Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/29
Nächste Seite
Grundläggande bruksanvisning
Vejledning i den grundlæggende betjening
Högupplösande videokamera
Højdefinitions videokamera
Model No.
HC-W850
Model No.
HC-V750
HC-W858 HC-V757
HC-W850M HC-V750M
HC-V730
Läs igenom de här anvisningarna noggrant innan du använder produkten och spara
bruksanvisningen för framtida bruk.
Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du anvender dette produkt, og gem
vejledningen til fremtidig brug.
Det här dokumentet förklarar videokamerans grundläggande funktioner.
För en mer detaljerad beskrivning, se “Bruksanvisning (PDF-format)”
som finns på den bifogade cd-romskivan.
* Det finns inga bruksanvisningar på svenska på cd-romskivan.
Dette dokument beskriver enhedens grundlæggende funktioner. Se
“Betjeningsvejledning (PDF-format)”, som er optaget på den medfølgende
CD-ROM for en mere detaljeret beskrivelse heraf.
* En dansk betjeningsvejledning følger ikke med på cd-rommen.
SQT0148
until
2014/1/28
HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EG_SQT0148_swe.book 1 ページ 2014年1月10日 金曜日 午前8時33分
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EG_SQT0148_swe.book

  1 ページ

  2014年1月10日 金曜日 午前8時33分

  Grundläggande bruksanvisning
  Vejledning i den grundlæggende betjening
  Högupplösande videokamera
  Højdefinitions videokamera
  Model No.

  HC-W850
  HC-W858
  HC-W850M

  Model No.

  HC-V750
  HC-V757
  HC-V750M
  HC-V730

  Läs igenom de här anvisningarna noggrant innan du använder produkten och spara
  bruksanvisningen för framtida bruk.
  Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du anvender dette produkt, og gem
  vejledningen til fremtidig brug.
  Det här dokumentet förklarar videokamerans grundläggande funktioner.
  För en mer detaljerad beskrivning, se “Bruksanvisning (PDF-format)”
  som finns på den bifogade cd-romskivan.
  * Det finns inga bruksanvisningar på svenska på cd-romskivan.
  Dette dokument beskriver enhedens grundlæggende funktioner. Se
  “Betjeningsvejledning (PDF-format)”, som er optaget på den medfølgende
  CD-ROM for en mere detaljeret beskrivelse heraf.
  * En dansk betjeningsvejledning følger ikke med på cd-rommen.

  SQT0148

  until
  2014/1/28 • Page 2

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EG_SQT0148_swe.book

  2 ページ

  2014年1月10日 金曜日 午前8時33分

  Säkerhetsinformation
  VARNING:
  För att minska risken för brand, elchock eller
  skada på produkten,
  ≥ Utsätt inte kameran för regn, fukt, dropp
  eller stänk.
  ≥ Placera inte föremål fyllda med vätska,
  t.ex. vaser, på enheten.
  ≥ Använd endast de tillbehör som
  rekommenderas.
  ≥ Ta inte bort skydd.
  ≥ Reparera inte själv, vänd dig till
  kvalificerad servicepersonal.

  FÖRSIKTIGT!
  För att minska risken för brand, elchock eller
  skada på produkten,
  ≥ Installera eller placera inte den här
  enheten i en bokhylla, inbyggt skåp eller
  annat begränsat utrymme. Se till att
  enheten har god luftcirkulation.
  ≥ Täpp inte till enhetens luftöppningar med
  tidningar, dukar, gardiner eller andra
  föremål.
  ≥ Placera inte källor till antändning med
  öppna eldslågor, t.ex. tända stearinljus, på
  enheten.
  Kontakten till elnätet är
  bortkopplingsenheten. Installera den här
  enheten så att kontakten till elnätet kan tas
  bort från eluttaget omedelbart.

  ∫ Om batteriet
  Varning
  Risk för brand, explosion och brännskador.
  Får ej nedmonteras, värmas till över 60 oC
  eller förbrännas.

  2

  SQT0148 (SWE)

  FÖRSIKTIGT
  ≥ Fara för explosion om batteriet ersätts
  med fel batteri. Byt endast ut mot den typ
  som rekommenderas av tillverkaren.
  ≥ När du ska kassera batterierna, kontakta
  myndigheter eller återförsäljaren och
  fråga om rätt metod för bortskaffning.

  ∫ EMC Elektromagnetisk
  kompatibilitet
  Denna symbol (CE) finns på märkplattan.

  ∫ Produktidentifikationsskylt
  Produkt

  Plats

  Högupplösande
  videokamera

  Batterihållare

  Nätadapter

  Undersida • Page 3

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EG_SQT0148_swe.book

  3 ページ

  2014年1月10日 金曜日 午前8時33分

  SVENSKA

  ∫ Avfallshantering av produkter
  och batterier
  Endast för Europeiska Unionen och
  länder med återvinningssystem
  Dessa symboler på
  produkter, förpackningar
  och/eller medföljande
  dokument betyder att
  förbrukade elektriska och
  elektroniska produkter och
  batterier inte får blandas
  med vanliga hushållssopor.
  För att gamla produkter
  och använda batterier ska
  hanteras och återvinnas på
  rätt sätt ska dom lämnas till
  passande
  uppsamlingsställe i
  enlighet med nationella
  bestämmelser.
  Genom att ta göra det korrekt hjälper du
  till att spara värdefulla resurser och
  förhindrar eventuella negativa effekter på
  människors hälsa och på miljön.
  För mer information om insamling och
  återvinning kontakta din kommun.
  Olämplig avfallshantering kan beläggas
  med böter i enlighet med nationella
  bestämmelser.

  Försäkran om Överensstämmelse (DoC)
  Härmed försäkrar “Panasonic Corporation”
  att den här produkten överensstämmer med
  väsentliga krav och andra relevanta
  föreskrifter i Direktivet 1999/5/EG.
  Kunder kan ladda ner en kopia av
  originalförsäkran om överensstämmelse till
  våra R&TTE-produkter från vår DoC-server:
  http://www.doc.panasonic.de
  Kontakt till Auktoriserad Representant:
  Panasonic Marketing Europe GmbH,
  Panasonic Testing Centre, Winsbergring
  15, 22525 Hamburg, Tysklandy
  Produkten är avsedd för allmänna
  konsumenter. (Kategori 3)
  Produkten ska anslutas till en accesspunkt
  med 2,4 GHz WLAN.

  Notering till
  batterisymbolen
  (nedanför):
  Denna symbol kan
  användas i kombination
  med en kemisk symbol. I
  detta fall uppfyller den de
  krav som ställs i direktivet
  för den aktuella kemikalien.

  3

  (SWE) SQT0148 • Page 4

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EG_SQT0148_swe.book

  4 ページ

  2014年1月10日 金曜日 午前8時33分

  ∫ Försiktighetsmått vid
  användning

  ∫ Om inspelningsformat för
  videobilder

  Förvara den här apparaten på så långt
  avstånd som möjligt från elektromagnetisk
  utrustning (som till exempel
  mikrovågsugnar, TV-apparater, videospel
  med mera).
  ≥ Om du använder den här apparaten ovanpå
  eller i närheten av en TV-apparat, kan
  bilderna och/eller ljudet på den här apparaten
  brytas av elektromagnetiska vågor.
  ≥ Använd inte den här apparaten i närheten av
  mobiltelefoner eftersom detta kan orsaka
  störningar som påverkar bild och/eller ljud.
  ≥ Inspelade data kan skadas eller bilderna
  förvrängas av starka magnetiska fält som
  skapas av högtalare eller stora motorer.
  ≥ Elektromagnetiska vågor som genererats av
  mikroprocessorer kan påverka den här
  apparaten och störa bild och/eller ljud.
  ≥ Om den här apparaten påverkas av
  elektromagnetisk utrustning och slutar
  fungera ordentligt, stäng av den och ta ur
  batteriet eller koppla ur AC-adaptern. Sätt
  sedan tillbaka batteriet eller koppla i ACadaptern och sätt på apparaten igen.

  Du kan välja mellan inspelningsformaten
  AVCHD*1, MP4 eller iFrame för att spela in
  filmer med den här enheten.
  *1 Den är kompatibel med AVCHD
  Progressive (1080/50p).

  Använd inte apparaten i närheten av
  radiosändare eller högspänningsledningar.
  ≥ Om du spelar in i närheten av radiosändare
  eller högspänningsledningar kan bilderna
  och/eller ljudet påverkas.
  Att koppla till en dator
  ≥ Använd bara den bifogade
  USB-anslutningskabeln.
  Om att ansluta till en tv
  ≥ Använd alltid den medföljande HDMIminikabeln eller en genuin Panasonic HDMIminikabel (RP-CDHM15, RP-CDHM30: extra
  tillval).
  Om användning av hörlurar
  ≥ Alltför mycket ljudtryck från hörlurar kan
  försämra hörseln.
  ≥ Du kan skada hörseln om du lyssnar med
  högsta ljudvolym under långa perioder.

  4

  SQT0148 (SWE)

  AVCHD:
  Den är lämplig för att se på en tv med hög
  upplösning eller för att spara på en skiva*2.
  *2 Följande metoder finns tillgängliga för att
  spara en bild inspelad i 1080/50p:
  j Kopiera bilden till en skiva med hjälp av
  den medföljande programvaran HD Writer
  AE 5.1.
  j Kopiera bilden till en Panasonic Blu-rayskivskrivare som stöder AVCHD
  Progressive.
  MP4:
  Det här är ett inspelningsformat som är lämpligt
  för att spela upp och redigera på en dator.
  ≥ Det är inte kompatibelt med videobilder som
  spelats in i AVCHD-format.
  iFrame:
  Det här är ett inspelningsformat som är lämpligt
  för att spela upp eller redigera på en Mac
  (iMovie etc.).
  ≥ Det är inte kompatibelt med videobilder som
  spelats in i AVCHD-format.

  ∫ Skadeersättning angående
  inspelat material
  Panasonic åtar sig inget ansvar för skador som
  uppstår direkt eller indirekt på grund av någon
  typ av problem till följd av förlust av inspelningar
  eller redigerat innehåll, och garanterar inte
  något innehåll om inspelningen eller
  redigeringen inte fungerar korrekt. På samma
  sätt tillämpas ovanstående i fall där någon typ
  av reparation utförs på kameran (inklusive
  andra icke inbyggda minnesrelaterade
  komponenter). • Page 5

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EG_SQT0148_swe.book

  5 ページ

  2014年1月10日 金曜日 午前8時33分

  ∫ Om imbildning (När linsen eller
  LCD-skärmen är immig)

  ∫ För syftena med
  bruksanvisningen

  Imbildning uppstår när det sker en förändring i
  temperatur eller fuktighet, som när
  videokameran tas antingen utifrån eller från ett
  kallt rum till ett varmt rum. Var försiktig eftersom
  det kan orsaka att objektivet eller LCD-skärmen
  blir smutsig, möglig eller skadas.
  Imbildning kan förhindras när man tar
  videokameran till en plats med en annan
  temperatur, om den vänjs vid
  rumstemperaturen dit den ska tas i ungefär en
  timme. (När skillnaden i temperatur är stor, lägg
  då videokameran i en plastkasse eller liknande,
  avlägsna luften ur påsen och försegla den.)
  När det har bildats imma, ta bort batteriet och/
  eller nätadaptern och lämna videokameran i
  ungefär en timme. När videokameran värmts
  upp till den omgivande temperaturen kommer
  imman att försvinna av sig själv.

  ≥ SD-minneskort, SDHC-minneskort och
  SDXC-minneskort kallas för “SD-kort”.
  ≥ benämns smarttelefoner och surfplattor som
  “smarttelefoner”.
  ≥ Funktion som kan användas för
  inspelningsläget för video:

  ∫ Kort du kan använda i denna
  enhet
  SD-minneskort, SDHC-minneskort och
  SDXC-minneskort
  ≥ Minneskort med 4 GB eller mer som inte har
  SDHC-logo eller minneskort med 48 GB eller
  mer som inte har SDXC-logo är inte
  baserade på SD-kortets specifikationer.
  ≥ Se sidan 11 för mer information om SD-kort.

  Den här funktionen kan inte användas i läget
  för stillbildstagning:
  ≥ Funktion som kan användas för
  uppspelningsläget:
  Funktion som kan användas för
  uppspelningsläget (endast videobilder):
  Funktion som kan användas för
  uppspelningsläget (endast stillbilder):
  ≥ Scen(er) som spelats in i inspelningsformatet
  [AVCHD]: “AVCHD-scen(er)”
  ≥ Scen(er) som spelats in i inspelningsformatet
  [MP4/iFrame]: scen(er) sparade i
  MP4 (låg kvalitet): “MP4/iFrame-scen(er)”
  ≥ Referenssidor indikeras med en pil, till
  exempel: l 00
  Denna bruksanvisning är avsedd för
  användning med modell HC-W850 ,
  HC-W858 , HC-W850M , HC-V750 ,
  HC-V757 , HC-V750M och HC-V730 .
  Bilderna kan skilja sig något från originalet.
  ≥ De illustrationer som används i denna
  bruksanvisning visar modell HC-W850 ,
  men delar av förklaringen berör andra
  modeller.
  ≥ Beroende på modellen kanske vissa
  funktioner inte finns.
  ≥ Det finns Wi-Fi®-funktioner i HC-W850 ,
  HC-W858 , HC-W850M , HC-V750 ,
  HC-V757 och HC-V750M .
  ≥ Funktionerna kan variera, så läs noga.
  ≥ Alla modeller kanske inte finns beroende på
  området där inköpet sker.

  5

  (SWE) SQT0148 • Page 6

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EG_SQT0148_swe.book

  6 ページ

  2014年1月10日 金曜日 午前8時33分

  Innehåll
  ∫ Hur man öppnar bruksanvisningen (pdf-format)
  När du sätter i cd-romskivan och öppnar [INDEX.pdf], så visas bruksanvisningslistan. Klicka på
  det dokumentnamn för den bruksanvisning som du vill öppna.
  ≥ Adobe Reader krävs för att visa pdf-filen. Ladda ned det från Adobe Systems Incorporateds
  hemsida.
  Säkerhetsinformation .................................... 2
  Tillbehör.......................................................... 7

  Förberedelse
  Strömförsörjning............................................ 8
  Sätt i/Ta ut batteriet.................................. 8
  Ladda batteriet......................................... 9
  Laddningstid och inspelningstid............. 10
  Inspelning till ett kort................................... 11
  Kort du kan använda i denna enhet....... 11
  Sätta i/ta ut ett SD-kort .......................... 11
  Slå på/av kameran........................................ 12
  Att välja läge................................................. 12
  Växla mellan inspelningsläge och
  uppspelningsläge på den här
  enheten.................................................. 13
  Växla mellan inspelningsläge för filmer
  och inspelningsläge för stillbilder på
  den här enheten .................................... 13
  Hur du använder pekskärmen .................... 14
  Om pekmenyn ....................................... 15
  Ställa in datum och tid................................. 16

  Grundläggande
  Välj inspelningsenhet
  [HC-W850M]/[HC-V750M]............................. 16
  Att byta inspelningsläget ............................ 17
  Spela in videobilder ..................................... 18
  Spela in stillbilder ........................................ 18
  Inspelning med underkameran
  (dubbelkamera)
  [HC-W850]/[HC-W858]/[HC-W850M] ........... 19
  Hur du använder zoomen............................ 20
  Uppspelning av videobilder/stillbilder ....... 20
  Se på video/bilder på din TV-apparat .... 22
  Använda menyskärmen............................... 22
  Språkval................................................. 22
  Formatering ........................................... 23

  6

  SQT0148 (SWE)

  Wi-Fi
  [HC-W850]/[HC-W858]/[HC-W850M]/
  [HC-V750]/[HC-V757]/[HC-V750M]
  Vad du kan göra med Wi-Fi®-funktionen....23
  Om Wi-Fi-anslutningen inte
  kan etableras ......................................... 24

  Övrigt
  Specifikationer .............................................26
  Om upphovsrätt ...........................................29 • Page 7

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EG_SQT0148_swe.book

  7 ページ

  2014年1月10日 金曜日 午前8時33分

  Tillbehör
  Kontrollera att följande tillbehör finns med innan du börjar använda kameran.
  Förvara tillbehören oåtkomligt för barn för att förhindra att de sväljer det.
  Produktnumren gäller från och med januari 2014. De kan komma att ändras.
  Batteripaket
  VW-VBT190
  Nätadapter
  VSK0815K

  Extratillbehör
  I en del länder kan det hända att vissa
  extratillbehör inte är tillgängliga.
  Batteriladdare (VW-BC10E)
  Batteripaket (litium/VW-VBT190)
  Batteripaket (litium/VW-VBT380)

  Likströmskabel
  K2GHYYS00002

  HDMI-minikabel (RP-CDHM15, RP-CDHM30)
  Vidvinkellins (VW-W4907H)*
  Filtersats (VW-LF49N)*

  USB-kabel
  K2KYYYY00236

  Stereomikrofon (VW-VMS10E)
  Fästskoadapter (VW-SK12E)
  Tillbehörsutrustning (VW-ACT190E)

  HDMI-minikabel
  K1HY19YY0021

  Tillbehörssko
  VYC1055-A

  Videobelysning, lysdiod (VW-LED1E)
  Fjärrstyrd vagga som går att panorera och
  tippa (VW-CTR1E)
  * Ställ in blixtinställningen på
  ([AV]). Ställ in
  videobelysningen på
  ([AV]).

  CD-ROM
  Programvara
  CD-ROM
  Bruksanvisning
  SFM0013

  7

  (SWE) SQT0148 • Page 8

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EG_SQT0148_swe.book

  8 ページ

  2014年1月10日 金曜日 午前8時33分

  Förberedelse

  Strömförsörjning
  ∫ Batterier du kan använda i denna enhet
  Det batteri som kan användas på den här apparaten är VW-VBT190/VW-VBT380.
  ≥ Kameran har en funktion för att urskilja batterier som kan användas säkert. Det särskilda
  batteriet (VW-VBT190/VW-VBT380) stöder den här funktionen. De enda batterier som är
  lämpliga att använda med den här enheten är äkta Panasonic-produkter och batterier som
  tillverkas av andra företag som godkänts av Panasonic. Panasonic kan inte på något sätt
  garantera kvaliteten, prestandan och säkerheten för batterier som har tillverkats av andra
  företag och inte är äkta Panasonic-produkter.
  Man har funnit att oäkta batterier som är mycket lika den genuina produkten finns på
  marknaden. Vissa av dessa batteripaket är inte tillräckligt internt skyddade för att möta
  säkerhetsstandardernas krav. Risken finns att dessa batterier tar eld eller exploderar.
  Tänk på att vi inte är ansvariga för någon olycka eller fel som uppstår till följd av att icke
  genuina batterier används. För att säkra produkter ska användas, vill vi rekommendera
  att använda Panasonic genuina batterier.

  Sätt i/Ta ut batteriet
  ≥ Tryck på knappen för påslagning när du vill stänga av strömmen. (l 12)

  Sätt i batteriet i den riktning bilden visar.

  Ta ut batteriet
  Håll strömbrytarknappen intryckt tills statusindikatorn
  släcks. Ta sedan ur batteriet medan du håller i
  apparaten för att inte tappa den.
  Flytta batteriets låsspak i pilens riktning och ta ur
  batteriet när det låsts upp.

  A

  Batterihållare

  Sätt in batteriet så att det blir låst
  och du hör ett klickljud.

  8

  SQT0148 (SWE)

  ャモヵヵ • Page 9

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EG_SQT0148_swe.book

  9 ページ

  2014年1月10日 金曜日 午前8時33分

  Ladda batteriet
  När du köper denna apparat är batteriet inte laddat. Du bör ladda det innan du använder
  apparaten.
  Apparaten är i standbyläge när nätadaptern kopplas på. Den primära kretsen är alltid aktiv “live” så
  länge nätadaptern är ansluten till eluttaget.
  Viktigt:
  ≥ Använd inte nätadaptern/likströmskabeln med någon annan utrustning eftersom den
  endast är avsedd för den här enheten. Använd inte heller någon nätadapter/likströmskabel
  från någon annan utrustning med den här enheten.
  ≥ Batteriet laddas inte om strömmen är påslagen.
  ≥ Batteriet bör laddas i en temperatur mellan 10 oC och 30 oC. (Batteriets temperatur ska vara
  den samma.)  A

  1

  Likströmsintag

  Anslut likströmskabeln till nätadaptern och till
  likströmsinmatningsanslutningen på den här enheten.

  ≥ Skjut in kontakterna så långt det går.

  2

  Sätt in nätadaptern i ett nätuttag.

  ≥ Statusindikatorn blinkar rött i intervaller på cirka 2-sekunder (ungefär 1 sekund tänd, 1 sekund
  släckt), vilket visar att laddningen börjat.
  Den släcks när laddningen har slutförts.

  ∫ Anslutning till nätuttaget
  Den här kameran kan användas med ström från AC-uttaget genom att du sätter på kameran med
  AC-adaptern ansluten.
  Även när du använder nätadaptern vid bildinspelning ska du låta batteriet vara anslutet.
  Det gör att du kan fortsätta att spela in även om det skulle bli ett strömavbrott eller om nätadaptern
  dras ur nätuttaget av misstag.

  ∫ Att ladda genom att ansluta till annan utrustning
  Du kan ladda genom att ansluta till annan utrustning via USB-kabeln (medföljer).  Använd endast den medföljande likströmskabeln.
  Använd endast den bifogade nätadaptern.
  Vi rekommenderar att du använder batterier från Panasonic (l 8).
  Om du använder andra batterier kan vi inte garantera produktens kvalitet.
  Värm inte och utsätt inte för öppen eld.
  Lämna inte batteriet (batterierna) i en bil utsatt för direkt solljus någon längre stund med dörrar
  och fönster stängda.

  9

  (SWE) SQT0148 • Page 10

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EG_SQT0148_swe.book

  10 ページ

  2014年1月10日 金曜日 午前8時33分

  Laddningstid och inspelningstid
  ∫ Laddningstid/Inspelningstid
  ≥ Temperatur: 25 oC/fuktighet: 60%RH
  ≥ Laddningstider inom parentes avser laddning från USB-uttag.
  ≥ HC-W850 / HC-W858 / HC-W850M
  Maximal kontinuerlig inspelningstid och faktisk inspelningstid inom parentes gäller vid inspelning
  med underkameran*.
  *
  visas på skärmen.
  Batteriets
  modellnummer
  [Spänning/
  kapacitet
  (Minimum)]

  Laddningstid

  Inspelnings
  format

  [AVCHD]
  Medföljande
  batteri/
  VW-VBT190
  (extra tillval)
  [3,6 V/1940 mAh]

  2 h 20 min
  (5 h 20 min)
  [MP4/
  iFrame]

  Inspelnings
  läge

  Max
  kontinuerlig
  inspelningstid

  Faktisk
  inspelningsbar
  tid

  [1080/50p],
  [PH],[HA]

  1 h 45 min
  (1 h 25 min)

  [HG],[HE]

  1 h 45 min
  (1 h 30 min)

  [1080/50M]

  1 h 40 min
  (1 h 25 min)

  50 min
  (45 min)

  [1080/28M]

  1 h 45 min
  (1 h 25 min)

  55 min
  (45 min)

  [720],
  [iFrame]

  2h
  (1 h 35 min)

  1h
  (50 min)

  55 min
  (45 min)

  ≥ “h” är en förkortning av timme, “min” för minut och “s” sekund.
  ≥ Dessa tider är ungefärliga.
  ≥ Den laddningstid som anges gäller när batteriet laddats ur helt. Laddningstid och
  inspelningstid varierar beroende på användningsförhållanden som till exempel hög/låg
  temperatur.
  ≥ Den faktiska inspelningstiden hänvisar till inspelningstiden på en skiva när start/stopp av
  inspelning upprepas, apparaten sätts på och stängs av, zoomknappen flyttas osv.

  ∫ Batteriladdningsindikator
  Batterikapaciteten visas på LCD-skärmen.

  ≥ Om det är mindre än 3 minuter kvar, kommer
  att bli röd. Om batteriet laddar ur, kommer
  att blinka. Ladda batteriet eller byt ut det mot ett fulladdat batteri.

  10

  SQT0148 (SWE) • Page 11

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EG_SQT0148_swe.book

  11 ページ

  2014年1月10日 金曜日 午前8時33分

  Förberedelse

  Inspelning till ett kort
  Kameran kan spela in stillbilder eller videobilder till ett SD-kort eller det inbyggda minnet. Läs
  följande för att spela in till ett SD-kort.

  Kort du kan använda i denna enhet
  Använd SD-kort som överensstämmer med Class 4 eller mer i SD Speed Class Rating för
  videobildsinspelning.
  När en film spelas in med [INSP.VAL] inställt på [1080/50M] eller i FULL HD-slowmotionfilmläge, använd ett SD-kort som är håller Class 10 i SD Speed Class Rating. Om SD Speed
  Class Rating är lägre än Class 10, kan inspelningen avbrytas plötsligt.
  Bekräfta den senaste informationen om SD-minneskort/SDHC-minneskort/SDXC-minneskort
  som kan användas för inspelning av videobilder på följande webbsida.
  http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam
  (Webbsidan är endast på engelska.)
  ≥ Förvara minneskortet oåtkomligt för barn för att förhindra att de sväljer det.

  Sätta i/ta ut ett SD-kort
  När du använder ett SD-kort som inte är från Panasonic, eller ett som tidigare använts på annan
  utrustning, för första gången på den här enheten, ska du formatera SD-kortet. (l 23) När SD-kortet
  formateras, raderas alla inspelade data. Då data en gång raderats, går de inte att återställa.
  Varning:
  Kontrollera att åtkomstlampan släckts.

  Åtkomstlampa
  [ACCESS] A  1  ≥ När den här enheten
  avläser SD-kortet eller det
  inbyggda minnet, tänds
  åtkomstlampan.

  Öppna SD-kortluckan och sätt i (ta bort) SD-kortet i (ur) kortfacket B.

  ≥ Vänd etikettsidan C i den riktning som visas på bilden och trycka rakt in så långt det går.
  ≥ Tryck mitt på SD-kortet och dra sedan rakt ut.

  2

  Stäng SD-kortluckan ordentligt igen.

  ≥ Stäng ordentligt så att du hör klickljudet.

  11

  (SWE) SQT0148 • Page 12

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EG_SQT0148_swe.book

  12 ページ

  2014年1月10日 金曜日 午前8時33分

  Förberedelse

  Slå på/av kameran
  Du kan sätta på och stänga av strömmen genom att trycka på strömbrytarknappen eller genom att
  öppna och stänga LCD-skärmen.

  Så här sätter du på och stänger av strömmen med
  strömbrytarknappen
  Öppna LCD-skärmen och tryck på strömbrytarknappen för att sätta på kameran.

   Stänga av strömmen

  Håll strömbrytarknappen intryckt tills
  statusindikatorn släcks.

  A Statusindikatorn tänds.
  Kameran sätts på när LCD-skärmen öppnas och stängs av när skärmen stängs.

  Förberedelse

  Att välja läge
  Du kan växla mellan inspelningsläge (filminspelningsläge/inspelningsläge för stillbilder) och
  uppspelningsläge genom att trycka på inspelnings-/uppspelningsknappen på den här enheten.
  Om du pekar på ikonen för att växla inspelningsläge i inspelningsläget, kan du växla mellan
  filminspelningsläget och inspelningsläget för stillbilder på den här enheten.
  Läge för inspelning av film (l 18)

  Spela in filmer

  Inspelningsläge för stillbilder (l 18)

  Spela in stillbilder.

  Uppspelningsläge (l 20)

  Uppspelning av filmer/stillbilder.

  12

  SQT0148 (SWE) • Page 13

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EG_SQT0148_swe.book

  13 ページ

  2014年1月10日 金曜日 午前8時33分

  Växla mellan inspelningsläge och uppspelningsläge
  på den här enheten

  Inspelnings-/uppspelningsknapp
  Tryck på knappen för att växla mellan
  inspelningsläge och uppspelningsläge på den
  här enheten
  ≥ När du sätter på den här enheten, startar den i
  inspelningsläge.

  Växla mellan inspelningsläge för filmer och
  inspelningsläge för stillbilder på den här enheten
  Peka på ikonen för att växla inspelningsläge som visas på LCD-skärmen (pekskärmen) för att växla
  mellan läget för inspelning av film och inspelningsläget för stillbilder på den här enheten.

  1

  Tryck på inspelnings-/
  uppspelningsknappen för att växla till
  inspelningsläge på den här enheten.
  ≥ Ikonen för att växla inspelningsläge A visas på
  skärmen.
  Inspelning av videobilder
  Inspelning av stillbilder

  2

  (Inspelning av videobilder)

  Peka på ikonen för att växla
  inspelningsläge.

  ≥ Se sida 14 för information om att använda pekskärmen.

  Att visa ikonen för att växla inspelningsläge.
  Visningen av ikonen för att växla inspelningsläge försvinner när ingen pekåtgärd utförs under en
  viss tid. Peka på det för att visa igen.
  ≥ Om du trycker på start-/stoppknappen för inspelning i inspelningsläget för stillbilder eller
  uppspelningsläget, kommer den här enheten att växla till läget för inspelning av film. Vid film-/
  stillbildsuppspelning eller under andra förhållanden kanske inspelningsläget inte byts, även om
  man trycker på start-/stoppknappen för inspelning.

  13

  (SWE) SQT0148 • Page 14

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EG_SQT0148_swe.book

  14 ページ

  2014年1月10日 金曜日 午前8時33分

  Förberedelse

  Hur du använder pekskärmen
  Du kan använda kameran direkt genom att peka på LCD-skärmen (pekskärm) med fingret.

  ∫ Peka
  Peka på pekskärmen och släpp för att välja en ikon eller bild.
  ≥ Peka på ikonens mitt.
  ≥ Det går inte att peka på en del av pekskärmen om du redan
  pekar på en annan del av pekskärmen.

  ∫ Peka och dra samtidigt
  Flytta fingret medan du trycker lätt på pekpanelen.

  ∫ Om funktionsikoner
  /
  /
  /
  :
  Peka för att byta sida eller göra inställningar.
  :
  Peka för att gå tillbaka till föregående skärm.

  14

  SQT0148 (SWE) • Page 15

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EG_SQT0148_swe.book

  15 ページ

  2014年1月10日 金曜日 午前8時33分

  Om pekmenyn
  Peka på (vänster sida)/ (höger sida) av
  pekmenyn för att växla mellan
  funktionsikonerna.
  ≥ Det går också att växla mellan funktionsikonerna
  genom att dra pekmenyn till höger eller vänster
  medan du pekar påden.

  T


  A

  W

  Pekmeny

  ∫ Att visa pekmenyn
  Pekmenyn försvinner om ingen pekåtgärd utförs under
  en viss tid under inspelning av film/stillbilder. Peka på
  för att visa den igen.

  15

  (SWE) SQT0148 • Page 16

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EG_SQT0148_swe.book

  16 ページ

  2014年1月10日 金曜日 午前8時33分

  Förberedelse

  Ställa in datum och tid
  Klockan är inte inställd vid inköpstillfället. Se till att klockan ställs in.

  1

  Välj meny. (l 22)

  MENU

  2

  : [INSTÄLLNING] # [KLOCKINST.]

  Peka på datum eller klockslag för att ställa in, och ställ sedan in önskad tid
  med
  /
  .

  När inställning av världstid visas:
  [HEM]/
  [RESMÅL]
  ≥ Året kan ställas in mellan 2000 och 2039.

  A

  3

  Peka på [ANGE].

  ≥ Ett meddelande om inställning av världstid kan visas. Ställ in
  världstiden genom att peka på skärmen.
  ≥ Peka på [AVSLUTA] för att slutföra inställningen.
  ≥ När du sätter på kameran för första gången visas ett meddelande i vilket du ombes att ställa in
  datum och tid. Välj [JA] och utför steg 2 till 3 för att ställa in datum och tid.
  Grundläggande

  Välj inspelningsenhet
  [HC-W850M]/[HC-V750M]
  Kortet och det inbyggda minnet kan väljas separat för inspelning av videobilder eller stillbilder.

  1
  2

  Ställ in den här enheten i inspelningsläge. (l 13)
  Välj meny. (l 22)
  MENU

  3

  : [VAL AV MEDIA]

  Peka på media för att spela in videobilder
  eller stillbilder.

  ≥ Media som väljs separat för filmer eller stillbilder
  markeras i gult.

  4

  16

  Peka på [ANGE].

  SQT0148 (SWE) • Page 17

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EG_SQT0148_swe.book

  17 ページ

  2014年1月10日 金曜日 午前8時33分

  Grundläggande

  Att byta inspelningsläget
  1

  Peka på ikonen för inspelningslägesknappen.

  MENU

  2

  Peka på önskad ikon för
  inspelningslägesknappen.

  Funktion

  *1

  MNL

  *1
  *2

  Effekt

  Intelligent auto

  Du kan byta läge till det intelligenta autoläget som
  optimerar inställningarna efter den inspelningsmiljö som
  du befinner dig i.

  Intelligent autoplus

  Du kan lägga till manuellt justerade inställningar för
  ljusstyrka och färgbalans till det intelligenta autoläget och
  spela in.

  Kreativ kontroll

  Du kan spela in filmer med tillagda effekter.

  Scenläge

  Detta alternativ gör att den här enheten automatiskt kan
  justera slutartiden och bländaren etc., efter den scen du
  vill spela in.

  Manuell

  Du kan ställa in slutartid, fokus, vitbalans och ljusstyrka
  (bländare/förstärkning).

  *1

  FULL HDslowmotionfilm

  *2

  Hjälp för Stop
  Motion Animation

  Du kan spela in slowmotionfilmer.
  Du kan ställa in en tagen stillbild som bakgrund och ta
  nästa bild medan du tittar på den tagna bilden som
  bakgrund.

  Bara i läge för inspelning av film
  Bara i inspelningsläge för stillbilder

  17

  (SWE) SQT0148 • Page 18

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EG_SQT0148_swe.book

  18 ページ

  2014年1月10日 金曜日 午前8時33分

  Grundläggande

  Spela in videobilder
  1
  2

  3

  Öppna LCD-skärmen och ställ in den
  här enheten på läge för inspelning av
  film. (l 13)
  Tryck på start-/stopp-knappen för
  inspelning för att starta
  inspelningen.

  Tryck på inspelningens start/
  stoppknapp för att ställa
  inspelningen i pausläge.

  T
  W

   

  A
  B

  Inspelningsknappens ikon
  När du börjar spela in, ändras ; till ¥.

  ≥ Inspelningen kan också startas/stoppas genom
  att du pekar på ikonen för inspelningsknappen.

  Grundläggande

  Spela in stillbilder
  1
  2

  3

  18

  Öppna LCD-skärmen och ställ in den här
  enheten på inspelningsläge för stillbilder.
  (l 13)
  Tryck in knappen
  Autofokus)

  Tryck in

  SQT0148 (SWE)

  halvvägs. (Endast för

  -knappen helt. • Page 19

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EG_SQT0148_swe.book

  19 ページ

  2014年1月10日 金曜日 午前8時33分

  Grundläggande

  Inspelning med underkameran
  (dubbelkamera) [HC-W850]/[HC-W858]/[HC-W850M]
  Genom att använda underkameran och huvudkameran kan du ta två
  bilder samtidigt. (dubbelkamera)
  Använd underkameran för att spela in dig själv, en familjemedlem
  bredvid dig eller ett annat landskap än det man ser i huvudkameran.
  A  Underkamera

  Spela in en familjemedlem
  bredvid dig

  Inspelning av landskap

  Inspelning av dig själv


  B Underfönster
  ≥ Bilden från underkameran visas i underfönstret.
  ≥ Det går inte att bara spela in med underkameran.
  ≥ Bilder som tas med huvudkameran och underkameran kommer att tas som en enda
  scen eller stillbild. När du spelar upp dem, kan du inte bara radera bilden som tagits
  med underkameran eller dölja den.
  ≥ Det kortaste fokusavståndet för underkameran är cirka 30 cm.

  1

  Vrid underkameran.

  ≥ När du vrider underkameran från ett läge inom området C
  (0e till cirka 30e) till ett läge i området D (cirka 30e till 270e),
  visas underfönstret i LCD-skärmen.
  ≥ Om underfönstret inte visas, peka på
  för att visa det.  2  Börja spela in.

  ≥ Vrid underkameran till önskat läge.
  ≥ Underkameran arbetar med autofokus som justerar fokus
  automatiskt.
  ≥ När du spelar in bör du normalt hålla kameran enligt
  illustrationen.

  Att avsluta dubbelkamerafunktionen
  Vrid underkameran till ett läge i området C (0e till cirka 30e).

  19

  (SWE) SQT0148 • Page 20

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EG_SQT0148_swe.book

  20 ページ

  2014年1月10日 金曜日 午前8時33分

  Grundläggande

  Hur du använder zoomen
  Zoomspak/Zoomknappsikon

  T
  W
  T

  T

  6 W

  T-sidan:
  Närbildsinspelning (zooma in)
  W-sidan:
  Vidvinkelsinspelning (zooma ut)
  ≥ Zoomningshastigheten varierar beroende på
  det inställningsområde till vilket du flyttar
  zoomknappen.

  W  A Zoomreglage
  Zoomreglaget visas under zoomningsåtgärden.

  Grundläggande

  Uppspelning av videobilder/stillbilder
  1
  2

  Ställ in den här enheten på uppspelningsläge (l 13).
  Peka på ikonen för val av spelläge A (l 15).  ≥ Du kan också ställa in det genom att peka på MENU , och välja
  [VIDEOINST.] eller [BILDINST.] # [MEDIA, VIDEO/BILD].

  (l 22)

  3

  HC-W850 / HC-W858 / HC-V750 / HC-V757 /
  HC-V730
  Välj stillbilden C eller inspelningsformatet för
  den videobild D som du vill spela upp.
  HC-W850M / HC-V750M
  Välj medietyp E och välj sedan stillbilden C
  eller inspelningsformatet för den videobild D
  som du vill spela upp.
  ≥ Peka på [Ange].

  20

  SQT0148 (SWE)

  ALL
 • Page 21

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EG_SQT0148_swe.book

  4

  21 ページ

  2014年1月10日 金曜日 午前8時33分

  (När du pekar på [AVCHD] eller [MP4/iFrame])
  Peka på önskat inspelningsformat för uppspelning.

  ≥ När [AVCHD] valts
  [ALL AVCHD]/[1080/50p]/[1080/50i]
  ≥ När [MP4/iFrame] valts
  [ALL MP4/iFrame]/[1080/50p]/[720/25p]/[360/25p]/[iFrame]
  ≥ Ikonen för inspelningsläge B visas i miniatyrbildsvisningen när du pekar på alternativet.
  (
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  och
  )
  ≥ Följande ikoner visas på miniatyrer när du pekar på [ALL AVCHD] eller [1080/50i]:
  j AVCHD [1080/50p]-scen:
  j AVCHD [PH]-scen:
  j AVCHD [HA]-scen:
  j AVCHD [HG]-scen:
  j AVCHD [HE]-scen:

  50p

  ≥ Följande ikoner visas på miniatyrer när du pekar på [ALL MP4/iFrame]:
  j MP4 [1080/50p]-scen:

  (Blå) (Inspelningsläge [1080/50M])
  (Inspelningsläge [1080/28M])

  j MP4 [720/25p]-scen:
  j MP4 [360/25p]-scen:
  j iFrame-scen:


  visas på miniatyrerna av MP4-scener [1080/50M] när du pekar på [1080/50p] i [MP4/
  iFrame].

  5

  Peka på scenen eller stillbilden som ska spelas upp.

  ≥ För att visa nästa (föregående) sida:
  j Dra miniatyrbildsvisningen uppåt (neråt) medan du pekar på den.
  j Byt pekmeny och peka sedan på
  (upp)/
  (ner) på bläddringsknappen för
  miniatyrbilder.

  6

  Välj uppspelningsåtgärd genom att peka på
  funktionsikonen.

  ≥ Funktionsikonerna och skärmvisningen försvinner när
  ingen pekfunktion utförs under en viss tid. Peka på
  skärmen för att visa dem igen.
  ≥ Peka på 1/; för att starta/pausa uppspelningen av
  filmen.

  0h01m30s

  Funktionsikon

  21

  (SWE) SQT0148 • Page 22

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EG_SQT0148_swe.book

  22 ページ

  2014年1月10日 金曜日 午前8時33分

  Se på video/bilder på din TV-apparat
  Anslut den här enheten till en tv med en HDMIminikabel (medföljer) eller en AV-kabel (som
  finns i handeln).
  A
  B

  HDMI-minikontakt [HDMI]
  A/V-kontakt [A/V]

  
  Grundläggande

  Använda menyskärmen
  ≥ Peka på

  1

  (vänster sida)/

  Peka på

  MENU

  (höger sida) av

  .

  5

  på pekmenyn för att visa

  2

  Peka på toppmenyn A.

  . (l 15)

  Peka på [AVSLUTA] för att lämna
  menyinställningen.

  ∫ Om
  MENU

  MENU

  hjälpvisning

  När du pekat på
  , kommer
  funktionsbeskrivningar och
  bekräftelsemeddelanden för inställningar att
  visas när du pekar på undermenyer och
  alternativ.
  ≥ När meddelandena har visats, avbryts
  hjälpvisningen.

  Språkval
  Du kan välja språket på displayens fönster och
  menyer.

  3

  Peka på undermenyn B.

  ≥ Nästa (föregående) sida visas genom att du
  pekar på
  /
  .

  4

  22

  Peka på önskat alternativ för att
  bekräfta inställningen.

  SQT0148 (SWE)

  MENU : [INSTÄLLNING] # [LANGUAGE] #
  önskat språk • Page 23

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EG_SQT0148_swe.book

  23 ページ

  2014年1月10日 金曜日 午前8時33分

  Formatering
  Tänk på att ett inspelningsmedium formateras och alla data som spelats in på detta raderas och går
  inte att återfå. Säkerhetskopiera viktiga data på en dator, DVD-skiva etc.
  MENU

  : [INSTÄLLNING] # [MEDIAFORMAT] # önskat medium

  [Inbyggt minne]*1/[SD-KORT]/[HDD]*2
  *1
  *2

  HC-W850M / HC-V750M endast.
  Visas när en USB HDD ansluts. (Se bruksanvisningen (pdf- format))

  ≥ HC-W850 / HC-W858 / HC-V750 / HC-V757 / HC-V730
  Skärmen för val av medium visas inte när USB HDD inte är ansluten. Peka på [JA].
  Wi-Fi [HC-W850]/[HC-W858]/[HC-W850M]/[HC-V750]/[HC-V757]/[HC-V750M]

  Vad du kan göra med Wi-Fi®funktionen
  Genom att länka ihop med Wi-Fi-kompatibla enheter kan du använda Wi-Fi-funktionerna till
  [Fjärrkontroll]‚ [Babymonitor]‚ [Övervakning]‚ [DLNA Spela], [Kopiera], [Direktsändn.] och
  [Historia].
  Innan du börjar använda Wi-Fi-funktionerna, kontrollera och förbered din enhet.
  Anslut den här enheten till en trådlös åtkomstpunkt eller en smarttelefon via Wi-Fi för att använda
  Wi-Fi-funktionen.
  ≥ Se bruksanvisningen (pdf-format) för mer information om Wi-Fi-anslutningen.
  ≥ När det gäller användningen av och inställningarna för din enhet som t.ex. en
  smarttelefon, se bruksanvisningarna för enheten.
  Funktion

  Funktionsbeskrivning

  [Fjärrkontroll]

  Genom att använda en smarttelefon kan du spela in/
  spela upp från en fjärrplats eller ladda upp filmer och
  stillbilder som spelats in med den här enheten SNS
  (social nätverkstjänst).

  [Babymonitor]

  Du kan använda din smarttelefon för att kontrollera ditt
  barn som övervakas med den här enheten när du är i ett
  annat rum. Smarttelefonen och den här enheten kan
  användas som radiosändare och radiomottagare, vilket
  gör att användarna kan konversera genom att turas om.
  Den här enheten kan också skicka ett meddelande till
  smarttelefonen när barnet skriker.

  [Övervakning]

  Du kan bekräfta inspelningsskärmen på den här enheten
  utifrån med en smarttelefon.

  [DLNA Spela]

  Genom att ansluta den här enheten till en DLNAkompatibel tv via Wi-Fi, kan du spela upp scener och
  stillbilder på tv:n.

  23

  (SWE) SQT0148 • Page 24

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EG_SQT0148_swe.book

  Funktion

  2014年1月10日 金曜日 午前8時33分

  Funktionsbeskrivning
  Genom att ställa in en Wi-Fi-kommunikation mellan den
  här enheten och en dator, kan du kopiera scener och
  stillbilder som tagits med den här enheten till datorn.

  [Kopiera]

  [Direktsändn.]

  [Historia]

  24 ページ

  Du kan sända filmer i den här enheten live, genom att
  skapa en länk mellan “LUMIX CLUB” och USTREAM.
  Varje gång man använder Wi-Fi-funktionen lagras det i
  Wi-Fi-anslutningshistoriken. Genom att ansluta via
  historiken kan du enkelt ställa in en anslutning genom att
  använda tidigare anslutningsinställningar.

  Om Wi-Fi-anslutningen inte kan etableras
  Problem
  Den kan inte
  ansluta till den
  trådlösa
  åtkomstpunkten.
  Den trådlösa
  åtkomstpunkten
  identifieras inte.

  Kontrollpunkter
  (Allmänt)
  ≥ Sätt på den trådlösa åtkomstpunkten.
  ≥ Gå närmare den trådlösa åtkomstpunkten och anslut igen.
  ≥ Om det tar tid att slutföra anslutningen, avbryts Wi-Fi-anslutningen.
  Återställ anslutningsinställningarna.
  ≥ Kontrollera hur man ansluter till den trådlösa åtkomstpunkten och hur
  man ställer in säkerhetsinställningarna.
  ≥ Se till att den trådlösa åtkomstpunkten är registrerad i den här
  enheten.
  ≥ Enheten kanske inte kan hitta den trådlösa åtkomstpunkten på grund
  av problem med signalen. Använd [Manuell Inmat.].
  ([Snabbanslutning (WPS)])
  ≥ Se till att den trådlösa åtkomstpunkten är i korrekt WPS-standbyläge.
  ≥ Se till att PIN-koden har skrivits in korrekt.
  ([Sök] eller [Manuell Inmat.])
  ≥ Se till att SSID och lösenordet har skrivits in korrekt.
  ≥ Kontrollera autentiseringsmetoden, krypteringstypen och
  krypteringsnyckeln (lösenordet).

  Radiovågorna från
  den trådlösa
  åtkomstpunkten
  kopplas ned.

  24

  SQT0148 (SWE)

  ≥ Förhållandet kan förbättras om man flyttar på eller ändrar vinkeln på
  den trådlösa åtkomstpunkten.
  ≥ Om du använder en annan enhet som använder 2,4 GHz-bandet i
  närheten, som en mikrovågsugn eller en trådlös telefon, kan det
  avbryta signalen. Håll ett tillräckligt avstånd från den här typen av
  enheter. • Page 25

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EG_SQT0148_swe.book

  Problem
  Det går inte att
  skapa en Wi-Fianslutning mellan
  den här enheten
  och en
  smarttelefon.

  25 ページ

  2014年1月10日 金曜日 午前8時33分

  Kontrollpunkter
  (Anslutning till en trådlös åtkomstpunkt)
  ≥ Se till att smarttelefonen är rätt ansluten till den trådlösa
  åtkomstpunkten genom att kontrollera inställningarna för Wi-Fi i
  smarttelefonen.
  ≥ Se till att den här enheten och smarttelefonen är anslutna till samma
  trådlösa åtkomstpunkt.
  ≥ Se till att den trådlösa åtkomstpunkten är registrerad i den här
  enheten.
  (Direktanslutning)
  ≥ Se till att smarttelefonen är rätt ansluten till den här enheten genom
  att kontrollera Wi-Fi-inställningarna i smarttelefonen.
  ≥ Se till att SSID och lösenordet har skrivits in korrekt.
  ≥ Se till att smarttelefonen inte är ansluten till den trådlösa
  åtkomstpunkten. Om den är ansluten till den trådlösa åtkomstpunkten,
  byt Wi-Fi-åtkomstpunkt med hjälp av Wi-Fi-inställningarna i
  smarttelefonen.

  Det tar lång tid
  varje gång att
  ansluta till en
  smarttelefon.

  ≥ Det kan ta längre tid att ansluta beroende på Wi-Fianslutningsinställningen på smarttelefonen, men det är inget
  funktionsfel.

  Den här enheten
  visas inte i
  inställningsskärmen
  för Wi-Fi på
  smarttelefonen.

  ≥ Pröva att sätta PÅ/stänga AV Wi-Fi-funktionen i Wi-Fi-inställningarna
  på smarttelefonen.

  Wi-Fi-anslutningen
  kopplas ned
  omedelbart.

  ≥ Om det finns en inställning i Wi-Fi-inställningsmenyn för att undvika
  dåliga anslutningar i Android™-enheter med version 4.0 eller senare,
  stäng av den.

  Går inte att ansluta
  med hjälp av NFC.

  ≥ Se till att din smarttelefon är kompatibel med NFC. Den här enheten
  kan användas med NFC-kompatibla terminaler via Android (OS
  version 2.3.3 eller senare).
  ≥ Se till att NFC-funktionen på din smarttelefon är på.
  ≥ Se till att den här enheten inte är avstängd med strömbrytarknappen.
  ≥ Vissa smarttelefoner känns inte igen genom att bara röra vid dem. Om
  den här enheten inte känns igen även efter att du rört den, byt
  positioner och försök igen genom att röra vid den långsamt.
  ≥ Rör vid den igen, om den inte anslöts efter att du rörde vid den.

  25

  (SWE) SQT0148 • Page 26

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EG_SQT0148_swe.book

  26 ページ

  2014年1月10日 金曜日 午前8時33分

  Övrigt

  Specifikationer
  Högupplösande videokamera
  Säkerhetsinformation
  Strömförsörjning:
  DC 5,0 V (När du använder nätadaptern)
  DC 3,6 V (När du använder batteri)
  Strömförbrukning:
  Inspelning;
  HC-W850 / HC-W858 / HC-W850M
  7,0 W
  HC-V750 / HC-V757 / HC-V750M /
  HC-V730
  6,2 W
  Laddning; 7,7 W

  Videoinspelningsformat:
  [AVCHD];
  kompatibelt med AVCHD-format version 2.0
  (AVCHD Progressive)
  [MP4/iFrame];
  MPEG-4 AVC –filformat kompatibelt (.MP4)
  Videobildskomprimering:
  MPEG-4 AVC/H.264
  Ljudkomprimering:
  [AVCHD];
  Dolby® Digital/5.1 ch (inbyggd mikrofon), 2 ch
  (inbyggt mikrofon/extern mikrofon)
  [MP4/iFrame];
  AAC/2 ch

  26

  SQT0148 (SWE)

  Inspelningsläge och överföringshastighet:
  [AVCHD]
  [1080/50p];
  Maximum 28 Mbps (VBR)
  [PH];
  Maximum 24 Mbps (VBR)
  [HA];
  Genomsnittligt 17 Mbps (VBR)
  [HG];
  Genomsnittligt 13 Mbps (VBR)
  [HE];
  Genomsnittligt 5 Mbps (VBR)
  [MP4/iFrame]
  [1080/50M];
  Maximum 50 Mbps (VBR)
  [1080/28M];
  Maximum 28 Mbps (VBR)
  [720];
  Genomsnittligt 9 Mbps (VBR)
  [iFrame];
  Maximum 28 Mbps (VBR)
  Se bruksanvisningen (pdf-format) för
  bildstorlek och inspelningstid för videobilder.
  Format för stillbildsinspelning:
  JPEG (Design rule for Camera File system,
  baserat på Exif 2.2 standard)
  Se bruksanvisningen (pdf-format) för
  bildstorlek för stillbilder och antalet
  inspelningsbara bilder.
  Inspelningsmedium:
  SD-minneskort
  SDHC-minneskort
  SDXC-minneskort
  Se bruksanvisningen (pdf-format) för mer
  information om SD-kort som kan användas i
  denna enhet.
  HC-W850M / HC-V750M
  Inbyggt minne; 16 GB • Page 27

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EG_SQT0148_swe.book

  Bildsensor:
  1/2,3 typ (1/2,3z) 1MOS bildsensor
  Totalt; 12760 K
  Effektiva pixlar;
  Film; 6030 K (16:9)*1
  Stillbild; 6030 K (16:9), 4720 K (4:3), 5210 K
  (3:2)
  *1 När funktionen vågrät tagning är inställd
  på normal eller av
  Lins:
  Automatisk bländare, 20k optisk zoom, F1.8
  till F3.6
  Fokallängd;
  4,08 mm till 81,6 mm
  (Fullområdes autofokus)
  motsvarande 35 mm;
  Film;
  29,5 mm till 612 mm (16:9)*2
  Stillbild;
  29,5 mm till 612 mm (16:9),
  36,2 mm till 724,6 mm (4:3),
  33,5 mm till 669,9 mm (3:2)
  *2 När funktionen vågrät tagning är inställd
  på normal eller av
  Minimalt fokusavstånd;
  Normal; Cirka 3 cm (Vidvinkel)/
  Cirka 1,5 m (Tele)
  Intelligent automatisk Makro;
  Cirka 1 cm (Vidvinkel)
  Filterdiameter:
  49 mm
  Zoom:
  20k optisk zoom, 50k i.Zoom, 60k/1500k
  digital zoom
  Bildstabiliseringsfunktion:
  Optisk (optisk hybridbildstabilisator, aktivt läge
  (rotationskorrigering), den optiska
  bildstabilisatorns låsfunktion)
  Funktionen vågrät tagning:
  Av/normal/kraftig
  Kreativ kontroll:
  [Miniatyr effekt]/[Stumfilm]/[8mm film]/[Intervall
  insp.]
  Skärm:
  7,5 cm (3,0z) bred LCD-skärm (Cirka 460 K
  punkter)

  27 ページ

  2014年1月10日 金曜日 午前8時33分

  Mikrofon:
  5.1-kanals surroundmikrofon/
  zoommikrofon/fokusmikrofon/
  stereomikrofon
  Min. erforderlig belysning:
  Cirka 2 lx (1/25 med läget Svagt ljus valt i
  Scenläge)
  HC-W850 / HC-W858 / HC-W850M
  Cirka 1 lx med nattlägesfunktionen ([FÄRG])
  0 lx med nattlägesfunktionen ([Infraröd])
  HC-V750 / HC-V757 / HC-V750M /
  HC-V730
  Cirka 1 lx med nattlägesfunktionen
  AV-kontaktens videoutnivå:
  1,0 Vp-p, 75 h, PAL-system
  HDMI-minikontaktens videoutgångsnivå:
  HDMI™ (x.v.Colour™) 1080p/1080i/576p
  AV-kontaktens audioutnivå (Linje):
  251 mV, 600 h, 2 ch
  Uttag för hörlurar:
  61 mV, 32 h (Stereominijack)
  HDMI minikontaktdon för ljudeffektnivån:
  [AVCHD];
  Dolby Digital/Linjär PCM
  [iFrame], [MP4];
  Linjär PCM
  MIK inmatning:
  j60 dBV (Mikrofonkänslighet motsvarande
  j40 dB, 0 dB=1 V/Pa, 1 kHz)
  (Stereominijack)
  USB:
  Läsfunktion
  SD-kort; Läs bara (Inget upphovsrättsskydd)
  HC-W850M / HC-V750M
  Inbyggt minne; Läs bara
  Hi-Speed USB (USB 2.0), USB-uttag typ
  micro AB
  USB-serverfunktion (för USB HDD)
  Batteriladdningsfunktion (Laddar från USButtaget när huvudenheten är avstängd)
  Blixt:
  Tillgängligt område: Cirka 1,5 m eller mindre

  27

  (SWE) SQT0148 • Page 28

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EG_SQT0148_swe.book

  Dimensioner:
  65,0 mm (B)k73 mm (H)k139 mm (D)
  (inklusive utskjutande delar)
  Vikt:
  HC-W850 / HC-W858
  Cirka 360 g
  [utan batteri (medföljer) och ett SD-kort (extra
  tillval)]
  HC-W850M
  Cirka 361 g
  [utan batteri (medföljer)]
  HC-V750 / HC-V757
  Cirka 353 g
  [utan batteri (medföljer) och ett SD-kort (extra
  tillval)]
  HC-V750M
  Cirka 354 g
  [utan batteri (medföljer)]
  HC-V730
  Cirka 350 g
  [utan batteri (medföljer) och ett SD-kort (extra
  tillval)]
  Driftvikt:
  HC-W850 / HC-W858
  Cirka 405 g
  [med batteri (medföljer) och ett SD-kort (extra
  tillval)]
  HC-W850M
  Cirka 404 g
  [med batteri (medföljer)]
  HC-V750 / HC-V757
  Cirka 398 g
  [med batteri (medföljer) och ett SD-kort (extra
  tillval)]
  HC-V750M
  Cirka 397 g
  [med batteri (medföljer)]
  HC-V730
  Cirka 395 g
  [med batteri (medföljer) och ett SD-kort (extra
  tillval)]

  28 ページ

  2014年1月10日 金曜日 午前8時33分

  Användningstemperatur:
  0 oC till 40 oC
  Användningsfuktighet:
  10%RH till 80%RH
  Batteriets drifttid:
  Se sidan 10
  HC-W850 / HC-W858 / HC-W850M /
  HC-V750 / HC-V757 / HC-V750M
  Trådlös sändare:
  Uppfyller standarden; IEEE802.11b/g/n
  Använt frekvensområde;
  Mittfrekvens 2412 MHz till 2462 MHz [kanal 11]
  Krypteringsmetod; Wi-Fi-kompatibel WPA™/
  WPA2™/WEP
  Åtkomstmetod; infrastrukturläge
  NFC:
  Uppfyller standarden; ISO/IEC 18092 NFC-F
  (passivt läge)

  HC-W850 / HC-W858 / HC-W850M
  Underkamera
  Bildsensor:
  1/4 typ (1/4z) 1MOS bildsensor
  Totalt; 5270 K
  Lins:
  F2.2
  Fokallängd;
  3,54 mm
  motsvarande 35 mm (Film);
  37,2 mm
  Minimalt fokusavstånd;
  Cirka 30 cm
  Nätadapter
  Säkerhetsinformation
  Strömförsörjning:
  AC 110 V till 240 V, 50/60 Hz
  AC-ingång:
  0,25 A
  DC-utgång:
  DC 5,0 V, 1,8 A
  Dimensioner:
  66,4 mm (B)k78,8 mm (H)k31 mm (D)
  Vikt:
  Cirka 65 g

  28

  SQT0148 (SWE) • Page 29

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EG_SQT0148_swe.book

  29 ページ

  2014年1月10日 金曜日 午前8時33分

  Övrigt

  Om upphovsrätt
  ∫ Iaktta all upphovsrättslig
  lagstiftning
  Inspelning av förinspelade band eller skivor,
  eller annat publicerat eller utsänt material,
  i andra syften än din egna privata
  användning kan utgöra ett brott mot
  upphovsrättslagen. Beträffande inspelning
  av vissa material kan även personlig
  användning vara föremål för restriktioner.

  ∫ Licenser
  ≥ SDXC-logon är ett varumärke som tillhör SD3C, LLC.
  ≥ “AVCHD”, “AVCHD Progressive” och
  “AVCHD Progressive”-logotypen är
  varumärken som tillhör Panasonic
  Corporation och Sony Corporation.
  ≥ Tillverkad på licens från Dolby Laboratories.
  Dolby och den dubbla D-symbolen är
  varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
  ≥ HDMI, logotypen HDMI och High-Definition
  Multimedia Interface är varumärken eller
  registrerade varumärken som tillhör HDMI
  Licensing LLC i USA och andra länder.
  ≥ x.v.Colour™ är ett varumärke.
  ≥ iMovie, Mac och Mac OS är varumärken som
  tillhör Apple Inc. och de är registrerade i USA
  och andra länder.
  ≥ Android och Google Play är varumärken eller
  registrerade varumärken som tillhör Google
  Inc.
  ≥ Logotypen för Wi-Fi CERTIFIED är ett
  certifieringsmärke som tillhör Wi-Fi Alliance.
  ≥ Märket för Wi-Fi Protected Setup är ett märke
  som tillhör Wi-Fi Alliance.
  ≥ “Wi-Fi”, “Wi-Fi Protected Setup”, “WPA” och
  “WPA2” är märken eller registrerade
  varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
  ≥ N-märket är ett varumärke eller registrerat
  varumärke som tillhör NFC-Forum, Inc. i USA
  och andra länder.
  ≥ DLNA, the DLNA Logo and DLNA
  CERTIFIED are trademarks, service marks,
  or certification marks of the Digital Living
  Network Alliance.

  ≥ Övriga namn på system och produkter som
  nämns i denna bruksanvisning är vanligtvis
  registrerade varumärken eller varumärken
  som tillhör de tillverkare som utvecklat
  systemet eller produkten i fråga.
  Den här produkten har beviljats licens enligt
  avtalet för AVC patentportfölj för konsumenters
  personliga och icke-kommersiella användning
  för att (i) koda video i överensstämmelse med
  AVC-standard (“AVC-video”) och/eller (ii) koda
  AVC-video som kodats av konsumenter som är
  engagerade i en personlig och icke-kommersiell
  aktivitet och/eller som erhållits från en
  videoleverantör med licens att leverera AVCvideo. Ingen licens ges för, eller ska inbegripa,
  annan användning. Ytterligare information kan
  erhållas från MPEG LA och LLC.
  Se http://www.mpegla.com.
  Denna produkt innehåller programvara som
  licensierats under GNU General Public License
  Version 2.0 (GPL V2.0), GNU LESSER General
  Public License Version 2.1 (LGPL V2.1) eller de
  andra programvarulicenserna för öppen
  källkod. En kopia av motsvarande källkod
  licensierad under GPL V2.0 eller LGPL V2.1
  finns tillgänglig för dig på begäran. För att få
  detaljerade villkor därav och kontaktinformation,
  se bruksanvisningen som finns på den
  medföljande bruksanvisnings-cd-rommen.

  29

  (SWE) SQT0148


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Panasonic HC-W850M wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Panasonic HC-W850M in der Sprache / Sprachen: Schwedisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,65 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Panasonic HC-W850M

Panasonic HC-W850M Bedienungsanleitung - Deutsch - 229 seiten

Panasonic HC-W850M Bedienungsanleitung - Deutsch - 29 seiten

Panasonic HC-W850M Bedienungsanleitung - Englisch - 229 seiten

Panasonic HC-W850M Bedienungsanleitung - Englisch - 32 seiten

Panasonic HC-W850M Installationsanweisung - Englisch - 1 seiten

Panasonic HC-W850M Bedienungsanleitung - Dänisch - 29 seiten

Panasonic HC-W850M Bedienungsanleitung - Italienisch - 229 seiten

Panasonic HC-W850M Bedienungsanleitung - Italienisch - 30 seiten

Panasonic HC-W850M Bedienungsanleitung - Portugiesisch - 229 seiten

Panasonic HC-W850M Bedienungsanleitung - Portugiesisch - 30 seiten

Panasonic HC-W850M Bedienungsanleitung - Spanisch - 229 seiten

Panasonic HC-W850M Bedienungsanleitung - Spanisch - 30 seiten

Panasonic HC-W850M Bedienungsanleitung - Polnisch - 229 seiten

Panasonic HC-W850M Bedienungsanleitung - Polnisch - 29 seiten

Panasonic HC-W850M Bedienungsanleitung - Polnisch - 163 seiten

Panasonic HC-W850M Bedienungsanleitung - Türkisch - 29 seiten

Panasonic HC-W850M Bedienungsanleitung - Finnisch - 30 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info