Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
Garantie
Capaciteit
(ton)
Nominale
gewicht (kg)
Testgewicht
(kg)
½ 500 750
1 1000 1500
1 ½ 1500 2250
2 2000 3000
3 3000 4500
5 5000 7500
Hiermede wordt bevestigd dat het product onder toezicht van onze
kwaliteitscontrole is gemaakt en de kettingtakel volgens onze
kwaliteitseisen getest werd.
Dit onderstrepen wij met een tweejarige garantieperiode. De garantie
omvat de kosteloze reparatie van het product, indien de tekortkoming
werd veroorzaakt door een component, die een fout in het materiaal, het
ontwerp of bewerking vertoont. Om dit te beoordelen moet het product in
de originele staat (niet gedemonteerd) aan ons gezonden worden. Verder
gaande aanspraken, in het bijzonder op vervanging van een directe of
indirecte schade, zijn uitgesloten.
Van garantie uitgesloten zijn schaden die door het gebruik of
overbelasting opgetreden zijn.
Service
Hebt u technische vragen? Een reclamatie? Hebt u reserveonderdelen of een gebruiksaanwijzing nodig?
Op onze website www.guede.com in Service helpen wij u snel en niet-bureaucratisch verder. Help ons om u te helpen, a.u.b.
Om uw apparaat in geval van reclamatie te kunnen identificeren hebben wij het serienummer evenals artikelnummer en
productiejaar nodig. Deze gegevens vindt u op het typeplaatje. Vul deze gegevens hieronder in om deze altijd bij de hand te
hebben.
Serienummer:
Artikelnummer:
Productiejaar:
Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-360
Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999
E-mail: support@ts.guede.com
EG-Conformiteitverklaring
Hiermede verklaren wij,
Güde GmbH & Co. KG
Birkichstraße 6
D-74549 Wolpertshausen
Deutschland,
dat de navolgend genoemde machine, op grond van zijn ontwerp en bouwwijze, evenals de door ons in omloop gebrachte
uitvoeringen, aan de desbetreffende fundamentele veiligheids- en gezondheidverordeningen van de EG-richtlijnen voldoen.
Bij niet met ons overeengekomen wijzigingen aan het apparaat verliest deze verklaring haar geldigheid.
Benaming van de machine:
TANDWIELTAKEL
Artikel nr.:
#55103
Desbetreffende EG-Richtlijnen:
2006/42/EG
Gebruikte harmoniserende normen:
EN 13157+A1:2009
06/42/EC-Annex I/05.06
Datum/Handtekening fabrikant: 20.06.2011
Gegevens betr. ondertekende: bedrijfsleider
Hr. Arnold
Technische documentatie: J. Bürkle FBL; QS
21
21

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Gude 1000 KG 55103 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Gude 1000 KG 55103 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,15 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info