Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/68
Nächste Seite
61
zawsze akumulator rozruchowy zamknięty na klucz,
w miejscu niedostępnym dla dzieci.
14-
Ubierzsięodpowiednio. Nienoś
szerokiej odzieży lub biżuterii,
które mogą zaplątać się w
ruchome części urządzenia. Podczas
wykonywania operacji zaleca się stosowanie
ochronnej odzieży izolowanej elektrycznie oraz
obuwia przeciwpoślizgowego. Osoby noszące
długie włosy muszą zakładać osłaniające
nakryciegłowy.
15- Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez
osoby doświadczone, w przeciwnym przypadku
mogą one powodować poważne zagrożenia dla
użytkownika.
16- Wymiana części i akcesoriów. Podczas
wykonywania operacji konserwacji należy stosować
wyłącznie identyczne części zamienne. Stosowanie
innych części zamiennych powoduje wygaśnięcie
gwarancji.
17- Utrzymuj zawsze odpowiednio stabilną pozycję i
wykorzystuj stabilne punkty oparcia.
Nie przechodź nad kablami lub konstrukcjami
elektrycznymi.
18- Dokładnie wykonaj konserwację akumulatora
rozruchowego. Okresowo sprawdzaj przewody
i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zleć
ich naprawę autoryzowanemu personelowi
technicznemu.
19- Sprawdź, czy żadna część nie jest uszkodzona.
Przed użyciem akumulatora rozruchowego
dokładnie sprawdź wszystkie części, które wydają
się uszkodzone, aby ustalić czy w stanie
funkcjonować prawidłowo. Sprawdź, czy przewody
dobrze przymocowane do akumulatora.
Zaleca się zlecić naprawę części uszkodzonych
wykwalikowanemu personelowi technicznemu. Nie
używaj akumulatora rozruchowego w przypadku,
kiedy jeden z wyłączników nie działa prawidłowo w
pozycjach ON /OFF.
FUNKCJONOWANIE
UWAGA: Wyładowania elektryczne
mogąpowodowaćzranienialub śmierć.Niedotykaj
nieosłoniętychprzewodówelektrycznych.
Akumulator rozruchowy przeznaczony jest do użytku
w pojazdach lub na łodziach. Nie będzie konieczne
posiadanie innego pojazdu lub gniazda zasilania
230VAC.
Jest również możliwe wykorzystywanie akumulatora
rozruchowego jako przenośnego źródła energii na 12VDC
w obszarach odległych lub w też przypadku awarii.
Używanieakumulatorarozruchowego:
UWAGA: postępuj zgodnie z instrukcjami i
skrupulatnieśledźkolejnościpodanejniżej!
- Upewnij się, że akumulator rozruchowy jest wyłączony:
wyłącznik pokazany na rys. C musi znajdować się w
pozycjiOFF.
- Upewnij się, że uruchamiany pojazd lub łódź
wyłączone (wyłącznik lub kluczyk zapłonu znajdują się
w pozycji OFF).
- Podłącz jako pierwszy krokodylek czerwony (+) do
zacisku dodatniego znajdującego się w akumulatorze
pojazdu.
- Następnie podłącz krokodylek czarny (-) do
nieruchomej metalowej części silnika; nie podłączaj
krokodylka do zacisku ujemnego akumulatora.
UWAGA:NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Niżejzamieszczonesymboleostrzegają,
żezaświeceniesięCZERWONEJDIODY
(Rys. A-1) oraz włączenie sygnału
dźwiękowego wskazują “ZAMIENIONA
BIEGUNOWOŚĆ,
NIEBEZPIECZEŃSTWO!”.
Surowo zabrania się włączania wyłącznika
akumulatora rozruchowego i wyjmowania
przewodów!
Przed wykonaniem wyżej opisanych podłączeń
sprawdź prawidłową biegunowość akumulatora
pojazduorazakumulatorarozruchowego.
- W przypadku wyłączonej sygnalizacji dźwiękowej i
wyłączonej lampce, przełącz wyłącznik akumulatora
rozruchowego (rys. C) na 12V lub 24V (jeżeli
występuje) przestrzegając prawidłowego napięcia
uruchamianego pojazdu.
- Przełącz wyłącznik uruchamiający pojazd lub łódź na
ON. Odczekaj około jedną minutę. Przełącz wyłącznik
pojazdu do pozycji uruchamiania, na czas nie dłuższy
niż 3÷4 sekundy. Jeżeli pojazd lub łódź nie zostaną
uruchomione odczekaj co najmniej 3 minuty przed
wykonaniem ponownej próby.
Uwaga:Zapobiegajzawszezetknięciusięze
sobączarnegoiczerwonegokrokodylkalub
zetknięciusięichzprzewodemwspólnym.
Podczas funkcjonowania silnika ściśle przestrzegaj
kolejności instrukcji:
1. Wyłącz akumulator rozruchowy: wyłącznik w pozycji
OFF.
2. Rozłącz krokodylek czarny (ujemny) od pojazdu.
3. Rozłącz krokodylek czerwony (dodatni) od pojazdu.
4. Umieść krokodylki w odpowiednim miejscu.
Zaleca się doładowanie akumulatora rozruchowego,
kiedy tylko będzie to możliwe.
Używanie akumulatora rozruchowego jako
urządzeniazasilającego:
- Podnieś pokrywę gniazdka zapalniczki (Rys. A-2).
- Włóż wtyczkę zapalniczki zasilanego urządzenia do
gniazdka pokazanego na rys. A-2.
DOŁADOWYWANIE
Ważne! Aby zagwarantować integralność
akumulatoranależydoładowywaćgoprzez12godzin
przedkażdym użyciem,poużyciu iw każdymrazie
co3miesiące.
Akumulator może być doładowywany z zastosowaniem
zasilania na 230VAC (używaj odpowiedniego zasilacza
znajdującego się w wyposażeniu) lub też z zastosowaniem
zasilania na 12VDC. Zaleca się, aby akumulator był
całkowicie naładowany w każdej chwili. Niski poziom
naładowania może skracać okres eksploatacji. Pamiętaj
o tym, że czas niezbędny do doładowania akumulatora
zależy od ilości wykonanych uruchomień. Aby sprawdzić
czy akumulator musi zostać doładowany wciśnij przycisk
pokazany na rys. A-3.
Trzy diody pokazane na rys. A-4 sygnalizują stan
naładowania akumulatora; posiadają one następujące
znaczenie:
-
: akumulator jest bardzo rozładowany;
-
: akumulator jest rozładowany;
-
: akumulator jest całkowicie naładowany.
Czerwona dioda “Charging”, pokazana na rys. A-5
61

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Telwin PRO START 2824 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Telwin PRO START 2824 in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,88 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info