497530
4
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
4
Dla własnego bezpieczeństwa przez podłączeniem urządzenia do gniazdka zasilania
sieciowego należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.
Przestrzeganie ich pozwoli również na uzyskanie najlepszych efektów i zwiększenie
trwałości urządzenia:
1. Przeczytaj niniejsze instrukcje.
2. Zachowaj niniejsze instrukcje.
3. Przestrzegaj wszelkich ostrzeżeń.
4. Postępuj zgodnie z wszystkimi instrukcjami.
5. Nie używaj urządzenia w pobliżu wody.
6. Czyść urządzenie wyłącznie suchą szmatką.
7. Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych. Instaluj urządzenie zgodnie z instrukcjami
producenta.
8. Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, piecyki lub inne
urządzenia (w tym wzmacniacze) emitujące ciepło.
9. Nie podłączaj niezgodnie z przeznaczeniem wtyczek polaryzowanych i z uziemieniem.
Polaryzowana wtyczka ma dwa wtyki – jeden szerszy i jeden węższy. Wtyczka z
uziemieniem ma dwa wtyki i bolec uziemienia. Szeroki wtyk lub trzeci bolec spełnia
rolę zabezpieczenia. Jeżeli wtyczka nie pasuje do gniazdka, należy skontaktować się
z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego gniazdka.
10. Unikaj stąpania po przewodzie zasilającym lub jego zaginania, szczególnie przy
wtyczkach, gniazdkach lub punktach wyprowadzenia przewodu z urządzenia.
11. Używaj wyłącznie wyposażenia/akcesoriów określonych przez producenta.
12. Używaj wyłącznie z wózkiem, podstawą, trójnogiem, wspornikiem lub
stolikiem określonym przez producenta lub sprzedawanym wraz z
urządzeniem. W przypadku korzystania z wózka zachowaj ostrożność
podczas przesuwania w celu zapobiegnięcia urazom wynikającym z
przewrócenia się wózka z urządzeniem.
13. Odłączaj od zasilania podczas burz lub w przypadku nieużywania urządzenia przez
dłuższy czas.
14. Serwisowanie należy powierzyć wykwalifikowanym serwisantom. Serwisowanie jest
konieczne w przypadku wszelkich uszkodzeń urządzenia, takich jak uszkodzenie
przewodu zasilającego lub wtyczki, rozlanie płynu na urządzenie lub w sytuacjach,
kiedy jakiś przedmiot wpadnie do urządzenia, urządzenie zostanie wystawione na
działanie deszczu lub wilgoci oraz gdy urządzenie nie działa prawidłowo lub zostało
upuszczone.
OSTRZEŻENIE
W celu zmniejszenia zagrożenia pożarem lub porażeniem prądem nie wolno
wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
– Nie należy narażać baterii (pakietu baterii lub zainstalowanych baterii) na przegrzanie
przez wystawienie na działanie słońca, ognia lub innych źródeł ciepła.
Urządzenie trzeba podłączyć w sposób umożliwiający odłączenie wtyczki zasilania z
gniazdka (lub wtyczki zasilania znajdującej się z tyłu urządzenia). W przypadku, gdy rolę
wyłącznika spełnia wtyczka zasilania, należy zapewnić łatwy dostęp do wtyczki. Należy
używać wyłącznie przewodu zasilania dostarczonego wraz z urządzeniem.
Należy zapewnić dobrą wentylację (przynajmniej 10 cm wolnej przestrzeni wokół
urządzenia). Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na urządzeniu. Nie należy
umieszczać urządzenia na dywanach lub innych miękkich powierzchniach i zasłaniać
kratek wlotu i wylotu powietrza. Nie wolno zasłaniać kratek wentylacyjnych
przedmiotami, takimi jak gazety, obrusy, zasłony itp.
Nie należy używać w pobliżu wody i narażać na kontakt z wodą lub innymi płynami (np. w
wyniku ochlapania). Na urządzeniu nie wolno umieszczać przedmiotów zawierających
płyny (np. wazonów).
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Symbol błyskawicy na tle równobocznego trójkąta ma na celu ostrzeżenie użytkownika o
występowaniu wewnątrz urządzenia „niebezpiecznego napięcia”, które nie zostało
zaizolowane i które może stanowić zagrożenie porażeniem prądem.
Znak wykrzyknika na tle równobocznego trójkąta ma na celu zwrócenie uwagi
użytkownikowi, że istnieją ważne instrukcje obsługi i konserwacji dotyczące tego
urządzenia.
Ten symbol na urządzeniu informuje, że jest to urządzenie klasy II (w którym
zastosowano podwójną izolację).
Symbol WEEE
Przekreślony pojemnik na odpady jest symbolem stosowanym w UE dla
oznaczenia konieczności oddzielnej utylizacji sprzętu elektrycznego i
elektronicznego. Ten produkt zawiera elementy elektryczne i elektroniczne,
które należy ponownie wykorzystać, poddać recyklingowi lub odzyskać, i nie
powinien być wyrzucany wraz z odpadami komunalnymi. Urządzenie należy
zwrócić lub skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą, u którego produkt został
zakupiony, w celu uzyskania bliższych informacji.
Znak CE
Produkt zgodny z europejskimi dyrektywami dotyczącymi wykorzystania
niskiego napięcia (2006/95/WE), zgodności elektromagnetycznej
(2004/108/WE) oraz wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z
energią (2009/125/WE) pod warunkiem użytkowania i podłączenia zgodnie z
niniejszymi instrukcjami. W celu zachowania zgodności wraz z tym produktem należy
używać wyłącznie akcesoriów firmy Cambridge Audio, a serwisowanie należy powierzyć
wykwalifikowanym serwisantom.
Znak C-Tick
Produkt zgodny z wymogami Australijskiego Urzędu ds. Komunikacji,
dotyczącymi łączności radiowej i zgodności elektromagnetycznej (ECM).
Znak Ross Test
Produkt ma rosyjskie atesty bezpieczeństwa elektronicznego.
Przepisy FCC
UWAGA: PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZAKŁÓCENIA W ODBIORZE
SYGNAŁU RADIOWEGO LUB TELEWIZYJNEGO SPOWODOWANE NIEUPRAWNIONYMI
MODYFIKACJAMI URZĄDZENIA. MODYFIKACJE TAKIE MOGĄ SPOWODOWAĆ UTRATĘ
UPRAWNIEŃ UŻYTKOWNIKA DO OBSŁUGI URZĄDZENIA.
Po przetestowaniu niniejszego urządzenia stwierdzono jego zgodność
z wymaganiami obowiązującymi w odniesieniu do urządzeń cyfrowych klasy
B, stosownie do części 15 przepisów FCC. Wymagania te zapewniają
dostateczny poziom zabezpieczeń przed szkodliwymi zakłóceniami w
przypadku zastosowań domowych. Niniejsze urządzenie generuje, wykorzystuje i może
emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeżeli nie zostanie zainstalowane i nie
będzie używane zgodnie z instrukcją, może spowodować szkodliwe zakłócenia łączności
radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku konkretnej
instalacji.
W przypadku, gdy urządzenie to stanowi źródło szkodliwych zakłóceń w odbiorze sygnału
radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić wyłączając i włączając je, użytkownik
powinien spróbować rozwiązać ten problem, korzystając z jednego lub z kilku
następujących rozwiązań:
– zmienić ustawienie anteny lub przenieść ją w inne miejsce;
– zwiększyć odległość między urządzeniem a odbiornikiem;
– podłączyć urządzenie do gniazdka będącego częścią innego obwodu niż ten, z którego
zasilany jest odbiornik;
– zwrócić się po pomoc do sprzedawcy lub doświadczonego technika RTV.
4

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Azur 751R wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Cambridge Audio Azur 751R

Cambridge Audio Azur 751R Bedienungsanleitung - Deutsch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R Bedienungsanleitung - Englisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R Bedienungsanleitung - Holländisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R Bedienungsanleitung - Französisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R Bedienungsanleitung - Italienisch - 42 seiten

Cambridge Audio Azur 751R Bedienungsanleitung - Spanisch - 40 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info