Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/17
Nächste Seite
-
Jouw muziek +onze passie
NP30
NEDERLANDS
Netwerkspeler
Gebruikershandleiding
82
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  NetwerkspelerGebruikershandleiding82NP30Jouw muziek + onze passieNEDERLANDS-
 • Page 2

  InhoudInleidingInleiding .....................................................................................................82Bedankt voor het aanschaffen van de Sonata NP30 Network Music Player(netwerkmuziekspeler). Wij zijn ervan overtuigd, dat u er vele jaren luisterplezieraan zult beleven. Net als alle andere producten van Cambridge Audio, is de SonataNP30 gebaseerd op drie basisprincipes verbluffende prestaties, gebruiksgemaken uiterste hoogwaardigheid.Belangrijke veiligheidsaanwijzingen........................................................83Wi-Fi-informatie.........................................................................................84Beperkte garantie .....................................................................................85Aansluitingen achterpaneel .....................................................................86Bedieningselementen aan de voorzijde..................................................87Afstandsbediening ....................................................................................88Overzicht....................................................................................................89Verbinding maken.....................................................................................89Bediening van de NP30 ...........................................................................90Het menu Instellingen ..............................................................................94UuVol afstandsbediening .........................................................................95Problemen verhelpen ...............................................................................96Technische specificaties ..........................................................................96De Sonata NP30 biedt toegang tot een breed aanbod van audiobronnen, via UPnPservers of lokale media, maar ook rechtstreeks via internet, bijvoorbeeld via onzeeigen Uuvol Internetradio-dienst of Streaming-diensten van andere leveranciers.De gratis UuVol Radio-dienst brengt de beste iRadio-stations naar uw NP30. Dezezijn door ons gecontroleerd op betrouwbaarheid en geluidskwaliteit; met momenteelruim 15.000 beschikbare stations, en daar komen elke dag meer bij.Op onze website UuVol.com kunt u nieuwe stations voorstellen, uw favorieten enandere instellingen voor verschillende op UuVol gebaseerde apparaten in n keerbeheren, wordt u op de hoogte gehouden van nieuwe functies en Streamingdiensten die we toevoegen en nog veel meer. Kijk op UuVol.com voor meerbijzonderheden.Streaming-diensten zijn diensten die door partnerleveranciers worden geleverd.Hiervoor is meestal een abonnement vereist, waarbij verschillende dienstenbeschikbaar zijn in verschillende landen.Naast pure internetinhoud kunt u ook uw eigen lokaal opgeslagen muziek openenvanaf USB-flashdrives of harde schijven en met het netwerk verbonden UPnPservers.Verschillende gecomprimeerde formaten worden ondersteund plus verliesvrijgecomprimeerde en ongecomprimeerde PCM/WAV tot beter-dan-CD 24-bit inhoudin 24/96, wat te vinden is op geschikte downloadsites. Podcasts worden ookondersteund.Er zijn hoogwaardige componenten gebruikt, waaronder een WM8728 24 bit /96kHz digitaal-analoogomzetter (DAC) van de beroemde fabrikant Wolfson.Een bedrijfseigen audiobufferings- en reclocking-systeem reconstrueert alleinkomende audioklokken in de NP30 met een set precisieoscillators, die jitterwegnemen en ongevenaarde geluidskwaliteit leveren.Belangrijk!The NP30 is grotendeels een op software gebaseerd product; nieuwefuncties en updates worden van tijd tot tijd beschikbaar gesteld. Inhet gedeelte over het upgraden van firmware aan het einde van dezehandleiding wordt uitgelegd hoe u erachter kunt komen of er nieuwefuncties en updates zijn en hoe u deze vervolgens automatisch naaruw speler kunt downloaden via internet. Dit neemt slechts enkeleminuten in beslag.We adviseren u om te controleren of er updates zijn voordat u uwNP30 voor het eerst gaat gebruiken, en om dit ook daarna regelmatigte doen.Kijk ook regelmatig op de ondersteuningspagina voor de NP30 ophttp://support.cambridgeaudio.com. voor bijzonderheden over nieuwefuncties, voor advies over compatibiliteit met andere producten enaudio-formaten en voor de meeste recente versie van dezehandleiding.De Sonata NP30 bevat tevens een milieuvriendelijk laagverbruik (<1w) standbycircuit.We hebben tevens een gratis iPhone/iPod touch-applicatie ontwikkeld, waarmee deNP30 volledig draadloos kan worden bediend (in combinatie met een Wi-Fi-netwerk).Zoek naar UuVol Remote in de Apple App Store of ga naar www.UuVol.com voormeer bijzonderheden over deze en andere applicaties en functies die op de marktkomen.Ultieme geluidskwaliteit is afhankelijk van uw totale systeem. Wij raden u daaromsterk aan om speakers te gebruiken uit het Sirocco-assortiment van CambridgeAudio, omdat deze zijn ontworpen volgens dezelfde veeleisende standaarden als ditproduct.Uw verkooppunt kan u tevens voorzien van Cambridge Audio-verbindingen vanuitstekende kwaliteit om te garanderen dat uw systeem zijn volledige potentiebenut.Dank u dat u de tijd neemt om de handleiding te lezen. Wij raden u aan deze bij dehand te houden voor toekomstig gebruik.Vergeet niet uw aankoop te registreren.Ga naar: www.cambridge-audio.com/careAls u zich registreert, bent u altijd als eerste op dehoogte van: Nieuwe producten Software-upgrades Nieuws, evenementen, exclusieve aanbiedingen enwedstrijden!Deze handleiding is bedoeld om de installatie en het gebruik van hetproduct zo eenvoudig mogelijk te maken. De in dit document verstrekteinformatie is voor het drukken zorgvuldig gecontroleerd opnauwkeurigheid; het beleid van Cambridge Audio is echter gericht opvoortdurende verbetering. Ontwerp en specificaties kunnen derhalvezonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.Dit document bevat informatie die is beschermd door eigendoms- enauteursrecht. Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding mag nochgeheel noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd met behulp vanmechanische, elektronische of andere middelen, in welke vorm ook,zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Allehandelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn eigendom vande respectievelijke eigenaren. Copyright Cambridge Audio Ltd 2010UuVol is een handelsmerk van Audio Partnership Plc en is geregistreerdin de Europese Unie en in andere landen.Andere genoemde merken zijn handelsmerken van hun respectieveeigenaars en worden uitsluitend ter referentie weergegeven.Het beleid van Cambridge Audio is gericht op voortdurende verbetering.Ontwerp en specificaties kunnen derhalve zonder voorafgaandekennisgeving worden gewijzigd.82Matthew BrambleTechnisch directeur Cambridge Audioen het Sonata-ontwikkelingsteam
 • Page 3

  NP30Belangrijke veiligheidsaanwijzingenNeem voor uw eigen veiligheid de volgende instructies aandachtig door alvorenshet apparaat aan te sluiten op de netstroom. U bent dan verzekerd van optimaleprestaties en u kunt de levensduur van het product verlengen:1. Lees deze voorschriften.2. Bewaar deze voorschriften.3. Neem alle waarschuwingen in acht.4. Volg alle voorschriften op.5. Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van water.6. Maak het apparaat alleen schoon met een droge doek.7. Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer volgens de voorschriften van defabrikant.8. Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren,straalkachels, fornuizen of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmteproduceren.9. U mag de aardbeveiliging van de stekker niet omzeilen. Een gepolariseerdestekker heeft twee contactstekers, waarvan de ene breder is dan de andere. Eengeaarde stekker heeft twee contactstekers en een derde aardcontact. De bredecontactsteker of het derde aardcontact is aangebracht voor uw eigen veiligheid.Neem, als de meegeleverde stekker niet in uw stopcontact past, contact op meteen elektricien over de vervanging van uw verouderde stopcontact.10. Plaats het netsnoer zodanig dat er niet over het apparaat heen wordt gelopenof het bekneld raakt, voornamelijk ter hoogte van stekers, contactdozen en hetpunt waar ze uit het apparaat komen.11. Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die zijn gespecificeerd door defabrikant.12. Gebruik het apparaat alleen met een karretje, standaard, statief,houder of tafel die gespecificeerd is door de fabrikant of verkochtwordt bij het apparaat. Wanneer u een karretje gebruikt, wees danvoorzichtig bij het verplaatsen van het karretje met het apparaat, omomkantelen te voorkomen.13. Trek de stekker van dit apparaat uit het stopcontact tijdens bliksem of wanneerhet apparaat een lange periode niet wordt gebruikt.14. Laat alle service en reparatie over aan bevoegd onderhoudspersoneel.Onderhoud is nodig wanneer het apparaat op welke wijze dan ook isbeschadigd, zoals een beschadiging van het netsnoer of de stekker, als ervloeistof is gemorst of als er voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als hetapparaat is blootgesteld aan regen of water, als het apparaat niet normaalfunctioneert of is gevallen.Het symbool van de bliksemflits met de pijlpunt in het driehoekje is bedoeld om degebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van nietgesoleerde gevaarlijkespanning binnen de behuizing van het product, die sterk genoeg kan zijn om voorpersonen een gevaar voor elektrische schokken te vormen.Het uitroepteken in het driehoekje is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voorde aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in deonderhoudsdocumentatie die van toepassing zijn op dit apparaat.Het symbool op dit product duidt aan dat het een KLASSE II (dubbelgesoleerde) constructie is.AEEA-symboolDe doorgekruiste verrijdbare afvalbak is het symbool van de EuropeseUnie waarmee wordt aangegeven dat elektrische en elektronischeapparatuur gescheiden dient te worden ingezameld. Dit product bevatelektrische en elektronische inrichtingen die opnieuw moeten wordengebruikt, gerecycled of hersteld en niet mogen worden weggegooid bijhet ongesorteerde normale afval. Breng het apparaat terug of neem contact op metde bevoegde dealer waarbij u dit product hebt gekocht voor meer informatie.CE-tekenIndien gebruikt en genstalleerd als in deze gebruikershandleidingaangegeven, voldoet dit product aan de Europese richtlijnen2006/95/EC (laagspanningsrichtlijn), 2004/108/EC (elektromagnetischecompatibiliteit) en 2009/125/EC (eco-design). Om hieraan te blijven voldoen,adviseren wij uitsluitend accessoires van Cambridge Audio te gebruiken enonderhoud en service alleen door gekwalificeerde personen te laten uitvoeren.C-Tick-tekenDit product voldoet aan de communicatietechnieken van de AustralianCommunications Authoritys Radio en aan de vereisten van EMC.Ross Test ZegelDit product voldoetveiligheidskeurmerk.aandeRussischeelektronischeDit product maakt gebruik van lasertechniek. Het gebruik van bedieningselementen,of aanpassingen, prestaties of procedures anders dan in deze handleidingbeschreven kan leiden tot gevaarlijke blootstelling aan radioactieve straling. Openhet toestel niet en voer niet zelf reparaties uit. Laat het onderhoud over aangekwalificeerde personen.Dit label is aangebracht op de beveiligde laserbehuizing in het product.WAARSCHUWING om het risico van brand of elektrische schokken te verminderen, moet u dezeeenheid niet aan regen of vocht blootstellen.NEDERLANDS De batterijen (accu of batterijen genstalleerd) niet blootstellen aan overmatigeverhitting, zoals zon, vuur o.i.d.De eenheid moet genstalleerd worden op een manier die het mogelijk maakt destekker uit het hoofdstopcontact (of de connector van het apparaat van deachterkant van de eenheid) te trekken. Wanneer de hoofdstekker gebruikt wordtom de stroom van het apparaat te halen, blijft het apparaat dat geen stroom krijgtmeteen te gebruiken. Gebruik alleen het stroomsnoer dat geleverd werd bij dezeeenheid.Zorg ervoor dat er voldoende ventilatie is. We raden u aan dat u het apparaat nietin een gesloten ruimte plaatst. Indien u het apparaat op een plank wilt plaatsen,gebruik dan de bovenste plank om te zorgen voor maximale ventilatie. Zet geenobjecten bovenop deze eenheid. Zet het apparaat niet op een tapijt of op een anderzacht oppervlak en belemmer de luchtinlaat- en luchtuitlaatroosters niet. Belemmerde ventilatieroosters niet met objecten zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, enz.Dit apparaat mag niet gebruikt worden in de buurt van water of worden blootgesteldaan druipend of spattend water of andere vloeistoffen. Plaats nooit iets met watererin op het apparaat, zoals een vaas.83
 • Page 4

  Wi-Fi-informatieVentilatieBELANGRIJK De eenheid wordt warm, wanneer deze gebruikt wordt. Plaats nooitiets bovenop de eenheid. Niet in een gesloten ruimte zetten, zoals een boekenkastof in een kast zonder voldoende ventilatie.Zorg ervoor dat kleine objecten niet door een ventilatierooster vallen. Mocht ditgebeuren, zet het apparaat dan meteen uit, trek de stekker uit het stopcontact enneem contact op met de leverancier van het apparaat voor advies.PlaatsenKies met zorg de installatielocatie. Niet in direct zonlicht zetten of dichtbij eenwarmtebron. Plaats geen open vuurbronnen, zoals aangestoken kaarsen, op deeenheid. Vermijd ook locaties die blootgesteld worden aan trillingen, excessievestof, kou of vocht. De eenheid kan worden gebruikt in een gematigd klimaat.Deze eenheid moet op een stevig, vlak oppervlak worden genstalleerd. Niet in eendicht gebied zetten, zoals een boekenkast of in een kast. Zet de eenheid niet op eeninstabiel oppervlak of een plank. De eenheid kan vallen en dit kan tot zowel ernstigletsel leiden voor een kind of volwassene als tot beschadiging van het product zelf.In verband met storing door magnetische velden mogen geen draaitafels ofbeeldbuistelevisies in de buurt van het apparaat worden geplaatst.Elektronische audiocomponenten komen pas echt op dreef na een periode van eenweek (indien verscheidene uren per dag gebruikt). Dit zal het mogelijk maken denieuwe componenten tot rust te laten komen, de geluidskwaliteit zal ook na dezeperiode verbeteren.StroombronnenMen dient de eenheid alleen te bedienen met een soort stroombron die u op hetmarkeerlabel vermeld vindt. Bent u niet zeker van het soort stroomvoorziening biju thuis, neem dan contact op met de leverancier van het product of de plaatselijkeenergiemaatschappij.Dit apparaat kan in de Stand-bystand worden gezet wanneer het niet wordt gebruikt.Het gebruikt dan <1W. Om de eenheid uit te schakelen zet u deze uit op hetachterpaneel. Als u van plan bent lange tijd deze eenheid niet te gebruiken, trekdan de stekker uit het stopcontact.OverbelastingOm het risico op brand of elektrische schokken te beperken, mag u stopcontactenen verlengingssnoeren niet te zwaar belasten. Overbelaste wisselstroomcontacten,verlengsnoeren, versleten stroomsnoeren, beschadigde of gebarsten draadisolatieen gebroken stekkers zijn gevaarlijk. Deze kunnen leiden tot elektrische schokkenof brand.Zorg ervoor dat u het stroomsnoer stevig insteekt. Om brom en ruis te voorkomenmag u de tussenverbindingsdraden niet bundelen met het stroomsnoer of deluidsprekersnoeren.SchoonmakenAls u het apparaat schoon wilt maken, mag u de behuizing afvegen met een droge,stofvrije doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammonia ofschuurmiddel bevatten. Spuit niet met een spuitbus op of bij de versterker.Weggooien van batterijenGooi lege batterijen weg volgens de lokale richtlijnen voor elektronisch en/ofmilieuafval.OnderhoudDeze apparaten kunnen niet door de gebruiker worden onderhouden. Probeer hetapparaat nooit te repareren, te demonteren of te reconstrueren als er problemenoptreden. Als u deze voorzorgsmaatregel negeert, kunt u een ernstige elektrischeschok krijgen. Neem bij problemen of storingen contact op met uw dealer.FCC-verklaringVERKLARING VAN CONFORMITEIT MET DE FCC-VOORSCHRIFTEN VOORELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEITWij, Cambridge Audio, gevestigd Gallery Court, Hankey Place, Londen SE14BB, Verenigd Koninkrijk, verklaren hierbij dat wij de volledigeverantwoordelijkheid aanvaarden dat dit apparaat,Sonata NP30 met Wi-Fi-module,waarop deze verklaring betrekking heeft, voldoet aan deel 15 van de FCCvoorschriften. Het gebruik ervan is onderworpen aan de volgende tweevoorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentieveroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen interferentieaccepteren, waaronder storingen die een ongewenste werking kunnenveroorzaken.Waarschuwing: Blootstelling aan radiofrequentiestralen.Het apparaat dient zo te worden gebruikt dat de kans op menselijk contact bijnormale bedienig tot een minimum wordt beperkt.Wanneer een externe antenne op het apparaat wordt aangesloten, dient de antennezo te worden geplaatst dat de kans op menselijk contact bij normale bediening toteen minimum wordt beperkt. Deze zender mag niet in de buurt van een anderezender of antenne worden geplaatst of samen met een andere zender of antenneworden gebruikt.Kennisgeving van de Federal CommunicationsCommissionDeze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaatvan Klasse B, zoals vastgelegd in Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limietenzorgen bij installatie in een woonomgeving voor een aanvaardbare beschermingtegen schadelijke interferentie.Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan dezeuitstralen. Indien de apparatuur niet in overeenstemming met de instructies wordtgenstalleerd en gebruikt, kan dit leiden tot schadelijke interferentie metradiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat bij een specifiekeinstallatiemethode dergelijke interferentie niet zal optreden. Als deze apparatuurschadelijke interferentie veroorzaakt bij de ontvangst van radio of televisie, wat kanworden vastgesteld door de apparatuur aan en uit te zetten, wordt de gebruikergeadviseerd te proberen deze interferentie te corrigeren met een of meer van devolgende maatregelen: Richt de ontvangstantenne anders of plaats deze ergens anders. Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger. Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een andere groep dan de groepwaarop de ontvanger is aangesloten. Vraag de verkoper of een deskundig radio/televisietechnicus om advies.FCC-waarschuwing: Elke verandering of aanpassing aan het apparaat die nietuitdrukkelijk is goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving vande regels, kan de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienentenietdoen.BELANGRIJKE MEDEDELING:FCC-verklaring inzake blootstelling aan straling:Dit apparaat voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan straling die zijnbepaald voor een ongecontroleerde omgeving. Dit apparaat dient te wordengenstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen destralingsbron en uw lichaam.Deze zender mag niet in de buurt van een andere zender of antenne wordengeplaatst of samen met een andere zender of antenne worden gebruikt.Vanwege een firmware-beperking is het gebruik van dit apparaat in hetfrequentiebereik van 2,4 GHz in de VS beperkt tot de kanalen 1 tot en met 11.AanpassingenDe FCC eist dat de gebruiker ervan op de hoogte wordt gesteld dat elke veranderingof aanpassing aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk door Cambridge Audio isgoedgekeurd, de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen, tenietkan doen.84
 • Page 5

  NP30Beperkte garantieCanada-Industry Canada (IC)De draadloze radio van dit apparaat voldoet aan RSS 210 Industry Canada. Ditapparaat van Klasse B voldoet aan de voorschriften van de Canadese ICES-003. Hetgebruik ervan is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:1) Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken.2) Dit apparaat moet eventuele interferentie accepteren, waaronder interferentiedie een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.BELANGRIJKE MEDEDELING:IC-verklaring inzake blootstelling aan straling:Dit apparaat voldoet aan de Canadese limieten voor blootstelling aan straling die zijnbepaald voor een ongecontroleerde omgeving. Dit apparaat dient te wordengenstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen destralingsbron en uw lichaam.Deze zender mag niet in de buurt van een andere zender of antenne wordengeplaatst of samen met een andere zender of antenne worden gebruikt.Cet appareil numrique de la classe B conforme la norme NMB-003 du Canada.Kennisgeving van de Europese UnieRadioproducten met de markering CE 0889 of met de CE-waarschuwingsmarkeringvoeldoen aan de R&TTE-richtlijn (1995/5/EG) die is uitgegeven door de Commissievan de Europese Genmeenschap.Naleving van deze richtlijn betekent dat een product aan de volgende Europesenormen voldoet: EN 60950-1 Productveiligheid. EN 300 328 Technische vereisten voor radioapparatuur. EN 301 489 Algemene EMC-eisen voor radioapparatuur.Het type van de zender kunt u vaststellen door op het typeplaatje op uw CambridgeAudio-product te kijken.Producten met de CE-markering voldoen aan de richtlijnen voor laagspanning(2006/95/EG), voor elektromagnetische compatibiliteit (2004/108/EG) en voorecodesign-vereisten voor energiegerelateerde producten (2009/125/EG) die zijnuitgevaardigd door de Commissie van de Europese Gemeenschap. Naleving vandeze richtlijnen betekent dat een product aan de volgende Europese normenvoldoet: EN 55022 Elektromagnetische interferentie. EN 55024 Elektromagnetische immuniteit. EN 61000-3-2 Limietwaarden voor harmonische stromen. EN61000-3-3Limietwaardenvoorspanningswisselingen,spanningsschommelingen en flikkering in openbare laagspanningsnetten. EN 60950-1 Producten die aan de productveiligheidsnorm voldoen en deradiozender bevatten, dragen de markering CE 0889 of de CEwaarschuwingsmarkering, en mogelijk ook het CE-logo.Cambridge Audio garandeert dat dit product vrij is van defecten in materiaal enarbeid (onder voorbehoud van de volgende voorwaarden). Cambridge Audio zal ditproduct of defecte onderdelen van dit product herstellen of vervangen (naargoeddunken van Cambridge Audio). Garantieperioden kunnen van land tot landverschillen. Neem bij twijfel contact op met uw verkooppunt en zorg dat u hetaankoopbewijs goed bewaart.Neem, als u gebruik wilt maken van de garantie, contact op met het officileverkooppunt van Cambridge Audio waar u dit product hebt gekocht. Indien uwverkooppunt niet is toegerust om de reparatie van uw Cambridge Audio-product uitte voeren, kan het product door uw verkooppunt worden teruggestuurd naarCambridge Audio of naar een officile onderhoudsmonteur van Cambridge Audio.U dient dit product te retourneren in de oorspronkelijke verpakking of in een andereverpakking die dezelfde bescherming biedt.Om gebruik te kunnen maken van de garantie, dient u een aankoopbewijs in devorm van een verkoopbon of een gekwiteerde factuur te overleggen, als bewijs dathet product binnen de garantieperiode valt.Deze garantie is ongeldig indien (a) het in de fabriek aangebrachte serienummer isgewijzigd of verwijderd of (b) indien dit product niet is gekocht bij een officieelverkooppunt van Cambridge Audio. U kunt contact opnemen met Cambridge Audioof met de distributeur van Cambridge Audio in uw land om te bevestigen dat uwproduct een ongewijzigd serienummer bevat en/of dat u het product hebt gekochtbij een officieel verkooppunt van Cambridge Audio.Deze garantie dekt geen cosmetische beschadigingen of beschadigingen die hetgevolg zijn van overmacht, een ongeval, verkeerd gebruik, misbruik,onachtzaamheid, commercieel gebruik of aanpassing van het product of van eenonderdeel van het product. Deze garantie dekt geen schade die het gevolg is vanonjuist gebruik, onjuist onderhoud of onjuiste installatie of van pogingen totreparatie door anderen dan Cambridge Audio, een verkooppunt van CambridgeAudio of een onderhoudsmonteur die gemachtigd is om garantiewerkzaamhedenvoor Cambridge Audio uit te voeren. Indien ongeoorloofde reparaties wordenuitgevoerd, vervalt deze garantie. Deze garantie dekt geen producten die in dehuidige staat of inclusief alle gebreken zijn verkocht.REPARATIES OF VERVANGINGEN DIE ONDER DEZE GARANTIE VALLEN, ZIJN DEEXCLUSIEVE VERHAALMOGELIJKHEID VAN DE CONSUMENT. CAMBRIDGE AUDIOAANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE BIJKOMENDESCHADE OF GEVOLGSCHADE VOOR SCHENDING VAN EEN EXPLICIETE OFIMPLICIETE GARANTIE IN DIT PRODUCT. VOORZOVER TOEGESTAAN DOOR DE VANTOEPASSING ZIJNDE WETGEVING, IS DEZE GARANTIE EXCLUSIEF EN VERVANGT ZIJALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIETBEPERKT TOT DE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID EN DE GARANTIE VANGESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.Omdat sommige landen en sommige staten van de Verenigde Staten de uitsluitingof beperking van incidentele schade of vervolgschade of impliciete garanties niettoestaan, is het mogelijk dat de hierboven genoemde uitsluitingen niet voor ugelden. Deze garantie verleent u specifieke wettelijke rechten. Mogelijk hebt u ookandere wettelijke rechten, die van staat tot staat en van land tot land kunnenverschillen.Neem voor service, binnen en buiten de garantieperiode, contact op met uwverkooppunt. EN 62301:2005 - Huishoudelijke elektrische toepassingen. Meting van standbyvermogen.NEDERLANDS 1275/2008 - Implementatie van de EuP-richtlijn voor verbruik van standbyvermogen.85
 • Page 6

  Aansluitingen achterpaneel1PowerOnDesigned and engineered in London, EnglandOffSonata NP304578USBTrigger InDigital OutputsAudio OutFor local mediaNetwork PlayerPower ACL12VTip +vePower Rating: 100-240V AC ~ 50/60HzRated Power Consumption: 21W3Ethernetwww.cambridge-audio.com2S/P DIFCo-axialToslinkOpticalR61 Stroom aan/uitHiermee zet u het apparaat aan of uit.2 AC-stopcontactWanneer u alle kabels op de versterker hebt aangesloten, steekt u de stekker vanhet AC-netsnoer in een geschikt stopcontact en zet u het apparaat aan. Uw apparaatis nu gereed voor gebruik.3 Draadloze antenneDeze moet recht naar boven wijzen, zoals in de afbeelding is aangegeven. Deantenne kan worden aangesloten op 802.11b/g- of n-netwerken (2,4 GHz wordtalleen gebruikt voor n-netwerken).4 USBDeze kunt u gebruiken voor het aansluiten van een USB-opslagapparaat of van eenander draagbaar opslagapparaat met muziekbestanden dat compatibel is met USBHD/flashdisk. 500mA is de maximale stroomcapaciteit.5 Trigger InDe Sonata NP30 kan aan en uit worden gezet (d.w.z. in en uit de Standby-standworden gebracht) door een triggerspanning die op de Trigger In is aangesloten. Bijeen wisseling van of naar 5-12V DC wordt de Sonata NP30 ingeschakeld. Eenvolgende schakeling van of naar 5-12V DC zet de Sonata NP30 in de Standby-stand.De overeenkomende Sonata AR30 or DR30+ ontvangers hebben een trigger-uitvoerdie geschikt is voor dit doel, zodat de Sonata NP30 automatisch kan wordenaangezet als u Aux hebt gekozen op de Sonata AR30/DR30+.866 EthernetEthernet-poort voor aansluiting op een 10/100BASE-T LAN (local area network).7 Digitale uitgangenS/P DIF coaxiale digitale uitgang voor uitvoer naar een afzonderlijke DAC, zoalsCambridge Audio DacMagic*. Gebruik een hoogwaardige 75 ohm digitale RCAverbindingskabel (niet n die is ontworpen voor normaal audiogebruik) om debeste resultaten te verkrijgen.TOSLINK Optische digitale uitgang Voor uitvoer naar een afzonderlijke DAC*.Gebruik een hoogwaardige TOSLINK glasvezel verbindingskabel.Opmerking: Om de beste resultaten te behalen met uw systeem, raden we u aanuitsluitend hoogwaardige verbindingen van Cambridge Audio te gebruiken. Ditgarandeert dat u uw systeem hoort zoals wij het hebben ontworpen. Vraag bij uwverkooppunt naar meer informatie hierover.* Zie voor meer informatie de DacMagic-pagina op de website van Cambridge Audio:www.cambridgeaudio.com/products.php8 Audio-uitgangGebruik verbindingskabels van goede kwaliteit tussen deze ingangen en deinvoeraansluitingen op uw versterker (Aux, CD, Tape, etc.).Gebruik voor de overeenkomende Sonata AR30/DR30-ontvangers altijd de Auxaansluiting, omdat deze correspondeert met de NP-knop op de afstandsbedieningvan de NP30.
 • Page 7

  NP30Bedieningselementen aan de voorzijde4156910811731 USBDeze kunt u gebruiken voor het aansluiten van een USB-opslagapparaat of van eenander draagbaar opslagapparaat met muziekbestanden. 500mA is het maximalestroomverbruik2 Stand-by/AanWanneer u het apparaat aanzet vanuit de standby-stand, knippert de Standby/AanLED ongeveer eenmaal per seconde zolang het apparaat opstart; eerst blijft hetdisplay leeg, maar na een tijdje verschijnt het bericht Starting (Bezig metopstarten). Het opstarten kan ongeveer 30 seconden duren.3 Infrarood sensorDeze ontvangt IR-opdrachten van de meegeleverde afstandbediening. Hiervoor iseen vrije, onbelemmerde zichtlijn nodig tussen de afstandsbediening en de sensor.4(Geheugen)Druk hierop om toegang te krijgen tot de geheugenfuncties, zoals het oproepen enopslaan van instellingen.De Sonata NP30 kan maximaal 20 instellingen opslaan, bijvoorbeeld voorradiostations op internet, streams van Streaming-diensten of de radio-URL van uwkeuze. Zie verderop.5(Beantwoorden)Dit is de knop Beantwoorden/interactief. Druk hierop als u luistert naar een internetradiostation of Streaming-dienst die een vorm van interactie met de gebruiker biedt.Als u deze functie kiest, verschijnt er een interactief menu (indien beschikbaar).Deze functie biedt doorgaans de mogelijkheid om aan te geven of de huidige streamu al dan niet bevalt, zodat de dienst het muziekaanbod aan uw persoonlijke smaakkan aanpassen.6Afspelen/Pauze (Play/Pause)7Stoppen/Wissen (Stop/Delete)Speelt en onderbreekt het afspelen.Tijdens het afspelen kunt hiermee het afspelen stoppen. Ook kunt u deze knop inverschillende menus gebruiken om het huidige item te wissen.8 DisplayHier word de status van het apparaat weergegeven.9Home10TerugHiermee gaat u direct naar het Home-menuDruk hierop om naar het vorige menu te gaan.11Overslaan (Skip)Druk hier eenmaal op om naar de volgende of vorige track te gaan.12 Navigatie/Selecteren (draaischijf)Draai hieraan om door de menus te navigeren Als u de draaischijf indrukt, activeertu de functie Selecteren, waarmee u de in de display weergegeven optie/functieaccepteert.Voor het afspelen van media (UPnP of lokaal) schakelt u met deze knop tussen dedisplay Speelt (Now Playing) en de display voor het bladeren door de beschikbaremedia.87NEDERLANDS212
 • Page 8

  AfstandsbedieningAfspelen/Pauze (Play/Pause)Belangrijk!Druk hier eenmaal op om het afspelen van media te starten.Houd deze knop ingedrukt om het afspelen van media teonderbreken.In de standaardmodus van de afstandsbediening kunt uzowel de NP30-versterker als versterkers uit het assortimentCambridge Audio Azur bedienen.De afstandsbediening kan ook zo worden ingesteld dat hijgeschikt is voor bediening van ontvangers uit het assortimentCambridge Audio Sonata (AR30/DR30) of van CambridgeAudio A/V-ontvangers. Zie verderop op deze pagina.ShuffleHiermee kunt u de functie Shuffle/willekeurig afspelen aanen uitzetten.Stand-by/AanHerhalen (Repeat)Hiermee zet u de NP30 beurtelings Aan en in demilieuvriendelijke standby-stand.Druk hierop om de functie Herhalen (alleen voor het afspelenvan media) aan en uit te zetten.Opmerking: Het duurt ongeveer 30 seconden voordat deNP30 uit de Standby-stand komt. Gedurende die tijd knippertde LED Stand-by/Aan op de voorzijde, maar wordt er nietsweergegeven in de display.De functies van de afstandsbedieningwijzigenCijfertoetsen 0-9Tone/BalanceDruk hierop om opgeslagen instellingen op te roepen.-/ NummerselectieVolVolAls u een instelling wilt oproepen met een nummer hoger dantien, drukt u op -/, gevolgd door het desbetreffendenummer.(Geheugen)EnterLet op: in de modus AR30/DR30 schakelt deafstandsbediening automatisch over op de bron (NP, CD, DVD,etc.) die u via de afstandbediening selecteert.HomeOm in deze modus de NP30 te bedienen, drukt u eerst op deNP-knop op de afstandsbediening (waarmee tevens de NPbron wordt geselecteerd).Hiermee gaat u direct naar het Home-menuTerugiDruk hierop om naar het vorige menu te gaan.NavigatieDruk hierop om door de menus van de NP30 te navigerenIn de AR30/DR30-tunermodus kunt u hiermee door de voorafingestelde stations navigeren.In de modus AR30/DR30 iPod (MP3) kunt u hiermee door deinhoud van uw iPod bladeren.EnterDruk hierop om de in de display gemarkeerde optie/functie ofeen item op uw iPod te accepteren. Als u in de tuner-modusop Enter drukt en deze toets ingedrukt houdt, wordt hethuidige station opgeslagen in de database met instellingen.Opmerking: Wanneer u door DAB-stations bladert, kunt u metSelecteren direct op een station afstemmen (alleen DR30+).(Beantwoorden)Dit is de knop Beantwoorden/interactief. Druk hierop als uluistert naar een internet-radiostation of Streaming-dienst dieeen vorm van interactie met de gebruiker biedt. Als u dezefunctie kiest, verschijnt er een interactief menu (indienbeschikbaar). Deze functie biedt doorgaans de mogelijkheidom aan te geven of de huidige stream u al dan niet bevalt,zodat de dienst het muziekaanbod aan uw persoonlijkesmaak kan aanpassen.Voor het afspelen van media (UPnP of lokaal) schakelt u metdeze knop tussen de display Speelt (Now Playing) en dedisplay voor het bladeren door de beschikbare media.i (info)Hiermee verandert u de display, zodat hierin informatieverschijnt over de track die op dat moment wordt afgespeeld.Overslaan (Skip)Druk hier eenmaal op om naar de volgende of vorige track tegaan.Stoppen/Wissen (Stop/Delete)Druk hier eenmaal op om het afspelen van media te stoppen.Deze toets wordt ook gebruikt om items te wissen, indien vantoepassing (indrukken en ingedrukt houden)88Om de afstandsbediening in te stellen op bediening van deNP30-ontvanger en Cambridge Audio A/V-ontvangers(AR30/DR30), verwijdert u de batterijen en wacht u 3minuten. Daarna houdt u de CD-knop ingedrukt terwijl u debatterijen terugplaatst.Om de afstandsbediening weer in te stellen op bediening vande NP30-versterker en van versterkers uit het assortimentCambridge Audio Azur, verwijdert u de batterijen en wacht u3 minuten. Daarna plaatst u de batterijen terug zonder eenknop in te drukken.Druk hierop om toegang te krijgen tot de geheugenfuncties,zoals het oproepen en opslaan van instellingen.De Sonata NP30 kan maximaal 20 instellingen opslaan,bijvoorbeeld voor radiostations op internet, streams vanStreaming-diensten of de radio-URL van uw keuze. Zieverderop.Om de afstandsbediening in te stellen op bediening van deNP30-ontvanger en ontvangers uit het assortimentCambridge Audio Sonata (AR30/DR30), verwijdert u debatterijen en wacht u 3 minuten. Daarna houdt u de NP-knopingedrukt terwijl u de batterijen terugplaatst.NPMP3CDBD/DVDTunerBandAls u andere functies van een AR30 of DR30+, van huningebouwde tuners en DD30-dock voor iPod of van een DV30wilt gebruiken, drukt u eerst op de gewenste bron (bijv. MP3voor iPod, DVD voor DV30, etc.) om de juiste modus teselecteren.De volgende knoppen zijn voor de bedieningvan de functies van versterkers/ontvangersvan Cambridge Audio.VolumeHiermee zet u het volume hoger of lager. Deze knop wordtook gebruikt om de waarde van geselecteerde menuinstellingen van de AR30/DR30 te wijzigen.Stil (Mute)Zet het geluid stil. Druk nogmaals op deze knop om het geluidweer aan te zetten.Knoppen voor de bron (NP, CD, BD/DVD,Tuner, MP3)Druk op de knop voor de gewenste invoerbron om deze teselecteren.Toon/Balans (Tone/Balance)Druk hierop als u de toon en de balans wilt aanpassen metbehulp van de Volume-knoppen.De volgende knoppen bedienen uitsluitend defunctiesvaneenovereenkomendeAR30/DR30 2.1-versterker.Alarm/KlokAls u hier eenmaal op drukt, gaat u naar het wekker-menu(Alarm). Als u deze knop ingedrukt houdt, gaat u naar hetslaap-menu (Sleep).HelderheidHiermee schakelt u tussen een heldere en een zwakkeweergave op de display.
 • Page 9

  NP30OverzichtVerbinding makenDe NP30 kan media van een aantal verschillende brontypen ontvangen en afspelen.We hebben geprobeerd hier een overzicht te geven van de verschillende soortendiensten die beschikbaar zijn en van de terminologie die u kan tegenkomen.BasisverbindingenUuVol/UuVol RadioUuVol is het platform dat Cambridge Audio ontwikkelt voorstreaming client-apparaten.Het platform omvat onder andere UuVol Radio, onze Internetradio-dienst, die wordtgecontroleerd op betrouwbaarheid en kwaliteit van uitzending, en UuVol.com, onzewebsite/portal.Het portal-aspect van onze website is het mechanisme dat transparante verbinding(en updaten) van alle op UuVol gebaseerde apparaten met de verschillende dienstenmogelijk maakt.De website is onze zichtbare aanwezigheid op www.UuVol.com, waarmee u onderandere dezelfde stations van een op internet aangesloten PC kunt doorbladerenen afspelen en uw instellingen en andere voorkeuren voor uw UuVol client-productenkunt beheren.Streaming-dienstenStreaming-diensten lijken op Internet-radio, maar zijn afkomstig vanandere leveranciers en hebben vaak een element van interactie met degebruiker. Omdat Streaming-diensten over het algemeen de gebruikerenige controle bieden over de inhoud waarnaar ze luisteren, zijn ze door demuziekmaatschappijen anders gelicentieerd dan iRadio; vaak is een bepaaldedienst alleen in bepaalde landen beschikbaar en wordt soms ook een bijdrage inrekening gebracht voor het lidmaatschap.Voorbeelden van dergelijke diensten zijn Last.FM, Pandora, Rhapsody en Napster.Al deze diensten geven de gebruiker enige controle over de inhoud, varirend vanspeel iets dat klinkt als U2 tot de mogelijkheid om hele albums te selecteren enaf te spelen. Sommige diensten bieden tevens de mogelijkheid om inhoud tedownloaden voor offline gebruik.De NP30 ondersteunt veel van deze diensten. Navigeer naar Streaming-diensten ophet apparaat voor een lijst of - nog beter - bekijk onze portal op UuVol.com voormeer gedetailleerde informatie over welke diensten in uw regio beschikbaar zijn,wat ze te bieden hebben en hoe u zich kunt aanmelden. Deze diensten wordenaangeboden door andere leveranciers en hoewel we verbindingen met dezediensten ondersteunen, zijn ze niet van ons afkomstig en zijn we er op geen enkelemanier verantwoordelijk voor. Uw account geldt voor de dienst in kwestie. Wij dienenslechts als portal, om de verbinding eenvoudiger en gemakkelijker te maken.Daarnaast ondersteunen we de juiste software op ons apparaat, zodat u de inhoudvan deze diensten kunt bekijken en afspelen.Netwerk-mediaDe NP30 ondersteunt een breed scala gecomprimeerde formaten:MP3, AAC, WMA en Ogg Vorbis CODEC worden alle ondersteund.Bovendien wordt voor echte audiofielen ook ofwel ongecomprimeerdePCM (in een WAV-container) ofwel verliesvrij gecomprimeerd FLACondersteund; beide kunnen 16 bit / 44,1kHz (voor CD-kwaliteit) tot 24 bit / 96kHzbevatten voor nog betere kwaliteit van geschikte download-sites.Opmerking: Hiervoor dient uw server ook ondersteuning te bieden voor de CODEC dieu wilt afspelen; sommige servers hebben namelijk beperkingen en zijn bijvoorbeeldniet geschikt voor FLAC. Controleer altijd of de server die u wilt gebruiken, ook uwfavoriete CODECs ondersteunt.Sonata AR30/DR30+NetwerkverbindingenOm uw NP30 te kunnen gebruiken voor iRadio/Streaming, moet u over het volgendebeschikken: een breedband internetverbinding (zoals ADSL) met een geschikte InternetService Provider (ISP); een netwerkverbinding, hetzij draadloos via 802.11b/g of n Wi-Fi, hetzij eenbedrade Ethernet-verbinding (10 of 100 M bits/sec via een RJ45-verbinding).Opmerking: Als u inhoud van een UPnP-server in het formaat 24/48 of 24/96 wiltafspelen, is een Ethernet-verbinding vereist, aangezien de hoge gegevenssnelheiddie deze bestanden vereisen, boven de macht van de meeste Wi-Fi-netwerken gaat.In veel gevallen zullen de breedband-modem, de router en het draadlozetoegangspunt zijn gecombineerd in n apparaat dat door uw Internet ServiceProvider wordt geleverd of dat in een computerzaak kan worden gekocht.Indien uw draadloze netwerk is geconfigureerd voor gebruik met WEP- of WPAgegevensencryptie (resp. Wired Equivalent Privacy en Wi-Fi Protected Access), dient ute weten wat uw WEP- of WPA-sleutel is, zodat u de NP30 met het netwerk kunt latencommuniceren.BELANGRIJK:Controleer, voordat u doorgaat, of uw draadloze-toegangspunt of router isingeschakeld en met uw breedband internetdienst functioneert (gebruik uwcomputer om dit te controleren). Om dit onderdeel van het systeem in werking testellen, dient u de instructies te lezen die bij het draadloze-toegangspunt of derouter zijn meegeleverd.De NP30 kan worden geconfigureerd voor verbinding met een bedraad of draadloosnetwerk of heeft hiervoor (standaard) een automatische instelling. In deautomatische modus zoekt de NP30 een verbindingstype en selecteert het deeerste verbinding die in aanmerking komt. U kunt het apparaat ook dwingen tot eenbepaald verbindingstype; zie hiervoor het gedeelte over Instellingen verderop.Verbinding maken met een bedraad netwerkSteek n uiteinde van een netwerkkabel (straight-through Ethernet-kabel vancategorie 5/5E) in de LAN-poort aan de achterzijde van het apparaat.Voor verliesloze/niet-gecomprimeerde formaten moet bovendien zowel de server- alsde netwerkverbinding de vereiste hoge bitrate ondersteunen.Opmerking: Het is niet raadzaam om Wi-Fi-verbindingen te gebruiken voor inhoudboven de 16 bit 44,1/48kHz in verliesloze/niet-gecomprimeerde formaten.Lokale mediaDe NP30 ondersteunt ook lokale media van USB-flashdrives of harde USB-schijvenen heeft voor dit doel twee USB1.1-poorten. Hier doorzoekt de NP30 eenvoudig demappen op de aangesloten media en geeft de inhoud ervan weer. Alleen inhoud diede NP30 kan afspelen, wordt weergegeven. Deze functie is bedoeld om eenvoudigetoegang tot tijdelijke opslagapparaten mogelijk te maken.InternetWe bevelen echter met klem aan om voor langdurig gebruik van opgeslagen mediagebruik te maken van UPnP, aangezien het UPnP-systeem ondersteuning biedt vooralbum-art (platen- en CD-hoezen), voor verfijnd zoeken en filteren van inhoud envoor andere functies die eenvoudige systemen voor het doorzoeken van mappenniet bieden.Opmerking: Momenteel wordt alleen het bestandssysteem FAT32 ondersteund.PodcastsPodcasts zijn gearchiveerde geluidsopnamen die via internet kunnenworden gedownload. Vaak zijn podcasts opnamen van eerderuitgezonden live-evenementen of episodische inhoud.De NP30 ondersteunt verschillende podcast-diensten van andere leveranciers;navigeer naar Podcasts op het apparaat voor een lijst van beschikbare diensten inuw regio. Daarnaast ondersteunt de NP30 uw eigen persoonlijke keuze vanpodcasts waarvan u de URL (internetkoppeling) kent via de UuVol-portal; zieverderop.Ethernet-kabelBreedband Router/ModemOpmerking: U mag de LAN-poort van de speler uitsluitend aansluiten op eenEthernet-poort die 10BASE-T of 100BASE-TX ondersteunt. Aansluiting op anderepoorten of pluggen, zoals een telefoonplug, kan het apparaat beschadigen.De NP30 moet automatisch worden verbonden met uw netwerk, bijvoorbeeld viaDHCP (zie verderop); dit betekent dat de NP30 automatisch een IP-adres krijgttoegewezen door uw router.89NEDERLANDSU kunt tevens stations aan uw apparaat toevoegen die momenteel niet in de UuVoldatabase staan, ons suggesties geven voor nieuwe stations, en nog veel meer. Erzijn ook koppelingen en Help beschikbaar voor het instellen van Streaming-dienstenvan een groot aantal andere leveranciers. Andere UuVol-functies worden in detoekomst gentroduceerd; kijk van tijd tot tijd op de website voor de nieuwsteontwikkelingen.
 • Page 10

  Verbinding maken (vervolg)Bediening van de NP30Verbinding maken met een draadloos netwerkHet Home-menu van de NP30 bevat 5 opties:Plaats de NP30 in het bereik van uw draadloze netwerk (doorgaans binnen 10-30meter van een geschikte draadloze zender, hoewel wanden en de structuur van hetgebouw hierop van invloed kunnen zijn) en zet hem aan, eerst met de schakelaarop het achterpaneel en dan met die op het voorpaneel.UuVol RadioStreaming Services (Streaming-diensten)MediaPodcastsSettings (Instellingen)Deze bieden toegang tot de vier belangrijkste mediatypen, en tot een menu metinstellingen (Settings) voor het apparaat.U kunt op elk moment naar dit menu terugkeren door op de knopte drukken.U kunt eenvoudig langs de opties bladeren met de draaischijf of met denavigatieknoppen op de afstandsbediening en de gewenste optie kiezen door op deknop Select (Selecteren) te drukken of op Enter op de afstandsbediening.Uuvol RadioInternet10-30 meter afstandDraadloze breedbandRouter/ModemDe NP30 wordt automatisch verbonden en krijgt een IP-adres van uw draadlozenetwerk. Voor gevorderde gebruikers: Als u uw NP30 een statisch IP-adres wiltgeven, raadpleeg dan het gedeelte Network Config (Netwerkconfiguratie) in dezehandleiding.Opmerking: Als u in deze fase een fout maakt, kunt u altijd op de knopom terug te gaan naar het vorige scherm.drukkenDe UuVol Radio-dienst biedt u duizenden radiostations op internet. Dankzij deenorme keus op internet kunt u altijd nieuwe muziek vinden, naar stations in uweigen taal luisteren (of in een vreemde taal die u wilt leren), naar stations uit uwwoonplaats of naar stations die uw favoriete genre uitzenden.Hierbij moet wel worden vermeld dat de geluidskwaliteit van internetradio sterkvarieert, afhankelijk van de bitrate en de gebruikte compressietechniek, maar deruime keuze weegt ruimschoots tegen dit nadeel op. Met UuVol Radio kunt u opontdekkingsreis gaan en kennis maken met nieuwe muziek uit de hele wereld.Opmerking: Als aggregator-dienst doen wij niet meer dan het zoeken en verbindingmaken stroomlijnen, zodat u de stations niet zelf handmatig hoeft te zoeken ofURLs (internetadressen) en dergelijke hoeft te typen om toegang tot de stations tekrijgen. Hoewel we regelmatig controleren of de uitzending van de stations nogsteeds betrouwbaar en van goede kwaliteit is, zijn wij op geen enkele manierverantwoordelijk voor hun inhoud.Het is mogelijk dat u naar een bepaald station wilt luisteren dat wij niet aanbieden.In dat geval kunt u dit station toevoegen via de UuVol-portal op UuVol.com (zieverderop). U kunt ook naar de portal UuVol.com op internet gaan en daar eenverzoek indienen om nieuwe stations aan onze dienst toe te voegen. Uw suggestieszijn welkom.U hoeft uw NP30 niet te registreren om van de gratis dienst UuVol gebruik te kunnenmaken, maar als u zich wel laat registreren, kunt u instellingen op uw NP30aanpassen via uw eigen portal op onze website, uw ingestelde stations beheren,nieuwe streaming-diensten van andere leveranciers installeren en nog veel meer.Het apparaat scant nu alle beschikbare draadloze netwerken. In de display verschijnthet bericht Scanning (Bezig met scannen). Als het apparaat geen netwerk kan vinden,verschijnt in de display het bericht: No Wireless Networks Found (Geen draadlozenetwerken gevonden). Als dat gebeurt, moet u ofwel de NP30 dichter bij uw draadlozetoegangspunt plaatsen of onderzoeken of er een probleem is met uw draadlozenetwerk.Wanneer de NP30 uw draadloze netwerk vindt, verschijnt in de display deuitzendnaam (ESSID) voor het toegangspunt dit is een naam die aan hettoegangspunt wordt toegewezen door degene die het netwerk heeft opgezet. Hetkan ofwel een standaardnaam voor uw draadloze router zijn ofwel een specifiekenaam, bijvoorbeeld Jans Wi-Fi, etc. Als uw NP30 meer dan n draadloos netwerkvindt, kunt u gewoon het netwerk kiezen waarmee u verbinding wilt maken. Als u aandraaischijf draait, wordt de ESSID voor elk draadloos netwerk weergegeven.Wanneer de ESSID voor het draadloze netwerk waarmee u verbinding wilt maken,in de display verschijnt, drukt u op de SELECT-knop (Selecteren). Indien uw netwerkniet is geconfigureerd met een encryptiecode, verschijnt in de display eerst hetbericht Connecting to network (Verbinding maken met netwerk) en vervolgensNetwork OK (Netwerk Ok).Hoe werkt Uuvol Radio?Druk op de knopom terug te gaan naar het Home-menu.Ga met de draaischijf naar UuVol Radio in de lijst en druk vervolgens op dedraaischijf om deze optie te selecteren. De volgende submenus van de NP30verschijnen:UuVol RadioLocation (Locatie)GenreSearch (Zoeken)Met de draaischijf kunt u elk van deze opties markeren en selecteren.Location (Locatie) Hiermee kunt u uit een lijst het land kiezen waarvan u een stationwilt beluisteren.Indien in de display het bericht Enter WEP key of Enter WPA key (WEP- of WPAcode invoeren) verschijnt, gebruikt het netwerk een van de ondersteundeencryptiesystemen: Wired Equivalent Privacy (WEP) of Wi-Fi Protected Access (WPA).U moet dan uw juiste WEP-code of WPA-code invoeren. De persoon die het draadlozenetwerk oorspronkelijk heeft opgezet, kent deze code (of kan de code omzetten ineen nieuwe code die wel bekend is); indien u die persoon niet bent, moet uuitzoeken wie die persoon wel is.Na 3 seconden komt de display in de modus voor het invoeren van codes. Maak voorhet invoeren van de code gebruik van de draaischijf. Zoek met de schijf een letterof cijfer en druk op de SELECT-knop (Selecteren) om dit karakter te bevestigen. Doedit ook met de overige karakters.Opmerking: WEP- en WPA-codes zijn hoofdlettergevoelig, dus u moet ze precies invoeren.Na het invoeren van het laatste karakter selecteert u met de draaischijf het karakteren bevestigt u dit karakter door op de knop SELECT (Selecteren) te drukken. Hetis een beetje vervelend klusje, maar u hoeft dit slechts eenmaal te doen. De NP30onthoudt deze code en gebruikt hem voortaan automatisch.Het apparaat moet nu verbinding kunnen maken met het netwerk.90Genre Hiermee kunt u radiostations zoeken op basis van hun inhoud, bijvoorbeeldClassic Rock, Sport, Nieuws, etc.Search (Zoeken) Hiermee kunt u zoeken naar een station waarvan u de naamkent. Typ de volledige naam of het eerste deel van de naam in van het gewenstestation. De NP30 geeft een lijst weer van alle stations die in hun naam een woordhebben dat met uw zoekterm begint.Opmerking: Hoewel we controleren of de stations nog uitzenden, zenden sommigestations niet 24 uur per dag uit en zijn sommige stations niet altijd online.
 • Page 11

  NP30Uw NP30 registreren bij de UuVol-portal op internetOm toegang te krijgen tot extra functies op uw NP30, zoals het bewerken enkopiren van instellingen, dient u eerst een account aan te maken op UuVol. Openwww.UuVol.com vanuit een internetbrowser. Klik op de koppeling Register(Registreren) en volg de instructies op het scherm om een account aan te maken.Nadat u uw nieuwe account hebt aangemaakt en zich daarmee hebt aangemeld,kunt u uw NP30 aan uw account toevoegen door te klikken op de koppeling MyProducts (Mijn producten). Voer de instructies uit. Later wordt u verzocht uw NP30registratiecode van zeven karakters in te voeren. Deze kunt u vinden in het menuSettings (Instellingen) > Register (Registreren) op de NP30 zelf.Dit is een unieke code die tijdens het registratieproces door het apparaat wordtgegenereerd.MediaUPnP ServersLocal MediaQueueUPnP is met afstand de meest gebruikte methode, omdat dit protocol demogelijkheid biedt om te zoeken op artiest, album en andere criteria, omdat hetondersteuning biedt voor bediening via een Wi-Fi-controller en omdat de mediakunnen worden uitgewisseld met andere apparaten.UPnP-serversLet op: de code is ongeveer 10 minuten geldig. Als u de code in die tijd niet gebruikt,moet u dit menu afsluiten en opnieuw openen voor een nieuw code.Uw NP30 is nu geregistreerd en u kunt de portal nu gebruiken voor het beherenvan uw instellingen, Podcasts, etc. U kunt ook suggesties doen voor nieuwe stations,streaming-diensten van andere leveranciers installeren en informatie over onzenieuwe producten bekijken.Opmerking: U kunt vanaf uw UuVol-portal naadloos zoveel producten registrerenals u wilt en instellingen, etc. voor meer producten beheren. Deze producten kunnenzich in verschillende delen van de wereld bevinden.Streaming-dienstenUw NP30 kan verbinding maken met computers of met op het netwerk aangeslotenopslagapparaten die zijn voorzien van een Universele Plug-and-Play (UPnP) AVserver.Wanneer u een UPnP-server gebruikt om uw media uit te wisselen, worden de zoeken selectiecriteria bepaald door de server en niet door de NP30, maar omvattendeze doorgaans wel de criteria Album en Artiest en extra opties zoals Genre.Zolang de NP30 op de juiste wijze is geconfigureerd voor uw netwerk, vindt hijautomatisch UPnP-servers en maakt hiermee vervolgens verbinding wanneer u hetUPnP-afspeelmenu (Playback) opent. U kunt dan navigeren via de menustructuurvan die server.Streaming ServicesAupeo!Live365MP3tunesEtc.Opmerking: Welke diensten beschikbaar zijn, hangt af van uw geografische locatie.Omdat Streaming-diensten over het algemeen de gebruiker enige controle biedenover de inhoud waarnaar ze luisteren, zijn ze door de muziekmaatschappijen andersgelicentieerd dan iRadio; vaak is een bepaalde dienst alleen in bepaalde landenbeschikbaar.Soms wordt ook een bijdrage in rekening gebracht voor het lidmaatschap.Voorbeelden van dergelijke diensten zijn Last.FM, Pandora, Rhapsody, Live365 enMp3Tunes.Wanneer u eenmaal een geschikte server hebt genstalleerd, gaat u naar het menuMedia/UPnP Servers op de NP30 en drukt u op u Select (Selecteren).De NP30 voert een scan uit van uw netwerk en meldt alle UPnP-servers die hij vindt.Als er geen servers zijn gevonden, verschijnt in de display het bericht No ServersFound (Geen servers gevonden). Als n of meer servers worden gevonden, wordenhun namen weergegeven en kunt u kiezen van welke u inhoud wilt.Selecteer de gewenste server. De NP30 laadt vervolgens de bijbehorendemenustructuur van die server. Deze biedt doorgaans de mogelijkheid om te kiezenop Album, Artiest, Genre, etc. Het is van belang dat u begrijpt dat de menustructuurafkomstig is van de Server en niet van de NP30.U kunt nu elke muziekinhoud zoeken en selecteren, mits deze een formaat heeft datde NP30 ondersteunt (momenteel AAC, MP3, WMA, AIFF, FLAC, WAV en Ogg Vorbis).Niet alle servers ondersteunen al deze formaten. Controleer altijd of de door ugekozen server ook de formaten van uw keuze ondersteunt.NEDERLANDSDe NP30 ondersteunt een aantal streaming-diensten van andere leveranciers; dezehebben vaak een element van interactie met de gebruiker. De volgende submenusvan de NP30 verschijnen:Er is veel geschikte UPnP-serversoftware op de markt, zowel voor de PC als voor deMac. Standalone servers en NAS-media (Network Attached Storage = op het netwerkaangesloten opslagmedia) met ingebouwde UPnP-serverfuncties zijn ook op demarkt.Ziedeinstallatiehandleidingenoponzewebsite:http://support.cambridgeaudio.com/.Wanneer u dit menu opent, worden alleen die opties weergegeven die in uw landbeschikbaar zijn. Diensten die gratis zijn of een gratis versie hebben, zijn directbeschikbaar. Andere diensten leiden u naar een pagina waar u zich kunt aanmelden,indien u dat wenst.Ga voor meer informatie over wat deze diensten te bieden hebben, naar onzewebsite www.UuVol.com. Hier vindt u koppelingen naar alle diensten.Via de portal kunt u tevens voorkomen dat bepaalde diensten waarvoor u geenbelangstelling hebt, in dit menu worden weergegeven.MediaDe NP30 kan toegang krijgen tot media vanaf UPnP-servers of tot lokale media viaUSB. De volgende submenus van de NP30 verschijnen:91
 • Page 12

  Bediening van de NP30 (vervolg)Herhalen (Repeat)Alfanumeriek zoekenUitsluitend toegang via de afstandsbediening. Druk op de knoptussen Herhalen aan en uit.om te schakelenAls het momenteel geselecteerde media-item een track is, zal de NP30 die trackherhalen. Als het een album of artiest, etc. is dan zal de NP30 alle tracks in datitem herhalen.De NP30 toont eenstaat.in het scherm Speelt (Now Playing) wanneer Herhalen aanDit is een zoekmenu dat door de NP30 is ingevoegd in de zoekboom van UPnPservers die een externe zoekfunctie ondersteunen.Indien beschikbaar kunt u Alfanumeriek zoeken selecteren en vervolgens de naamof gedeeltelijke naam invoeren van een album of track die u wilt vinden.Selecteer eenvoudigweg achtereenvolgens elk karakter door gebruik te makenvan de draaischijf Navigatie/Selecteren. Zoek met de schijf naar elk karakteren druk op de draaischijf om het karakter te selecteren. U kunt ook gebruikmaken van de Skip-knoppen (Overslaan) om n karakter verder of terug tegaan,om een karakter in te voeren enom een karakter teverwijderen.Eenmaal klaar kunt u op de -knop drukken of naar het -symbool navigeren enop Enter drukken op de afstandsbediening of de draaischijf Navigatie/Selecterenindrukken.Local Media (Lokale media)De NP30 kan ook audio-inhoud afspelen vanaf standaard USB harde schijven enUSB-sticks. Kopieer eenvoudig uw mediabestanden naar uw USB-schijf en verbinddeze met de USB-ingang aan de voor- of achterzijde van de eenheid.Op de NP30 verschijnen vervolgens alle namen van Albums of Tracks die hetapparaat kan vinden in overeenstemming met de door u gekozen tekst.U kunt vervolgens gewoon uw gekozen item selecteren en op Enter of deknop op de afstandsbediening drukken om het afspelen te starten.-Het scherm Speelt (Now Playing)Het selecteren van een nieuw(e) Station, Stream of Media-item start het afspelenen het scherm Speelt (Now Playing) verschijnt.De naam van de/het huidige Artiest/Album en Track of Station wordt weergegevenmet de relevante CODEC-details (d.w.z. audiobestandstype en bitrate/samplerate.)Bij mediabestanden toont de NP30 ook de oplopende afspeeltijd van de track.Druk op de knopom terug te gaan naar het Home-menu. Selecteer het menuMedia en vervolgens het item Local Media (Lokale media).De NP30 scant nu de USB-stick op mediabestanden. Als de scan voltooid is, kuntu door de bestanden bladeren door Op album of Op artiest te kiezen.WachtrijDe NP30 bevat een wachtrijfunctie waarmee u meerdere albums en/of tracks kuntselecteren die u achtereenvolgens wilt afspelen.Wanneer u in de selectiemenus UPnP of Lokale media een track-/artiest- ofalbumnaam, etc. selecteert en de draaischijf Navigatie/Selecteren ingedrukt houdt(of Enter op de afstandsbediening), zal de NP30 het huidige item toevoegen aan dewachtrij. Als dit het eerste item in de wachtlijst is, dan start het afspelen meteen. Alshet een extra item is, verschijnt Toegevoegd aan wachtrij en zal het item wordentoegevoegd aan de wachtrij.ite drukken op deUitsluitend toegang via de afstandsbediening. Druk op de knoptussen Shuffle aan en Shuffle uit.om te schakelenU kunt het scherm Speelt ook altijd weergeven door opafstandsbediening.ShuffleDe NP30 toont eenstaat.in het scherm Speelt (Now Playing) wanneer Shuffle aanAlle onderdelen van dat media-item worden toegevoegd. Als het item een track is,dan wordt alleen die track toegevoegd, maar als het item een album of een artiestis, dan worden alle tracks van dat album of die artiest toegevoegd.Om de wachtrij te bekijken gaat u gewoon terug naar het wachtrij-item in het menuMedia of druk op de knop Beantwoorden (Reply) als een wachtrij aan het afspelenis. Tracks die onderdeel uitmaken van een media-item worden weergegeven onderhet hoofdmedia-item weergegeven met eenervoor, zoals hieronder isweergegeven.Wanneer het/de momenteel geselecteerde media-item/map minder dan 1000tracks beat, genereert de NP30 een werkelijk willekeurige shuffle van die tracks enstart het afspelen zodat alle nummers eenmaal worden afgespeeld in willekeurigevolgorde, waarna het afspelen stopt.Wanneer er meer dan 1000 tracks zijn, zal de NP30 een willekeurige track kiezenom af te spelen en vervolgens weer willekeurig een track kiezen om af te spelen(zonder betrekking op de voorgaande track) als de huidige track afgelopen is.Dit gaat door tot Shuffle wordt uitgeschakeld. Dus bij >1000 tracks kan het afspelenvan een track willekeurig worden herhaald.Het weergegeven menu toont de inhoud in de wachtrij voor afspelen. U kunt naarelke item gaan en dit selecteren (met Enter of) om dat item direct af tespelen.kan ook worden gebruikt om itemsuit de wachtrij te verwijderen. Naast het item dat momenteel afspeelt verschijnteen .Onderaan de wachtrij is de opdracht Wachtrij wissen (Clear Queue) beschikbaarvoor het verwijderen van de gehele wachtrij.92
 • Page 13

  NP30Tijdens het afspelen van de wachtrij toont de NP30 een(Now Playing).in het scherm SpeeltOp stop drukken stopt het afspelen van de wachtrij, maar verwijdert deze niet. Hetop stand-by zetten van de NP30 verwijdert de wachtrij wel.Om de wachtrij te bekijken gaat u gewoon terug naar het wachtrij-item in het menuMedia of druk op de knopals een wachtrij aan het afspelen is.AfspeellijstenDe NP30 ondersteunt tevens veerschillend afspeellijstformaten. Voor permanenteopslag van favoriete mediaselecties wordt aanbevolen gebruik te maken vangeschikte software voor het creren van afspeellijsten.Deze kunnen vervolgens worden geopend door de NP30 vanaf Lokale media- ofUPnP-servers die Afspeellijsten ondersteunen.PodcastsInstellingenDe NP30 ondersteunt 20 instellingen. Dit kunnen UuVol-radiostations of streamsvanaf de meeste streaming-diensten zijn. UPnP/Lokale media kunnen niet alsinstelling worden opgeslagen. Om een station/stream toe te voegen aan eeninstelling moet u eerst die stream selecteren voor afspelen op de normale wijze.Druk nu op de knop, hiermee verschijnt het instellingenmenu.Selecteer de locatie van de instelling die u wilt en druk vervolgens op de draaischijfNavigatie/Selecteren en houd deze ingedrukt om het huidige station/de huidigestream daar op te slaan.U kunt een instelling oproepen door eenvoudigweg op de knopte drukken en deinstelling te selecteren die u wilt door kort op de draaischijf Navigatie/Selecteren tedrukken.Opmerking: De NP30 laadt de instellingen voor weergave vanaf uw UuVol-servers viahet internet; het kan dus enkele seconden duren voor ze verschijnen.De podcast-diensten in uw regio worden weergegeven.Hiermee kunt u verschillende podcast-types kiezen op onderwerp, datum ofmisschien populariteit, etc. Het is belangrijk om te begrijpen dat de menustructuurhier afkomstig is van die dienst en daardoor wordt geregeld. Het kan daaromveranderen als de dienst haar functies, etc. updatet. De NP30 toont de volgendesubmenus.PodcastsBBC PodcastsBlogTalkRadioPersoonlijke PodcastsOpmerking: Welke diensten beschikbaar zijn, hangt af van uw geografische locatie.NEDERLANDSEr is ook een menu-item voor uw favoriete podcasts genaamd Persoonlijke Podcasts.Hiermee heeft u toegang tot podcast-koppelingen die ingevoerd kunnen worden viade website UuVol.com.Om gebruik te maken van Persoonlijke Podcasts kunt u zich inschrijven opUuVol.com en de URLs invoeren van podcasts die u automatisch wilt synchroniserenmet uw NP30.Mijn PodcastsMet deze functie heeft u toegang tot podcasts op de NP30 die niet beschikbaar zijnin de Podcasts-diensten die wij ondersteunen.Voer hiervoor via het UuVol-portal de URL in van de podcast die u wilt. Hiervoor moetu geregistreerd zijn voor dat onderdeel onder UuVol.Log eenvoudigweg in op uw account en klik vervolgens op de koppeling MijnPodcasts. Vanuit het onderdeel Mijn Podcasts kunt u de door u gekozen podcasttoevoegen door zoals gevraagd door de website de naam en de URL van die podcastin te vullen. Let op: de URL van de podcast moet een directe RSS-feed zijn met deextensie .xml, bijvoorbeeld: http://someurl.com/podcast.xml. Als er eenmaalpodcasts beschikbaar zijn in uw Mijn Podcasts-lijst, hebt u toegang tot deze feedsvanaf uw NP30. Deze podcasts zullen beschikbaar zijn vanuit het menu-item:Podcasts > Mijn Podcasts.Let op: de podcasts worden naar uw NP30 gestuurd bij het inschakelen van uwNP30, wanneer de eenheid stations updatet, en vervolgens met tussenpozen.Om ervoor te zorgen dat de radio onmiddellijk Podcasts en nieuwe stationlijstendownloadt, schakelt u uw NP30 vanaf de voorkant aan en uit.93
 • Page 14

  Het menu InstellingenDit menu bevat verschillende installatie-/configuratiemenus, zoals hieronderweergegeven.Settings (Instellingen)Network Config (Netwerkconfiguratie)Version (Versie)Upgrade Firmware (Firmware upgraden)Language (Taal)Factory Reset (Resetten fabrieksinstellingen)Register (Registreren)NP30 Name (Naam NP30)WiFi Strength (Sterkte WiFi)Remote code (Code afstandsbediening)Network Config (Netwerkconfiguratie)Met dit menu kun u de netwerkinstellingen voor uw NP30 instellen, nogmaalsscannen op een verbinding met een andere draadloos netwerk of denetwerkparameters handmatig configureren. Dit is handig als u bijvoorbeeld uwNP30 ergens anders neerzet.De NP30 staat standaard ingesteld op Automatische bedrade/draadloze detectieen automatische IP-adressering (DHCP), wat in de meeste gevallen zonder installatiewerkt (bij Wi-Fi moet u uw WEP/WPA-code invoeren, indien u die hebt).In de automatische modus zoekt de NP30 eerst naar een draadverbinding en scantvervolgens op draadloze verbindingen als er geen draadverbinding is. Hij zal tevensproberen automatisch een IP-adres te krijgen van uw router/DHCP-server.Als u wijzigingen aan wilt brengen in de instellingen toont de NP30 de volgendesubmenus.Network Config (Networkconfiguratie)Scan for networks (Scannen op netwerken)Enter network name (Naam netwerk invoeren)View Config (Configuratie bekijken)Edit Config (Configuratie bewerken)Signal Warning (Signaalwaarschuwing)WiFi Region (WiFi-regio)Wired/Wireless (Bedraad/Draadloos)Scannen op netwerkenVoer de netwerknaam inMiddels deze optie kan de NP30 zoeken naar en verbinding maken met een slechtsn bepaalde netwerknaam.Typ uw netwerknaam in via het alfanumerieke invoerscherm.Als er geen overeenkomend netwerk wordt gevonden, verschijnt Network not found(Geen netwerk gevonden) in beeld.View Config (Configuratie bekijken)Dit menu toont eerst de IP-modus (statisch of dynamisch). Dit zal Auto/DHCP (d.w.z.dynamisch, dit is de standaardinstelling) of Statische IP zijn.Bij elke modus zal de NP30 door het draaien van de draaischijf Navigatie/Selecterendoor de verschillende huidige IP-parameters bladeren, bijvoorbeeld de ESSID vanhet huidige draadloze netwerk, bedrade en draadloze MAC-adressen, huidig IPadres, (Sub)netwermaskers, Gateway-adres, etc.Edit Config (Configuratie bewerken)Met dit menu kan de IP-modus, statisch of dynamisch (Auto/DHCP), wordengekozen. Auto/DHCP wordt aanbevolen voor de meeste mensen in de meesteomstandigheden. Statische IP vereist redelijke kennis van IP-netwerken en isuitsluitend voor ervaren gebruikers.De standaardinstelling is dus Auto / DHCP. Hier haalt de NP30 elke keer als uinschakelt zijn IP-adres middels een proces genaamd DHCP, wat betekent dat hetelke keer dat het wordt gevraagd anders is. Dit proces is volledig automatisch enveel eenvoudiger dan het implementeren van Statische IP.Soms is het echter handig om het exacte IP-adres te weten van elk apparaat (vooralbij grote netwerken), dit kan alleen worden bereikt door gebruik te maken vanstatische IP.Bij het gebruiken van Statische IP moet u ook het netwerkmasker dat u wiltgebruiken en de adressen van uw gateway- en DNS-dienst invoeren. Let op: er isgeen enkele manier waarop Cambridge Audio kan weten welke dit zijn in uw netwerk.Selecteer alleen statische IP als u precies weet wat u doet!Om statische IP in te stellen, selecteert u in het menu Settings (Instellingen) >Network Config (Netwerkconfiguratie) > Edit Config (Configuratie bewerken). Drukvervolgens op SELECT (Selecteren).Op de NP30 verschijnt nu Auto (DHCP)? YES / NO (Automatisch (DHCP)? JA/NEE).Draai de draaischijf van de NP30 om NO (Nee) te selecteren en druk vervolgensop SELECT (Selecteren).Deze optie scant alle beschikbare Wi-Fi-frequenties op draadloze netwerken en steltu in staat daarmee verbinding te maken.De NP30 kan verbinding maken met 802.11b/g- of n-netwerken (2,4GHzfrequentiebereik uitsluitend voor n-netwerken).Er verschijnt een lijst met beschikbare netwerken. Als een bepaald netwerk eencode vereist, verschijnt een -symbool aan het einde van de netwerknaam.Selecteer uw lokale netwerk met de draaischijf Navigatie/Selecteren en druk deze inom de keuze te bevestigen.U kunt nu het vast IP-adres invoeren dat u uw NP30 wilt geven door de draaischijfte draaien en zo de gewenste cijfers te selecteren en vervolgens op de draaischijfNavigatie/Selecteren te drukken om het invoeren van het adres te beindigen.De NP30 zal u nu vragen om het vereiste netwerkmasker in te voeren voor hetnetwerk. U kunt deze op dezelfde manier invoeren als eerder bij het invoeren vanhet IP-adres.U moet nu het standaard IP-adres invoeren van de gateway die door de NP30 op hetnetwerk wordt gebruikt.De NP30 maakt vervolgens verbinding met het netwerk met een opgeslagen code(als u die eerder hebt ingesteld) of toont u een alfanumeriek invoermenu. Hier kuntu de netwerk code invoeren die u hebt gekozen bij het installeren van uw draadlozenetwerk.Selecteer achtereenvolgens elk karakter met de draaischijf Navigatie/Selecterenen druk vervolgens opof ga naar het -symbool en druk op de draaischijfNavigatie/Selecteren om die code in te voeren. Als u een fout maakt, kunt u opdrukken om n karakter terug te gaan.De NP30 kan codes in WEP-, WPA- en WPA2-formaat verwerken (de keuze van hetformaat wordt bepaald door de betreffende instellingen op uw router) en genereertautomatisch het juiste formaat van uw tekst in overeenstemming met het verzoeknaar de router.94Tot slot moet u het DNS IP-adres invoeren voor de NP30. Op sommige netwerkenmoet u misschien het DNS IP-adres van uw ISP invoeren, die beschikbaar is op deondersteuningspagina van de website van uw ISP.Na het invoeren van bovenstaande informatie zal de NP30 nu proberen verbindingte maken met uw netwerk. Als u nogmaals gebruik wilt maken van DHCP selecteertu Settings (Instelllingen) > Network Config (Netwerkconfiguratie) > Edit Config(Configuratie bewerken) en selecteer vervolgens JA bij Auto (DHCP)? YES / NO(Automatisch (DHCP)? JA/NEE).SignaalwaarschuwingDe NP30 kan een waarschuwing weergeven als de Wi-Fi-signaalsterkte laag genoegis om verminderde doorvoer te veroorzaken.De opties voor de Signaalwaarschuwingzijn eenvoudig Ja en Nee.Wi-Fi-regioIn verschillende delen van de wereld wordt gebruik gemaakt van licht verschillendefrequenties voor Wi-Fi. Voor de beste prestatie moet u de NP30 instellen op de regiowaarin u woont, de huidige opties zijn de VS, Spanje, Europa (d.w.z. anders danSpanje) en Japan.
 • Page 15

  NP30Bedrade/Draadloze verbindingHet is mogelijk uw NP30 te verbinden met uw netwerk via een beschikbareEthernetverbinding (RJ45) of via een Wi-Fi-router. De eenheid staat standaard in deAUTO-modus. Telkens wanneer u de eenheid aanzet, zoekt het naar de aanwezigheidvan een draadverbinding en probeert het deze te gebruiken. Als die verbinding erniet is of het apparaat geen verbinding kan maken, dan probeert het gebruik temaken van de draadloze verbinding, etc. In de Auto-modus zal, als de NP30 openige wijze verbinding heeft gemaakt met het netwerk, deze soort verbindinggebruikt blijven worden als de NP30 aan is.U kunt de NP30 ook configureren om altijd uitsluitend gebruik te maken van debedrade of draadloze verbinding vanuit het menu Network Config(Netwerkconfiguratie) van de NP30, waarin u Wired/Wireless (Bedraad/Draadloos)selecteert. Dit menu laat u drie opties zien: Auto, Uitsluitend bedraad enUitsluitend draadloos.RegistrerenAls u deze optie kiest, verschijnt er een code die u kunt gebruiken om uw NP30 teregistreren op de UuVol-portal op www.Uuvol.com. U dient dan wel eerst een accountaan te maken op UuVol. Open www.UuVol.com vanuit uw internet-browser. Zie hetgedeelte over registratie bij UuVol, eerder in deze handleiding.Let op: de gegenereerde code is ongeveer 10 minuten geldig. Als u de code in dietijd niet gebruikt, moet u dit menu afsluiten en opnieuw openen voor een nieuwcode.UPnP Name (UPnP-naam)Met dit menu kunt u de aangegeven naam van de UPnP-client instellen voor uwNP30.Dit is de naam die door andere UPnP-apparaten (zoals controlepunten,toepassingen op afstand, etc.) wordt weergeven wanneer ze de NP30 zien.De standaardnaam is NP30, maar deze kunt u wijzigen in elke andere naam dieu gemakkelijk kunt onthouden, bijvoorbeeld Papa NP30 of Keuken, etc.Sterkte WiFiHiermee geeft u de sterkte van het WiFi-signaal weer.Opmerking: Als WiFi is uitgeschakeld (alleen Ethernet-modus), wordt alssignaalsterkte 0% weergegeven.Uitsluitend bedraad selecteren zorgt ervoor dat de NP30 opnieuw opstart envervolgens uitsluitend de ethernetverbinding gebruikt om te communiceren met hetnetwerk. Uitsluitend draadloos selecteren zorgt ervoor dat de NP30 opnieuwopstart en uitsluitend gebruik maakt van de Wi-Fi-verbinding. De Auto-optieselecteren, betekent dat de NP30 beide verbindingen zal proberen en zal blijvenbij de verbinding die het kan laten werken zoals hierboven beschreven.VersieDit menu-item toont enkele versienummers van hardware/software voor uw NP30.Draai de draaischijf om te bladeren tussen de verschillende items.Het Service Pack is de firmware-software die momenteel geladen is. Het is een goedidee om deze op te schrijven als u contact op moet nemen met de technischeondersteuning; ze kunnen er naar vragen.Het serienummer en de productcode worden doorgaans niet gevraagd door hettechnische ondersteuningsteam.Opmerking: Dit serienummer is niet hetzelfde als het fysieke serienummer op deachterkant van het product zelf.Code afstandsbedieningEr zijn twee optiesOptie 1 is de standaard, die kan worden gebruikt met de afstandsbediening vande NP30 indien deze ook in de standaardmodus staat.Optie 2 geeft een alternatieve codeset, die wordt gebruikt wanneer de codes vande afstandsbediening in conflict komen met die van een andere afstandsbediening.Als u optie 2 selecteert op de NP30, moet de afstandsbediening ook wordeningesteld op optie 2. Dit doet u als volgt:Druk op de knopen houd deze ongeveer 12 seconden ingedrukt. Zo schakeltu van optie 1 naar optie 2.Wanneer u hetzelfde nogmaals doet, gaat de afstandsbediening weer terug naar decodes van optie 1.UuVol afstandsbedieningFirmware-upgradeGebruik deze optie om nieuwe firmware van Cambridge Audio te downloaden voorde NP30 via het internet.Als u dit item selecteert, zal de NP30 verbinding maken met uw server en kijken ofer een nieuwere versie beschikbaar is van de software Checking for updates(Zoeken naar updates) wordt weergegeven op het scherm).Router/Breedband-modemOpmerking: Het is zeer belangrijk dat u de stroom naar de NP30 niet uitschakelt als defirmware-upgrade is gestart, tot de bewerking voltooid is. Hierdoor kan de NP30permanent beschadigd raken.NEDERLANDSAls er nieuwe software is gevonden, zal de NP30 u vragen of u het wilt downloadenof niet. Het is een goed idee om de firmware zo nu en dan te updaten om teprofiteren van eventuele oplossingen voor problemen of nieuwe functies. In ditstadium kunt u op de knopop de NP30 drukken om de firmware-upgrade teannuleren. Een Firmware-upgrade kan enkele minuten duren.Of Verstoor daarnaast de netwerk- of internetverbinding niet door de ethernetkabelte verwijderen of uw router, etc. uit te schakelen.TaalHiermee kunt u de taal van de display wijzigen.Er verschijnt een lijst van de talen die op dit moment ondersteund worden. Selecteerde taal van uw keuze en druk op Enter.Opmerking: De NP30 wordt dan opnieuw opgestart met de nieuwe taal. Dit duurtongeveer 30 seconden.Resetten naar fabrieksinstellingenHiermee worden alle instellingen teruggezet naar de standaardwaarden die in defabriek zijn ingesteld.De NP30 vraagt u of u zeker weet dat u wilt doorgaan voordat de instellingen wordengereset.Opmerking: Als u de instellingen reset naar de fabriekswaarden, gaan al uwpersoonlijke instellingen verloren, evenals alle opgeslagen WEP/WPA-codes voorverbinding met uw draadloze netwerk.De UuVol afstandsbediening is een gratis toepassing voor iPhone/iPod Touch/iPad,waarmee de NP30 of andere producten van Cambridge Audio met UuVol-functiedraadloos kunnen worden bediend.Met deze toepassing kan de NP30 volledig worden bediend, inclusief UuVol Radio,Streaming-diensten, UPnP-Media, persoonlijke instellingen, wachtlijsten en nogmeer.De toepassing ondersteunt tevens de weergave van platen- en cd-hoezen en logosvan stations (indien beschikbaar).Om de UuVol afstandsbediening te kunnen gebruiken, hebt u een Wi-Fi-netwerk oftoegangspunt nodig om de toepassing mee te verbinden. De verbinding tussen uwrouter en de NP30 kan dan ofwel WiFi ofwel Ethernet zijn.Zoek naar UuVol Remote in de Apple App Store of ga naar www.UuVol.com voormeer bijzonderheden over deze en andere applicaties en functies die op de marktkomen.95
 • Page 16

  Technische specificatiesProblemen verhelpenDACondersteunt Wolfson WM8728 24 bit 96kHzAls u problemen ondervindt met uw NP30, kan het handig zijn om de Help op onzeinternetpagina http://support.cambridgeaudio.com/ te raadplegen.Frequentierespons20Hz-20kHz +/- 0,2dBTHD+NSignaal-ruisverhoudingTotaal gecorreleerde jitterDigitale uitgangen* **Audio-formaten**Streaming-protocollenAfspeellijstenWi-FiWiFi-encryptieEthernetUSBBestandssystemenTrigger InVoltage netstopcontactStandby-verbruikMax. stroomverbruikAfmetingen (B x D x H)Gewicht0.003% @ 1kHz> 95dB<200pSS/PDIF Coaxiaal en TOSLink Optisch16-24 bits, 32-96kHzWAV met ongecomprimeerde audioPCM 16-24 bits 32-96kHzFLAC met verliesloze compressiePCM 16-24 bits 32-96kHzAIFF met ongecomprimeerde audioPCM 16 bits 32-48kHzMicrosoft Windows MediaTM Audio(WMA 9 Standaard) 32-320kbpsMP3 (CBR of VBR) 16-320kbpsAAC, HE AAC en AAC+(CBR of VBR) 16-320kbpsOGG Vorbis 32-320kbpsRTSP (Real Time Streaming Protocol)MMS (Microsoft Media Server Protocol)HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)ASX (Microsoft afspeellijstformaat)M3U, PLSIEEE 802.11 b / g of n (alleen 2.4GHzgebruikt)WEP, WPA, WPA2IEEE 802.3, 10 Base-T of 100 Base-T2 x USB 1.1, momenteel beperkt tot500mA per stukFAT3212V DC100-240 VAC (schakelmodus)<1W21W270 x 285 x 67mm2,1Kg/4.6lbs* iRadio/Streaming-diensten worden uitgevoerd als 16-bits gegevens met de juistebemonsteringsfrequentie voor de gedecomprimeerde gegevens. Debemonsteringsfrequentie is 32kHz, 44,1kHz of 48kHz, afhankelijk van debemonsteringsfrequentie van de streams.Inkomende streams met een bemonsteringsfrequentie van minder dan 32kHz kanniet worden uitgevoerd via S/P DIF /Toslink.Voor gecomprimeerde streams wordt de werkelijke resolutie van de audio natuurlijkbeperkt door de codering.Voor Media-inhoud van lokale schijven of UPnP wordt dit uitgevoerd in de eigenresolutie van 16- 24 bits, 32 kHz 44,1kHz 48kHz of 96kHz met bit-voor-bitoverdracht.** 88,2kHz-materiaal wordt niet ondersteund.Als u problemen ondervindt met de UuVol-voorziening, kan het bovendien nuttig zijnom de Help op www.UuVol.com te raadplegen.Algemene richtlijnen bij problemen:Als u problemen ondervindt bij het maken van verbinding tussen de NP30 en uwnetwerk, kunnen de volgende maatregelen helpen om het probleem op te lossen: Ga na of een aangesloten PC via hetzelfde netwerk toegang heeft tot internet(d.w.z. kan surfen op internet). Controleer of er een DHCP-server aanwezig is of op de NP30 een statisch IP-adresis geconfigureerd. U kunt een statisch IP-adres op de NP30 configureren door deoptie Settings (Instellingen) -> Network Config (Netwerkconfiguratie) -> Edit Config(Configuratie bewerken) te selecteren en vervolgens No (Nee) te selecteren bijAuto (DHCP). DHCP is echter de aanbevolen methode. Controleer of de firewall van uw netwerk geen uitgangspoorten blokkeert. De radioheeft minimaal toegang nodig tot de UDP- en TCP-poorten 80, 554, 1755, 5000,6000 en 7070. Controleer of uw toegangspunt de verbindingen niet beperkt tot specifieke MACadressen. U kunt het MAC-adres van de radio bekijken met de optie Settings(Instellingen) -> Network Config (Netwerkconfiguratie) -> View Config (Configuratiebekijken) -> MAC-adress (MAC-adres). Als u een gencrypteerd WiFi-netwerk hebt, controleer dan of u de juiste code ofwachtzin in de NP30 hebt ingevoerd. Denk erom dat tekstkarakters in codeshoofdlettergevoelig zijn. Als u probeert verbinding te maken met eengencrypteerd netwerk en in de display van de NP30 het bericht Draadloze foutverschijnt, gevolgd door een code van 5 cijfers, controleer dan of u de juistewachtzin hebt ingevoerd voor het netwerk. Als het probleem hiermee niet isverholpen, moet u wellicht uw netwerkconfiguratie bekijken.Als uw NP30 wel verbinding met het netwerk kan maken, maar bepaalde UuVolstations niet kan afspelen, kan dit de volgende oorzaken hebben: Het station zendt op dit tijdstip niet uit (het station kan bijvoorbeeld in een anderetijdzone uitzenden). Het maximaal toelaatbare aantal gelijktijdige luisteraars voor het station is bereikt. Het station zendt niet meer uit. De koppeling is onze database is verouderd. De internetverbinding tussen u en de server (die zich vaak in een ander landbevindt) is traag. Probeer een PC te gebruiken om de stream af te spelen via de site van het station.Als u het station wel kunt ontvangen via een PC, kunt u ons hiervan op de hoogtestellen via het formulier op www.UuVol.com. Wij kunnen dan een onderzoekinstellen.Als u problemen ondervindt met het afspelen via UPnP, controleer dan altijd hetvolgende: Ga na of de door u gekozen UPnP-serversoftware ondersteuning biedt voor hetbestandstype dat u probeert te openen. Sommige servers ondersteunenbijvoorbeeld geen FLAC. De NP30 kan uitsluitend niet-DRM-bestanden afspelen. Bestanden met DRMbeperkingen kunnen niet op de NP30 worden afgespeeld. Soms kunnen serversMicrosoft Playsforsure autoriseren en decoderen voordat ze de inhoud aanbiedenaan de NP30, maar er is geen garantie dat dit lukt, omdat het zuiver een functievan de server is. Als u inhoud met het formaat 24-bits WAV of FLAC wilt afspelen, is voor eenbetrouwbare weergave doorgaans een bedrade Ethernet-verbinding vereist, methet oog op de bandbreedte. Controleer of de NP30 ondersteuning biedt voor het bestandstype dat u probeertaf te spelen. Momenteel kunnen WMA, AAC, MP3, Vorbis, FLAC en WAV wordenafgespeeld. De NP30 biedt geen ondersteuning voor ALAC, WMA Pro, verliesloosWMA, RAW, AU of andere bestandstypen die hier niet worden vermeld.Als u problemen ondervindt met het afspelen via lokale media, controleer danaltijd het volgende: Controleer of de NP30 ondersteuning biedt voor het bestandstype dat u probeertaf te spelen. Momenteel kunnen WMA, AAC, MP3, Vorbis, FLAC en WAV wordenafgespeeld. De NP30 biedt geen ondersteuning voor ALAC, WMA Pro, verliesloos WMA, RAW,AU of andere bestandstypen die hier niet worden vermeld. Via lokale media kan de NP30 uitsluitend niet-DRM-bestanden afspelen.Bestanden met DRM-beperkingen kunnen niet worden afgespeeld. Ga na of uw apparaat niet meer dan 500mA nodig heeft indien het zijn voedingvia de USB-ingang zelf krijgt. Controleer of uw apparaat is geformatteerd in het formaat FAT32. De manier waarop u uw lokale media organiseert, is van invloed op de omvangvan de interne database die de NP30 nodig heeft om de inhoud die u doorzoekt,dynamisch op te bouwen. Een goede methode is voor elke artiest een map temaken. Binnen zon map moet u voor elk album een submap maken waarin u detracks van dat album opslaat. Bibliotheken met duizenden tracks in n endezelfde map zullen op den duur het zoekproces van de NP30 vertragen.Neem voor service, binnen en buiten de garantieperiode, contact op met uwverkooppunt.96
 • Page 17

  Cambridge Audio is a brand of Audio Partnership PlcRegistered Office: Gallery Court, Hankey Place,London, SE1 4BB, United KingdomRegistered in England No. 2953313 2011 Cambridge Audio LtdAP25650/1www.cambridge-audio.comMissbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Sonate NP30 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Sonate NP30 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,4 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Sonate NP30

Cambridge Audio Sonate NP30 Bedienungsanleitung - Deutsch - 18 seiten

Cambridge Audio Sonate NP30 Bedienungsanleitung - Englisch - 20 seiten

Cambridge Audio Sonate NP30 Bedienungsanleitung - Französisch - 17 seiten

Cambridge Audio Sonate NP30 Bedienungsanleitung - Italienisch - 17 seiten

Cambridge Audio Sonate NP30 Bedienungsanleitung - Spanisch - 17 seiten

Cambridge Audio Sonate NP30 Bedienungsanleitung - Polnisch - 18 seiten

Cambridge Audio Sonate NP30 Bedienungsanleitung - Schwedisch - 17 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info