Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/11
Nächste Seite
25
VOORDAT U DE DROOGAUTOMAAT GEBRUIKT
Deze droogautomaat is exclusief ontworpen voor
het drogen van machine-droogbaar wasgoed in
hoeveelheden die gebruikelijk zijn in particuliere
huishoudens.
Houd u aan de instructies in deze gebruiksaanwijzing en de
programmatabel voordat u de droogautomaat gebruikt.
Bewaar de gebruiksaanwijzing en de programmatabel,
zodat u ze later nog eens kunt raadplegen, Als u de
droogautomaat doorverkoopt of weggeeft, zorg er dan
voor dat u de gebruiksaanwijzing en de
programmatabel erbij geeft.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan
eigendommen of letsel bij personen of dieren die het
gevolg is van het niet naleven van de aanwijzingen in
deze gebruiksaanwijzing.
1. De verpakking verwijderen en inspectie
Controleer na het uitpakken of de droogautomaat
niet beschadigd is. Als u twijfelt, gebruik het apparaat
dan niet. Neem contact op met de Klantenservice of
met uw plaatselijke leverancier.
Als het apparaat op een zeer koude plaats heeft gestaan
voor de aflevering, laat het dan enkele uren op
kamertemperatuur komen voordat u het gebruikt.
Gebruik de droogautomaat niet als het apparaat tijdens
het transport schade heeft opgelopen. Neem contact
op met één van de technici van onze Klantenservice.
2. Elektrische aansluitingen
Elektrische aansluitingen dienen uitgevoerd te
worden door een deskundige monteur in
overeenstemming met de instructies van de fabrikant
en de geldende standaard veiligheidsvoorschriften.
De elektrische aansluitingen moeten voldoen aan de
voorschriften van uw plaatselijke elektriciteitsbedrijf.
Informatie over het voltage, stroomverbruik en de
vereiste zekering staan op het typeplaatje aan de
achterkant van de droogautomaat.
De droogautomaat dient te worden geaard zoals
door de wet voorgeschreven.
Koppel het apparaat los van de netvoeding voordat u
onderhoud aan de droogautomaat uitvoert.
Het netsnoer mag alleen door een medewerker van
de Klantenservice worden vervangen.
Na installatie moet het altijd mogelijk blijven de stekker uit
het stopcontact te trekken of de droogautomaat via een
meerpolige schakelaar van de netvoeding af te koppelen.
Het lampje mag alleen door een medewerker van de
Klantenservice worden vervangen.
3. Installatie
Installeer uw droogautomaat niet op een plaats waar
deze blootgesteld kan worden aan extreme
omstandigheden, zoals: slechte ventilatie,
temperaturen onder de 5°C of boven de 35°C.
Het apparaat mag niet geïnstalleerd worden achter
een afsluitbare deur, een schuifdeur of een deur met
scharnieren aan de tegenovergestelde kant van die
van de droogtrommel, zodanig dat de deur van de
droogtrommel niet geheel geopend kan worden.
Kleine opslagruimtes binnenshuis, badkamers, toiletten,
douches en gesloten ruimtes zonder ventilatie zijn geen
geschikte locaties om de droogautomaat te installeren.
Als het apparaat toch in een dergelijke ruimte moet
worden geïnstalleerd, zorg dan voor voldoende
ventilatie (open deuren, ventilatierooster of -opening
van groter dan 500 cm²).
Controleer voordat u het eerste droogprogramma
uitvoert of de waterbak volledig naar binnen is
geduwd en de warmtewisselaar correct geplaatst is.
Controleer voordat u het eerste droogprogramma
uitvoert of alle slangen van het afvoersysteem zijn
aangesloten (zoals weergegeven in onderstaande
afbeelding).
Gebruik indien mogelijk een slang om het water
rechtstreeks af te voeren via het afvoersysteem van
uw woning. Hierdoor voorkomt u dat u de waterbak
aan het einde van elke droogcyclus moet legen,
omdat het condenswater dan rechtstreeks kan
weglopen. Zie ook het hoofdstuk “Afvoersysteem”.
Zet de droogautomaat nooit op een hoogpolig tapijt.
Zorg ervoor dat de hoofdkabel niet bekneld raakt
tussen de droogautomaat en de muur.
Zorg er bij het installeren van de droogautomaat
voor dat de vier pootjes stabiel op de vloer rusten, en
stel ze zo nodig bij. Controleer met een waterpas of
de machine perfect horizontaal staat.
Als de droogautomaat door gebrek aan ruimte direct
naast een gas- of kolenkachel geïnstalleerd moet
worden, dan moet er een warmte-isolerende plaat
(85 x 57cm) tussen de droogautomaat en de kachel
worden aangebracht, en moet de kant van de plaat
die naar de kachel gericht is worden afgedekt met
aluminiumfolie.
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Whirlpool AWB 888 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Whirlpool AWB 888 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,18 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Whirlpool AWB 888

Whirlpool AWB 888 Kurzanleitung - Deutsch - 6 seiten

Whirlpool AWB 888 Bedienungsanleitung - Deutsch - 12 seiten

Whirlpool AWB 888 Kurzanleitung - Englisch - 6 seiten

Whirlpool AWB 888 Bedienungsanleitung - Englisch - 13 seiten

Whirlpool AWB 888 Kurzanleitung - Holländisch - 6 seiten

Whirlpool AWB 888 Kurzanleitung - Französisch - 6 seiten

Whirlpool AWB 888 Bedienungsanleitung - Französisch - 11 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info