznego sygnału analogowego.......................................23
Wielokanałowy sygnał PCM.......................................................................................23
Źródło USB audio (tylko model 751R)......................................................................24
Współpraca z komputerem PC..................................................................................24
Współpraca z komputerem Mac...............................................................................24
Współpraca z komputerem z systemem operacyjnym Linux..................................24
Zasady obsługi urządzenia........................................................................................25
Wybór źródła sygnału ...........................................................................................25
Korzystanie z tunera ............................................................................................30
Zapisywanie stacji ................................................................................................30
Synchronizacja dźwięku z obrazem ....................................................................30
Zwrotny kanał audio (ARC) ..................................................................................30
Regulacja obrazu..................................................................................................30
Tryb podziału dźwięku..........................................................................................31
Wyjścia HDMI A i B ...............................................................................................31
Wyjścia sterujące..................................................................................................31
Podwójny układ wzmacniaczy .............................................................................32
Konfiguracja tonów/subwoofera/efektów LFE ..................................................32
Nagrywanie ...........................................................................................................32
Wybór wyjścia dla nagrywarki 2/strefy 2............................................................33
Konfiguracja menu OSD/wersja oprogramowania ............................................33
Zaawansowane regulacje Dolby/DTS .................................................................33
Regulacja zakresu dynamiki................................................................................33
Zmiana nazw źródeł sygnału ...............................................................................33
Prosimy o zarejestrowanie zakupionego
urządzenia.
W tym celu należy przejść do witryny:
www.cambridge-audio.com/sts
Rejestracja umożliwia otrzymywanie informacji
na temat:
przyszłych produktów;
aktualizacji oprogramowania;
nowości, ważnych wydarzeń, atrakcyjnych ofert
o ograniczonym zasięgu i konkursów.
Celem instrukcji jest maksymalne ułatwienie instalacji i obsługi
tego produktu. Przedstawione w tej publikacji informacje były
aktualne w chwili oddania jej do druku. Jednak firma Cambridge
Audio nieustannie wprowadza kolejne udoskonalenia w swoich
produktach, w związku z czym zastrzega sobie prawo do zmiany
danych technicznych i konstrukcji urządzenia w dowolnym
momencie, bez uprzedniego powiadomienia.
Niniejsza publikacja zawiera prawnie zastrzeżone informacje,
które stanowią własność firmy i są chronione prawem autorskim.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej instrukcji nie może
być powielana w jakiejkolwiek formie ani w jakikolwiek sposób,
metodami elektronicznymi ani mechanicznymi, bez uprzedniego
uzyskania pisemnej zgody producenta. Wszystkie znaki
towarowe i zastrzeżone znaki towarowe należą do ich
odpowiednich właścicieli.
Incognito oraz Incognito Ready są znakami towarowymi firmy
Cambridge Audio Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.
© Copyright Cambridge Audio Ltd 2012
Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. „Dolby”, „Pro
Logic” oraz znak podwójnego „D” to znaki towarowe firmy Dolby
Laboratories.
Wyprodukowano na mocy patentu zarejestrowanego w USA pod
numerem: 5956674, 5974380, 6226616, 6487535, 7212872,
7333929, 7392195, 7272567 oraz innych patentów USA i
międzynarodowych (zgłoszonych i w trakcie rejestracji). DTS-HD i
jego symbol oraz DTS-HD i jego symbol są zastrzeżonymi znakami
towarowymi, a DTS-HD Master Audio jest znakiem towarowym firmy
DTS, Inc. Produkt zawiera oprogramowanie. © DTS, Inc. Wszelkie
prawa zastrzeżone.
Wyprodukowano na mocy patentu firmy
Audyssey Laboratories™, Inc. oraz innych
patentów (w trakcie rejestracji).
Audyssey 2EQ®, Audyssey Dynamic EQ®oraz Audyssey Dynamic
Volume®są znakami towarowymi i zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Audyssey Laboratories, Inc.
„HDMI”, logo „HDMI” oraz „High-Definition Multimedia Interface” są
znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
HDMI Licensing LLC.
Korzystanie z amplitunera 651R/751R ze wzmacniaczem sygnału zdalnego
sterowania ............................................................................................................34
Konfiguracja i użytkowanie strefy 2....................................................................34
Zmiana pożołożenia głośników DTS-HD .............................................................36
Korzystanie z instalacji niestandardowej.................................................................38
Zerowanie i zachowywanie pamięci ustawień.........................................................38
Rozwiązywanie problemów........................................................................................38
Dane techniczne ........................................................................................................39
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Azur 751R wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Cambridge Audio Azur 751R

Cambridge Audio Azur 751R Bedienungsanleitung - Deutsch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R Bedienungsanleitung - Englisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R Bedienungsanleitung - Holländisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R Bedienungsanleitung - Französisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R Bedienungsanleitung - Italienisch - 42 seiten

Cambridge Audio Azur 751R Bedienungsanleitung - Spanisch - 40 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info