Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/14
Nächste Seite
851Aazur
69
NEDERLANDS
Gebalanceerde audio-aansluitingen (Bron 1 en 2)
Het onderstaande diagram laat zien hoe u de 851A via de gebalanceerde audio-
ingangen op de Azur 851C Upsampling cd-speler/DAC kunt aansluiten met behulp
van drie-pens XLR-connectoren. De 851A kan ook worden aangesloten op niet-
Cambridge Audio-bronnen met gebalanceerde uitgangen.
Gebalanceerde aansluitingen in een audio-systeem zijn bedoeld om ruis
die ontstaat in voedingskabels, etc. tegen te gaan, evenals de effecten van
vervuiling in de stroomvoorziening via aarde-aansluitingen. Het basisprincipe van
gebalanceerde onderlinge aansluitingen is dat het signaal dat u wilt verkrijgen,
ontstaat door ophefng van negatieve invloeden, door gebruikmaking van een
drie-aderige aansluiting. Eén signaaldraad (de spanningsvoerende draad of
fasedraad) voert het normale signaal, terwijl de andere signaaldraad (de niet-
spanningsvoerende of fase-omgekeerde draad) een omgekeerde versie voert.
De gebalanceerde ingang neemt het verschil tussen de twee aders waar en zo
ontstaat het gewenste signaal. Eventuele ruisspanning die op identieke wijze
in beide aders ontstaat (zogenaamde common-mode signalen) wordt door de
ophefng van negatieve invloeden teniet gedaan Een bijkomend voordeel is dat de
aansluiting effectief tweemaal het signaalniveau voert en dat daardoor de signaal/
ruis-verhouding verbetert.
De 851A en de 851C zijn zo ontworpen dat zij het beste presteren wanneer een
gebalanceerde aansluiting wordt gebruikt.
Opmerking: Om de gebalanceerde ingang te selecteren op Bron 1 of 2, kunt u
met de knoppen 'Source 1' en 'Source 2' op het voorpaneel schakelen tussen
‘gebalanceerde’ en ‘niet-gebalanceerde’ ingang.
851A
851C
Mode
Volume
Bedieningsinstructies
Volume
Draai aan de volumeknop op het voorpaneel (of gebruik de afstandsbediening).
Op de display wordt de volumeaanpassing weergegeven in decibels (dB). ‘OdB’
geeft het maximale volume aan, lagere volume-instellingen worden met negatieve
waarden aangeduid. Via het conguratiemenu kunt u de volumeweergave wijzigen
in waarden tussen 0 tot 96.
'Speaker A/B' (Luidsprekers A/B)
Druk op de knop 'Speaker A/B' om te schakelen tussen de luidsprekersets die op
het achterpaneel zijn aangesloten: luidsprekerset A, B of A plus B.
'Balance' (Balans)
Druk op de knop 'Mode' om de balansmodus te activeren. In de display verschijnt
de aanduiding BALANCE; u kunt nu de balans regelen met de volumeknop. Druk
nogmaals op de knop 'Mode' om terug te gaan naar de volumemodus. U kunt ook 5
seconden wachten; de 851A verlaat dan automatisch de balansmodus.
'Bass/Treble' (Hoge/lage tonen)
Deze knoppen zijn voor de jnregeling van de toonbalans. Ze passen alleen het
geluid aan dat door de luidsprekers en de 'Pre-Out'-aansluitingen komt en hebben
geen invloed op de signalen die via de 'Tape Out'-aansluitingen worden doorgegeven.
Bij een goed geproduceerde cd en een goed systeem is toonafregeling niet nodig
en kunt u deze functie uitschakelen met een druk op de knop 'Direct':
de functie wordt volledig uit het signaalpad verwijderd, wat een maximaal
natuurgetrouwe weergave oplevert. Wanneer de muziekopname van mindere
kwaliteit is of wanneer de geluidskwaliteit door andere factoren wordt beïnvloed,
kunt u dit desgewenst met de toonregeling compenseren. Druk, als u de functies
voor toonregeling wilt gebruiken, op de knop 'Direct'. Het 'Bass/Treble'-pictogram
(
b t) licht op in de display; dit geeft aan dat de functies actief zijn en dat de stand
Direct is uitgeschakeld. Druk nu op de knop 'Bass' of 'Treble' om deze functies te
activeren; druk ze nogmaals in als u klaar bent met de afregeling:
De 851A slaat voor elke ingang afzonderlijk op of de Direct-modus in- of
uitgeschakeld is. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de functies voor toonregeling wel
automatisch geactiveerd te hebben voor de bron Tuner, maar niet voor de bron CD.
Mode
Volume
Speaker A/B
Volume
Mode
Volume
Bass Treble Direct
Bass Treble Direct
9

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Azur 851A wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Azur 851A in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 5,95 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Azur 851A

Cambridge Audio Azur 851A Bedienungsanleitung - Deutsch - 14 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info