Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/86
Nächste Seite
57
OBRÁZEK DĚTSKÉ JEDNOTKY
1. Anténa
2. Výběr vysokého/nízkého vysílacího výkonu
3. Konektor 6 V DC
4. Ovládání hlasitosti
5. Tlačítko napájení ZAP/VYP
6. Indikátor napájení ZAP/VYP
7. Reproduktor
8. Noční světlo
9. Ovládání nočního světla
10. Dvířka přihrádky na baterie
11. Tlačítko přiřazení (párování)
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Dodržujte prosím následující pokyny kvůli zamezení vzniku požáru, poranění osob a poškození výrobku:
Přečtěte si pokyny:
Před uvedením digitální bezdrátové dětské chůvičky 2,4 GHz byste si měli přečíst veškeré bezpečnostní a
provozní pokyny.
Uschovejte si pokyny:
Uschovejte si bezpečnostní a provozní pokyny pro pozdější nahlédnutí.
Řiďte se pokyny:
Měli byste se řídit všemi provozními pokyny.
Voda a vlhkost:
Tento výrobek je konstruován pouze pro použití v uzavřených prostorách. Jednotka by neměla být
vystavována kapajícím nebo stříkajícím kapalinám a nesmí se na ni umísťovat žádné předměty naplněné
kapalinami, jako např. vázy. Výrobek by se neměl používat v blízkosti vody; např. v blízkosti vany, umyvadla,
kuchyňského dřezu, prádelních nádob, ve vlhkém sklepení, poblíž bazénu apod.
Ventilace:
Digitální bezdrátová dětská chůvička 2,4 GHz by neměla být umístěna na posteli, pohovce, pokrývce nebo
podobném povrchu, který může blokovat ventilační otvory, nebo v uzavřených vestavbách, jako je knihovna
nebo skříňka, které mohou bránit toku vzduchu skrz ventilační otvory.
Teplo:
Digitální bezdrátová dětská chůvička 2,4 GHz by měla být umístěna mimo dosah tepelných zdrojů, jako jsou
radiátory, topné průduchy, vařiče nebo spotřebiče, které vytvářejí teplo. Na přístroj by se neměly umísťovat
zdroje otevřeného ohně, jako jsou hořící svíčky.
57

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Konig Electronic HC-BM11 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Konig Electronic HC-BM11 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Schwedisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,67 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info