Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/14
Nächste Seite
851Aazur
67
NEDERLANDS
Afstandsbediening
De 851A is voorzien van een Azur Navigator afstandsbediening
die dezelfde functies heeft als het frontpaneel en ook kan worden
gebruikt om cd-spelers uit het Azur-assortiment te bedienen,
in het bijzonder de vergelijkbare 851C. De meegeleverde AAA-
batterijen moeten worden geplaatst voordat de afstandsbediening
kan worden gebruikt.
De knoppen op de Azur-afstandsbediening worden beschreven in
de navolgende paragrafen.
'Standby/On' (Stand-by/Aan)
Zet de 851A (en de 851C) aan of brengt deze in de stand-bymodus.
Volume hoger/lager
Hiermee regelt u het volume.
'Source' (Bron)
Druk hierop om te schakelen tussen de ingangen van de 851A.
Display
Hiermee regelt u de helderheid van de display van de 851A/C. Er
zijn twee helderheidsniveaus en een optie om het achtergrondlicht
uit te schakelen.
'Mode' (Modus)
Druk hierop om te schakelen tussen het versterkervolume en
balansregeling, te bedienen met de volumeknoppen omhoog
en
omlaag. Als u deze knop ingedrukt houdt, gaat u naar het
conguratiemenu van de 851A.
'Speaker A/B' (Luidsprekers A/B)
Druk hierop om te schakelen tussen de dubbele
luidsprekeruitgangen.
'Mute' (Stil)
Druk hierop om het geluid van de luidsprekeruitvoer uit te
schakelen.
'Sources' (Bronnen)
Hiermee selecteert u de broningang.
De volgende knoppen worden gebruikt voor de bediening van cd-
spelers uit het assortiment van Cambridge Audio Azur, zoals de
vergelijkbare 851C.
'Open/Close' (Openen/Sluiten)
Opent en sluit de cd-lade.
Cijfers
Maakt direct kiezen van een cd-track mogelijk. Druk op het
nummer van de gewenste track om te beginnen met afspelen
vanaf het begin daarvan. Als u een tracknummer hoger dan negen
wilt selecteren, druk dan op -/-- en vervolgens op het tracknummer.
'Play' (Afspelen) / 'Stop' (Stoppen) /
'Pause' (Pauzeren)
Druk op de betreffende toets om het afspelen van een cd te
starten, te stoppen of te onderbreken.
Opmerking: Afhankelijk van de audiosoftware die is geïnstalleerd
op de host-pc, kunnen de knoppen 'Play' en 'Pause' eventueel ook
het afspelen van USB-audiobestanden besturen.
'Skip' (Vorige/Volgende)
Rechtertoets () – Druk eenmaal om een track verder te gaan.
Houd de toets ingedrukt om meerdere tracks over te slaan.
Linkertoets () – Druk eenmaal om een track terug te gaan. Houd
de toets ingedrukt om meerdere tracks terug te gaan.
Opmerking: Afhankelijk van de audiosoftware die is geïnstalleerd op de host-pc,
kunnen de 'Skip'-toetsen eventueel ook het afspelen van USB-audio besturen.
Vooruit spoelen
Houd de toets ingedrukt om vooruit te spoelen terwijl een cd wordt afgespeeld.
Achteruit spoelen
Houd de toets ingedrukt om te achteruit spoelen terwijl een cd wordt afgespeeld.
Menu
Druk hierop om de installatiemodus van de 851C te activeren. In deze modus
kunt u verschillende bedieningsparameters van de 851C congureren. Zie het
hoofdstuk 'Bediening' in deze handleiding voor meer informatie.
'Select' (Selecteren)
Druk hierop om te schakelen tussen de vijf invoeropties van de 851C. Zie het
hoofdstuk 'Bediening' in deze handleiding voor meer informatie.
'Program' (Programma), 'Remain'
(Resterend), 'Repeat' (Herhalen),
'Random' (Willekeurig)
Zie het hoofdstuk 'Bediening' in de 851C-handleiding voor meer
informatie.
Filter
Druk hierop om te schakelen tussen de drie lteropties van de
851C.
'Information' (Informatie)
Druk hierop om eventuele beschikbare aanvullende informatie
over het 851C-ingangssignaal weer te geven.
Compatibiliteit met Apple-
apparaten
Met de afstandsbediening van de Azur 851A/C Navigator kunnen
de basisfuncties van Apple-apparaten (zoals de Apple tv en het
assortiment iPods/iPhones/iPads van Apple) worden bediend,
indien deze apparaten in een dockingstation van Cambridge Audio
of Apple zijn geplaatst.
Houd de bronknop die correspondeert met de ingang waarop het
Apple-product is aangesloten, ingedrukt en druk tegelijk op een
van de onderstaande knoppen.
De functies verschillen enigszins per Apple-product.
'Select' (Selecteren)
'Play/pause' (Afspelen/pauze)
Stop of Menu
Kort indrukken om over te slaan of naar links of rechts te
navigeren. Ingedrukt houden om vooruit of terug te zoeken.
Gebruikt om het volume te regelen en/of door menu's te
navigeren.
Gebruikt voor het navigeren door menu's.
De afstandbediening van de Azur kan bovendien worden gekoppeld
aan maximaal zes specieke Apple-apparaten met behulp van de
zes bronknoppen. Dit kan handig zijn als u meer dan één Apple-
product hebt.
Raadpleeg de handleiding van uw Apple-apparaat voor meer
informatie over koppeling.
Koppelen – Om een Apple-apparaat te koppelen, houdt u de
vereiste bronknop en de knop tegelijk zes seconden lang
ingedrukt. Sommige apparaten, zoals de Apple tv, geven op een
display aan wanneer de koppeling is geslaagd.
Ontkoppeling – Om een Apple-apparaat te ontkoppelen, houdt u
een willekeurige bronknop en de knop tegelijk zes seconden
lang ingedrukt.
7

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Azur 851A wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Azur 851A in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 5,95 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Azur 851A

Cambridge Audio Azur 851A Bedienungsanleitung - Deutsch - 14 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info