Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
56
Als luidsprekers niet zijn aangesloten of uit fase zijn, controleer dan nauwkeurig
de aansluitingen op de luidspreker en op de achterkant van het toestel. Controleer
ook of op de luidspreker dubbele kabels zijn aangesloten. Controleer in geval van
niet-synchrone luidsprekers of de betreffende plus-aansluiting van de 751R V2 is
aangesloten op de plus-aansluiting van die luidspreker en de min-aansluiting van
de 751R V2 met de min-aansluiting van de luidspreker voor dat kanaal.
Opmerking: Net als bij alle soortgelijke systemen zijn er bepaalde beperkingen.
Als een luidspreker een extreme fasehoek heeft of met opzet bij bepaalde
aandrijfeenheden faseverschuivingen veroorzaakt, kan het systeem denken dat er
sprake is van een luidspreker met faseverschuiving, ook als de aansluiting goed
is. Als gemeld wordt dat een luidspreker uit fase is maar correct is bedraad, is het
in orde om door te gaan naar de volgende stap
Druk indien nodig op de I/O-toets om te annuleren en nogmaals te testen of
druk op Enter om te beginnen met het hierna beschreven tweede deel van de
automatische instelprocedure.
Audyssey Autosetup Menu
Speaker Calculation:
The unit is now
calculating parameters for
your speakers.
Percent: 50%
Opnieuw geven alle aangesloten luidsprekeraansluitingen en de
subwooferaansluiting een reeks testsignalen af. De 751R V2 gebruikt deze om
de geluidsniveaus en afstanden (en op basis daarvan de juiste vertragingen) in te
stellen die geschikt zijn voor uw luidsprekers en ruimtekenmerken.
Voor Audyssey & 2EQ vraagt het apparaat u om een tweede meting uit te voeren
na het verplaatsen van de microfoon naar de linkergrens van het normale
luistergebied dat wordt gebruikt door uzelf en andere luisteraars (bijvoorbeeld de
linkerkant van uw bank). Dan wordt een andere meting gedaan na het verplaatsen
van de microfoon naar de rechtergrens van het normale luistergebied. In beide
gevallen moet de microfoon ongeveer op uw normale luisterhoogte staan.
2 1 3
Het proces voor beide systemen is hetzelfde als de extra sets metingen, dus wij
beschrijven hieronder alleen de Audyssey & 2EQ.
a
zu
r
7
5
1
R
AV
Recei
v
e
r
Volu
m
e
P
hone
s
T
uning
M
od
e
/
S
tore
BD
/
DVD
US
BVi
deo
1
S
tere
o
M
ode
s
P
ic.
Ad
j.
Surroun
d
M
ode
s
Zon
e
2
Audi
o
Vide
o
S
-Vide
o
Audi
o
I
nput T
y
p
e
V
i
deo
2
Reco
r
de
r
1
A
ux
/
TV
C
D
Reco
r
de
r
2
Video
3
/
M
P3
+
S
tandb
y
/
On
7.1 Dir
ect
Analo
g
Ste
r
eo
Dir
ect
O
ptical
M
P3 In
T
u
n
e
r F
M
/
AM
E
x
p
ansio
n
H
DM
I
L
R
Mute
/
Inf
o
Digitally Processed Modes
Digitally Processed Modes
AudioL
Sluit eerst de meegeleverde microfoon op het linkervoorpaneel aan via de
meegeleverde adapter en plaats deze op uw normale luisterpositie in de ruimte.
Druk op de OSD-toets op de afstandsbediening om het OSD-venster te openen
en selecteer het menu ‘Luidsprekerinstellingen’. Selecteer nu de gewenste
Audyssey-optie.
Speaker Setup Menu
Speaker Configuration
Speaker Level Calibration
Speaker Distance
Speaker Crossover
Audyssey Autosetup
Audyssey Autosetup & 2EQ
Return I/O
Volg de aanwijzingen op het scherm op en druk op Enter op de afstandsbediening
wanneer u klaar bent om te beginnen met de Audyssey Autosetup functie.
Audyssey Autosetup Menu
Plug the microphone into
the left channel of Video
3 and place the microphone
at the main listening
position at listening
height.
Continue : [Enter]
Cancel/Return : I/O
Zodra het OSD is geactiveerd, ziet u de onderstaande mededeling. Ter bevestiging
verschijnt op het display op het voorpaneel van de 751R V2 de woorden ‘Audyssey
Auto Calibration’.
Audyssey Autosetup Menu
The unit is now checking
which speakers are
connected, their phase,
crossover, level and
distance.
This will take several
minutes, please wait...
Left Speaker
Alle aangesloten luidsprekers van de Audyssey Auto Calibration (inclusief de
subwooferaansluiting) geven vervolgens een reeks testsignalen af.
Daarna verschijnt er een venster zoals hieronder, waarin wordt aangegeven welke
luidsprekers zijn gevonden en welke uit fase zijn.
Audyssey Autosetup Menu
Speakers Detected:
L :
C :
R :
RS :
RB :
LB :
LS :
SW :
Continue : [Enter]
Cancel/Return : I/O
Connected
Connected
Connected
Connected
Connected
Connected
Connected
Connected
18

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Azur 751R V2 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Azur 751R V2 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 12,9 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Azur 751R V2

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Deutsch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Englisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Französisch - 8 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Italienisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Spanisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Polnisch - 40 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info