Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/18
Nächste Seite
-
Twoja muzyka +nasza pasja
NP30
POLSKI
Odtwarzacz sieciowy
Instrukcja obsługi
2
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Odtwarzacz sieciowyInstrukcja obsugi2NP30Twoja muzyka + nasza pasjaPOLSKI-
 • Page 2

  Spis treciWprowadzenieWprowadzenie .............................................................................................2Dzikujemy za zakup sieciowego odtwarzacza muzycznego Sonata NP30. Jestemyprzekonani, e korzystajc z niego, bd Pastwo przez wiele lat czerpa przyjemno zesuchania muzyki. Podobnie jak wszystkie produkty rmy Cambridge Audio, urzdzenieSonata NP30 wyrnia si trzema wanymi zaletami: doskonaymi parametramitechnicznymi, niezrwnan atwoci obsugi i wysok wartoci.Wane instrukcje dotyczce bezpieczestwa ...........................................3Informacje dotyczce poczenia Wi-Fi......................................................4Ograniczona gwarancja ..............................................................................5Zcza na panelu tylnym.............................................................................6Elementy obsugowe na panelu przednim ................................................7Pilot zdalnego sterowania...........................................................................8Informacje podstawowe..............................................................................9Poczenia ...................................................................................................9Obsuga odtwarzacza NP30 .....................................................................10Menu ustawie..........................................................................................14Aplikacja UuVol Remote ...........................................................................15Rozwizywanie problemw.......................................................................16Dane techniczne .......................................................................................16Wane!Funkcjonalno odtwarzacza NP30 jest w duej mierze zalena od jegooprogramowania. Dlatego warto instalowa udostpniane co jaki czasaktualizacje tego oprogramowania. W kocowej czci tej instrukcji, wpunkcie Upgrade Firmware (Uaktualnienie oprogram.), znajduj siinformacje o sposobie sprawdzania dostpnoci aktualizacjioprogramowania i ich automatycznego instalowania z Internetu. Procedurata trwa zaledwie kilka minut.Zalecamy sprawdzenie dostpnoci aktualizacji jeszcze przed pierwszymuyciem odtwarzacza NP30. Pniej czynno t powinno si wykonywaokresowo.Zachcamy Pastwa take do zapoznania si ze stron pomocy technicznejdlaodtwarzaczaNP30,dostpnpodadresemhttp://support.cambridgeaudio.com. Mona tam znale informacje owszelkich nowych funkcjach i o zgodnoci odtwarzacza z innymiurzdzeniami/formatami audio, jak rwnie najnowsz wersj tej instrukcji.Prosimy o zarejestrowanie zakupionego sprztu.Otwrz stron: www.cambridge-audio.com/sts.Rejestracja to moliwo otrzymywania informacji natemat: przyszych produktw, aktualizacji oprogramowania, nowoci, imprez, ekskluzywnych ofert orazkonkursw!-Celem tej instrukcji jest maksymalne uatwienie instalacji i korzystaniaz tego produktu. Przedstawione w tym dokumencie informacje byyaktualne w trakcie drukowania. Firma Cambridge Audio cigle wprowadzaudoskonalenia i zastrzega prawo do zmiany danych technicznych ikonstrukcji w dowolnym momencie bez uprzedniego ostrzeenia.Niniejszy dokument zawiera prawnie zastrzeone informacje, stanowicewasno firmy i chronione prawem autorskim. Wszelkie prawazastrzeone. adna cz tego podrcznika nie moe by powielana wjakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposb, elektroniczny animechaniczny, bez wczeniejszej pisemnej zgody producenta. Wszystkieznaki towarowe i zastrzeone znaki towarowe nale do odpowiednichwacicieli.Wszelkie prawa zastrzeone. Copyright Cambridge Audio Ltd 2010UuVol jest znakiem towarowym firmy Audio Partnership Plczarejestrowanym w pastwach Unii Europejskiej i w innych krajach.Inne wspomniane tu marki i znaki towarowe stanowi wasnoodpowiednich podmiotw i s podawane jedynie w celachinformacyjnych.Firma Cambridge Audio nieustannie wprowadza kolejne udoskonalenia wswoich produktach, w zwizku z czym zastrzega sobie prawo do zmianydanych technicznych i konstrukcji odtwarzacza bez uprzedniegopowiadomienia.2Odtwarzacz Sonata NP30 zapewnia dostp do rnego rodzaju nagra dwikowychprzechowywanych na serwerach UPnP lub lokalnych nonikach danych, a ponadtoumoliwia suchanie utworw muzycznych bezporednio z Internetu np. przy uyciunaszej usugi Uuvol Internet Radio czy usug transmisji strumieniowej oferowanych przezinnych dostawcw.Bezpatna usuga UuVol Radio gwarantuje dostp za pomoc urzdzenia NP30 donajlepszych internetowych stacji radiowych, sprawdzonych przez nas pod ktem jakocitransmisji i dwiku. Obecnie dostpnych jest ponad 15 tysicy stacji, a kadego dniadodawane s kolejne.Nasza witryna UuVol.com umoliwia m.in. proponowanie nowych stacji, zarzdzanieulubionymi stacjami i innymi ustawieniami jednoczenie dla kilku urzdze z wczonusug UuVol oraz wyszukiwanie informacji o nowych funkcjach i usugach z zakresustrumieniowej transmisji danych w miar ich dodawania. Wicej informacji mona uzyskaw witrynie internetowej UuVol.com.Usugi strumieniowej transmisji danych s wiadczone przez naszych partnerw. Zazwyczajwymagaj wykupienia subskrypcji, a zakres dostpnych usug rni si w poszczeglnychkrajach.Moliwo korzystania z nieprzebranych zasobw muzycznych dostpnych w Internecie tonie wszystko: urzdzenie umoliwia rwnie suchanie muzyki zapisanej na nonikachpamici USB, dyskach twardych i serwerach UPnP dostpnych w sieci lokalnej.Obsugiwane s rne formaty kompresji, w tym formaty kompresji bezstratnej oraznieskompresowane pliki PCM/WAV w lepszej ni CD, 24-bitowej rozdzielczoci (wstandardzie 24/96), pobierane z odpowiednich witryn internetowych. Ponadto odtwarzaczobsuguje rwnie podcasty.W odtwarzaczu zastosowano wysokiej jakoci podzespoy, takie jak przetwornik cyfrowoanalogowy WM8728 24 bity/96 kHz wyprodukowany przez renomowan rm Wolfson.Opatentowana technologia buforowania dwiku i ponownego ustawiania zegarataktujcego przestraja wszystkie sygnay wejciowe zegara wewntrz urzdzenia NP30 zapomoc zestawu precyzyjnych oscylatorw eliminujcych bdy synchronizacji (ang. jitter)i zapewniajcych niezrwnan jako dwiku.Ponadto w odtwarzaczu Sonata NP30 dostpny jest przyjazny dla rodowiska trybgotowoci, w ktrym zuycie energii ksztatuje si na poziomie < 1 W.Przygotowana przez nas bezpatna aplikacja zapewniajca wspprac z urzdzeniamiiPhone/iPod Touch pozwala sterowa w peni bezprzewodowo wszystkimi funkcjamiodtwarzacza NP30 przyczonego do sieci Wi-Fi.Wicej informacji na temat aplikacji UuVol Remote i innych aplikacji, ktre zostanudostpnione w przyszoci, mona znale w sklepie Apple App Store oraz pod adresemwww.UuVol.com.Naley pamita, e na ostateczn jako dwiku ma wpyw kady element skadowycaego systemu. Dlatego polecamy Pastwu goniki Cambridge Audio serii Sirocco, ktrezaprojektowano z uwzgldnieniem takich samych standardw jak ten odtwarzacz.W sprzeday dostpne s take doskonaej jakoci przewody poczeniowe rmyCambridge Audio, dziki ktrym mona w peni wykorzysta moliwoci systemu.Dzikujemy za czas powicony na zapoznanie si z niniejsz instrukcj obsugi ijednoczenie prosimy o zachowanie jej na przyszo.Matthew BrambleDyrektor techniczny rmy Cambridge Audiooraz zesp konstruktorw urzdze serii Sonata
 • Page 3

  NP30Wane instrukcje dotyczce bezpieczestwa1. Przeczytaj niniejsze instrukcje.2. Zachowaj niniejsze instrukcje.3. Przestrzegaj wszelkich ostrzee.4. Postpuj zgodnie z wszystkimi instrukcjami.5. Nie uywaj urzdzenia w pobliu wody.6. Czy urzdzenie wycznie such szmatk.7. Nie zasaniaj otworw wentylacyjnych. Instaluj urzdzenie zgodnie z instrukcjamiproducenta.8. Nie instaluj urzdzenia w pobliu rde ciepa, takich jak kaloryfery, piecyki lub inneurzdzenia (w tym wzmacniacze) emitujce ciepo.9. Nie podczaj niezgodnie z przeznaczeniem wtyczek polaryzowanych i z uziemieniem.Polaryzowana wtyczka ma dwa wtyki jeden szerszy i jeden wszy. Wtyczka zuziemieniem ma dwa wtyki i bolec uziemienia. Szeroki wtyk lub trzeci bolec speniarol zabezpieczenia. Jeeli wtyczka nie pasuje do gniazdka, naley skontaktowa si zelektrykiem w celu wymiany przestarzaego gniazdka.10. Unikaj stpania po przewodzie zasilajcym lub jego zaginania, szczeglnie przywtyczkach, gniazdkach lub punktach wyprowadzenia przewodu z urzdzenia.11. Uywaj wycznie wyposaenia/akcesoriw okrelonych przez producenta.12. Uywaj wycznie z wzkiem, podstaw, trjnogiem, wspornikiem lubstolikiem okrelonym przez producenta lub sprzedawanym wraz zurzdzeniem. W przypadku korzystania z wzka zachowaj ostronopodczas przesuwania w celu zapobiegnicia urazom wynikajcym zprzewrcenia si wzka z urzdzeniem.13. Odczaj od zasilania podczas burz lub w przypadku nieuywania urzdzenia przezduszy czas.14. Serwisowanie naley powierzy wykwalikowanym serwisantom. Serwisowanie jestkonieczne w przypadku wszelkich uszkodze urzdzenia, takich jak uszkodzenieprzewodu zasilajcego lub wtyczki, rozlanie pynu na urzdzenie lub w sytuacjach,kiedy jaki przedmiot wpadnie do urzdzenia, urzdzenie zostanie wystawione nadziaanie deszczu lub wilgoci oraz gdy urzdzenie nie dziaa prawidowo lub zostaoupuszczone.OSTRZEENIEPOLSKIDla wasnego bezpieczestwa przez podczeniem urzdzenia do gniazdka zasilaniasieciowego naley uwanie przeczyta ponisze instrukcje dotyczce bezpieczestwa.Przestrzeganie ich pozwoli rwnie na uzyskanie najlepszych efektw i zwikszenietrwaoci urzdzenia:Symbol byskawicy na tle rwnobocznego trjkta ma na celu ostrzeenie uytkownika owystpowaniu wewntrz urzdzenia niebezpiecznego napicia, ktre nie zostaozaizolowane i ktre moe stanowi zagroenie poraeniem prdem.Znak wykrzyknika na tle rwnobocznego trjkta ma na celu zwrcenie uwagiuytkownikowi, e istniej wane instrukcje obsugi i konserwacji dotyczce tegourzdzenia.Ten symbol na urzdzeniu informuje, e jest to urzdzenie klasy II (w ktrymzastosowano podwjn izolacj).Symbol WEEEPrzekrelony pojemnik na odpady jest symbolem stosowanym w UE dlaoznaczenia koniecznoci oddzielnej utylizacji sprztu elektrycznego ielektronicznego. Ten produkt zawiera elementy elektryczne i elektroniczne,ktre naley ponownie wykorzysta, podda recyklingowi lub odzyska, i niepowinien by wyrzucany wraz z odpadami komunalnymi. Urzdzenie naleyzwrci lub skontaktowa si z autoryzowanym sprzedawc, u ktrego produkt zostazakupiony, w celu uzyskania bliszych informacji.Znak CEProdukt zgodny z europejskimi dyrektywami dotyczcymi wykorzystanianiskiego napicia (2006/95/WE), zgodnoci elektromagnetycznej(2004/108/WE) oraz wymogw dotyczcych ekoprojektu dla produktw zwizanych zenergi (2009/125/WE) pod warunkiem uytkowania i podczenia zgodnie z niniejszymiinstrukcjami. W celu zachowania zgodnoci wraz z tym produktem naley uywa wycznieakcesoriw rmy Cambridge Audio, a serwisowanie naley powierzy wykwalikowanymserwisantom.Znak C-TickProdukt zgodny z wymogami Australijskiego Urzdu ds. Komunikacji,dotyczcymi cznoci radiowej i zgodnoci elektromagnetycznej (ECM).Znak Ross TestProdukt ma rosyjskie atesty bezpieczestwa elektronicznego. W celu zmniejszenia zagroenia poarem lub poraeniem prdem nie wolno wystawiaurzdzenia na dziaanie deszczu lub wilgoci. Nie naley naraa baterii (pakietu baterii lub zainstalowanych baterii) na przegrzanieprzez wystawienie na dziaanie soca, ognia lub innych rde ciepa.Urzdzenie trzeba podczy w sposb umoliwiajcy odczenie wtyczki zasilania zgniazdka (lub wtyczki zasilania znajdujcej si z tyu urzdzenia). W przypadku, gdy rolwycznika spenia wtyczka zasilania, naley zapewni atwy dostp do wtyczki. Naleyuywa wycznie przewodu zasilania dostarczonego wraz z urzdzeniem.Naley zapewni dobr wentylacj (przynajmniej 10 cm wolnej przestrzeni wokurzdzenia). Nie naley umieszcza adnych przedmiotw na urzdzeniu. Nie naleyumieszcza urzdzenia na dywanach lub innych mikkich powierzchniach i zasaniakratek wlotu i wylotu powietrza. Nie wolno zasania kratek wentylacyjnych przedmiotami,takimi jak gazety, obrusy, zasony itp.Nie naley uywa w pobliu wody i naraa na kontakt z wod lub innymi pynami (np. wwyniku ochlapania). Na urzdzeniu nie wolno umieszcza przedmiotw zawierajcych pyny(np. wazonw).3
 • Page 4

  Informacje dotyczce poczenia Wi-FiWentylacjaWANE urzdzenie nagrzewa si podczas pracy. Nie naley ustawia urzdze jedno nadrugim. Nie naley umieszcza w przestrzeniach zamknitych, takich jak pki lub szafki,w ktrych brak odpowiedniej wentylacji.Naley zabezpieczy urzdzenie przed wpadniciem do niego maych przedmiotw przezkratk wentylacyjn. Jeeli tak si stanie, trzeba natychmiast wyczy urzdzenie, odczyod zasilania i zasign rady sprzedawcy.Wybr miejscaUrzdzenie naley ustawi w starannie wybranym miejscu. Naley unika miejscnasonecznionych lub pooonych w pobliu rde ciepa. Nie wolno ustawia naurzdzeniu adnych otwartych rde ognia (np. zapalonych wiec). Naley take unikamiejsc, w ktrych wystpuj wibracje lub panuje nadmierne zapylenie, chd lub wilgo.Urzdzenie przeznaczone do uytkowania w klimacie umiarkowanym.Urzdzenie naley umieci na twardej, poziomej powierzchni. Nie naley go umieszczaw przestrzeniach zamknitych, takich jak pki lub szafki. Wolna przestrze z tyuurzdzenia (tak jak ma to miejsce w przypadku dedykowanego stojaka) nie stanowiproblemu. Nie wolno umieszcza urzdzenia na niestabilnych powierzchniach lub pkach.Urzdzenie moe spa, powodujc powane obraenia dzieci lub osb dorosych, jakrwnie powane uszkodzenie produktu. Nie naley stawia innych urzdze naurzdzeniu.Ze wzgldu na wdrujce pola magnetyczne nie naley umieszcza w pobliu urzdzeniatalerzy obrotowych gramofonw ani telewizorw kineskopowych, poniewa moe topowodowa zakcenia.Elektroniczne komponenty audio dostrajaj si przez okres okoo tygodnia (w przypadkuuywania przez kilka godzin dziennie). Okres ten pozwala nowym komponentom nauoenie si, co wie si z popraw jakoci dwiku.rda zasilaniaUrzdzenie powinno by zasilane wycznie ze rde o parametrach podanych naoznaczeniach. Jeeli uytkownik nie jest pewien, jakiego rodzaju zasilaniem dysponuje wdomu, powinien skontaktowa si ze sprzedawc lub lokalnym dostawc energiielektrycznej.Konstrukcja tego urzdzenia przewiduje pozostawianie go w trybie gotowoci, gdy nie jestuywane, poniewa zwiksza to ywotno wzmacniacza (sprawdza si to w przypadkukadego sprztu elektronicznego). Aby wyczy urzdzenie, naley uy przyciskuznajdujcego si z tyu urzdzenia. W przypadku duszych okresw, w ktrych urzdzenienie bdzie uywane, naley wyj wtyczk z gniazdka.Przecienie instalacjiNaley unika przecienia gniazdek ciennych bd przeduaczy, poniewa moe togrozi poarem lub poraeniem prdem. Przecione gniazdka (prd przemienny),przeduacze, uszkodzone przewody zasilania, naruszona bd pknita izolacjaprzewodw oraz uszkodzone wtyczki stanowi zagroenie. Mog spowodowa poraenieprdem lub zagroenie poarowe.Naley pamita, aby dokadnie wcisn wszystkie wtyczki kabli zasilania. Aby zapobiecpowstawaniu buczenia i szumw, nie naley spina w wizki kabli czcych elementyurzdzenia z kablem zasilania lub kablami gonikowymi.CzyszczenieUrzdzenie naley czyci, przecierajc je such, niepozostawiajc wkien szmatk. Nienaley stosowa pynw czyszczcych zawierajcych alkohol, amoniak lub elementycierne. Nie wolno pryska aerozolem na urzdzenie lub w pobliu urzdzenia.Utylizacja bateriiBaterie mog zawiera substancje, ktre s szkodliwe dla rodowiska naturalnego.Wyczerpanych baterii naley pozby si zgodnie z lokalnymi przepisami, dotyczcymiochrony rodowiska/utylizacji odpadw elektronicznych.SerwisowanieUrzdzenia te nie nadaj si do serwisowania przez uytkownika. Nie wolno naprawia,demontowa lub ponownie skada urzdzenia w przypadku wystpienia problemw.Zignorowanie tego rodka ostronoci grozi poraeniem prdem. W przypadku wystpieniaproblemw lub awarii naley skontaktowa si ze sprzedawc.4Owiadczenie o zgodnoci z normami FCCDEKLARACJA ZGODNOCI Z PRZEPISAMI FCC DOTYCZCYMI ZGODNOCIELEKTROMAGNETYCZNEJFirma Cambridge Audio, zarejestrowana pod adresem Gallery Court, HankeyPlace, Londyn SE1 4BB, deklaruje na wasn odpowiedzialno, e to urzdzenie,tj. odtwarzacz Sonata NP30 z moduem Wi-Fi,ktrego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodne z czci 15 przepisw FCC.Jego uytkowanie podlega nastpujcym dwm warunkom: (1) urzdzenie niemoe generowa szkodliwych zakce; (2) urzdzenie musi przyjmowa wszelkieodebrane zakcenia, w tym zakcenia mogce powodowa jego nieprawidowedziaanie.Przestroga: ryzyko oddziaywania promieniowania radiowego.Urzdzenia naley uywa w taki sposb, aby jak najrzadziej zblia si do niego podczasgdy pracuje.W przypadku podczenia anteny zewntrznej naley j ustawi w takim miejscu, abyzminimalizowa obecno domownikw w jej pobliu. Nadajnik nie moe znajdowa si wpobliu innego nadajnika czy innej anteny ani by uywany cznie z innymnadajnikiem/inn anten.Owiadczenie amerykaskiej Federalnej Komisjicznoci (FCC, Federal Communications Commission)W wyniku przeprowadzonych testw stwierdzono zgodno niniejszego urzdzenia zwymaganiami obowizujcymi w odniesieniu do urzdze cyfrowych klasy B, stosowniedo czci 15 przepisw FCC. Wymagania te zapewniaj dostateczny poziom zabezpieczeprzed szkodliwymi zakceniami w przypadku zastosowa domowych.Niniejsze urzdzenie generuje, wykorzystuje i moe emitowa energi o czstotliwociradiowej, a jeeli nie zostanie zainstalowane i nie bdzie uywane zgodnie z instrukcj,moe spowodowa szkodliwe zakcenia cznoci radiowej. Nie ma jednak gwarancji, ezakcenia nie wystpi w przypadku konkretnej instalacji. Jeli to urzdzenie stanowirdo szkodliwych zakce w odbiorze sygnau radiowego lub telewizyjnego, co monastwierdzi, wyczajc i wczajc je, uytkownik powinien sprbowa rozwiza tenproblem, korzystajc z jednego lub kilku nastpujcych rozwiza: zmieni ustawienie anteny lub przenie j w inne miejsce; zwikszy odlego pomidzy urzdzeniem a odbiornikiem; podczy urzdzenie do gniazdka bdcego czci innego obwodu ni ten, z ktregojest zasilany odbiornik; zwrci si po pomoc do sprzedawcy lub dowiadczonego technika RTV.Ostrzeenie komisji FCC: dokonanie jakichkolwiek zmian lub modykacji bez wyranejzgody podmiotu odpowiedzialnego za zapewnienie zgodnoci z przepisami moeuniewani prawo uytkownika do korzystania z tego urzdzenia.WANA UWAGA:Owiadczenie komisji FCC dotyczce emisji promieniowania:To urzdzenie jest zgodne z ustalonymi przez komisj FCC wartociami granicznymipromieniowania wystpujcego w rodowisku niekontrolowanym. Urzdzenie naleyzainstalowa i uytkowa w odlegoci co najmniej 20 cm od ciaa czowieka (odlego odanteny).Nadajnik nie moe znajdowa si w pobliu innego nadajnika czy innej anteny ani byuywany cznie z innym nadajnikiem/inn anten.Na terenie USA oprogramowanie sprztowe urzdzenia umoliwia korzystanie z niego wpamie 2,4 GHz jedynie przy uyciu kanaw od 1 do 11.ModyfikacjeKomisja FCC wymaga poinformowania uytkownika o tym, e dokonanie jakichkolwiekzmian lub modykacji bez wyranej zgody rmy Cambridge Audio moe uniewani prawouytkownika do korzystania z tego urzdzenia.Kanada owiadczenie Ministerstwa Przemysu Kanady
 • Page 5

  NP30(IC, Industry Canada)Zastosowany w tym urzdzeniu modu cznoci radiowej jest zgodny z przepisami RSS210 Ministerstwa Przemysu Kanady. To urzdzenie cyfrowe klasy B jest zgodne zwymogami kanadyjskiej normy ICES-003. Korzystanie z urzdzenia podlega nastpujcymdwm warunkom:1) Urzdzenie nie moe generowa szkodliwych zakce.2) Urzdzenie musi przyjmowa wszelkie odebrane zakcenia, w tym zakcenia mogcepowodowa jego nieprawidowe dziaanie.WANA UWAGA:Owiadczenie Ministerstwa Przemysu Kanady (IC) dotyczce emisji promieniowania:To urzdzenie jest zgodne z obowizujcymi w Kanadzie wartociami granicznymipromieniowania, ktre wystpuje w rodowisku niekontrolowanym. Urzdzenie naleyzainstalowa i uytkowa w odlegoci co najmniej 20 cm od ciaa czowieka (odlego odanteny).Nadajnik nie moe znajdowa si w pobliu innego nadajnika czy innej anteny ani byuywany cznie z innym nadajnikiem/inn anten.Cet appareil numrique de la classe B conforme la norme NMB-003 du Canada.Europa owiadczenie Unii EuropejskiejUrzdzenia radiowe opatrzone znakiem CE 0889 lub CE s zgodne z dyrektyw dotyczcurzdze radiowych i kocowych urzdze telekomunikacyjnych (1995/5/WE) wydanprzez Komisj Wsplnot Europejskich.Warunkiem uznania zgodnoci z t dyrektyw jest zapewnienie zgodnoci urzdzenia znastpujcymi normami Unii Europejskiej: EN 60950-1 bezpieczestwo uytkowania urzdze EN 300 328 wymagania techniczne obowizujce urzdzenia radiowe EN 301 489 wymagania oglne w zakresie zgodnoci elektromagnetycznej urzdzeradiowych.W celu okrelenia typu nadajnika naley zapozna si z etykiet identykacyjn produktumarki Cambridge Audio.Produkty opatrzone znakiem CE s zgodne z europejskimi dyrektywami Komisji WsplnotEuropejskich dotyczcymi wykorzystania niskiego napicia (2006/95/WE), zgodnocielektromagnetycznej (2004/108/WE) oraz wymogw dotyczcych ekoprojektu dlaproduktw zwizanych z energi (2009/125/WE). Warunkiem uznania zgodnoci z tymidyrektywami jest zapewnienie zgodnoci urzdzenia z nastpujcymi normami UniiEuropejskiej: EN 55022 zakcenia elektromagnetyczne EN 55024 odporno na zakcenia elektromagnetyczne EN 61000-3-2 emisja harmonicznych prduFirma Cambridge Audio gwarantuje, e niniejszy produkt jest wolny od wad materiaowychi wykonania (zgodnie z okrelonymi poniej warunkami). Firma Cambridge Audiozobowizuje si naprawi lub wymieni (w zalenoci od decyzji rmy Cambridge Audio) tenprodukt lub wszelkie wadliwe czci tego produktu. Okres gwarancyjny moe rni si wzalenoci od kraju. Naley zachowa dowd zakupu, a w przypadku wtpliwociskontaktowa si ze sprzedawc.W przypadku koniecznoci wykonania naprawy gwarancyjnej naley zwrci si doautoryzowanego sprzedawcy produktw rmy Cambridge Audio, u ktrego produkt zostazakupiony. Jeeli sprzedawca nie jest w stanie wykona naprawy produktu rmy CambridgeAudio, produkt moe zosta zwrcony przez sprzedawc rmie Cambridge Audio lubautoryzowanemu serwisowi rmy Cambridge Audio. Produkt naley wysa albo w jegooryginalnym opakowaniu, albo w opakowaniu zapewniajcym taki sam stopie ochrony.Aby uzyska wiadczenia gwarancyjne, wymagane jest przedoenie dowodu zakupu wformie paragonu lub faktury z potwierdzeniem odbioru nalenoci, ktre stanowi dowd,e produkt jest na gwarancji.Gwarancja nie obowizuje, jeeli: (a) zmieniono lub usunito fabryczny numer seryjnyproduktu lub (b) produkt nie zosta zakupiony u autoryzowanego sprzedawcy produktwrmy Cambridge Audio. Aby potwierdzi, e numer seryjny nie zosta zmieniony i/lub eprodukt zosta zakupiony u autoryzowanego sprzedawcy produktw rmy Cambridge Audio,mona skontaktowa si telefonicznie z rm Cambridge Audio lub krajowymdystrybutorem jej produktw.Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodze dotyczcych wygldu produktu lub uszkodzespowodowanych dziaaniem si wyszych, wypadkiem, uytkowaniem niezgodnym zprzeznaczeniem, zaniedbaniem, uytkowaniem komercyjnym lub modykacj produktubd jego czci. Gwarancja nie obejmuje uszkodze wynikajcych z niewaciwej obsugi,konserwacji bd instalacji produktu lub prb dokonania naprawy przez osoby/podmiotyinne ni rma Cambridge Audio, sprzedawca produktw rmy Cambridge Audio lubautoryzowany serwis, uprawniony do wykonywania napraw gwarancyjnych produktw rmyCambridge Audio. Wszelkie naprawy wykonywane przez osoby nieuprawnione spowodujutrat gwarancji. Niniejsza gwarancja nie obejmuje produktw sprzedawanych na zasadzieTAK JAK JEST lub WRAZ ZE WSZYSTKIMI WADAMI.WIADCZENIA GWARANCYJNE OBEJMUJ WYCZNIE NAPRAW LUB WYMIANPRODUKTU ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ GWARANCJI. FIRMA CAMBRIDGEAUDIO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOCI ZA SZKODY UBOCZNE LUB WTRNE ANI ZANARUSZENIE WYRANEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI TEGO PRODUKTU. ZWYJTKIEM ZAKRESU ZABRONIONEGO PRAWEM NINIEJSZA GWARANCJA STANOWIJEDYN GWARANCJ I ZASTPUJE WSZELKIE INNE GWARANCJE, WYRANE BDDOROZUMIANE, WCZAJC GWARANCJ PRZYDATNOCI DO SPRZEDAY IPRZYDATNOCI DO OKRELONEGO CELU, LECZ NIE OGRANICZAJC ICH DO TYCHGWARANCJI.Niektre kraje, w tym USA, nie dopuszczaj wyczenia szkd ubocznych lub wtrnych anigwarancji dorozumianych, w zwizku z czym powysze wyczenia mog nie miezastosowania. Niniejsza gwarancja daje uytkownikowi okrelone prawa. Uytkownikowimog take przysugiwa inne prawa rnice si w zalenoci od stanu lub kraju.W sprawach zwizanych z serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym prosimy kontaktowasi ze sprzedawc. EN 61000-3-3 migotanie i wahania napicia EN 60950-1 Bezpieczestwo produktw. Produkty wyposaone w nadajnik radiowys opatrzone znakiem CE 0889 lub CE, a ponadto mog by oznaczone logo CE EN 62301:2005 Urzdzenia elektryczne do uytku w gospodarstwach domowych.Pomiar poboru mocy w stanie czuwania 1275/2008 rodek wykonawczy do dyrektywy EuP dot. wymogw ekoprojektu w trybieczuwania i wczenia.5POLSKIOgraniczona gwarancja
 • Page 6

  Zcza na panelu tylnym1PowerOnDesigned and engineered in London, EnglandOffSonata NP303578Trigger InDigital OutputsAudio OutFor local mediaNetwork PlayerPower AC4USBL12VTip +vePower Rating: 100-240V AC ~ 50/60HzRated Power Consumption: 21WEthernetwww.cambridge-audio.com261Wycznik zasilania2Gniazdo zasilania prdem przemiennymSuy do wczania i wyczania odtwarzacza.Po wykonaniu wszystkich pocze mona podczy przewd zasilania prdemprzemiennym do odpowiedniego ciennego gniazda elektrycznego, a nastpnie wczyodtwarzacz. Urzdzenie jest teraz gotowe do uycia.3Antena cznoci bezprzewodowejNaley j ustawi w pooeniu pionowym, jak pokazano na ilustracji. Zapewnia cznoodtwarzacza z urzdzeniami przyczonymi do sieci zgodnej ze standardem 802.11b/galbo n (przy czym pasmo 2,4 GHz jest uywane wycznie w przypadku poczeniasieciowego zgodnego ze standardem 802.11n).4Zcze USBTo zcze suy do podczania nonikw pamici USB oraz innych urzdze przenonychwyposaonych we wtyk USB i dysk twardy lub pami ash oraz zawierajcych plikimuzyczne. Maksymalna obcialno prdowa tego zcza to 500 mA.5Gniazdo Trigger InOdtwarzacz Sonata NP30 moe by wczany i wyczany (tzn. przeczany w tryb pracy igotowoci) przy uyciu napicia wyzwalania doprowadzanego do gniazda Trigger In. Zmiananapicia z/na 512 V prdu staego powoduje wczenie urzdzenia Sonata NP30. Kolejnazmiana napicia z/na 512 V prdu staego skutkuje przeczeniem odtwarzacza SonataNP30 w tryb gotowoci. Amplitunery serii Sonata modele DR30+ i AR30 s wyposaonew odpowiednie gniazdo wyjciowe sygnau wyzwalania, ktre umoliwia automatycznewczenie odtwarzacza Sonata NP30 w przypadku wybrania wejcia Aux w amplitunerzeAR30/DR30+.6S/P DIFCo-axialToslinkOpticalR6Zcze Ethernet7Gniazda Digital Outputs (wyjcia cyfrowe)Korzystajc ze zcza Ethernet, odtwarzacz mona podczy do sieci LAN typu10/100BASE-T.Wyjcie cyfrowe S/P DIF Co-axial umoliwia podczenie zewntrznego przetwornikacyfrowo-analogowego, np. modelu DacMagic marki Cambridge Audio*. Najlepsze rezultatyzapewnia uycie wysokiej jakoci cyfrowego przewodu poczeniowego cinch o impedancji75 omw (nie do standardowych zastosowa w urzdzeniach audio).Wyjcie cyfrowe TOSLINK Optical umoliwia podczenie zewntrznego przetwornikacyfrowo-analogowego*. Zalecane jest uycie wysokiej jakoci wiatowodowego przewodupoczeniowego TOSLINK.Najlepsze rezultaty zapewni zastosowanie wysokiej jakoci przewodwpoczeniowych rmy Cambridge Audio. Dziki temu dwik pyncy z gonikw bdziedokadnie odpowiada sygnaowi przesyanemu z urzdzenia rdowego. Szczegoweinformacje na ten temat mona uzyska u sprzedawcy.Uwaga:* Wicej informacji mona znale w witrynie internetowej rmy Cambridge Audio, nastronie powiconej urzdzeniu DacMagic: www.cambridgeaudio.com/products.php8Gniazda wyjciowe sygnau audioZa pomoc tych gniazd czy si odtwarzacz z gniazdami wejciowymi sygnau liniowego(Aux, CD, Tape itp.) we wzmacniaczu. Naley uy przewodw poczeniowych dobrejjakoci.W przypadku podczania amplitunera Sonata AR30 lub DR30 naley uy gniazdwejciowych Aux, poniewa s one przypisane do przycisku NP na pilocie zdalnegosterowania urzdzenia NP30.
 • Page 7

  NP30obsugowenapaneluPOLSKIElementyprzednim4156231Zcze USB2Przycisk Standby/On (tryb gotowoci/praca)Po wczeniu zasilania dioda przycisku Standby/On zapala si na ok. sekund (na etapieuruchamiania odtwarzacza), a wywietlacz pozostaje przez chwil pusty, po czym pojawiasi na nim komunikat Starting (Uruchamianie). Uruchamianie urzdzenia moe trwaok. 30 sekund.Odbiornik podczerwieniZa porednictwem podczerwieni odbiera polecenia wysyane z dostarczonego pilotazdalnego sterowania. Warunkiem poprawnego dziaania pilota jest brak przeszkd midzynim a odbiornikiem podczerwieni w odtwarzaczu.4(Pami)Ten przycisk suy do wywoywania zaprogramowanych stacji/transmisji i zapisywania ichw pamici urzdzenia.W pamici odtwarzacza Sonata NP30 mona zapisa do 20 pozycji, takich jak internetowestacje radiowe, transmisje strumieniowe sygnau czy znalezione samodzielnie witrynyinternetowe stacji radiowych. Wicej informacji mona znale w dalszej czci tegorozdziau.5108(Odpowied)Ten przycisk suy do udzielania odpowiedzi/obsugi funkcji interaktywnych. Mona gonacisn w trakcie suchania muzyki z internetowej stacji radiowej albo transmisjistrumieniowej udostpniajcej rnego rodzaje funkcje interakcji. W niektrychprzypadkach po naciniciu tego przycisku jest wywietlane menu interakcji. Nierzadkouytkownik moe uy przycisku odpowiedzi do poinformowania nadawcy o tym, czy podobamu si dany utwr, co pozwala nadawcy odpowiednio dostosowa list nagra doupodoba suchaczy.12117Suy do podczania nonikw pamici USB i innych urzdze przenonych zawierajcychpliki muzyczne. Maksymalna obcialno prdowa tego zcza to 500 mA.396Odtwarzanie / wstrzymywanie odtwarzania7Zatrzymywanie / usuwanieTen przycisk suy do rozpoczynania i wstrzymywania odtwarzania.Ten przycisk suy do zatrzymywania odtwarzania oraz do usuwania pozycji zaznaczonej naekranie menu.8WywietlaczPokazuje informacje o stanie urzdzenia.9Menu gwne10PowrtTen przycisk suy do przechodzenia bezporednio do menu gwnego.Nacinicie tego przycisku powoduje powrt do poprzedniego menu.11Zmiana plikuTe przyciski su do przechodzenia do nastpnego lub poprzedniego utworu.12Pokrto nawigacyjne SelectObracanie tego pokrta umoliwia przemieszczanie si po ekranach menu. Jegonacinicie skutkuje zatwierdzeniem wyboru pozycji czy funkcji na wywietlaczu.W przypadku suchania nagra zapisanych na nonikach danych (serwerze UPnP luburzdzeniu lokalnym) przycisk ten suy do wybierania ekranu Now Playing (Terazodtwarzane) lub ekranu przegldania zawartoci aktualnie wybranego nonika danych.7
 • Page 8

  Pilot zdalnego sterowaniaZatrzymywanie / usuwanieWane!Ten przycisk suy do zatrzymywania odtwarzania utworu z nonikadanych. Jest uywany rwnie do usuwania pozycji (naley go wtedynacisn i przytrzyma).Pilot jest domylnie zaprogramowany do sterowania odtwarzaczemNP30 i wzmacniaczem Cambridge Audio serii Azur.Mona go jednak zaprogramowa w taki sposb, aby umoliwia zdalnesterowanie amplitunerami serii Sonata (AR30/DR30) lubamplitunerami AV marki Cambridge Audio. Wicej informacji na tentemat mona znale na tej stronie.Odtwarzanie / wstrzymywanieodtwarzaniaStandby/On (tryb gotowoci/praca)Krtkie nacinicie tego przycisku powoduje rozpoczcie odtwarzaniautworu z nonika danych. Jego nacinicie i przytrzymanie skutkujewstrzymaniem odtwarzania utworu z nonika danych.Suy do wczania odtwarzacza NP30 i wybierania ekonomicznegotrybu gotowoci z obnionym poborem mocy.Odtwarzanie losoweUwaga: Przeczanie urzdzenia NP30 z trybu gotowoci w tryb pracytrwa ok. 30 sekund. W tym czasie na panelu przednim miga diodaprzycisku Standby/On, ale na wywietlaczu nie pojawiaj si adneinformacje.Ten przycisk suy do wczania i wyczania funkcji odtwarzania nagraw kolejnoci losowej.Odtwarzanie z powtarzaniemPrzyciski numeryczne (09)Su do wywoywania zaprogramowanych stacji/transmisji.Tone/Balance-/ Zmiana sposobu wybierania numerwW celu wprowadzenia numeru stacji/transmisji wyszego ni 10 naleynacisn przycisk -/, a potem wprowadzi waciwe cyfry.VolVol(Pami)W pamici odtwarzacza Sonata NP30 mona zapisa do 20 pozycji,takich jak internetowe stacje radiowe, transmisje strumieniowe sygnauczy znalezione samodzielnie witryny internetowe stacji radiowych.Wicej informacji mona znale w dalszej czci tego rozdziau.W celu przeprogramowania pilota do obsugi odtwarzacza NP30 iamplitunerw AV rmy Cambridge Audio naley wyj z pilota baterie,odczeka 3 minuty, a potem nacisn przycisk CD i, bez zwalniania tegoprzycisku, woy z powrotem baterie.EnterW celu ponownego zaprogramowania pilota do obsugi odtwarzaczaNP30 i wzmacniaczy Cambridge Audio serii Azur naley wyj z pilotabaterie, odczeka 3 minuty, a nastpnie woy baterie z powrotem beznaciskania jakiegokolwiek przycisku.Menu gwneTen przycisk suy do przechodzenia bezporednio do menu gwnego.PowrtNacinicie tego przycisku powoduje powrt do poprzedniego menu.i NawigacjaW trybie sterowania tunerem urzdzenia AR30/DR30 umoliwiajwybieranie zaprogramowanych stacji radiowych.NPCDBD/DVDTunerEnterMP3Uwaga: w przypadku tunera DAB nacinicie tego przycisku powodujenatychmiastowe dostrojenie aktualnie wybranej stacji (dotyczy to tylkourzdzenia DR30+).(Odpowied)Ten przycisk suy do udzielania odpowiedzi/obsugi funkcjiinteraktywnych. Mona go nacisn w trakcie suchania muzyki zinternetowej stacji radiowej albo transmisji strumieniowejudostpniajcej rnego rodzaje funkcje interakcji. W niektrychprzypadkach po naciniciu tego przycisku jest wywietlane menuinterakcji. Nierzadko uytkownik moe uy przycisku odpowiedzi dopoinformowania nadawcy o tym, czy podoba mu si dany utwr, copozwala nadawcy odpowiednio dostosowa list nagra do upodobasuchaczy.W przypadku suchania nagra zapisanych na nonikach danych(serwerze UPnP lub urzdzeniu lokalnym) przycisk ten suy dowybierania ekranu Now Playing (Teraz odtwarzane) lub ekranuprzegldania zawartoci aktualnie wybranego nonika danych.i (informacje)Nacinicie tego przycisku powoduje wywietlenie informacji o aktualnie suchanymutworze.Zmiana plikuTe przyciski su do przechodzenia do nastpnego lub poprzedniego utworu.W trybie sterowania amplitunerem AR30/DR30 rodzaj obsugiwanychfunkcji zaley od rda sygnau (NP, CD, DVD itd.) wybranego zapomoc pilota zdalnego sterowania.Aby w tym trybie mona byo sterowa odtwarzaczem NP30, naleynajpierw nacisn przycisk NP na pilocie (ktry suy take dowybierania rda NP).Sterowanie innymi funkcjami amplitunera AR30 lub DR30+, jegowbudowanego tunera, stacji dokujcej DD30 do odtwarzaczy iPod czyodtwarzacza DV30 jest moliwe po uprzednim naciniciu przycisku wyboruodpowiedniego rda sygnau (np. MP3 w przypadku odtwarzacza iPod czyDVD w przypadku odtwarzacza DV30).Te przyciski su do przemieszczania si po ekranach menuodtwarzacza NP30.Nacinicie tego przycisku powoduje zatwierdzenie wyborupozycji/funkcji wyrnionej na wywietlaczu albo na ekranieprzegldania plikw zapisanych w urzdzeniu iPod. W trybie sterowaniatunerem nacinicie i przytrzymanie tego przycisku powoduje zapisanieaktualnie dostrojonej stacji radiowej w pamici tunera.Zmienianie funkcji przyciskw pilotazdalnego sterowaniaW celu przeprogramowania pilota do obsugi odtwarzacza NP30 iamplitunerw Sonata (AR30/DR30) rmy Cambridge Audio naley wyjz pilota baterie, odczeka 3 minuty, a potem nacisn przycisk NP i, bezzwalniania tego przycisku, woy z powrotem baterie.Ten przycisk suy do wywoywania zaprogramowanych stacji/transmisjii zapisywania ich w pamici urzdzenia.W trybie sterowania odtwarzaczem iPod (MP3) podczonym doamplitunera AR30/DR30 su do przegldania plikw zapisanych wurzdzeniu iPod.Ten przycisk suy do wczania i wyczania funkcji odtwarzaniawielokrotnego (tylko w przypadku utworw z nonika danych).Ponisze przyciski su do obsugiwzmacniaczy/amplitunerw markiCambridge Audio.GonoBandTe przyciski su do zwikszania i zmniejszania poziomu gonoci.Uywa si ich rwnie do zmieniania wartoci ustawienia wybranego wmenu amplitunera AR30/DR30.WyciszanieNacinicie tego przycisku powoduje cakowite wyciszenie dwiku.Jego ponowne nacinicie skutkuje wyczeniem funkcji wyciszenia.Przyciski wyboru rda sygnau (NP, CD,BD/DVD, Tuner, MP3)W celu wybrania danego rda sygnau naley nacisnodpowiadajcy mu przycisk.Tone/Balance (regulacja barwy dwiku /zrwnowaenia kanaw)Po naciniciu tego przycisku mona zmieni ustawienia barwydwiku/zrwnowaenia kanaw, posugujc si przyciskami regulacjigonoci.Ponisze przyciski s uywane wycznie do obsugiamplitunera AR30/DR30 w wersji 2.1-kanaowej.Budzik / zegarKrtkie nacinicie tego przycisku powoduje wywietlenie menu funkcji budzika. Jegonacinicie i przytrzymanie skutkuje wywietleniem menu funkcji wyczania urzdzeniao okrelonej porze.Regulacja jasnociTen przycisk suy do zmiany poziomu jasnoci wywietlacza.8
 • Page 9

  NP30Urzdzenia NP30 mona uywa do suchania utworw muzycznych pochodzcych z kilkurodzajw rde. Poniej przedstawiono te rda i zwizan z nimi terminologi.PoczeniaPoczenia podstawowePOLSKIInformacje podstawowePlatforma UuVol/usuga UuVol RadioUuVol to nazwa stale rozwijanej platformy uywanej przez rm CambridgeAudio do przesyania strumieni danych audio do urzdze klienckich.Obejmuje ona m.in. usug UuVol Radio umoliwiajc suchanie internetowych stacji radiowycho sprawdzonej jakoci transmisji i dwiku, a take nasz portal internetowy UuVol.com.W portalu uyto mechanizmu, ktry umoliwia kademu urzdzeniu zgodnemu z platform UuVolczenie si z nim w celu korzystania z rnego rodzaju usug i pobierania aktualizacji.Witryna internetowa www.UuVol.com jest miejscem, w ktrym mona m.in. przeglda listdostpnych stacji i sucha ich przy uyciu komputera PC, a take zarzdzastacjami/transmisjami zapisanymi w pamici urzdzenia klienckiego zgodnego z platform UuVoli kongurowa rnego rodzaju ustawienia tego urzdzenia zgodnie z indywidualnymiupodobaniami.Mona rwnie programowa w urzdzeniu stacje, ktrych nie ma jeszcze w bazie danych UuVol,sugerowa dodanie nowych stacji itd. Ponadto w naszej witrynie internetowej znajduj si czai wskazwki powizane z kongurowaniem usug strumieniowej transmisji danych wiadczonychprzez wielu rnych dostawcw niezalenych. Funkcjonalno platformy UuVol bdziesukcesywnie rozszerzana, w zwizku z czym warto od czasu do czasu odwiedza nasz witryninternetow, aby zapozna si z najnowszymi rozwizaniami.Usugi strumieniowej transmisji danychUsugi strumieniowej transmisji danych przypominaj internetowe stacje radiowe,ale s wiadczone przez innych dostawcw i czsto udostpniaj okrelone funkcjeinterakcji z uytkownikiem. Poniewa uytkownicy mog zazwyczaj wybieranagrania, ktrych chc posucha, dostawcy usug transmisji strumieniowej korzystaj z innegorodzaju licencji udzielanej przez wytwrnie muzyczne ni waciciele internetowych stacjiradiowych, a ich oferta jest czsto dostpna jedynie w wybranych krajach. Ponadto usugi tegotypu s nierzadko patne.Do serwisw oferujcych tego typu usugi nale m.in. Last.FM, Pandora, Rhapsody czy Napster.W przypadku kadego z tych serwisw subskrybenci mog korzysta z rnego rodzaju funkcjiwyboru nagra. Moliwe jest na przykad wybranie utworw okrelonej kategorii (takiej jakpiosenki wykonawcw, ktrych twrczo przypomina dokonania grupy U2), a czasami dostpnes nawet listy caych albumw. Ponadto niektre serwisy umoliwiaj pobieranie utworw, dzikiczemu ulubionych nagra mona pniej sucha bez potrzeby czenia si z Internetem.Odtwarzacz NP30 obsuguje wiele takich usug. Dostp do nich mona uzyska za pomoc menuStreaming Services (Transmisje strumieniowe) w samym odtwarzaczu albo co jest zalecanmetod za porednictwem portalu UuVol.com, gdzie znajduj si szczegowe informacje ousugach oferowanych w danym kraju czy regionie, o dostpnych funkcjach i o sposobiesubskrybowania okrelonej usugi. Usugi te s wiadczone przez niezalenych dostawcw, arma Cambridge Audio zapewnia jedynie moliwo korzystania z nich, w zwizku z czym nieponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnoci za ich jako. Konto jest zakadane w danym serwisie, anie na naszym portalu. Zamieszczone w portalu cza jedynie upraszczaj dostp doposzczeglnych serwisw. Firma Cambridge Audio dba jednak o dostarczenie oprogramowaniasprztowego, ktre umoliwia odtwarzanie nagra dostpnych w tego typu serwisach iprzegldanie katalogw nagra.Pliki dostpne w sieciOdtwarzacz NP30 obsuguje szerok gam formatw plikw skompresowanych,w tym formaty MP3, AAC, WMA i Ogg Vorbis. Ponadto w celu zapewnieniaaudiolskiej jakoci dwiku mona sucha rwnie utworw zapisanych wpostaci niepoddanych kompresji plikw PCM (w formacie WAV) albopoddawanych kompresji bezstratnej plikw FLAC. W obu przypadkachrozdzielczo minimalna plikw wynosi 16 bitw, a minimalna czstotliwo prbkowania 44,1kHz (jako pyty CD), natomiast rozdzielczo maksymalna wynosi 24 bity, a maksymalnaczstotliwo prbkowania to 96 kHz (jako lepsza ni z pyty CD; pliki dostpne do pobraniajedynie w wybranych lokalizacjach).Uwaga: Serwer musi obsugiwa waciwy kodek. Czstym problemem jest na przykad brakAmplituner Sonata AR30/DR30+Poczenia z sieciWarunkiem suchania internetowych stacji radiowych/transmisji strumieniowych przy uyciuodtwarzacza NP30 jest dysponowanie: szerokopasmowym czem internetowym (np. w technologii ADSL) udostpnianym przezodpowiedniego dostawc usug internetowych (ISP); poczeniem z sieci bezprzewodowym (Wi-Fi) w technologii 802.11b/g bd n alboprzewodowym Ethernet (o przepustowoci 10 lub 100 Mb/s i przy uyciu zcza RJ45).Uwaga: do suchania nagra w postaci dostpnych na serwerze UPnP plikw orozdzielczoci 24 bitw i czstotliwoci prbkowania 48 kHz albo o rozdzielczoci 24 bitwi czstotliwoci prbkowania 96 kHz wymagane jest poczenie przewodowe typu Ethernet,poniewa sieci Wi-Fi nie zapewniaj wystarczajco duej prdkoci przesyu danych.W wielu przypadkach modem szerokopasmowy, router i punkt dostpu bezprzewodowegos dostpne w postaci jednego urzdzenia do nabycia w sklepie komputerowym alboudostpnianego przez dostawc usug internetowych.Jeli dana sie bezprzewodowa korzysta z technologii szyfrowania WEP albo WPA, warunkiemprzyczenia do niej odtwarzacza NP30 jest podanie prawidowego klucza WEP/WPA.WANE:Przed wykonaniem opisanych poniej czynnoci naley si upewni, e punkt dostpubezprzewodowego lub router jest wczony i skongurowany do obsugi poczeniaszerokopasmowego udostpnianego przez dostawc usug internetowych (mona tosprawdzi przy uyciu komputera). Wszelkie wytyczne dotyczce konguracji punktudostpu bezprzewodowego czy routera mona znale w doczonej do niego instrukcjiobsugi.Odtwarzacz NP30 mona przyczy zarwno do sieci przewodowej, jak i bezprzewodowej.Dostpna jest take opcja automatycznego wyboru typu poczenia sieciowego (ustawieniedomylne). W trybie automatycznego wyboru typu poczenia sieciowego odtwarzacz NP30samodzielnie wyszukuje dostpn sie tak przewodow, jak i bezprzewodow. W raziepotrzeby mona wymusi korzystanie tylko z jednego typu poczenia sieciowego. Stosowneinformacje zamieszczono w czci zawierajcej opis menu Settings (Ustawienia).Poczenie z sieci przewodowPodcz jeden koniec kabla sieciowego (niekrosowanego kabla sieci Ethernet kategorii5/5E) do zcza sieci LAN na panelu tylnym odtwarzacza.zgodnoci z formatem FLAC. Dlatego naley zawsze si upewni, e wybrany serwer obsugujeodpowiednie kodeki.Ponadto w przypadku formatw bezstratnych/niepoddanych kompresji zarwno serwer, jak i siemusz umoliwia przesyanie danych z wysok prdkoci.Uwaga: W przypadku plikw zapisanych w formacie bezstratnym/niepoddanym kompresji, ktremaj rozdzielczo powyej 16 bitw i czstotliwo prbkowania wysz ni 44,1/48 kHz, niezaleca si korzystania z sieci Wi-Fi.Pliki zapisane na lokalnych nonikach danychPoniewa urzdzenie NP30 wyposaono w dwa zcza USB typu 1.1, mona go uywa rwniedo suchania nagra zapisanych na lokalnych nonikach danych, takich jak noniki pamici USBczy dyski twarde z interfejsem USB. W takim przypadku odtwarzacz NP30 po prostu przeszukujefoldery na okrelonym noniku danych i wywietla ich zawarto. Naley jednak pamita, e spokazywane jedynie pliki obsugiwane przez odtwarzacz NP30. Ta funkcja zapewnia wygodnydostp do utworw zapisanych w tymczasowym magazynie danych.W przypadku czstego suchania muzyki w postaci plikw zapisanych na nonikach danych zalecasi jednak uywanie serwera UPnP, poniewa zapewni to moliwo wywietlania okadekalbumw, a take korzystania z zaawansowanych funkcji wyszukiwania i ltrowania nagra orazz innych funkcji niedostpnych w przypadku korzystania ze zwykej przegldarki folderw.Uwaga: obecnie jedynym obsugiwanym systemem plikw jest FAT32.PodcastyPodcasty to zarchiwizowane nagrania dwikowe dostpne do pobrania z Internetu.Czsto s to nagrania zarejestrowane podczas wystpu transmitowanego na ywoczy materiay dokumentujce wane wydarzenie.Odtwarzacz NP30 umoliwia korzystanie z rnego rodzaju podcastwudostpnianych przez dostawcw niezalenych, a take wywietlanie w postaci listy podcastwdostpnych w danym obszarze. Oprcz tego mona rwnie dodawa podcasty znalezionesamodzielnie za porednictwem portalu UuVol, o ile znany jest adres URL. Wicej informacji naten temat zamieszczono w dalszej czci tej instrukcji.InternetKabel sieci EthernetRouter/modem szerokopasmowyUwaga: Zcze sieci LAN odtwarzacza mona czy jedynie ze zczem Ethernet typu10BASE-T albo 100BASE-TX. Podczenie drugiego koca kabla sieciowego dojakiegokolwiek innego zcza czy gniazda, np. do gniazda telefonicznego, moedoprowadzi do uszkodzenia odtwarzacza.Urzdzenie NP30 powinno automatycznie nawiza poczenie z sieci przy uyciuprotokou DHCP, co opisano w dalszej czci tej instrukcji. Oznacza to, e routerautomatycznie przydzieli mu adres IP.9
 • Page 10

  Poczenia (cd.)Obsuga odtwarzacza NP30Poczenie z sieci bezprzewodowMenu gwne odtwarzacza NP30 skada si z 5 pozycji:Ustaw odtwarzacz NP30 w miejscu znajdujcym si w zasigu sieci bezprzewodowej(zazwyczaj nadajnik ma zasig od 10 do 30 m, jednak ciany i inne elementy konstrukcjibudynku mog ogranicza zasig). Nastpnie wcz odtwarzacz najpierw za pomocprzecznika na panelu tylnym, a potem za pomoc przycisku na panelu przednim.UuVol Radio (Usuga UuVol Radio)Streaming Services (Transmisje strumieniowe)Media (Noniki danych)Podcasts (Podcasty)Settings (Ustawienia)Pozycje te zapewniaj dostp do czterech gwnych typw obsugiwanych nagra oraz doekranu ustawie urzdzenia.Do menu gwnego mona powrci w dowolnym momencie, naciskajc przycisk .Do wyboru pozycji menu naley uy pokrta na panelu przednim albo przyciskwnawigacyjnych pilota zdalnego sterowania, a w celu zatwierdzenia wyboru naley nacisnpokrto na panelu przednim albo przycisk Enter na pilocie.Uuvol Radio (Usuga UuVol Radio)InternetOdlego 1030 mBezprzewodowy router/modemszerokopasmowyUrzdzenie NP30 automatycznie nawie poczenie sieciowe i uzyska adres IP. Osobydobrze zaznajomione z sieciami komputerowymi mog przydzieli odtwarzaczowi NP30statyczny adres IP. Stosowne instrukcje zamieszczono w punkcie Network cong(Konguracja sieci).Uwaga: w przypadku popenienia bdu mona w dowolnym momencie nacisn przycisk, aby powrci do poprzedniego ekranu.Ta pozycja zapewnia dostp do usugi UuVol Radio, ktra umoliwia suchanie tysicyinternetowych stacji radiowych. Internet jest miejscem pozwalajcym odkrywa nowegatunki muzyczne, sucha stacji radiowych w jzyku ojczystym (i dowolnym innym, co zpewnoci doceni osoby uczce si jzyka obcego), a nawet stacji lokalnych, jak rwniestacji nadajcych wycznie muzyk okrelonego gatunku.Naley tu podkreli, e w przypadku stacji internetowych jako dwiku zaley w duejmierze od prdkoci przesyu danych i techniki kompresji uywanej przez nadawc, jednakwad t rekompensuje ogromny wybr nagra, wykonawcw i gatunkw. Dziki usudzeUuVol Radio mona sucha muzyki z kadego zaktka wiata.Uwaga: W ramach usugi przygotowujemy katalog (baz danych) stacji tak, aby mona jebyo sprawnie wyszukiwa i czy si z nimi bez potrzeby rcznego wprowadzania adresuURL czy samodzielnego przeszukiwania zasobw internetowych. Mimo i regularniemonitorujemy jako dwiku i transmisji stacji udostpnianych w ramach usugi, nieodpowiadamy za ni w aden sposb.Jeli wrd tysicy skatalogowanych przez nas stacji radiowych nie ma tej, na ktrej Cizaley, moesz j doda za pomoc portalu UuVol.com, postpujc w sposb opisany wdalszej czci tej instrukcji. Za porednictwem portalu UuVol.com mona rwnie zgaszapropozycje nowych stacji, ktre powinny znale si w katalogu. Uwagi uytkownikw s dlanas bardzo wane.Mimo i zarejestrowanie odtwarzacza NP30 nie jest warunkiem korzystania z bezpatnejusugi UuVol, zapewnia dostp do funkcji dodatkowych, takich jak zmiana ustawieurzdzenia z poziomu wasnego portalu, zarzdzanie stacjami/transmisjami zapisanymiw pamici urzdzenia czy kongurowanie kolejnych transmisji strumieniowychudostpnianych przez niezalenych dostawcw.Odtwarzacz rozpocznie teraz wyszukiwanie dostpnych sieci bezprzewodowych, o czym bdzieinformowa komunikat Scanning (Wyszukiwanie). Jeli nie zostanie znaleziona adna sietego typu, na wywietlaczu pojawi si nastpujcy komunikat: No Wireless Networks Found(Nie znaleziono sieci bezprzewodowej). W takiej sytuacji naley ustawi odtwarzacz NP30 bliejpunktu dostpu bezprzewodowego albo sprawdzi, czy nie wystpi problem z sieci.Po znalezieniu sieci bezprzewodowej urzdzenie NP30 wywietli identykator sieciowy(ESSID) punktu dostpowego. Jest to nazwa nadawana punktowi dostpubezprzewodowego przez osob, ktra skongurowaa dan sie. Moe to by nazwadomylna routera/punktu dostpu bezprzewodowego albo nazwa utworzona samodzielnie,taka jak Sie Wi-Fi Tomka. Jeli zostanie znalezionych kilka sieci, naley wybra t, zktr ma zosta nawizane poczenie. W celu wywietlenia identykatorw ESSIDposzczeglnych sieci bezprzewodowych naley obrci pokrto SELECT.Po wywietleniu identykatora ESSID danej sieci naley nacisn pokrto SELECT. Jelidla danej sieci nie skongurowano algorytmu szyfrowania, na wywietlaczu pojawi sikolejno komunikaty Connecting to network (Ustanawianie poczenia) i Network OK(Poczenie zestawione).Zasady korzystania z usugi Uuvol RadioNacinij przycisk , aby powrci do menu gwnego (nadrzdnego).Wybierz z listy pozycj UuVol Radio (Usuga UuVol Radio), obracajc pokrto, a nastpniezatwierd wybr, naciskajc pokrto. Na wywietlaczu urzdzenia NP30 pojawi si terazponisza lista podmenu.UuVol Radio (Usuga UuVol Radio)Location (Lokalizacja)Genre (Gatunek)Search (Szukaj)Obracajc pokrto, wybierz dane podmenu: Location (Lokalizacja), Genre (Gatunek) lubSearch (Szukaj).W przypadku, gdy na wywietlaczu pojawi si komunikat Enter WEP key (Podaj kluczWEP) albo Enter WPA key (Podaj klucz WPA), sie jest zabezpieczona algorytmemszyfrowania WEP (Wired Equivalent Privacy) lub WPA (Wi-Fi Protected Access). W takiejsytuacji naley wprowadzi waciwy klucz WEP lub WPA. Klucz ten powinna zna (alboumie zmieni na inny) osoba, ktra skongurowaa dan sie. W razie potrzeby naleysi z ni skontaktowa.Po upywie 3 sekund zostanie wywietlony ekran wprowadzania klucza. W celuwprowadzenia klucza naley wybra pierwsz pozycj za pomoc pokrta SELECT, a potemwprowadzi odpowiedni znak i nacisn pokrto. Czynno t naley powtrzy wodniesieniu do kadej z kolejnych pozycji.Uwaga: poniewa w kluczach WEP i WPA jest uwzgldniana wielko liter, poszczeglne znakinaley wprowadza uwanie.Po wprowadzeniu ostatniego znaku naley wybra symbol za pomoc pokrta SELECT, apotem nacisn to pokrto. Procedura ta jest stosunkowo pracochonna, jednak wystarczyj przeprowadzi tylko raz. Odtwarzacz NP30 zapamita wprowadzony klucz i nie bdziewicej wywietla monitu o jego podanie.Teraz poczenie sieciowe powinno ju dziaa.10Location (Lokalizacja) to podmenu umoliwia wybranie stacji radiowych z dowolnego krajugurujcego na licie.Genre (Gatunek) to podmenu pozwala wybra stacj nadajc muzyk/programyokrelonego rodzaju, np. muzyk klasyczn, rocka, transmisje sportowe czy wiadomoci.Search (Szukaj) korzystajc z tego podmenu, mona wyszukiwa internetowe stacjeradiowe. Wystarczy jedynie poda nazw danej stacji. Nazw t mona wprowadzi wcaoci, ale rwnie dobrze mona poda jedynie jej pierwszy czon. Na wywietlaczuurzdzenia NP30 pojawi si lista wszystkich znalezionych stacji, w ktrych nazwie znajdujesi dane sowo.Uwaga: mimo i sprawdzamy cigo transmisji danych przez skatalogowane stacjeradiowe, nie gwarantujemy, e kada z nich bdzie nadawa przez ca dob ani e niewystpi przerwy w transmisji.
 • Page 11

  NP30Zarejestrowanie si w portalu UuVol, czyli utworzenie w nim wasnego konta, jestwarunkiem uzyskania dostpu do takich funkcji dodatkowych odtwarzacza NP30, jakedytowanie czy kopiowanie stacji/transmisji zapisanych w pamici odtwarzacza. Uruchomprzegldark internetow, wprowad w niej adres www.UuVol.com i nacinij przycisk Enter.Na wywietlonej stronie kliknij cze Register (Rejestracja), a potem postpuj zgodnie zwywietlanymi instrukcjami w celu utworzenia wasnego konta.Po utworzeniu konta i zalogowaniu si do niego mona doda swj odtwarzacz NP30,korzystajc z cza My Products (Moje produkty). Nastpnie, postpujc zgodnie zwywietlanymi instrukcjami, wprowad siedmiocyfrowy kod rejestracji swojego odtwarzaczaNP30 (kod ten mona znale w menu Settings (Ustawienia) > Register (Rejestracja)urzdzenia NP30).Media (Noniki danych)POLSKIRejestrowanie odtwarzacza NP30 w portaluinternetowym UuVolUPnP Servers (Serwery UPnP)Local Media (Noniki lokalne)Queue (Kolejka)Zaleca si korzystanie z serwerw UPnP, poniewa ta metoda umoliwia wyszukiwanienagra wedug wykonawcy, albumu i innych kryteriw, pozwala korzysta ze sterowania zaporednictwem sieci Wi-Fi i dopuszcza wspdzielenie plikw przez kilka urzdze.UPnP Servers (Serwery UPnP)Jest to niepowtarzalny kod generowany przez urzdzenie w trakcie procedury rejestracji.Wano kodu wygasa po 10 minutach, dlatego jeli nie zostanie on wprowadzony przedupywem tego okresu, konieczne bdzie zamknicie menu i jego ponowne wywietlenie wcelu uzyskania nowego kodu.Rejestracja odtwarzacza NP30 dobiega ju koca. Mona teraz korzysta z takich funkcjiportalu, jak zarzdzanie stacjami/transmisjami zapisanymi w pamici odtwarzacza,kongurowanie podcastw itd. Ponadto zarejestrowani uytkownicy mog proponowadodanie nowych internetowych stacji radiowych do katalogu, kongurowa usugi transmisjistrumieniowej wiadczone przez niezalenych dostawcw i zapoznawa si z informacjamina temat nowych produktw.Uwaga: w portalu UuVol mona zarejestrowa dowoln liczb urzdze. Funkcjedodatkowe, takie jak zarzdzanie stacjami/transmisjami zapisanymi w pamici, bdwwczas dostpne dla kadego z nich, nawet jeli poszczeglne urzdzenia znajduj siw rnych czciach wiata.Streaming Services (Transmisje strumieniowe)Odtwarzacz NP30 moe czy si z komputerami i przyczonymi do sieci urzdzeniamipamici masowej (NAS) obsugujcymi funkcj serwera UPnP (Universal Plug and Play).W przypadku udostpnienia plikw przy uyciu serwera UPnP kryteria wyszukiwania iwybierania nagra s zalene od moliwoci serwera, a nie odtwarzacza NP30, jednaknajczciej moliwe jest korzystanie z kryteriw takich, jak album, wykonawca czy gatunekmuzyczny.Jeli w urzdzeniu NP30 prawidowo skongurowano ustawienia sieciowe, automatyczniewykryje ono serwer UPnP i nawie z nim poczenie po przejciu do menu odtwarzania wtrybie UPnP. Po ustanowieniu poczenia bdzie mona przeglda struktur menu danegoserwera.Na rynku jest dostpnych wiele programowych serwerw UPnP przeznaczonych dlakomputerw PC i Macintosh. Mona rwnie uy serwera autonomicznego lub urzdzeniaNAS z obsug funkcji serwera UPnP. Informacje na temat wybierania ustawie monaznale w instrukcjach konguracji zamieszczonych w naszej witrynie internetowej, podadresem http://support.cambridgeaudio.com/.Po skongurowaniu odpowiedniego serwera wybierz na wywietlaczu urzdzenia NP30pozycje Media (Noniki danych) > UPnP Servers (Serwery UPnP) i nacinij pokrto Select.Odtwarzacz NP30 umoliwia korzystanie z szerokiej gamy usug strumieniowej transmisjidanych wiadczonych przez niezalenych dostawcw. Wiele z tych usug udostpniaokrelone funkcje interakcji z uytkownikiem. Po wybraniu pozycji Streaming Services(Transmisje strumieniowe) na wywietlaczu urzdzenia NP30 pojawi si ponisza listapodmenu.Streaming Services (Transmisje strumieniowe)Aupeo!Live365MP3tunesitp.Uwaga: zawarto katalogu usug transmisji strumieniowej rni si w poszczeglnychregionach wiata.Odtwarzacz NP30 przeszuka sie i wywietli list znalezionych serwerw UPnP. Jeli niezostan znalezione adne takie serwery, na wywietlaczu pojawi si komunikat No ServersFound (Nie znaleziono serwera). W przypadku, gdy odtwarzacz znajdzie serwery UPnP,wywietli ich nazwy, aby umoliwi wybranie danego serwera.Zaznacz dany serwer. Urzdzenie NP30 wczyta teraz struktur menu danego serwera.W tego typu menu zazwyczaj s dostpne funkcje wyszukiwania wedug albumu,wykonawcy czy gatunku. Warto zapamita, e wywietlana tu struktura menu jest zalenaod moliwoci serwera, a nie odtwarzacza NP30.Teraz mona wybra do odtwarzania pliki muzyczne w dowolnym formacie obsugiwanymprzez urzdzenie NP30 (obecnie s to formaty AAC, MP3, WMA, AIFF, FLAC, WAV i OggVorbis).Cz serwerw UPnP nie obsuguje kadego z tych formatw. Dlatego wane jest wybranieserwera zgodnego z danym formatem plikw.Poniewa uytkownicy mog zazwyczaj wybiera nagrania, ktrych chc posucha,dostawcy usug transmisji strumieniowej korzystaj z innego rodzaju licencji udzielanejprzez wytwrnie muzyczne ni waciciele internetowych stacji radiowych, a ich oferta jestczsto dostpna jedynie w wybranych krajach.Ponadto usugi tego typu s nierzadko patne.Do serwisw oferujcych tego typu usugi nale m.in. Last.FM, Pandora, Rhapsody,Live365 czy Mp3Tunes.Po przejciu do tego menu zostan wywietlone serwisy dostpne w danym kraju. Zserwisw dostpnych nieodpatnie albo w bezpatnej wersji uproszczonej mona korzystaod razu. W przypadku innych zostanie podany adres witryny internetowej, w ktrej monasi zarejestrowa.Wicej informacji na temat poszczeglnych serwisw mona znale w naszym portaluUuVol.com, w ktrym znajduj si take cza do kadego ze skatalogowanych serwisw.Za porednictwem portalu mona take usun z menu serwisy patne, ktre nie bduywane.Media (Noniki danych)Odtwarzacz NP30 umoliwia suchanie utworw przechowywanych w postaci plikw naserwerach UPnP lub na lokalnych nonikach danych ze zczem USB. Po wybraniu pozycjiMedia (Noniki danych) na wywietlaczu urzdzenia NP30 pojawi si ponisza listapodmenu.11
 • Page 12

  Obsuga odtwarzacza NP30 (cd.)Alphameric Search (Wyszukiwanie alfanumeryczne)Odtwarzanie z powtarzaniemT funkcj mona wczy tylko za pomoc pilota. Do jej wczania i wyczania suyprzycisk .Jeli do odtwarzania zostanie wybrany pojedynczy utwr, urzdzenie NP30 bdzieodtwarza wielokrotnie ten konkretny utwr, a w przypadku, gdy uytkownik wybierze albumczy wykonawc, funkcja odtwarzania z powtarzaniem obejmie wszystkie powizane utwory.Po uaktywnieniu funkcji odtwarzania z powtarzaniem na wywietlaczu urzdzenia NP30,na ekranie Now Playing (Teraz odtwarzane), pojawi si symbol .To menu jest dodawane przez odtwarzacz NP30 do drzewa wyszukiwania serwera UPnP,ktry obsuguje funkcj wyszukiwania ze sterowaniem z zewntrz.Jeli ta funkcja jest dostpna, mona wybra pozycj Alphameric Search (Wyszukiwaniealfanumeryczne) i wprowadzi w polu wyszukiwania tytu danego albumu lub utworu(moe to by cay tytu albo tylko jego fragment).Poszczeglne znaki wybiera si, obracajc pokrto nawigacyjne Select, a potemzatwierdzajc wybr przez nacinicie tego pokrta. Mona take uy przyciskw zmianypliku do przejcia do kolejnego/poprzedniego znaku, przycisku do zatwierdzenia wyboruznaku oraz przycisku do usunicia znaku.Po wprowadzeniu waciwych znakw nacinij przycisk albo przejd do symbolu , anastpnie nacinij przycisk Enter na pilocie albo pokrto nawigacyjne Select na paneluprzednim.Na wywietlaczu urzdzenia NP30 pojawi si teraz lista wszystkich tytuwalbumw/utworw zawierajcych wprowadzony cig znakw.Local Media (Noniki lokalne)Korzystajc z urzdzenia NP30, mona rwnie odtwarza nagrania zapisane nastandardowym dysku twardym z interfejsem USB albo na noniku pamici USB. Wystarczyskopiowa dane pliki na dysk USB, a potem podczy ten dysk do zcza USB na paneluPo zaznaczeniu danego pliku nacinij przycisk Enter lub na pilocie, aby rozpoczodtwarzanie.Ekran Now Playing (Teraz odtwarzane)Po wybraniu stacji radiowej, transmisji strumieniowej lub pliku rozpocznie si odtwarzanie,a na wywietlaczu pojawi si ekran Now Playing (Teraz odtwarzane).Bd na nim widoczne informacje o nazwie wykonawcy/tytule albumu i tytule utworu lubnazwie stacji radiowej oraz odpowiednie informacje o kodeku (tj. o typie pliku dwikowegoi prdkoci przesyu danych/czstotliwoci prbkowania).W przypadku plikw odtwarzanych z serwera UPnP lub nonikw danych na wywietlaczuurzdzenia NP30 jest rwnie pokazywany czas odtwarzania biecego utworu.przednim lub tylnym odtwarzacza.Nacinij przycisk , aby przej do menu gwnego (nadrzdnego). Wybierz pozycj Media(Noniki danych), a potem pozycj Local Media (Noniki lokalne).Odtwarzacz NP30 samoczynnie wyszuka pliki dwikowe na podczonym dysku. Pozakoczeniu wyszukiwania pliki bdzie mona przeglda przy uyciu funkcji By Album(Wg albumu) albo By Artist (Wg wykonawcy).Queue (Kolejka)Dostpna w odtwarzaczu NP30 funkcja kolejkowania utworw pozwala utworzy kolejkobejmujc wiele albumw i/lub utworw do odtworzenia we wskazanej kolejnoci.Ekran Now Playing (Teraz odtwarzane) mona wywietli w dowolnym momencie,naciskajc przycisk i na pilocie zdalnego sterowania.Odtwarzanie losoweKiedy jest wywietlane menu UPnP Servers (Serwery UPnP) lub Local Media (Nonikilokalne), zaznaczenie tytuu utworu/nazwy wykonawcy czy tytuu albumu i wcinicie nakilka sekund pokrta nawigacyjnego Select (bd przycisku Enter na pilocie) spowodujedodanie danej pozycji do kolejki. Jeli bdzie to pierwsza pozycja w kolejce, rozpocznie siodtwarzanie. W przypadku, gdy kolejka bdzie ju zawiera inne pozycje, na wywietlaczuT funkcj mona wczy tylko za pomoc pilota. Do jej wczania i wyczania suyprzycisk .Po uaktywnieniu funkcji odtwarzania losowego na wywietlaczu urzdzenia NP30, naekranie Now Playing (Teraz odtwarzane), pojawi si symbol .pojawi si komunikat Added to queue (Dodano do kolejki) i dana pozycja zostanie dodanado kolejki.Jeli aktualnie wybrany zbir/folder zawiera mniej ni 1000 utworw, urzdzenie NP30najpierw zmieni ich kolejno w sposb losowy, a nastpnie odtworzy raz poszczeglneutwory i samoczynnie przerwie odtwarzanie.Do kolejki zostan dodane wszystkie elementy skadowe danej pozycji. Jeli zosta wybranypojedynczy utwr, do kolejki tra tylko ten jeden utwr, a w przypadku, gdy wybrano albumlub wykonawc wszystkie utwory powizane z danym albumem czy wykonawc.W przypadku, gdy utworw jest wicej ni 1000, urzdzenie NP30 wybierze losowo jedenz tych utworw i go odtworzy, a nastpnie (bez odrzucania z listy utworu ju odtworzonego)wybierze losowo i odtworzy kolejny utwr itd.Czynnoci te bd powtarzane do momentu rcznego anulowania funkcji odtwarzanialosowego. Warto zapamita, e w przypadku, gdy w wybranej lokalizacji znajduje si wicejni 1000 utworw, moe si zdarzy, e okrelony utwr zostanie odtworzony wielokrotnie.W celu wywietlenia zawartoci kolejki wybierz pozycj Queue (Kolejka) w menu Media(Noniki danych) albo nacinij przycisk udzielania odpowiedzi w trakcie odtwarzania nagradodanych do kolejki. Utwory stanowice cz pozycji gwnej s wywietlane pod danpozycj gwn i oznaczone symbolem (patrz poniej).W menu guruj pozycje dodane do kolejki odtwarzania. W razie potrzeby mona przej12
 • Page 13

  do danej pozycji i j zaznaczy (naciskajc przycisk Enter lub ), aby rozpocz jejodtwarzanie. Z kolei przy uyciu przycisku mona usuwa pozycje z kolejki. Obok aktualnieodtwarzanej pozycji jest wywietlany symbol .W dolnej czci ekranu kolejki znajduje si polecenie Clear Queue (Usu kolejk), ktreumoliwia skasowanie caej zawartoci kolejki.W trybie odtwarzania nagra z kolejki na ekranie Now Playing (Teraz odtwarzane) jestwywietlany symbol .Nacinicie przycisku zatrzymywania powoduje jedynie przerwanie odtwarzania; kolejka niejest usuwana. Do usunicia kolejki dochodzi po przeczeniu odtwarzacza NP30 w trybgotowoci.W celu wywietlenia zawartoci kolejki wybierz w dowolnym momencie pozycj Queue(Kolejka) w menu Media (Noniki danych) albo nacinij przycisk w trakcie odtwarzanianagra dodanych do kolejki.Listy odtwarzaniaOdtwarzacz NP30 obsuguje rwnie wiele formatw list odtwarzania. Ulubione nagraniaNP30. S one dostpne w menu odtwarzacza, po wybraniu nastpujcych pozycji:Podcasts (Podcasty) > My Podcasts (Moje podcasty).Odtwarzacz NP30 przeprowadza synchronizacj swojej listy podcastw podczas wczaniazasilania, a pniej okresowo.Aby wymusi natychmiastowe pobranie listy nowych podcastw i stacji do odtwarzaczaNP30, wystarczy wczy go za pomoc przycisku na panelu przednim.Stacje/transmisje zapisane w pamiciW pamici odtwarzacza NP30 mona zapisa do 20 stacji/transmisji. Mog to by stacjedostpne za porednictwem usugi UuVol Radio albo transmisje strumieniowe pochodzcez wikszoci serwisw. Zapisanie w pamici urzdzenia plikw pochodzcych z serweraUPnP albo lokalnego nonika danych nie jest moliwe. W celu zapisania stacji/transmisjiw pamici odtwarzacza najpierw wybierz dan pozycj do suchania. Nastpnie nacinijprzycisk , aby wywietli menu stacji/transmisji zapisanych w pamici.Wybierz pozycj, pod ktr chcesz zapisa aktualnie wybran stacj/transmisj, a potemnacinij pokrto nawigacyjne Select, aby zapisa t stacj/transmisj w pamiciodtwarzacza.W celu wybrania stacji/transmisji ju zapisanej w pamici odtwarzacza wystarczy nacisnprzycisk , wybra dan pozycj menu, a potem krtko nacisn pokrto nawigacyjneSelect.Uwaga: poniewa urzdzenie NP30 pobiera list zapisanych stacji/transmisji z naszychserwerw UuVol, lista ta moe zosta wywietlona z kilkusekundowym opnieniem.najlepiej jest katalogowa w postaci list odtwarzania, przy uyciu odpowiedniego programukomputerowego.Odtwarzacz NP30 potra odczyta tego typu listy zapisane na lokalnych nonikach danychalbo na serwerze UPnP z obsug list odtwarzania.Podcasts (Podcasty)Po wybraniu tej pozycji s wywietlane usugi transmisji podcastw dostpne w danymkraju.W przypadku tego typu usug zazwyczaj jest moliwe wybieranie podcastw wedug tematu,daty, popularnoci itd. Struktura wywietlanego menu jest zalena od danej usugi, a nieodtwarzacza. Dlatego moe ulec zmianie, np. w wyniku dodania do usugi nowych funkcji.Na wywietlaczu urzdzenia NP30 s pokazywane ponisze pozycje podmenu.Podcasts (Podcasty)BBC Podcasts (Podcasty BBC)BlogTalkRadioPersonal Podcasts (Podcasty wasne)Uwaga: zawarto katalogu usug transmisji podcastw rni si w poszczeglnychregionach wiata.Pod pozycj menu Personal Podcasts (Podcasty wasne) mona dodawa samodzielniewybrane podcasty. Podcasty takie konguruje si za porednictwem portalu UuVol.com,gdzie naley wprowadzi odpowiednie cza.Aby mona byo doda wasne podcasty, naley si zarejestrowa w portalu UuVol.com, apotem wprowadzi adresy URL danych podcastw. Odtd odtwarzacz NP30 bdzie siz nimi automatycznie synchronizowa.My Podcasts (Moje podcasty)Przy uyciu tej funkcji do listy podcastw w odtwarzaczu NP30 mona dodawa podcastyniedostpne w naszym katalogu.Wystarczy wprowadzi w portalu UuVol adres URL odpowiadajcy danemu podcastowi.Z tej moliwoci mog jednak skorzysta tylko uytkownicy zarejestrowani w portalu.Zaloguj si do swojego konta w portalu i kliknij cze My Podcasts (Moje podcasty).Zostanie wywietlona strona My Podcasts (Moje podcasty), na ktrej mona dodadane podcasty, wprowadzajc ich nazw i adres URL zgodnie z wywietlanymiinstrukcjami. Wprowadzany adres URL musi odwoywa si do kanau RSS i koczycigiem .xml (np.: http://jakis_adres.com/podcast.xml). Po dodaniu danych podcastwdo listy My Podcasts (Moje podcasty) mona z nich korzysta przy uyciu odtwarzacza13POLSKINP30
 • Page 14

  Menu ustawieW tym menu znajduj si rnego rodzaju podmenu ustawie/konguracji przedstawioneponiej.Settings (Ustawienia)Network Cong (Konguracja sieci)Version (Wersja)Upgrade Firmware (Uaktualnienie oprogram.)Language (Jzyk)Factory Reset (Przywr. ustaw. fabrycznych)Register (Rejestracja)NP30 Name (Nazwa urzdz. NP30)WiFi Strength (Sia sygnau Wi-Fi)Remote Code (Kod pilota)Network Config (Konfiguracja sieci)To menu suy do wyboru ustawie sieciowych odtwarzacza NP30, nawizywania poczeniaz inn sieci bezprzewodow i rcznego kongurowania parametrw sieci. Jego uycie jestkonieczne na przykad w przypadku przeniesienia odtwarzacza NP30 w inne miejsce.Domylnie odtwarzacz NP30 automatycznie wykrywa typ poczenia sieciowego(przewodowe/bezprzewodowe) i samoczynnie ustala adres IP (przy uyciu protokou DHCP),dziki czemu w wikszoci przypadkw nie ma potrzeby rcznego wybierania jakichkolwiekustawie. Wyjtkiem jest szyfrowane poczenie Wi-Fi, poniewa w tym przypadku trzebapoda klucz WEP/WPA.W trybie automatycznego wyboru typu poczenia sieciowego odtwarzacz NP30 najpierwsprawdza dostpno sieci przewodowej, a nastpnie jeli jej nie wykryje siecibezprzewodowej. Ponadto samoczynnie ustala adres IP na podstawie informacjiuzyskanych z routera/serwera DHCP.Na potrzeby rcznej zmiany ustawie odtwarzacza NP30 (jeli zachodzi taka potrzeba) sdostpne przedstawione poniej pozycje podmenu.Network Config (Konfiguracja sieci)Scan for networks (Wyszukiwanie sieci)Enter network name (Wprowadz. nazwy sieci)View Cong (Informacje o kong.)Edit Cong (Edycja ustaw. kong.)Signal Warning (Ostrze. o niskiej sile sygn.)WiFi Region (Wi-Fi: region)Wired/Wireless (Poczenie przewod./bezprzewod.)Scan for networks (Wyszukiwanie sieci)Enter network name (Wprowadz. nazwy sieci)Korzystajc z tej pozycji, mona wymusi na urzdzeniu NP30 wyszukanie sieci o podanejnazwie i nawizanie z ni poczenia.Nazw sieci wprowadza si za pomoc ekranu ze znakami alfanumerycznymi.Jeli sie o podanej nazwie nie zostanie znaleziona, na wywietlaczu pojawi si komunikatNetwork not found (Nie znaleziono sieci).View Config (Informacje o konfig.)W tym menu s wywietlane informacje dotyczce konguracji sieciowej. Najpierwpokazywane s informacje o rodzaju adresu IP (tzn. czy adres jest statyczny czydynamiczny). Informacja Auto/DHCP (Automatycznie/DHCP) wskazuje na dynamicznyadres IP (ustawienie domylne), a informacja Static IP (Statyczny adres IP) oznacza, eskongurowano adres statyczny.Niezalenie od rodzaju adresu IP mona uy pokrta nawigacyjnego Select w celuprzejrzenia informacji o parametrach dotyczcych biecego poczenia IP, takich jakidentykator ESSID aktualnie wybranej sieci bezprzewodowej, adres MAC poczeniaprzewodowego/bezprzewodowego, biecy adres IP, maska podsieci czy adres bramy.Edit Config (Edycja ustaw. konfig.)W tym menu wybiera si dany rodzaj adresu IP: statyczny lub dynamiczny (ustawienieAuto/DHCP (Automatycznie/DHCP)). W wikszoci przypadkw zalecane jest wybranieustawienia Auto/DHCP (Automatycznie/DHCP). Skongurowanie statycznego adresu IPwymaga do gruntownej wiedzy o sieciach IP, w zwizku z czym ten typ adresu powinniwybiera jedynie uytkownicy zaawansowani.Wanie dlatego ustawieniem domylnym jest Auto/DHCP (Automatycznie/DHCP), wprzypadku ktrego odtwarzacz NP30 samoczynnie ustala waciwy adres IP po kadymwczeniu zasilania. Poniewa adres IP jest ustalany przy uyciu protokou DHCP, za kadymrazem ma inn posta. Procedura ta jest wykonywana w peni automatycznie i jest znacznieprostsza ni rczne kongurowanie statycznego adresu IP.Czasami jednak (zwaszcza w przypadku korzystania z duej sieci) dobrze jest ustali adresIP kadego z przyczonych do sieci urzdze. W takiej sytuacji jest wymagane uyciestatycznego adresu IP.W przypadku kongurowania statycznego adresu IP trzeba rwnie wprowadziodpowiedni mask podsieci i adresy bramy oraz usugi DNS. Nie ma moliwociautomatycznego wykrycia tych ustawie przez urzdzenie marki Cambridge Audio. Naleypamita, e kongurowanie statycznego adresu IP wymaga rozlegej wiedzy!W celu skongurowania statycznego adresu IP wybierz kolejno pozycje Settings(Ustawienia) > Network cong (Konguracja sieci) > Edit Cong (Edycja ustaw. kong.)w menu, a nastpnie nacinij pokrto SELECT.Ta pozycja suy do wyszukiwania wszystkich dostpnych sieci Wi-Fi (bezprzewodowych) ido nawizywania poczenia z wybran sieci.Odtwarzacz NP30 moe czy si z sieciami bezprzewodowymi zgodnymi ze standardem802.11b/g lub n (przy czym pasmo 2,4 GHz jest uywane wycznie w przypadkupoczenia sieciowego zgodnego ze standardem 802.11n).Po zakoczeniu wyszukiwania zostanie wywietlona lista znalezionych sieci. Jeli dana siewymaga wprowadzenia klucza szyfrowania, na kocu jej nazwy jest wywietlany symbol .Wybierz waciw sie lokaln za pomoc pokrta nawigacyjnego Select, a potem zatwierdwybr, naciskajc pokrto.Na wywietlaczu urzdzenia NP30 pojawi si monit Auto (DHCP)? YES / NO(Automatycznie (DHCP)? Tak / Nie). Obracajc pokrto SELECT, zaznacz opcj NO (Nie),a nastpnie nacinij pokrto.Teraz mona wprowadzi stay adres IP, ktry ma zosta przydzielony urzdzeniu NP30. Wtym celu uyj pokrta nawigacyjnego Select do wprowadzenia waciwych cyfr, a potemnacinij to pokrto w celu zatwierdzenia adresu.Teraz na wywietlaczu urzdzenia NP30 zostanie wywietlony monit o wprowadzenie maskipodsieci. Robi si to w taki sam sposb jak przy okrelaniu adresu IP.Kolejnym etapem jest wprowadzenie domylnego adresu IP bramy uywanej przezodtwarzacz NP30.Teraz odtwarzacz NP30 nawie poczenie z wybran sieci. Jeli klucz szyfrowania zostawprowadzony ju wczeniej, urzdzenie uyje go automatycznie. W przeciwnym raziezostanie wywietlony ekran ze znakami alfanumerycznymi. Korzystajc z niego, naleywprowadzi klucz szyfrowania zdeniowany podczas kongurowania danej siecibezprzewodowej.Wprowad kolejno poszczeglne znaki za pomoc pokrta nawigacyjnego Select, anastpnie nacinij przycisk lub zaznacz symbol i nacinij pokrto nawigacyjne Select wcelu zatwierdzenia wprowadzonego klucza. W razie omyki nacinij przycisk , aby cofn sio jeden znak.Odtwarzacz NP30 obsuguje klucze szyfrowania WEP, WPA i WPA2 (rodzaj klucza jestwybierany automatycznie na podstawie ustawie zdeniowanych w routerze). Klucz wewaciwym, wymaganym przez router, formacie jest generowany automatycznie napodstawie wprowadzonych znakw.14Na koniec trzeba wprowadzi adres IP serwera DNS dla odtwarzacza NP30. W przypadkuniektrych sieci moe by konieczne wprowadzenie w tym miejscu adresu IPodpowiadajcego serwerowi DNS dostawcy usug internetowych. Adres ten monanajczciej znale w witrynie pomocy technicznej dla klientw danego usugodawcy.Gdy zostan wprowadzone powysze informacje, odtwarzacz NP30 podejmie prbpoczenia si z sieci. Jeli konieczne okae si wybranie opcji konguracji automatycznej,przy uyciu protokou DHCP, wystarczy wybra kolejno pozycje Settings (Ustawienia) >Network cong (Konguracja sieci) > Edit Cong (Edycja ustaw. kong.) w menu, a poukazaniu si monitu Auto (DHCP)? YES / NO (Automatycznie (DHCP)? Tak / Nie) wybraopcj YES (Tak).Signal warning (Ostrze. o niskiej sile sygn.)Ta pozycja umoliwia wywietlanie ostrzeenia o sile sygnau w sieci Wi-Fi na tyle niskiej,e mog wystpowa problemy z pynnoci przesyu danych. Dostpne ustawienia to Yes(Tak) i No (Nie).
 • Page 15

  Wi-Fi Region (Wi-Fi: region)Register (Rejestracja)Wired/Wireless (Poczenie przewod./bezprzewod.)Wano wygenerowanego kodu wygasa po 10 minutach, dlatego jeli nie zostanie onwprowadzony przed upywem tego okresu, konieczne bdzie zamknicie menu i jegoponowne wywietlenie w celu uzyskania nowego kodu.Czstotliwoci uywane w sieciach Wi-Fi rni si nieznacznie w poszczeglnych czciachwiata. W celu zapewnienia wysokiej jakoci poczenia naley wybra tu ustawienieodpowiadajce miejscu zamieszkania. Obecnie s dostpne nastpujce ustawienia: US(USA), Spain (Hiszpania), Europa (Europa; co oznacza kraje inne ni Hiszpania) oraz Japan(Japonia).Odtwarzacz NP30 mona przyczy do sieci przewodowej (za porednictwem zcza RJ45sieci Ethernet) albo bezprzewodowej (za porednictwem routera Wi-Fi). Domylnieurzdzenie pracuje w trybie AUTO (Automatycznie), co oznacza, e po kadym wczeniuzasilania sprawdza najpierw, czy jest dostpne poczenie z sieci przewodow, a jeli gonie znajdzie, szuka poczenia z sieci bezprzewodow. Poczenie sieciowe wybraneautomatycznie przez odtwarzacz NP30 jest uywane do czasu wyczenia zasilania.W razie potrzeby odtwarzacz NP30 mona skongurowa tak, aby zawsze uywapoczenia przewodowego albo poczenia bezprzewodowego. W tym celu naley przejdo menu Network cong (Konguracja sieci) i wybra pozycj Wired/Wireless(Poczenie przewod./bezprzewod.). Zostan wywietlone trzy opcje: Auto(Automatycznie), Wired Only (Tylko przewodowe) oraz Wireless Only (Tylkobezprzewodowe).Po wybraniu tej pozycji jest wywietlany kod potrzebny do zarejestrowania urzdzenia NP30w portalu UuVol dostpnym pod adresem www.Uuvol.com. Najpierw jednak naley utworzykonto w tym portalu. Uruchom przegldark internetow, wprowad w niej adreswww.UuVol.com i nacinij przycisk Enter. Kolejne kroki procedury rejestracji opisano najednej z poprzednich stron tej instrukcji.UPnP Name (Nazwa urzdz. UPnP)Za pomoc tego menu mona zdeniowa nazw odtwarzacza NP30 jako urzdzeniaklienckiego serwera UPnP.Jest to nazwa wywietlana przez inne urzdzenie klienckie serwera UPnP (np. punktkontroli dostpu czy urzdzenie obsugujce aplikacj zdaln) po wykryciu odtwarzaczaNP30.Nazw domyln jest NP30, ale w razie potrzeby mona j zmieni na inn, atw dozapamitania, tak jak Odtwarzacz NP30 taty, Kuchnia itp.WiFi Strength (Sia sygnau Wi-Fi)Tutaj jest wywietlana informacja o sile odbieranego sygnau sieci Wi-Fi.kiedy nie jest uywane poczenie z sieci Wi-Fi (lecz z sieci Ethernet),pokazywana jest warto 0%.Uwaga:Remote Code (Kod pilota)W tym menu s dostpne dwie opcje:W przypadku wybrania opcji Wired Only (Tylko przewodowe) urzdzenie NP30 uruchomisi ponownie i odtd bdzie zawsze wybierao skongurowane poczenie z sieci Ethernet.Jeli zostanie wybrana opcja Wireless Only (Tylko bezprzewodowe), urzdzenie NP30uruchomi si ponownie i odtd bdzie zawsze wybierao skongurowane poczenie zsieci Wi-Fi. Z kolei opcja Auto (Automatycznie) wymusza wyszukiwanie dostpnegorodzaju poczenia sieciowego po kadym wczeniu odtwarzacza NP30, co opisanopowyej.Version (Wersja)Po wybraniu tego menu s wywietlane numery wersji wybranych skadnikwsprztowych/programowych urzdzenia NP30. Do przewinicia listy pozycji naley uypokrta.Pod pozycj Service Pack (Oprogram. sprztowe) jest wywietlana informacja o wersjiaktualnie zainstalowanego oprogramowania sprztowego. Numer wersji tegooprogramowania warto zanotowa przed skontaktowaniem si z naszym dziaem pomocytechnicznej.Option 1 (Opcja 1) jest to ustawienie domylne, ktre zapewnia prawidow wsppracurzdzenia NP30 z jego pilotem zdalnego sterowania, w ktrym rwnie wybrano trybdomylny.Option 2 (Opcja 2) to ustawienie umoliwia uycie alternatywnego zestawu kodw. Naleyje wybra w przypadku, gdy kody pilota odtwarzacza pokrywaj si z kodami uywanymi juprzez innego pilota zdalnego sterowania.W przypadku wybrania ustawienia Option 2 (Opcja 2) konieczne jest wybranie tej samejopcji take w pilocie urzdzenia NP30. W tym celu:Wcinij na ok. 12 sekund przycisk , aby zmieni ustawienie Option 1 (Opcja 1) na Option2 (Opcja 2).W celu ponownego wybrania ustawienia Option 1 (Opcja 1) naley wykona tak samczynno.Aplikacja UuVol RemoteInformacje wywietlane pod pozycjami Serial Number (Numer seryjny) i Product Code (Kodproduktu) zazwyczaj nie s potrzebne podczas konsultacji z dziaem pomocy technicznej.Uwaga: wywietlany tu numer seryjny nie jest tosamy z numerem seryjnym podanym napanelu tylnym urzdzenia.Upgrade Firmware (Uaktualnienie oprogram.)Ta pozycja suy do pobierania nowej wersji oprogramowania sprztowego odtwarzaczaNP30 z witryny internetowej rmy Cambridge Audio.W przypadku jej wybrania urzdzenie NP30 czy si z naszym serwerem i sprawdza, czyjest dostpna nowsza wersja oprogramowania. Na wywietlaczu jest wtedy pokazywanykomunikat Checking for updates (Sprawdzanie dostpnoci aktualizacji).W przypadku znalezienia nowszej wersji oprogramowania zostanie wywietlony monitumoliwiajcy jej pobranie Zalecane jest okresowe aktualizowanie oprogramowaniasprztowego, poniewa w nowszych wersjach s poprawiane wszelkie bdy i udostpnianedodatkowe funkcje. Na tym etapie mona anulowa proces uaktualniania oprogramowaniaodtwarzacza NP30, naciskajc przycisk . Uaktualnianie oprogramowania sprztowegomoe potrwa kilka minut.Uwaga: W trakcie uaktualniania oprogramowania sprztowego pod adnym pozorem nie wolnowycza odtwarzacza NP30, poniewa grozi to powanym uszkodzeniem urzdzenia. Nie wolno take przerywa poczenia sieciowego, np. poprzez odczenie kabla sieciEthernet czy wyczenie zasilania routera.Language (Jzyk)Ta pozycja suy do zmieniania wersji jzykowej komunikatw wywietlacza.Po jej wybraniu jest wywietlana lista aktualnie dostpnych wersji jzykowych. Wybierzdan wersj i nacinij przycisk Enter.Uwaga: odtwarzacz NP30 uruchomi si ponownie w celu uwzgldnienia zmiany wersjijzykowej. Moe to potrwa ok. 30 sekund.Factory Reset (Przywr. ustaw. fabrycznych)Uycie tej pozycji powoduje wyzerowanie wszystkich ustawie i przywrcenie ich wartocifabrycznych.Router/modem szerokopasmowyLubUuVol Remote to bezpatna aplikacja do urzdze iPhone/iPod Touch/iPad umoliwiajcauycie tych urzdze do bezprzewodowego sterowania odtwarzaczem NP30 i innymiproduktami marki Cambridge Audio zgodnymi z platform UuVol.Przy uyciu tej aplikacji mona sterowa wszystkimi funkcjami urzdzenia NP30, w tymusug UuVol Radio, usug strumieniowej transmisji danych, odtwarzaniem plikw zserwera UPnP, zarzdzaniem zapisanymi w pamici stacjami/transmisjami, funkcjkolejkowania utworw itd.Moliwe jest rwnie wywietlanie okadki albumu i logo stacji (w stosownych przypadkach).Aplikacja UuVol Remote wymaga poczenia z sieci Wi-Fi lub z punktem dostpubezprzewodowego, ale odtwarzacz NP30 mona poczy z routerem przy uyciu sieci WiFi lub sieci Ethernet.Wicej informacji na temat aplikacji UuVol Remote i innych aplikacji, ktre zostanudostpnione w przyszoci, mona znale w sklepie Apple App Store oraz pod adresemwww.UuVol.com.Przed wykonaniem tej czynnoci konieczne jest zatwierdzenie monitu wywietlonego przezurzdzenie NP30.Uwaga: przywrcenie ustawie fabrycznych skutkuje utrat wszystkich zapisanychstacji/transmisji i kluczy WEP/WPA zdeniowanych dla poczenia z sieci bezprzewodow.15POLSKINP30
 • Page 16

  Dane techniczneRozwizywanie problemwPrzetwornik cyfrowo-analogowyWolfson WM8728 (24 bity/96 kHz)Pasmo przenoszenia20 Hz20 kHz +/- 0,2 dBPoziom cakowity zakce jitter< 200 pSZnieksztacenia harmonicznewraz z szumamiStosunek sygna/szumWyjcia cyfrowe* **Formaty audio**Protokoy transmisji strumieniowejListy odtwarzaniaPoczenie Wi-FiSzyfrowanie pocze Wi-FiPoczenie EthernetZcza USBSystemy plikwNapicie wyzwalania (Trigger In)Napicie zasilaniaPobr mocy w trybie gotowociMaksymalny pobr mocyWymiary (szer. x g. x wys.)Masa0,003% przy czstotliwoci 1 kHz> 95 dBS/PDIF (koncentryczne) i TOSLink (optyczne)1624 bity, 3296 kHzWAV (niepoddane kompresji plikiPCM), 1624 bity / 3296 kHzFLAC (poddane kompresji bezstratnej plikiPCM), 1624 bity / 3296 kHzAIFF (niepoddane kompresji plikiPCM), 16 bitw / 3248 kHzMicrosoft Windows MediaTM Audio(standard WMA 9), 32320 kb/sMP3 (CBR lub VBR), 16320 kb/sAAC, HE AAC i AAC+(CBR lub VBR), 16320 kb/sOGG Vorbis, 32320 kb/sRTSP (Real Time Streaming Protocol)MMS (Microsoft Media Server Protocol)HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)ASX (format list odtwarzania Microsoft)M3U, PLSW standardzie IEEE 802.11 b/g lub n (wyczniepasmo 2,4 GHz)WEP, WPA, WPA2W standardzie IEEE 802.3, 10 Base-T lub 100Base-T2 x USB w wersji 1.1 (maks. obcialnoprdowa kadego zcza to 500 mA)W przypadku wystpienia jakichkolwiek problemw z odtwarzaczem NP30 zalecane jestskorzystanie ze wskazwek zamieszczonych na naszej stronie internetowej pomocy, podadresem http://support.cambridgeaudio.com/.Informacje przydatne przy rozwizywaniu problemw zwizanych z platform UuVol monaznale w witrynie internetowej www.UuVol.com, w obszarze pomocy.Poniej przedstawiono oglne wskazwki dotyczce rozwizywania problemw:W przypadku problemw z przyczeniem odtwarzacza NP30 do sieci naley wykonanastpujce czynnoci: Sprawd, czy komputer przyczony do tej samej sieci czy si z Internetem (tj. czy dziaazainstalowana na nim przegldarka internetowa). Upewnij si, e jest dostpny serwer DHCP albo e w odtwarzaczu NP30 zostaskongurowany statyczny adres IP. W celu skongurowania statycznego adresu IP naleywybra kolejno pozycje Settings (Ustawienia) -> Network cong (Konguracja sieci)-> Edit Cong (Edycja ustaw. kong.) w menu odtwarzacza, a po ukazaniu si monituAuto (DHCP)? (Automatycznie (DHCP)?) wybra opcj No (Nie). Zalecane jest jednakuycie protokou DHCP. Sprawd, czy sieciowa zapora ogniowa nie blokuje jakichkolwiek portw wychodzcych.Musz by dostpne przynajmniej porty UDP i TCP o numerach 80, 554, 1755, 5000,6000 i 7070. Upewnij si, e punkt dostpu bezprzewodowego nie ogranicza cznoci z adresemMAC skongurowanym w odtwarzaczu. Adres MAC odtwarzacza mona wywietli,wybierajc kolejno pozycje Settings (Ustawienia) -> Network cong (Konguracjasieci) -> View Cong (Informacje o kong.) -> MAC address (Adres MAC) w menu. W przypadku, gdy poczenie z sieci Wi-Fi jest szyfrowane, sprawd, czy w odtwarzaczuNP30 zosta wprowadzony waciwy klucz szyfrowania (kod dostpu). Pamitaj, e wprzypadku kluczy w postaci tekstowej wana jest wielko liter. Jeli podczas czenia siz sieci zabezpieczon algorytmem szyfrowania na wywietlaczu urzdzenia NP30pojawia si komunikat Wireless error (Bd poczenia z sieci bezprzewodow), poktrym wystpuje cig 5 cyfr, upewnij si, e zosta wprowadzony prawidowy kluczszyfrowania. Jeli problem nadal wystpuje, konieczne moe by sprawdzenie ustawiekonguracyjnych dotyczcych sieci.Jeli urzdzenie NP30 czy si z sieci, ale nie odbiera okrelonych stacji z kataloguUuVol, mg wystpi jeden z nastpujcych problemw:FAT32 Dana stacja nie transmituje sygnau o tej porze dnia (np. dlatego, e jej serwer miecisi w kraju pooonym w innej stree czasowej).100240 V prdu przemiennego (wybieraneprzecznikiem) Stacja zakoczya dziaalno.12 V prdu staego<1W21 W270 285 67 mm2,1 kg*: w przypadku internetowych stacji radiowych/usug transmisji strumieniowej danewyjciowe maj rozdzielczo 16 bitw i czstotliwo prbkowania odpowiedni dladanych zdekompresowanych. W zalenoci od czstotliwoci prbkowania strumieniadanych czstotliwo prbkowania sygnau w odtwarzaczu moe mie warto 32 kHz,44,1 kHz albo 48 kHz.Odbierane strumienie danych o czstotliwoci prbkowania 32 kHz nie mog bykierowane do wyjcia S/P DIF / Toslink.W przypadku strumieni danych skompresowanych faktyczna rozdzielczo bitowa jest znatury rzeczy zalena od ogranicze techniki kodowania.W przypadku plikw odtwarzanych z lokalnych nonikw danych albo z serwera UPnPsygna na wyjciu ma rozdzielczo macierzyst 1624 bitw i czstotliwo prbkowania32, 44,1, 48 bd 96 kHz (z dokadnoci bitow).**: czstotliwo prbkowania 88,2 kHz nie jest obsugiwana. Z serwerem danej stacji poczya si ju maksymalna dozwolona liczba uytkownikw. cze do stacji podane w naszej bazie danych jest nieaktualne. Poczenie internetowe midzy serwerem (czsto znajdujcym si za granic) aurzdzeniem jest zbyt wolne. Sprbuj posucha danej stacji przy uyciu komputera (czc si z odpowiedni witryninternetow).Jeli stacji mona posucha za pomoc komputera, wypenij formularz dostpny podadresem www.UuVol.com, aby powiadomi nas o tym problemie i umoliwi nam jegozbadanie.W przypadku problemw z odtwarzaniem plikw z serwera UPnP konieczne jestwykonanie nastpujcych czynnoci: Upewnij si, e uyte oprogramowanie serwera UPnP obsuguje dany typ plikw. Niektreserwery nie obsuguj na przykad formatu FLAC. Korzystajc z urzdzenia NP30, mona odtwarza jedynie pliki, ktre nie majzabezpieczenia DRM. Pliki z takim zabezpieczeniem nie s obsugiwane. Mimo iniektre serwery s w stanie zatwierdzi zgodno pliku z certykatem MicrosoftPlaysforsure, przeprowadzi odpowiedni operacj odszyfrowywania i dostarczy takprzygotowane dane do odtwarzacza NP30, nie ma gwarancji, e ta funkcja zadziaa,poniewa jest obsugiwana jedynie przez serwer. Do odtwarzania plikw w formacie WAV lub FLAC o rozdzielczoci 24 bitw jest potrzebnepoczenie z sieci przewodow (Ethernet). W przeciwnym razie mog wystpi problemyz przepustowoci. Sprawd, czy urzdzenie NP30 obsuguje dany typ pliku. Obecnie obsugiwane s formatyWMA, AAC, MP3, Vorbis, FLAC i WAV. Odtwarzacz NP30 nie jest zgodny z formatami ALAC,WMA Pro, WMA z kompresj bezstratn, RAW, AU i wszelkimi innymi formatami, ktrychtu nie wymieniono.16
 • Page 17

  NP30POLSKIW przypadku problemw z odtwarzaniem plikw z lokalnych nonikw danych koniecznejest wykonanie nastpujcych czynnoci: Sprawd, czy urzdzenie NP30 obsuguje dany typ pliku. Obecnie obsugiwane sformaty WMA, AAC, MP3, Vorbis, FLAC i WAV. Odtwarzacz NP30 nie jest zgodny z formatami ALAC, WMA Pro, WMA z kompresjbezstratn, RAW, AU i wszelkimi innymi formatami, ktrych tu nie wymieniono. Korzystajc z urzdzenia NP30, mona odtwarza jedynie pliki, ktre nie majzabezpieczenia DRM. Pliki z takim zabezpieczeniem nie s obsugiwane. Sprawd, czy podczone do zcza USB odtwarzacza urzdzenie nie wymaga prduzasilania o nateniu wyszym ni 500 mA (dotyczy to nonikw danych, ktre szasilane ze zcza USB). Upewnij si, e podczony nonik danych zosta sformatowany zgodnie z systememplikw FAT32. Wany jest take sposb rozmieszczenia danych na noniku lokalnym, poniewa zaleyod niego wielko bazy danych tworzonej dynamicznie przez odtwarzacz NP30 w trakcieprzegldania zawartoci nonika. Zaleca si tworzy oddzielne foldery dla kadegowykonawcy, a wewntrz nich odrbne podfoldery dla kadego albumu danegowykonawcy. Przegldanie zawartoci nonika z pojedynczymi folderami, w ktrychznajduj si tysice utworw, wymaga znacznie wicej czasu, przy czym czas ten wyduasi stopniowo.W przypadku koniecznoci oddania urzdzenia do serwisu gwarancyjnego lubpogwarancyjnego naley si skontaktowa ze sprzedawc.17
 • Page 18

  Cambridge Audio is a brand of Audio Partnership PlcRegistered Office: Gallery Court, Hankey Place,London, SE1 4BB, United KingdomRegistered in England No. 2953313 2011 Cambridge Audio LtdAP25650/1www.cambridge-audio.comMissbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Sonate NP30 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Sonate NP30 in der Sprache / Sprachen: Polnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,6 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Sonate NP30

Cambridge Audio Sonate NP30 Bedienungsanleitung - Deutsch - 18 seiten

Cambridge Audio Sonate NP30 Bedienungsanleitung - Englisch - 20 seiten

Cambridge Audio Sonate NP30 Bedienungsanleitung - Holländisch - 17 seiten

Cambridge Audio Sonate NP30 Bedienungsanleitung - Französisch - 17 seiten

Cambridge Audio Sonate NP30 Bedienungsanleitung - Italienisch - 17 seiten

Cambridge Audio Sonate NP30 Bedienungsanleitung - Spanisch - 17 seiten

Cambridge Audio Sonate NP30 Bedienungsanleitung - Schwedisch - 17 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info