Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
58
De 751R V2 heeft 6 HDMI-ingangen (waarvan één op de voorzijde) en twee
uitgangen. HDMI is een geheel digitaal audio/video-systeem voor beeld en geluid
in digitaal formaat, voor de hoogst mogelijke beeldkwaliteit.
HDMI voert uit van Blu-ray, dvd-spelers en set-topboxen en ondersteunt vaak
hogere resolutieformaten met inbegrip van progressive-scansoorten. Raadpleeg
de handleidingen van uw HDMI-bron en tv-toestel voor meer gegevens. Vaak kan
worden gekozen uit verschillende mogelijkheden. U geeft natuurlijk de voorkeur
aan uitvoer van de hoogste kwaliteit die zowel uw bron als uw tv kan verwerken.
Vanaf Blu-ray spelers kan HDMI tevens de nieuwste Dolby Digital Plus en True-HD-
formaten doorgeven, evenals DTS-HD High Resolution en Master Audio. Controleer
of de HDMI-uitgang van uw speler is ingesteld op ‘Bitstream’ of ‘Raw’ voor het
doorgeven van de formaten naar de 751R V2 voor decodering. Bovendien bieden
bepaalde Blu-ray spelers instellingen voor down-conversie van Dolby Digital Plus
etc. naar achterwaarts compatibel Dolby Digital 5.1 voor oudere AV-ontvangers die
deze formaten niet ondersteunen.
Schakel al dergelijke instellingen uit, zodat onze 751R V2 toegang heeft tot de
nieuwste formaten. Om al deze redenen is HDMI de beste aansluitoptie voor zowel
audio als video.
De 751R V2 accepteert echter ook composiet, S-Video en componentvideo
van bronnen zonder HDMI-uitgangen en transcoderen en schalen deze video
automatisch naar de HDMI-uitgang. Elk van de HDMI- en Component-ingangen
is vrij toewijsbaar in de OSD aan elke bron. De Composiet en de S-Video ingang
zijn fysiek vast.
De standaardinstelling is hieronder weergegeven.
Highlight elke HDMI- en Component-ingang als u deze wilt toewijzen aan een
andere bron (met de linker- en rechterpijltjes).
HDMI/Component Assign
HDMI 1 :
HDMI 2 :
HDMI 3 :
HDMI 4 :
Component 1 :
Component 1 :
Component 1 :
HDMI Out :
Return I/O
BD/DVD
VIDEO 1
VIDEO 2
Recorder 1
BD/DVD
VIDEO 1
VIDEO 2
A+B
Opmerking: De eerste vier bronnen worden toegewezen aan zowel een HDMI- als
een Component-ingang.
Dit kan vreemd lijken, maar het betekent alleen maar dat deze bronnen niet alleen
hun eigen HDMI-aansluitingen hebben maar hun eigen Component-aansluitingen
en alle fysiek toegewezen S-Video- en Composiet Video-aansluitingen zijn voor
hen beschikbaar.
Dit is nuttig, omdat zone 2 alleen gebruik maakt van de analoge video-ingangen.
Als u dus zone 2 gebruikt, wilt u waarschijnlijk dat aan een bron een HDMI wordt
toegewezen voor kijken in de hoofdruimte en verder misschien een component-
videoaansluiting voor kijken in zone 2. Welke video-ingang u selecteert voor het
bekijken als u elke bron in de hoofdruimte selecteert, wordt bepaald door het
hieronder uitgelegde menu Video Input Select.
Navigeer naar het menu Video Input Select.
Voor elke bron wordt de op dat moment geselecteerde soort video-
ingang weergegeven. Met dit menu kunt u kiezen welke van de mogelijke
videoaansluitingen van elke bron u daadwerkelijk wilt gebruiken.
d.w.z. als uw gamesconsole alleen een S-Video-uitgang heeft en is aangesloten
op de VIDEO1-bron, kiest u VIDEO1 en verandert dit dan van HDMI 2 in S-Video.
Voor de hoofdruimte transcodeert de 751R V2 automatisch alle analoge
videobronnen die zijn geselecteerd naar HDMI met gebruikmaking van de scaler-
instellingen, zoals later beschreven.
Video Input Select
BD/DVD :
VIDEO 1 :
VIDEO 2 :
Recorder 1 :
Aux :
CD :
7.1 Direct :
USB :
VIDEO 3 :
Return I/O
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
HDMI 4
N/A
N/A
N/A
N/A
HDMI
Opmerking: Toekenning van een HDMI-ingang aan een bron selecteert
automatisch ook Scaler Bypassing voor die bron.
U kunt daarna deze bronnen verwerken als u dat wilt, door het instellen van de
Scaler op Process in het menu Scaler Assign Processing.
Video-ingangen toewijzen
De volgende stap is het selecteren van elke bron die de 751R V2 kan inschakelen
en het toestel het volgende laten weten:
De soort audioverbinding die u voor die bron wilt gebruiken (analoog, digitaal
of HDMI)*;
• De verwerkingsmodus voor die bron.
De 751R V2 onthoudt die instellingen voor elke broningang afzonderlijk en roept
die automatisch op wanneer u de invoerbron wijzigt.
Soort audioverbinding
Selecteer het menu ‘Audio Input Select’. Markeer om de beurt elke bron en
selecteer daarvoor een analoge, digitale of HDMI-invoersoort (met de pijlen Links
en Rechts:
Audio Input Select
BD/DVD :
VIDEO 1 :
VIDEO 2 :
Recorder 1 :
Aux :
CD :
VIDEO 3 :
Return I/O
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
HDMI 4
Analog
Analog
Analog
De weergegeven opties zijn Analoog, Digitaal en HDMI, indien aan die bron een
HDMI-ingang voor video is toegewezen (zie boven).
Voor analoge invoer is een stereo phono/RCA-phono/RCA-kabelverbinding met
de 751R V2 nodig. Voor digitale invoer is een 75 ohm digitale coaxiale phono/
RCA-phono/RCA-kabel (S/P DIF) of een optische glasvezelkabel (TOSLINK) nodig.
De 751R V2 gebruikt automatisch de kabel die is aangesloten. Sluit een bron niet
aan op zowel de optische als de coaxiale ingang.
Verlaat zodra u de audiosoorten hebt ingesteld het OSD om de instellingen op
te slaan.
Deze instelling kan te allen tijde worden gewijzigd zonder het OSD te gebruiken.
Druk daartoe op de toets Audio-invoersoort op het voorpaneel of op de
afstandsbediening. U bladert dan door de invoersoorten (analoog, digitaal of
HDMI) voor de op dat moment geselecteerde bron. Ook in dit geval krijgt u
dezelfde instelling wanneer u die bron opnieuw kiest.
Bron instellen
20

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Azur 751R V2 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Azur 751R V2 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 12,9 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Azur 751R V2

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Deutsch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Englisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Französisch - 8 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Italienisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Spanisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Polnisch - 40 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info