Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
7
NL
1. Verwijder het zekeringsdeksel
(A) en de zekering (B).
2. Breng de vervangende 13A ze
-
kering in het zekeringdeksel aan.
3. Breng beide aan in de stekker.
Belangrijk:
Na vervanging van een zekering
moet het zekeringdeksel weer
worden teruggeplaatst; als het
zekeringdeksel kwijtraakt, mag de
stekker pas weer worden gebruikt
nadat het juiste vervangende dek
-
sel is aangebracht.
De juiste vervanging wordt ge
-
identiceerd door het gekleurde
inzetstuk of de gekleurde woor
-
den in reliëf op de onderkant van
de stekker.
Vervangende zekeringafdekkin
-
gen zijn verkrijgbaar bij uw plaat-
selijke elektriciteitswinkel.
Alleen voor de Republiek
Ierland
De informatie die gegeven is voor
Groot-Brittannië zal vaak van
toepassing zijn, maar er wordt nog
een derde type stekker en stop
-
contact gebruikt: met 2 pinnen en
zijdelingse aarding.
Stopcontact/stekker (geldig
voor beide landen)
Als de bijgeleverde stekker niet
geschikt is voor uw stopcon
-
tact, neem dan contact op met
de Klantenservice voor verdere
instructies. Probeer de stekker niet
zelf aan te passen. Deze procedure
moet uitgevoerd worden door een
gekwaliceerd technicus, in over
-
eenstemming met de instructies
standsbediening.
Het netsnoer van de wasdroger
moet lang genoeg zijn om hem
vanuit de inbouwpositie in het
meubel te kunnen aansluiten op
het stopcontact van de netvoe
-
ding.
Trek niet aan het netsnoer.
Een beschadigd netsnoer moet
door een soortgelijk exemplaar
worden vervangen. De stroomka
-
bel mag alleen worden vervangen
door een gespecialiseerde mon
-
teur, in overeenstemming met de
aanwijzingen van de fabrikant en
in naleving van de geldende vei
-
ligheidsnormen. Neem contact op
met een erkend servicecentrum.
Gebruik de wasdroger niet als het
netsnoer of de stekker beschadigd
is, als de wasdroger niet goed
werkt of als hij beschadigd of
gevallen is. Dompel het netsnoer
of de stekker niet onder in water.
Houd het snoer uit de buurt van
hete oppervlakken.
Na de installatie mogen de elektri
-
sche onderdelen niet meer toe-
gankelijk zijn voor de gebruiker.
Raak de wasdroger niet aan met
vochtige lichaamsdelen en ge
-
bruik het niet op als u op blote
voeten loopt.
ELEKTRISCHE AANSLUITING,
ALLEEN VOOR GROOTBRIT
TANNIË EN IERLAND
Vervangen van de zekering.
Als de elektriciteitskabel van deze
wasdroger een stekker met een
zekering van het type BS 1363A 13
ampère heeft, vervang de zeke
-
ring in dit type stekker dan door
een door de A.S.T.A. goedgekeur
-
de zekering voor het stekkertype
BS 1362 en ga als volgt te werk:
een hoogpolig tapijt wordt geïn-
stalleerd.
Als de droger, wegens gebrek aan
ruimte, direct naast een gas- of
kolenkachel moet worden geïn
-
stalleerd, moet er een warmte-iso-
lerende plaat (85 x 57 cm) tussen
worden geïnstalleerd en de kant
van de plaat tegenover de kachel
moet met aluminiumfolie worden
afgedekt.
De wasdroger is niet bestemd als
inbouwinstallatie.
De droger kan onder een aanrecht
worden geïnstalleerd, mits er voor
voldoende ventilatie van de dro
-
ger wordt gezorgd. Installeer een
ventilatierooster (minimaal 45 cm
x 8 cm) aan de achterkant van het
aanrecht waaronder de droger is
geïnstalleerd.
ELEKTRISCHE
WAARSCHUWINGEN
Controleer of de spanning op het
typeplaatje overeenkomt met de
netspanning in uw woning.
Om ervoor te zorgen dat de
installatie voldoet aan de gel
-
dende veiligheidsvoorschriften is
een multipolaire schakelaar met
een afstand van minstens 3 mm
benodigd.
De aarding van de wasdroger is
wettelijk verplicht.
Voor wasdrogers voorzien van
een stekker, als de stekker niet
geschikt voor uw wandcontact
-
doos is, contact opnemen met een
gekwaliceerde technicus.
Gebruik geen verlengkabels,
meervoudige stopcontacten of
adapters. Sluit de wasdroger niet
aan op een stopcontact dat kan
bediend worden met een af
-
7

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Whirlpool HDLX 80414 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Whirlpool HDLX 80414 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 5,65 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Whirlpool HDLX 80414

Whirlpool HDLX 80414 Kurzanleitung - Deutsch - 8 seiten

Whirlpool HDLX 80414 Bedienungsanleitung und Installationsanweisung - Deutsch - 40 seiten

Whirlpool HDLX 80414 Kurzanleitung - Holländisch - 8 seiten

Whirlpool HDLX 80414 Kurzanleitung - Französisch - 8 seiten

Whirlpool HDLX 80414 Bedienungsanleitung und Installationsanweisung - Französisch - 40 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info