Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
751R V2azur
57
NEDERLANDS
Audyssey Dynamic EQ
®
Muziek, lms en games worden vaak gemixt in behoorlijk hoge volumes maar
afgespeeld op bescheidener niveaus in een thuisomgeving.
Omdat de reactie van het menselijk oor verschilt met het niveau, kunnen
de ervaren frequentierespons en het surroundveld in een thuisomgeving op
verschillende niveaus worden veranderd vergeleken met die die men had bedoeld.
Audyssey Dynamic EQ
®
probeert dit probleem op te lossen door rekening te
houden met de menselijke perceptie, de akoestiek in de ruimte en de informatie uit
zowel binnenkomende bronniveaus als de daadwerkelijke uitgangsgeluidsniveaus
in de ruimte.
Audyssey Dynamic EQ werkt in tandem met Audyssey 2EQ aan het variëren van
de EQ toegepast op de luidsprekers in sympathie met het akoestisch niveau om
een toonbalans en geluidsimpressie te bereiken die constant blijven, ondanks
veranderingen in volume.
Advanced Audyssey Setup
Audyssey 2EQ :
Dynamic EQ :
Dynamic Vol. :
Dyn EQ Offset :
Return I/O
OFF
On
Off
0db
Wanneer Audyssey Dynamic EQ is ingeschakeld, wordt een optie voor Dynamic EQ
offset weergegeven.
Films worden gemixt in ruimten die zijn gekalibreerd voor een standaard
lmverwijzing.
Audyssey Dynamic EQ verwijst naar dit standaardlmniveau en doet aanpassingen
om de referentierespons en de bijbehorende surround-ervaring te handhaven.
Het lmreferentieniveau wordt echter niet altijd gebruikt in muziek- of andere
niet-lm-content.
Om dit mogelijk te maken, biedt de Dynamic EQ Offset vier instellingen die
kunnen worden geselecteerd, drie voor als het mixniveau van de content niet
lmstandaard is.
0 dB (Film Ref): Dit is de standaardinstelling en deze moet worden gebruikt bij
het luisteren naar lms.
15 dB: Voor pop/rock-muziek of ander programmamateriaal dat is gemixt op zeer
hoge luisterniveaus of met een gecomprimeerd dynamisch bereik.
10 dB: Voor jazz of andere muziek die een breed dynamisch bereik heeft. Deze
instelling moet ook worden geselecteerd voor TV-content, omdat deze meestal
wordt gemixt op 10 dB beneden de lmreferentie.
5 dB: Voor content die een zeer breed dynamisch bereik heeft, zoals klassieke
muziek.
Audyssey Dynamic Volume
®
Audyssey Dynamic Volume
®
probeert het probleem van grote verschillen in
volumeniveau tussen televisieprogramma’s, reclames en tussen de zachte en
harde gedeelten van lms op te lossen.
Dynamic Volume kijkt naar de actuele volumeinstelling en monitort dan het
programmamateriaal in realtime. Telkens als dat nodig is, zorgt Dynamic Volume
voor de noodzakelijke snelle of geleidelijke aanpassingen om het gewenste
afspeelvolume te handhaven.
Het idee is dat de ervaren basrespons, de toonbalans, de surround-indruk en de
helderheid van de dialoog hetzelfde blijven, ongeacht of u een lm kijkt, langs
televisiekanalen zapt of verandert van stereo- in surround sound content.
Audyssey Dynamic EQ is geïntegreerd in Dynamic Volume, dus inschakelen van
Dynamic Volume schakelt ook Dynamic EQ in.
Dynamic Volume heeft drie instellingen (en Uit)
Heavy: Dit is het smalste dynamische bereik. Als u ‘s avonds laat een actielm wilt
bekijken en uw huisgenoten niet wakker wilt maken, gebruikt u Heavy.
Medium: Dit is de meest algemene instelling voor dagelijks televisiegebruik in
een woonkamer en werkt goed als het gaat om het dempen van het volume van
reclameboodschappen.
Light: Deze instelling biedt een breder bereik en kan worden gebruikt bij het kijken
naar een actielm als u een volledig dynamische ervaring wilt maar de dialoog
consistent hoorbaar wilt hebben.
Uit: Het volledig dynamisch bereik blijft onveranderd.
Als de audio-installatie van de 751R V2 is geslaagd, geeft de 751R V2 een
‘Measurement Complete’ scherm weer en toont dan het scherm Advanced
Audyssey Setup zoals beschreven in het volgende gedeelte.
Als u net een Audyssey Autosetup & 2EQ hebt uitgevoerd, ziet u dat 2EQ is
geactiveerd en u kunt nu Audyssey Dynamic EQ en/of Dynamic Volume ook
activeren (desgewenst).
Als u net een eenvoudige Audyssey Autosetup hebt uitgevoerd, ziet u dat 2EQ is
uitgeschakeld (en niet kan worden ingeschakeld) maar u kunt nog wel Audyssey
Dynamic EQ en/of Dynamic Volume inschakelen (desgewenst). Zie het volgende
gedeelte voor alle informatie.
Om de instellingen te accepteren, hoeft u alleen maar de (I/O) toets in te drukken
om het menu te verlaten.
De afstands- en niveaukalibratie-instellingen voor elke luidspreker zijn nu
bijgewerkt.
Desgewenst kunt u nu de menu’s Speaker Delay en Level Calibration openen,
indien u de door het systeem ingestelde waarden handmatig wilt controleren/
aanpassen. Het is altijd een goed idee om deze te controleren, aangezien geen
enkel systeem volkomen foutloos werkt.
Houd om het Autosetup-menu van de 751R V2 te verlaten de OSD-toets op de
afstandsbediening ingedrukt tot er geen menu’s meer worden weergegeven of
tot OSD niet meer wordt weergegeven op het voorpaneel. U kunt nu de microfoon
loskoppelen en deze opbergen voor toekomstig gebruik.
Opmerkingen:
Sommige luidsprekers zoals bipolaire luidsprekers die in meer dan één richting
straling geven kunnen het voor Autosetup moeilijk maken om hun niveau en de
afstand vanaf de luisterpositie nauwkeurig te meten.
Actieve subwoofers met DSP hebben een korte vertragingstijd ingebouwd in
hun elektronica. Omdat de 751R V2 de totale vertragingstijd meet, inclusief
ingebouwde vertraging, wordt toch de juiste hoeveelheid vertraging toegepast
die bij toevoeging aan de ingebouwde vertraging de juiste respons geeft. De in
dit geval gemelde afstand is echter iets meer dan de fysieke meting.
Als een subwoofer aanwezig is, behandelt de Autosetup de meeste luidsprekers
als ‘Klein’ en stelt een lager crossoverpunt in (tenzij ze werkelijk een basrespons
hebben die lager is dan 40Hz).
Dit betekent niet dat ze fysiek klein zijn maar alleen dat het systeem de zeer lage
bas (alleen) automatisch vanuit deze kanalen verstuurt naar de subwoofer voor
de beste systeemrespons.
Het is te allen tijde aan te raden handmatig de door Autosetup gemaakte
instellingen te controleren op ‘waarheidsgetrouwheid’, om er zeker van te zijn dat
alles correct is.
Geavanceerde Audyssey
Naast ruimte-EQ dat alleen kan worden ingeschakeld als een Audyssey & 2EQ
procedure is voltooid, is het mogelijk om twee extra Audyssey-eigenschappen in te
schakelen (die standaard zijn uitgeschakeld).
Selecteer Advanced Setup uit het OSD-hoofdmenu. Selecteer dan Advanced
Audyssey:
Advanced Setup Menus
Advanced Audio
Input Name Assign
Advanced Dolby/DTS
Advanced Audyssey
Trigger A
Trigger B
OSD Setup/SW Version
Return I/O
19

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Azur 751R V2 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Azur 751R V2 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 12,9 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Azur 751R V2

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Deutsch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Englisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Französisch - 8 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Italienisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Spanisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Polnisch - 40 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info