Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/11
Nächste Seite
28
Verpakking
De verpakking is 100% recyclebaar, zoals
aangegeven door het kringloopsymbool.
De verpakking en oude apparaten als afval verwerken
De droogautomaat is vervaardigd van recyclebare
materialen. De droogautomaat moet worden
weggegooid in overeenstemming met de plaatselijke
voorschriften voor afvalverwerking.
Snijd het netsnoer door voordat u de droogautomaat
afdankt, zodat hij niet meer op de netvoeding kan
worden aangesloten.
Het symbool op het product of op de
bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product
niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In
plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een
verzamelpunt voor recycling van elektrische en
elektronische apparaten. Afdanking moet worden
uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke
milieuvoorschriften voor afvalverwerking.
Voor nadere informatie over de behandeling,
terugwinning en recycling van dit product wordt u
verzocht contact op te nemen met het stadskantoor
in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel
waar u het product heeft gekocht.
Tips voor het besparen van energie
Droog altijd een volle lading, afhankelijk van het soort
wasgoed en het programma/de droogtijd. Zie voor
uitgebreidere informatie de programmatabel.
Gebruik bij voorkeur de maximaal toegestane
centrifugeersnelheid van uw wasmachine, aangezien
het mechanisch afvoeren van water minder energie
kost. U zult tijd en energie besparen bij het uitvoeren
van een droogcyclus.
Laat het wasgoed niet te sterk drogen.
Maak het pluisfilter schoon na elke droogcyclus.
Reinig de warmtewisselaar eenmaal per maand.
Plaats uw droogautomaat in een ruimte met een
temperatuur tussen 15°C en 20°C. Ventileer de
ruimte als de temperatuur hoger is, bijv. door een
raam open te zetten.
Selecteer altijd het juiste programma/de juiste
droogtijd voor de lading om de gewenste
droogresultaten te krijgen.
Selecteer de functie ‘Delicaat’ alleen voor het drogen
van kleine hoeveelheden.
Droog strijkdroge en kastdroge ladingen samen
wanneer u katoenen artikelen droogt. Start met de
instelling Strijkdroog programma/droogtijd, verwijder
de was die gestreken moet worden aan het einde van
de droogcyclus en droog de rest van de lading op de
instelling Kastdroog.
Zet de programmakeuzeknop altijd op “0” aan het
eind van het programma.
5

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Whirlpool AWB 888 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Whirlpool AWB 888 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,18 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Whirlpool AWB 888

Whirlpool AWB 888 Kurzanleitung - Deutsch - 6 seiten

Whirlpool AWB 888 Bedienungsanleitung - Deutsch - 12 seiten

Whirlpool AWB 888 Kurzanleitung - Englisch - 6 seiten

Whirlpool AWB 888 Bedienungsanleitung - Englisch - 13 seiten

Whirlpool AWB 888 Kurzanleitung - Holländisch - 6 seiten

Whirlpool AWB 888 Kurzanleitung - Französisch - 6 seiten

Whirlpool AWB 888 Bedienungsanleitung - Französisch - 11 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info