Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/14
Nächste Seite
66
Bedieningselementen aan de voorzijde
Volume
Bass Treble DirectModeSpeaker A/BPhonesStandby / On
azur 851A
Class XD Integrated Amplifier
1
'Standby/On' (Stand-by/Aan)
Schakelt het toestel tussen stand-bymodus (aangegeven door zwak verlicht led)
en 'Aan' (aangegeven door helder led). Stand-by is een ecomodus, waarin het
stroomverbruik minder dan 0,5 watt bedraagt. U kunt het toestel in de stand-
bymodus zetten wanneer u het niet gebruikt.
Opmerking: Standaard brengt de 851A het volume omhoog of omlaag wanneer
het toestel wordt aangezet of in stand-by gaat. Desgewenst kunt u deze functie
uitschakelen; zie het hoofdstuk ‘Versterker instellen’ in deze handleiding voor
meer informatie.
2
Koptelefoon
Aansluiting voor stereokoptelefoon met een ¼ inch stekker. Aanbevolen
impedantie voor koptelefoons: tussen 32 en 600 ohm. Wanneer een koptelefoon
is aangesloten, wordt door middel van de luidsprekerrelais de uitvoer via de
luidsprekers (A en B) onderdrukt.
3
'Speaker A/B' (Luidsprekers A/B)
Druk hierop om te bladeren door de lijst met luidsprekersets die zijn aangesloten
op de luidsprekeraansluitingen op het achterpaneel (luidsprekersets A, B of A
en B). Met deze optie kan naar een extra set luidsprekers in een andere ruimte
worden geluisterd.
Wees voorzichtig bij het kiezen van luidsprekers als u op voor elk kanaal
twee luidsprekers wilt gebruiken. Als de gecombineerde weerstand aan de
luidsprekeraansluitingen te laag is, kan de versterker mogelijk niet uit de
stand-by modus schakelen zolang geen effectieve belastingsweerstand wordt
waargenomen. Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk 'CAP5' in deze
handleiding.
Opmerking: Als u twee paar luidsprekers gebruikt, neem dan luidsprekers met een
minimale nominale impedantie van 16 ohm.
4
'Mode' (Modus)
Druk op deze knop om te schakelen tussen de volume- en balansmodus. Als u deze
knop ingedrukt houdt, gaat u naar het conguratiemenu van de 851A.
5
Infrarood sensor
Ontvangt IR-opdrachten van de bijgeleverde Azur-afstandsbediening. Hiervoor is
een vrije, onbelemmerde zichtlijn nodig tussen de afstandsbediening en de sensor.
6
&
7
De bron selecteren
Druk op de bijbehorende toets om de gewenste bron te selecteren (aangegeven
door een rondje op de display). Het geselecteerde signaal wordt ook naar de 'Rec
Out'-aansluitingen geleid, zodat u het kunt opnemen. Wijzig tijdens het opnemen
de invoer niet (u kunt het opgenomen signaal wel controleren via Rec in).
Opmerking: Door herhaaldelijk op de knop Source 1 of Source 2 te drukken, kunt
u heen en weer schakelen tussen gebalanceerde en niet-gebalanceerde invoer.
8
Display
Dit LCD-venster wordt gebruikt voor de bediening van de 851A. Raadpleeg voor
meer informatie de hoofdstukken 'Bediening' en Versterker instellen' in deze
handleiding.
9
'Bass/Treble' (Hoge/lage tonen)
Druk deze knoppen in om ze vrij te geven en draai er vervolgens aan voor de
jnregeling van de toonbalans.
10
Direct
Deze functie biedt het audiosignaal een rechtstreeks pad naar de eindversterkerfase
van de versterker, waarbij de toonregelcircuits worden overgeslagen en een zo
zuiver mogelijke geluidskwaliteit wordt verkregen.
Het 'Bass/Treble'-pictogram (
b t) verschijnt in de display wanneer het regelcircuit
voor hoge en lage tonen actief is (in het circuit) en staat niet in het display als het
wordt overgeslagen.
Opmerking: Direct kan voor elke ingang afzonderlijk worden in- of uitgeschakeld.
Elke keer wanneer een bron wordt geselecteerd, wordt die instelling opgeroepen.
11
Volume
Gebruik deze knop om het uitgangsvolume harder of zachter te zetten. Deze knop
bedient het volume van de luidsprekeruitvoer, de voorversterkeruitvoer en de
uitvoer van de headset. De knop heeft geen invloed op de 'Tape Out'-uitvoer.
De volumeknop wordt ook gebruikt om te navigeren in de conguratiemenu's van
de 851A op de display op het voorpaneel.
Raadpleeg het hoofdstuk 'Bediening' in deze handleiding voor meer informatie
over de verschillende functies van deze knoppen.
1 2 3 4 5
76
8 9 10
11
6

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Azur 851A wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Azur 851A in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 5,95 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Azur 851A

Cambridge Audio Azur 851A Bedienungsanleitung - Deutsch - 14 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info