Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
751R V2azur
61
NEDERLANDS
Gebruik met Macs
Er zijn geen extra drivers vereist. Als de 751R V2 is ingesteld op USB Audio 1.0,
werkt de 751R V2 met de aanwezige Mac OS-X 10.5 (Leopard) of hoger dan Audio
1.0 driver en accepteert audio tot maximaal 24/96kHz.
Als de 751R V2 is ingesteld op USB Audio 2.0, werkt de 751R V2 met de
aanwezige Mac OS-X 10.5 (Leopard) of hoger dan Audio 2.0 driver en accepteert
audio tot maximaal 24/192kHz.
Gebruik met Linux
Bij de meeste versies van Linux zal de 751R V2, wanneer deze is ingesteld op
USB Audio 1.0, werken met de aanwezige Audio 1.0 driver en audio tot maximaal
24-bits/96kHz accepteren.
Enkele zeer nieuwe versies van Linux ondersteunen nu USB Audio 2.0 waarvoor
de 751R V2 moet worden ingesteld op Audio 2.0 om audio tot maximaal
24-bits/192kHz te accepteren.
In beide gevallen is het vanwege het feit dat Linux-versies verschillen al naar
gelang de keus van de makers voor softwareonderdelen, waaronder drivers, niet
mogelijk om de werking te garanderen en kan het zijn dat Audio-drivers moeten
worden geladen.
‘Class drivers’, zoals ze worden genoemd voor generieke ondersteuning van
apparaten met Audio Klasse 1.0 of Audio Klasse 2.0 zijn beschikbaar via Linux.
Wij leveren deze niet.
Bit-perfecte overdracht – ASIO- en WASAPI Exclusive-
modus
De 751R V2 USB-interface hardware en software ondersteunen bit-perfecte
overdracht.
Of de audio die naar de 751R V2 wordt gestuurd bit-perfect is (d.w.z. niet
opnieuw gesampled of gemixt, etc. door de pc), is in feite een functie van de
afspeeltoepassing en de audiomotor van het besturingssysteem.
De standaard Windows audiodrivers (veelal WDM-drivers genoemd) in Windows
XP ondersteunen standaard overdracht via MME of DirectSound, die beide een
kernel-mixer en resample-fase hebben.
Eén manier om dit te omzeilen is door gebruik te maken van ASIO. Een andere
manier is om gebruik te maken van een afspeeltoepassing die zijn eigen vorm van
kernel-streaming ondersteunt, d.w.z. dat het zijn eigen manier heeft om de audio
uit te voeren zonder de kernel-mixer te activeren.
Bij Windows Vista, Windows 7 en 8 wordt een nieuwe audio-overdrachtmethode
genaamd WASAPI ondersteund. Deze heeft twee modi; ‘Shared’ (gedeeld)
en ‘Exclusive’ (exclusief). De ‘Shared’ (gedeelde) modus is gelijk aan MME of
DirectSound, maar in de ‘Exclusive’ (exclusieve) modus wordt de kernel-mixer/
resampler omgeleid en is bit-perfecte overdracht mogelijk als er per keer
slechts één audio-afspeelprogramma op de geluidskaart is gericht (bijvoorbeeld
systeemgeluiden worden niet ingemixt).
Om bit-perfecte overdracht te garanderen, kunt u gebruik maken van een
afspeeltoepassing die ASIO, WASAPI in ‘Exclusive’ modus (indien u Windows Vista,
Windows 7 of 8 hebt) of enige vorm van kernel-streaming ondersteunt.
Op dit gebied volgen de ontwikkelingen elkaar snel op en daarom raden we u aan
op internet te kijken voor de meest recente mediaspelers die deze meer audioele
afspeelopties ondersteunen.
Om gebruik te maken van ASIO moet u de geluidsdriver van Cambridge Audio
installeren en de 751R V2 instellen op USB Audio 2.0.
Er zijn geen verdere instellingen nodig, want de driver ondersteunt automatisch
ASIO-overdracht. Het enige dat u hoeft te doen is geschikte op ASIO gebaseerde
afspeelsoftware te laden en installeren.
ASIO (Audio Stream Input/Output) is een niet-Microsoft audio driver-protocol
voor Windows en is oorspronkelijk uitgevonden door Steinberg ltd. ASIO omzeilt
enkele van de normale audioroutes van de afspeeltoepassing via het Windows
audiosysteem (waaronder de Kernel Mixer) voor een directere route naar de
751R V2.
U moet een geschikte afspeeltoepassing installeren en gebruiken, die van zichzelf
of via een plug-in ASIO-uitvoer ondersteunt. Een voorbeeld van een dergelijke
toepassing met een geschikte plug-in is Foobar, zie http://www.foobar2000.org
voor meer details.
USB Audio
De 751R V2 is compatibel met de USB-poorten van zowel USB 2.0 (Hi-Speed) als
USB 1.1 (Full-speed).
De 751R V2 ondersteunt tevens twee USB-audioprotocols (niet hetzelfde als de
poorttypen zelf) USB Audio 1.0 (deze werkt via USB 1.1-poorten en ondersteunt
tot maximaal 24-bits/96kHz) of USB Audio 2.0 (waarbij een USB 2.0-poort vereist
is en die tot maximaal 24-bits/192kHz ondersteunt).
De standaardconguratie is USB 1.1 en USB Audio 1.0, dat werkt met bijna alle
gewone besturingssystemen en computertypen zonder drivers en ondersteunt tot
24-bits/96kHz audio. Gewoon inpluggen en op play drukken.
In deze conguratie kan de 751C tot maximaal 24-bit/96kHz verwerken door uw
computer te melden dat deze elke sample-rate van 32kHz tot 96kHz aankan.
Bij sommige Windows/Mac-besturingssysteemvarianten kan het
besturingssysteem zelf de uitvoer van de sample-rate beperken of herstellen of
de audio opnieuw samplen.
Raadpleeg onze online handleiding op www.cambridge-audio.com/751CSupport
over USB Audio voor meer informatie over dit onderwerp. Door het zorgvuldig
kiezen van afspeelsoftware en -instellingen kunnen veel valkuilen worden
vermeden.
Onze gratis Windows USB Audio 2.0 driver (beschikbaar via onze website) in het
bijzonder ondersteunt tot maximaal 24-bit/192kHz audio en WASPI Exclusive- of
ASIO-modi die een verbeterde prestatie kunnen leveren.
Een korte uitleg van uw keuzes ziet u hieronder:
Schakelen tussen USB Klasse 1- en USB Klasse
2-bediening
Bij levering is uw 751R V2 standaard ingesteld op USB Audio Klasse 1.0 zonder
driver, maar het kan gecongureerd worden om in USB Klasse-modi Audio 1.0
of 2.0 te werken. Om de USB-klasse te veranderen, navigeert u naar het menu
Advanced Audio Setup en selecteert u het USB-audio-item..
Advanced Audio Setup
Multi Ch.Out :
HDMI Bypass :
USB Audio Profile :
TV ARC(HDMIA) :
Auto Power Down :
Return I/O
Normal
Normal
1.0
Enable
Enable
Gebruik met pc’s
Als de 751R V2 is ingesteld op USB Audio 1.0 (dit is de standaardinstelling), werkt
de 751R V2 met de aanwezige Windows XP, Vista, Windows 7 of 8 Audio 1.0
driver (niet nodig om een nieuwe driver te laden) en accepteert audio tot maximaal
24-bit/96kHz.
Als de 751R V2 is ingesteld op USB Audio 2.0, vereist de 751R V2 dat de
Cambridge Audio USB Audio 2.0 driver wordt geladen en kan vervolgens tot
maximaal
24-bit/192kHz accepteren (en indien nodig ASIO en WASAPI Exclusive
ondersteunen).
De driver is beschikaar via www.cambridge-audio.com/751R V2Support.
USB-kabel type ‘B–A’
23

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Azur 751R V2 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Azur 751R V2 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 12,9 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Azur 751R V2

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Deutsch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Englisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Französisch - 8 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Italienisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Spanisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Polnisch - 40 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info