Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/14
Nächste Seite
851Aazur
71
NEDERLANDS
Ingang met vast volume
Elke ingang van de 851A kan worden ingesteld op een vast volume. Wanneer
een ingang wordt geselecteerd, wordt het volume automatisch op deze waarde
ingesteld. Het volume kan dan niet meer worden geregeld met de volumeknop.
Dankzij deze functie kan de 851A worden gebruikt als stereo eindversterker
(uitsluitend voor de geselecteerde ingang). De 851A kan dan bijvoorbeeld, behalve
als gewone stereoversterker, ook worden gebruikt om het volume van de kanalen
links en rechts voor van een surround sound-systeem te versterken, waarbij een
AV-ontvanger de versterking van de andere kanalen en de algehele volumeregeling
verzorgt.
Wanneer u in stereo luistert, gebruik dan de 851A en de aangesloten stereobronnen
op de normale wijze voor de beste geluidskwaliteit. Voor surround sound selecteert
u de ingang met vast volume die u hebt ingesteld op de 851A. De AV-ontvanger
gebruikt u dan om het volume te regelen, aangesloten surround sound-bronnen
te selecteren, etc. De ingang met vast volume op de 851A kunt u een andere
naam geven, bijvoorbeeld 'A/V-modus'. Sluit de systemen aan zoals hieronder is
aangegeven: de linker en rechter voorversterkeruitgangen van de AV-ontvanger
worden aangesloten op de ingang met vast volume op de 851A. Omdat het vaste
volume op elke waarde kan worden ingesteld, is het eenvoudig om het niveau van
de 851A aan te passen aan dat van de andere AV-kanalen.
Om een vast volume voor een bron in te stellen, selecteert u FIXED INP in het
conguratiemenu:
Selecteer de gewenste ingang en stel het vaste volume in met de volumeknop (met
de instelling OFF schakelt u de ingang niet uit, maar laat u het volume regelen
met de volumeknop, op de normale manier). De balans van een ingang met vast
volume wordt altijd ingesteld op neutraal. Druk op de knop 'Mode' om de modus
te sluiten.
Mode
Volume
Stereobronnen
Surround
sound-
bronnen
851A
AV-ontvanger
SW
C
RL
SL SRSB
Controle in- en uitschakelen
Wanneer de stand-by modus wordt in- of uitgeschakeld, kan de 851A automatisch
andere aangesloten Cambridge Audio Azur-modellen in- en uitschakelen, mits
deze zijn voorzien van een controlbus-aansluiting. Deze functie werkt alleen als
de apparaten onderling zijn verbonden via RCA/phono-kabels (zie diagram). De
connectoren op het achterpaneel van compatibele Azur-modellen zijn oranje van
kleur. Sluit de controlbus-uitgang van de 851A aan op de controlbus-ingang van
een andere Azur-model (bijv. de 851C). Desgewenst kunt u zo een hele reeks Azur-
modellen aansluiten.
Terwijl de 851A is ingeschakeld, houdt u de knop 'Standby/On' ingedrukt totdat het
bericht ON/OFF CTR in de display verschijnt:
Selecteer de aangesloten Azur-modellen door op de desbetreffende
ingangsselectieknop te drukken. Kies bijvoorbeeld CA XXXC voor een Azur cd-
speler (851C), CA XXXBD voor een Azur Blu-ray-speler, CA DAB T voor een Azur
DAB-tuner, etc.
Gebruik de knop ON & OFF om door de opties te bladeren. U kunt kiezen voor
ON (alle Azur-apparaten kunnen worden ingeschakeld), OFF (alle Azur-apparaten
kunnen in stand-by worden gezet) of ON & OFF (alle Azur-apparaten kunnen worden
ingeschakeld EN in stand-by worden gezet).
Druk op OK om de instellingen te bevestigen en het menu te sluiten.
650T
851C
851A
Volume
Standby / On
11

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Azur 851A wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Azur 851A in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 5,95 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Azur 851A

Cambridge Audio Azur 851A Bedienungsanleitung - Deutsch - 14 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info