Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/24
Nächste Seite
1066
DT istr (1066)_01/2018_Rev.1_07/18 14/24
Täname, et ostsite ühe meie toodetest. Me soovitame lugeda hoolega seda kasutusjuhendit: see sisaldab olulist
teavet, mis puudutab seadme kasutamise ja hooldamise seotud ohutusnõudeid. Samuti on soovitatav hoida see
dokument hoolega alles, et vajadusel sealt nõu otsida
.
KIRJELDUS
Kuumaõhupüstol ART. 1066
(Keermesliide EN417 7/16”)
Piesosüüde
Surveregulaatoriga seadistatav leek
Väljuva õhu maksimaalne temperatuur: 450
Ergonoomiline disain
Turvasüsteem juhusliku süttimise vastu
Lahvatusvastane süsteem
1. Gaasiballooni ühendus
2. Juht-/süütenupp
3. Kaitse / vertikaalne tugi
4. Fikseerimisrõngas jahutusradiaatori puurile
5. Jahutusradiaatori puur
Kasutus
Kuumkahanevad torud
Kuumkahandatavad materjalid
Kuumuskahanevasse kilesse mähkimine
Painduvad plastid ja komposiitmaterjalid
Dekoratiivkilede pealekandmine
Erinevate ainete kuumusega eemaldamine
Autode mõlkide parandamine
Jäätunud torude sulatamine
Jääpunkti sulatamine
Naha ja vinüüli parandamine
Grillsöe süütamine
ÜLDISED HOIATUSED / OLULINE
1. Lugege hoolega neid õpetusi, et seadmega tuttavaks saada enne selle ühendamist gaasimahutiga. Hoidke
need juhendid edaspidiseks vaatamiseks alles.
2. Lugege hoolega balloonile trükitud teavet, enne kui seadme sellele kinnitate.
3. Ärge jätke ballooniga ühendatud seadet temperatuuride kätte, mis ületavad 50 °C.
4. See seade töötab ainult otsesurvega butaan-propaani keermestatud gaasiballooni KEMPER 581 seeria, 580
seeria ja 575 seeria. Muude gaasiballoonide kasutamise proovimine võib olla ohtlik.
5. Enne seadme käsitsemist veenduge, et ventiil on suletud.
6. Kontrollige alati, kas tihend seadme ja ballooni vahel on omal kohal ja heas seisukorras, enne kui ühendate
seadme gaasimahutiga.
7. Ärge kunagi kasutage seadmeid, millel on kulunud või kahjustatud tihendid.
8. Seda seadet tuleks kasutada ainult piisava ventilatsiooniga alal vastavalt riiklikele nõuetele. Õhukogus, mis
on vajalik korralikuks põlemiseks ja ohtlike põlemata gaasisegude tekkimise vältimiseks, on 2 m3/h kW
kohta.
9. Hoiatus: ligipääsetavad osad võivad muutuda väga kuumaks. Hoidke lastele kättesaamatult ja eemal muudest
seadmetest ja soojusallikatest.
10. Seadet tuleks käitada eemal põlevatest materjalidest ja 70 cm kaugusel mööblist, seintest ja laest.
11. Kuigi otsaku sees olev leek ei saa ületada otsaku pikkust, olge väga ettevaatlik, kui kasutate kuumust
välisruumis päikeselistel või tuulistel päevadel. Tuul võib kanda kuumuse tagasi teie suunas või muudele
aladele, mida ei ole kavas kuumutada.
12. Kui teie seade lekib (gaasi lõhn), siis viige see kohe välja hea ventilatsiooniga leegivabasse kohta, kus saab
leket kindlaks teha ja peatada. Kui teil on vaja kontrollida seadmel lekete olemasolu, siis tehke seda väljas.
Ärge püüdke avastada lekkeid leeke kasutades, kasutage meie toodet Revelgas 1726 i seebivett.
Pange
seebi ja vee lahust või gaasiandur seadme vahekohtadesse. Mullide ilmumine tähendab, et seal on leke ja
see tuleb enne seadme kasutamist ära parandada. Kui avastate lekke, kuid ei saa seda parandada, siis ärge
püüdke seda mingil muul viisil lahendada, vaid võtke ühendust klienditeenindusega.
13. Ärge kasutage seadet, mis lekib, on kahjustatud või ei tööta korralikult.
14. Ärge seadet ümber tehke. Väga ohtlik on seadme ümber tegemine, selle komponentide eemaldamine või
koost lahti võtmine i selliste komponentide kasutamine, mida ei ole tootja heaks kiitnud; kõik need
muudavad garantii ja tootja vastutuse kehtetuks.
15. Jälgige alati, et kuumaõhupüstol asetatakse tasasele pinnale, kui see on ühendatud kütuseballooniga, et
vähendada juhusliku ümbermineku ohtu.
16. Kasutuse ajal võib balloon hjaks saada: jälgige hoolega, et ei jäta süüdatud seadet püstises asendis
järelevalveta, kuna selle stabiilsust ei saa garanteerida.
17. Veenduge, et kuumaõhupüstol ei ole pööratud sellisesse suunda, mis võib põhjustada lähedal oleva objekti
süttimist, kui püstol maha asetatakse.
18. Ärge kunagi jätke süüdatud kuumaõhupüstolit järelevalveta.
19. Ärge kasutage seadet, kui sellel ei ole kõiki tema komponente.
20. Vajaduse korral kandke kaitseprille ja kaitsvaid kindaid.
14

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Kemper 1066 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Kemper 1066 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0.46 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info