Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/11
Nächste Seite
27
ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN
ADVIEZEN
Om het risico op brand in de droogtrommel zo
klein mogelijk te houden, moeten de volgende
voorzorgsmaatregelen worden genomen:
Met olie doordrenkte kledingstukken kunnen
spontaan in brand vliegen, vooral als ze worden
blootgesteld aan warmtebronnen zoals in een
droogtrommel. De artikelen worden warm,
waardoor een oxidatiereactie in de olie veroorzaakt
wordt. Oxidatie veroorzaakt hitte. Als de hitte niet
kan ontsnappen, kan het artikel heet genoeg worden
om vlam te vatten. Het opstapelen of bewaren van
met olie bevuilde artikelen kan verhinderen dat de
hitte ontsnapt en zo brandgevaar opleveren.
Doe geen ongewassen artikelen in de
droogautomaat.
Zorg ervoor dat het apparaat wordt onderhouden
volgens de aanwijzingen in het hoofdstuk
“Onderhoud en reiniging”.
Zorg ervoor dat het apparaat wordt geïnstalleerd
volgens bovenstaande instructies.
Kledingstukken die bevuild zijn met stoffen als
bakolie, aceton, alcohol, petroleum, kerosine,
vlekkenmiddelen, terpentine, was en
wasverwijderaars moeten in heet water met extra
wasmiddel gewassen worden voordat ze in de
droogtrommel gedroogd worden.
Gebruik geen ontvlambare reinigingsmiddelen.
Gebruik de droogautomaat niet als er chemicaliën
zijn gebruikt voor reiniging.
Artikelen als schuimrubber (latexschuim), douchekapjes,
waterdicht textiel, artikelen met een rubberen achterkant
en kleding of kussens met een schuimrubbervulling mogen
niet gedroogd worden in de droogtrommel.
Wasverzachters of soortgelijke producten moeten
gebruikt worden volgens de instructies van de fabrikant.
Haal alle voorwerpen uit zakken, zoals aanstekers en
lucifers.
Gebruik of bewaar nooit ontvlambare materialen in
de buurt van de droogautomaat.
Stop een droger nooit voor het einde van de
droogcyclus, tenzij u al het wasgoed snel uit de droger
haalt en uitspreidt zodat de warmte kan verdwijnen.
Waarschuwing: het achterpaneel kan heet zijn.
De droogautomaat is alleen geschikt voor gebruik
binnenshuis.
Gebruik geen verlengsnoeren of meervoudige adapters.
Zet de programma- of tijdskeuzeknop na het gebruik
altijd op “0”. Dit voorkomt dat de droogautomaat
per ongeluk kan worden aangezet.
Voordat u het apparaat reinigt of onderhoud uitvoert,
dient u de droogautomaat uit te zetten en de stekker uit
het stopcontact te halen.
Om de buitenkant van de droogautomaat te reinigen
gebruikt u een neutraal afwasmiddel en een vochtige doek.
Gebruik geen schuurmiddelen.
Het laatste gedeelte van een droogprogramma vindt
altijd plaats zonder warmte (afkoelcyclus), zodat dat
de stukken op een temperatuur achterblijven die
geen schade veroorzaakt.
Veeg pluis van de deurafdichting en de deur met een
vochtige doek.
Wanneer de mazen van het pluisfilter verstopt zijn,
moet het worden schoongemaakt met water en een
zachte borstel.
Aangezien pluis het filter kan passeren, moet het hele
filtergebied (ook het gebied onder het filter) van tijd
tot tijd worden schoongemaakt met een borstel, een
vochtige doek of met een stofzuiger.
EC Verklaring van overeenstemming
Deze droogautomaat is ontworpen, geconstrueerd
en gedistribueerd in overeenstemming met de
veiligheidsvoorschriften van de EG-richtlijnen:
2006/95/EC Laagspanningsrichtlijn
2004/108/EC Richtlijn m.b.t. Elektromagnetische
compatibiliteit
Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens
de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte
elektrische en elektronische apparaten (AEEA).
Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste
manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk
negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke
gezondheid te voorkomen, die anders zouden
kunnen worden veroorzaakt door onjuiste
verwerking van dit product als afval.
4

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Whirlpool AWB 888 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Whirlpool AWB 888 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,18 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Whirlpool AWB 888

Whirlpool AWB 888 Kurzanleitung - Deutsch - 6 seiten

Whirlpool AWB 888 Bedienungsanleitung - Deutsch - 12 seiten

Whirlpool AWB 888 Kurzanleitung - Englisch - 6 seiten

Whirlpool AWB 888 Bedienungsanleitung - Englisch - 13 seiten

Whirlpool AWB 888 Kurzanleitung - Holländisch - 6 seiten

Whirlpool AWB 888 Kurzanleitung - Französisch - 6 seiten

Whirlpool AWB 888 Bedienungsanleitung - Französisch - 11 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info