Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/48
Nächste Seite
39
F NEM ELEGENDŐ VÍZZEL TÖRTÉNŐ HASZNÁLAT
16 Ez lerövidíti az elem élettartamát. A víz nélkül történő forraláskor a biztonsági kikapcsolás
funkció kikapcsolja a kannát.
17 Vegye le a kannát a tartóról; hogy a folyamatos ki és bekapcsolást elkerülje, és hagyja lehűlni,
mielőtt visszatenné a tarra.
C ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS
18 Húzza ki a tartót a falon levő aljzatból, és hagyja a kannát teljesen lehűlni, mielőtt
megtisztítaná.
19 Egy nedves ronggyal törölje át a kannát belül és kívül.
20 A csatlakozókat tartsa szárazon.
C RENDSZERESEN TÁVOLÍTSA EL A VÍZKÖVET
21 Vízkőtelenítse rendszeresen (legalább havonta egyszer). Műanyag termékekhez megfelelő
vízkőtelenítőt használjon (a legtöbb termék műanyag elemekl áll). Kövesse a
vízkőtlenítőhöz adott utasításokat.
, Azoknak a garanciás termékeknek a javításáért, amelyeknek vízkő okozta a meghibásodását,
díjat számítunk fel.
C A SZŰRŐ TISZTÍTÁSA
22 Húzza ki a készüléket, és hagyja lehűlni.
23 Nyissa ki a fedelét.
24 Egyik ujját helyezze az edény csőrére és nyomja le és hátra a szűrő tetején lévő pecket, bele a
kancsóba.
25 Emelje ki a szűrőt a kancsóból.
26 Öblítse át a szűrőt folyóvíz alatt, közben kefélje át egy puha kefével.
C A SZŰRŐ CSERÉJE
27 Illessze bele a szűrő alsó részét az edény csőrének alsó részén lévő nyílásba
28 Tolja be a szűrőt az edény csőre felé, így a pecek rögzül az edény csőrének felső részéhez.
29 Zárja le a fedelet.
H KÖRNYEZETVÉDELEM
Hogy elkerülje az elektromos és elektronikus termékekben levő veszélyes anyagok által
okozott környezeti és egészgügyi problémákat, az ilyen jellel jelölt készülékeket nem
szabad a szét nem válogatott városi szemétbe tenni, hanem össze kell gyűjteni, újra fel
kell dolgozni és újra kell hasznosítani.
utasítások
rajzok
1 pecek
2 szűrő
3 fedél
4 fedélzár
5 az edény csőre
6 fogant
7 lámpa
0 ki
8 kapcsoló
1 be
9 csatlakozók
10 földérintkező
11 tar
39

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Russell Hobbs 18534-70 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Russell Hobbs 18534-70 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,32 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info