Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/26
Nächste Seite
35 36
NO
7. Rengjøring og stell
Utvendig rengjøring
Utsiden og vanntanken kan rengjøres med en myk,
fuktig klut.
Glasskannen og lokket og filterinnsatsen kan vaskes
i oppvaskmaskin.
Varmeplaten kan rengjøres med en myk, fuktig klut
når den er kald.
For best kaffesmak anbefaler vi å rengjøre bønnebe-
holderen, kvernen og malt kaffetrakten jevnlig. Dette
er enklest når bønnebeholderen og kvernen er helt
tomme.
Fjern bønnebeholder
- Drei bønnebeholderen mot urviseren til de
trekantede indikatorene er innrettet .
- Fjern bønnebeholderen fra apparatet og tøm den
fullstendig.
Sett bønnebeholderen på plass:
- Innrett de trekantede indikatorene .
- Trykk lett ned på bønnebeholderen og drei den
med urviseren til den klikker på plass.
Putt et kaefilter i filterholderen .
Tøm kvernen fullstendig:
- Still apparatet til 2 kopper og en kaebønne .
- Trykk på start-knappen PÅ/AV og la apparatet
kverne til det er tomt.
- Etter kverning trykker du på PÅ/AV-knappen for
å slå apparatet av.
Fjern bønnebeholderen igjen som beskrevet over.
Rengjør kvernen.
- Drei kvernnivåskiven til ’Åpen’ .
- Løft opp braketten og dra kverneringen ut av
kvernen .
- Rengjør kvernen med den medfølgende rengjø-
ringsbørsten .
- Vi anbefaler en støvsuger for å fjerne rester av
malt kae fullstendig.
Åpne svingfilteret og kast kaefilteret .
Rengjør malt kaffetrakten:
- Hold apparatet i begge hender og legg det
forsiktig på rygg.
- Nå kan du først rengjøre området over svingfilte-
ret med børsten og en fuktig klut.
- For å åpne malt kaetrakten
holdes knappen
for malt kae inne i 5 sekunder.
- Klaen for malt kaetrakten åpnes, og trakten
kan rengjøres med børsten.
- For å lukke flappen på malt kaetrakten holdes
knappen for malt kae inne i 5 sekunder.
- Sett svingfilteret tilbake på plass, og reis opp
apparatet.
Sett kverneringen tilbake på plass og lukk braketten.
Drei kvernnivåskiven tilbake til en kverneposisjon .
Sett bønnebeholderen på plass igjen som beskrevet
over.
Avkalkning:
Basert på vannhardheten du har stilt inn (se punkt 3),
bør apparatet avskalles etter at CALC-indikatoren
lyser opp.
Mål opp avskallingsvæske i henhold til produsentens
instruksjoner, og tøm det i vanntanken. Vi anbefaler
å bruke Melitta
®
Anti Calc Filter Café Machines.
Trykk raskt på CALC-knappen . Den røde LEDen
begynner å blinke .
Gjeldende tid og ’CALC’ vises vekselsvis i displayet
.
Avskallingsprosessen kjører automatisk. For å fjerne
kraftig forkalking, må avskallingsprosessen kjøre i ca.
25 minutter.
Obs: Kun ved å kjøre den fullstendige avskallings-
prosessen kan alle kalkavsetninger fjernes. Kun ta vil
CALC-LEDen slukke. Derfor bør avskallingspro-
sessen ikke avbrytes.
Etter at avskallingsprosessen har blitt fullført, sluk-
kes lyset i CALC-knappen . Apparatet slår seg av
automatisk.
For å fullstendig fjerne alle avskallingsrester, må
apparatet skylles to ganger med maksimal mengde
vann uten kae etter avsluttet avskallingsprosess. Gå
frem som beskrevet i punkt 2.
8. Merknader om avhending
Kaemaskiner som er merket med dette symbolet
er underlagt de europeiske retningslinjene for WEEE
(Waste Electrical and Electronic Equipment).
Elektriske apparater må ikke kastes i
husholdningsavfallet. Bring kaemaskinen til
et egnet oppsamlingssted slik at den kastes
på miljøvennlig måte.
Emballasjen er et råsto og kan gjenvinnes.
Bring den tilbake til råstokretsløpet.
Plasser den malte kae i kaefilteret. Mengden
kae du bruker avhenger av din personlige smak. Vi
anbefaler å bruke 6g til 8g malt kae per kopp.
Sving filteret tilbake inn i apparatet. Et hørbart klikk
indikerer at filteret er på plass.
Slå apparatet på med start-knappen PÅ/AV .
Kaetilberedning begynner, og den grønne LEDen
blinker.
Når kaen er klar, lyser den grønne LEDen , men
slutter å blinke. Varmeplaten holder kaen din varm,
og slår seg av automatisk etter tiden du har stilt
inn (se punkt 4). Dette unngår unødvendig bruk av
elektrisitet og sparer energi. Du kan selvfølgelig slå
apparatet av manuelt når som helst .
• Dryppstoppen forhindrer at det drypper kae
når du tar kannen ut av apparatet.
Det brukte kaefilteret kan kastes raskt og enkelt
ved å bruke den avtagbare filterinnsatsen.
6. Timer-funksjon
Apparatet er utstyrt med en TIMER. Dette lar deg
starte brygging av kaffe automatisk til tidspunktet du
velger.
Klargjør apparatet som beskrevet i punkt 5. ’kaetil-
beredning’, men uten å trykke på start-knappen PÅ/
AV .
Hold nede TIMER-knappen for å stille inn ønsket
starttid. Første gangen du stiller den vil tidsindikato-
ren og klokkesymbolet blinke i displayet . Still inn
ønsket starttid ved å trykke gjentatte ganger på H-
og M-knappene . Det er mulig å fremskynde dette
ved å holde inne den respektive knappen.
To sekunder etter at du slipper opp TIMER-knap-
pen, vil gjeldende tid vises igjen. Starttiden du valgte
lagres til en ny tid velges, eller apparatet kobles fra
strømforsyningen.
Et kort trykk på TIMER-knappen aktiverer
timerfunksjonen for automatisk kaetilberedning.
Starttiden du stilte inn vises kort i displayet .
Klokkesymbolet i displayet og den hvite LEDen
lyser.
Apparatet starter tilberedning av kae automatisk til
tidspunktet du stilte inn.
Hvis du ikke kobler apparatet fra strømforsyningen,
eller programmerer en ny starttid, er tiden tidligere
satt lagret.
TIMER-funksjonen kan deaktiveres når som helst
ved å trykke TIMER-knappen . Den hvite LEDen
og klokkesymbolet vil ikke lenger lyse.
lages kae, brukes alt vannet i vanntanken. Hvis
antallet kopper og vannmengden ikke samsvarer,
kan dette føre til at du ikke får den kaesmaken du
vil ha.
5.1 Bruke kaffebønner
Når bønnebeholderen er helt fullt, kan du brygge
nok kae for 10 kopper 2 eller 3 ganger. Brente kaf-
febønner mister smaken. Fyll kun på nok kaebøn-
ner i beholderen til bruk i løpet av noen få dager.
Åpne lokket på bønnebeholderen og fyll med kae-
bønner . Lukk deretter lokket.
Merk: For å sikre at kvernen fungerer perfekt må
karamelliserte kaebønner ikke brukes. Ikke ha malt
kae i bønnebeholderen.
Åpne svingfilteret til venstre.
Brett et Melitta
®
1x4
®
kaefilter ved de pregede
sømmene, og plasser det i filterholderen . Bruk
hånden til å presse filteret inn for å sikre at det
sitter best mulig.
Sving filteret tilbake inn i apparatet. Et hørbart klikk
indikerer at filteret er på plass.
Drei maleskiven for å velge ønsket malenivå
(fra fin til grov). Maleskiven lar deg velge mellom 3
forskjellige innstillinger. Innstillinger mellom symbo-
lene er også mulig. ’Fin’-innstillingen er for standard
kae. Denne innstillingen kan gi kaen en litt bitter
karakter. Hvis en grovere innstilling velges, vil kaen
bli mindre bitter.
Trykk knappen for å velge kaestyrke . Valgt
kaestyrke vises i displayet . En kaebønne er
for mild, to bønner for medium og tre bønner
for sterk.
Slå apparatet på med start-knappen PÅ/AV .
Kaetilberedning begynner, og den grønne LEDen
blinker.
Merk: Maskinen har en overbelastning sikkerhets-
funksjon for møllen, som beskytter møllen mot
skader av fremmedlegemer som kan være til stede i
kaebønnene. Hvis du hører en høy klapring, ukjen-
te lyder under maleprosessen, slå av maskinen og
rengjør møllen som beskrevet i punkt 7.
Når kaen er klar, lyser den grønne LEDen , men
slutter å blinke. Varmeplaten holder kaen din varm,
og slår seg av automatisk etter tiden du har stilt
inn (se punkt 4). Dette unngår unødvendig bruk av
elektrisitet og sparer energi. Du kan selvfølgelig slå
apparatet av manuelt når som helst .
• Dryppstoppen forhindrer at det drypper kae
når du tar kannen ut av apparatet.
Det brukte kaefilteret kan kastes raskt og enkelt
ved å bruke den avtagbare filterinnsatsen.
5.2 Bruke malt kaffe
For å bruke malt kae må innstillingen for malt kae
velges.
Åpne svingfilteret til venstre.
Brett et Melitta
®
1x4
®
kaefilter ved de pregede
sømmene, og plasser det i filterholderen . Bruk
hånden til å presse filteret inn for å sikre at det
sitter best mulig.
NO
20

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Hallo ich möchte 10 Tassen Kaffee machen , aber es kommen nur zwei Tassen.
  Was kann ich da tun? Eingereicht am 6-8-2022 06:31

  Antworten Frage melden
 • Meine Melitta Aromafresh ,halbes Jahr alt ,mahlt normalaber die bbrüht nicht mehr. Eingereicht am 28-7-2022 17:03

  Antworten Frage melden
 • Meine Melitta Aroma fresh Therm entkalt nicht. Sie startet nicht das entkaltung sprogramm Eingereicht am 18-4-2022 12:31

  Antworten Frage melden
 • Guten Morgen, bei meiner Melitta Aroma Fresh geht die Entkalkung nicht wenn ich auf die Taste drücke kommt die Nummer 4 und es tut sich nichts????? Eingereicht am 8-4-2022 07:53

  Antworten Frage melden
 • Calc, Taste leuchtet rot, entkalken geht nicht, trotz Druck der Taste, und befüllen mit Wasser und Entkalker Eingereicht am 12-3-2022 15:24

  Antworten Frage melden
 • Melitta Aromafresh im Januar bei Otto gekauft
  Wird zwei Mal am Tag genutzt jetzt leuchtet seit kurzem die Entkalker Taste da ich keinen Entkalker im Haus ging es mit leuchtenden Taste das Kaffee brühen jetzt habe ich welchen
  Das Problem der Entkalker Vorgang lässt sich nicht starten Eingereicht am 5-3-2022 17:48

  Antworten Frage melden
 • bei der neuen maschine funktioniert das mahlwerk nicht Eingereicht am 3-3-2022 16:16

  Antworten Frage melden
 • Die Kaffeemaschine malt nicht mehr
  Melitta Aroma fresh Eingereicht am 10-2-2022 20:15

  Antworten Frage melden
 • Die Kaffeemaschine malt nicht mehr
  Meditation Aroma fresh Eingereicht am 10-2-2022 20:14

  Antworten Frage melden
 • Unsere Kaffeemaschine mahlt ganz normal, heizt aber nicht. Auch das Entkalken funktioniert nicht. Alle Lampen am Display leuchten, aber mehr passiert nicht. Eingereicht am 4-1-2022 17:51

  Antworten Frage melden
 • Hallo,
  unsere Kaffeemaschine mahlt ganz normal, scheint aber nicht zu heizen. Auch das Entkalkungsprogramm springt nicht an, obwohl das Display leuchtet.
  Was können wir tun? Eingereicht am 4-1-2022 17:48

  Antworten Frage melden
 • Maschine piepst beim Einschalten und läuft nicht
  Eingereicht am 23-12-2021 14:51

  Antworten Frage melden
 • Meine Melitta Aroma Fresh startet nicht mehr. Es klickt nur. Was kann ich tun? Eingereicht am 4-12-2021 05:56

  Antworten Frage melden
 • wie wird das mahlwerk bei gemahlenen kaffee abgestellt Eingereicht am 29-11-2021 14:27

  Antworten Frage melden
 • Meine Melita Aroma Fresh entkalkt nicht. Das CalZeichen leuchtet rot doch es fängt nicht an zu blinken, wenn ich darauf drücke um den Vorhang zu starten Eingereicht am 18-5-2021 16:37

  Antworten Frage melden
  • Das war bei mir auch so. Immer wenn ich CALC gedrückt habe hat eine 4 geblinkt. Danach ist die Maschine wieder auf normale Anzeige gegangen. Leider habe ich im Internet nichts über diese "Fehlermeldung" gefunden. Die Maschine habe ich wie folgt zum entkalken gebracht: Ich habe den Wasserbehälter ganz voll gemacht - vorher war er nur halb voll. Gleichzeitig habe ich die Maschine vom Strom genommen, die Uhr habe ich neu eingestellt und dann den CALC Button erneut gedrückt. Danach hat die CALC-Anzeige endlich geblinkt und der Entkalkungsvorgang ist ganz normal angelaufen. Beantwortet 5-6-2021 13:57

   Finden Sie diese Antwort hilfreich? (16) Antwort melden
 • warum entkalkt meine Kaffeemaschine (aroma fresh) nicht wenn, ich auf calk drücke?
  Natürlich ist Wasser mit Entkalker im Tank. :) Eingereicht am 18-3-2021 11:55

  Antworten Frage melden
 • Gemahlener Kaffee findet sich z.Teil statt im Filter auch im Gehäuse und sammelt sich nahe der
  Kabeleinführung. Gerät ist ca. 2jahre in Betrieb und hat bis auf den geschilderten Mangel gut gearbeitet
  Pflege sowie Entkalkung erfolgten regelmäßig
  Eingereicht am 19-1-2021 14:21

  Antworten Frage melden
 • Ich habe die Melitta Aroma Fresh geschenkt bekommen und komme auch gut zurecht.
  Leider kann ich jedoch den Wassertank nicht entfernen.
  Können Sie mir weiterhelfen? Eingereicht am 7-1-2021 11:14

  Antworten Frage melden
 • Neue Melitta Aroma Fresh Kaffeemaschine gekauft,alles nach Betriebsanleitung eingestellt, aber es passiert nichts.
  Der an und aus Knopf funktioniert nicht.
  Was kann man machen? Eingereicht am 18-10-2020 11:43

  Antworten Frage melden
 • Die Menge des gemahlenen Kaffeepulver beträgt bei eingestellten 10 Tassen 20 gehäufte Teelöffel
  Ungenießbar
  Gibt es weitere Einstellungsmöglichkeiten Eingereicht am 26-8-2020 18:35

  Antworten Frage melden
 • Die maschine dreht im display und beginnt nicht zu mahlen grund?
  Habe die Maschine mehrmals vom Netz genommen und habe auch den Mahlgrad verstellt ohne Erfolg. Eingereicht am 3-7-2020 12:38

  Antworten Frage melden
 • Maschine mahlt aber es kommt kein wasser. Was kann ich tun??? Eingereicht am 21-6-2020 14:00

  Antworten Frage melden
 • Aromafresh malt nicht. Laufwerk gereinigt, entkalkt, Strom ein und ausgeschaltet Eingereicht am 4-5-2020 11:22

  Antworten Frage melden
 • Die Maschine läuft nicht .sie lässt sich nicht einschalten Eingereicht am 16-4-2020 08:18

  Antworten Frage melden
 • habe maschine entkalkt. rotes licht leuchtet immer noch. wie kann ich es ausschalten? Eingereicht am 31-3-2020 10:21

  Antworten Frage melden
 • Mahlwerk läuft, die Maschine pumpt kein Wasser und geht aus. Eingereicht am 23-2-2020 09:38

  Antworten Frage melden
 • Meine Kaffeemaschine Pumpe keine Wasser mehr, bei den Display Blink grün aber Wasser laufen nicht! Eingereicht am 2-2-2020 12:45

  Antworten Frage melden
 • Die maschine drht im displey und beginnt nicht zu mahlen grund? Eingereicht am 21-11-2019 16:12

  Antworten Frage melden
 • habe festgestellt ist gib ein gummiverschluss für wassertank wozu ist der denn Eingereicht am 3-10-2019 11:04

  Antworten Frage melden
 • Das mahlwerk funktioniert nicht mehr.. Was kann ich tun Eingereicht am 30-7-2019 15:07

  Antworten Frage melden
 • Brühvorgang setzt nicht ein nachdem der mahlvorgang beendet ist Eingereicht am 27-7-2019 19:47

  Antworten Frage melden
 • Bohnen und Wasser sind eingefüllt, dasMahlwerk funktioniert, allerdings funktioniert der Brühvorgang nicht
  Eingereicht am 16-6-2019 16:43

  Antworten Frage melden
 • Wie entkalke ich meine Kaffeemaschine Melita Aroma Fresh Eingereicht am 13-6-2019 06:56

  Antworten Frage melden
 • Ich habe die Starttaste gedrückt und nichts tut sich. Habe ich etwas übersehen? Wasser ist drin. Ist auf 10 Tassen eingestellt. Eingereicht am 13-2-2019 20:06

  Antworten Frage melden
 • Das Wasser läuft nicht mehr durch, bleibt im Wasserbehälter stehen. Was tun? Eingereicht am 20-1-2019 11:54

  Antworten Frage melden
 • Hallo,
  Wir haben seit 3 Wochen eine gebrauchte Melitta Aroma Fresh über Amazon gekauft.
  Seit Heute mahlt diese Maschine keine Kaffeebohnen mehr.
  Was kann ich jetzt machen, hat jemand Erfahrung diesbezüglich? Eingereicht am 19-12-2018 19:26

  Antworten Frage melden
 • Bei der Taste CALC leuchtet das rote Licht wie kann ich es ausschalten. Habe die Maschine schon entkalkt Eingereicht am 27-11-2018 08:26

  Antworten Frage melden
 • Mahlwerk mahlt nicht, habe alles wie in der Anleitung gemacht Eingereicht am 25-8-2018 12:32

  Antworten Frage melden
 • Meine Melitta Aroma fresh tropft leider nach wenn die Kanne entfernt wird. Was kann ich da tun ? Eingereicht am 18-8-2018 18:23

  Antworten Frage melden
 • Warum blinkt bei der Kaffeemaschine das rote licht rechts unten
  Eingereicht am 14-5-2018 18:30

  Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Melitta AROMA FRESH wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Melitta AROMA FRESH in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,07 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info