Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/48
Nächste Seite
40
Talimatları okuyun ve saklayın. Cihazı bir başka kişiye verirseniz, talimatları da iletin. Tüm
ambalajı çıkarın, ancak cihazın doğru şekilde çalıştığından emin olana dek muhafaza edin.
A ÖNEMLI GÜVENLIK KURALLARI
Aşağıdakiler dahil, tüm temel güvenlik önlemlerini izleyin:
1 Bu cihaz sadece sorumlu bir yetişkin tarafından veya onun gözetimi altında kullanılmalıdır.
Cihazı, çocukların erişemeyeceği konumlarda kullanın ve saklayın.
2 Su ısıtıcısını, taban ünitesini, elektrik kablosunu veya fişini su veya başka bir sıvıya
daldırmayın; su ısıtıcısını banyoda, su kaynağı yakınında veya dış mekanlarda
kullanmayın.
3 Sıcak yüzeylere dokunmayın.
4 Su ısınırken kapağı açmayın.
5 Su ısıtıcısını, taban ünitesini ve elektrik kablosunu tezgah kenarlarından ve çocukların
ulaşabileceği yerlerden uzakta tutun.
6 Taban ünitesini sabit, düz bir zemin üzerine yerleştirin.
7 Kullanmadığınız zamanlarda, hareket ettirmeden ve temizlemeden önce taban ünitesinin
fişini prizden çekin.
8 Su ısıtıcısını, su ısıtma dışında bir amaçla kullanmayın.
9 Su ısıtıcısını sadece birlikte verilen taban ünitesiyle (veya taban ünitesini sadece birlikte
verilen su ısıtıcısıyla) kullanın.
10 Cihaz, harici bir zamanlayıcı veya uzaktan kumanda sistemiyle çalıştırılmamalıdır.
11 Hasarlı veya arızalı cihazları çalıştırmayın.
12 Hasarlı elektrik kabloları, güvenlik açısından sadece üretici, üreticinin yetkili servisleri veya
benzer niteliklere sahip kişiler tarafından değiştirilmelidir.
sadece ev içi kullanım
C DOLDURMA
1 Su ısıtıcısını taban ünitesinden çıkarın.
2 Kapağı açmak için kapak kilidine bastırın.
3 En az 2 fincan, en fazla maksimum (max) seviyeye kadar su doldurun.
4 Fazla doldurduğunuz takdirde, fokurdayan kaynar su, ısıtıcıdan dışarı taşabilir.
5 Kapağı kapatın ve kilitlemek için aşağı doğru bastırın.
C CIHAZI ÇALIŞTIRMA
6 Taban ünitesinin fişini, elektrik prizine takın.
7 Su ısıtıcısını taban ünitesine, içindeki suyun dökülmemesine dikkat ederek yerleştirin.
8 Düğmeyi 1 konumuna getirin. Lamba yanacak ve su ısıtıcısı ısınmaya başlayacaktır.
C CIHAZI KAPATMA
9 Su kaynadığında su ısıtıcı kendiliğinden kapanacak ve ışık sönecektir.
10 Manuel kapatmak için düğmeyi 0 konumuna getirin.
11 Su ısıtıcısını taban ünitesinden kaldırmak da cihazın kendiliğinden kapanmasına neden olur.
C GENEL
12 Etrafa su sıçratma riskini önlemek için suyu yavaşça boşaltın ve su ısıtıcısını gereğinden fazla
eğmeyin.
13 Su ısıtıcısını arkaya doğru eğmeyin, kumanda bölümünün üzerine su dökülebilir. Bu takdirde
yeniden kullanmadan önce su ısıtıcısının tamamen kuruması için, ılık bir ortamda 12 saat
bekletin.
14 Su ısıtıcısını yukarı kaldırdığınızda, taban ünitesi üzerinde nem görebilirsiniz. Endişelenmeyin;
bu, cihazı otomatik olarak kapatmada kullanılan su buharıdır; bir süre sonra yoğunlaşarak su
ısıtıcısının alt kısmındaki hava deliklerinden dışarı çıkar.
40

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Russell Hobbs 18534-70 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Russell Hobbs 18534-70 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,32 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info