Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/29
Nächste Seite
Skrócona instrukcja obsługi
Základní Návod k použití
Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD)
HD videokamera s vysokým rozlišením
Model No.
HC-W850
Model No.
HC-V750
HC-W858 HC-V757
HC-W850M HC-V750M
HC-V730
Przed przystąpieniem do eksploatacji opisywanego produktu należy dokładnie przeczytać niniejsze
zalecenia i zachować instrukcję obsługi do wglądu.
Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte tyto pokyny a celý návod si uložte pro pozdější
použití.
Niniejszy dokument opisuje podstawowe elementy działania kamery.
Szczegółowe wyjaśnienie można znaleźć w “Instrukcja obsługi (format
PDF)” zapisanej na załączonej płycie CD-ROM.
Tento dokument vysvětluje základní operace na zařízení. Podrobnější
informace najdete v “Návod k použití (ve formátu PDF)”, který je zaznamenán na
přiloženém CD-ROM.
SQT0150
until
2014/1/28
HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EP_SQT0150_pol.book 1 ページ 2014年1月14日 火曜日 午後1時15分
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EP_SQT0150_pol.book

  1 ページ

  2014年1月14日 火曜日 午後1時15分

  Skrócona instrukcja obsługi
  Základní Návod k použití
  Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD)
  HD videokamera s vysokým rozlišením
  Model No.

  HC-W850
  HC-W858
  HC-W850M

  Model No.

  HC-V750
  HC-V757
  HC-V750M
  HC-V730

  Przed przystąpieniem do eksploatacji opisywanego produktu należy dokładnie przeczytać niniejsze
  zalecenia i zachować instrukcję obsługi do wglądu.
  Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte tyto pokyny a celý návod si uložte pro pozdější
  použití.
  Niniejszy dokument opisuje podstawowe elementy działania kamery.
  Szczegółowe wyjaśnienie można znaleźć w “Instrukcja obsługi (format
  PDF)” zapisanej na załączonej płycie CD-ROM.
  Tento dokument vysvětluje základní operace na zařízení. Podrobnější
  informace najdete v “Návod k použití (ve formátu PDF)”, který je zaznamenán na
  přiloženém CD-ROM.

  SQT0150

  until
  2014/1/28 • Page 2

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EP_SQT0150_pol.book

  2 ページ

  2014年1月14日 火曜日 午後1時15分

  Informacje dotyczące bezpieczeństwa
  OSTRZEŻENIE:
  Aby ograniczyć ryzyko pożaru, porażenia
  prądem elektrycznym i uszkodzenia
  produktu,
  ≥ Nie wystawiaj urządzenia na deszcz,
  wilgoć, krople ani rozpryski.
  ≥ Nie umieszczaj na urządzeniu
  przedmiotów wypełnionych płynami,
  takich jak wazony.
  ≥ Używaj wyłącznie zalecanych akcesoriów.
  ≥ Nie zdejmuj pokryw.
  ≥ Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.
  Powierz naprawę wykwalifikowanym
  pracownikom serwisu.

  UWAGA!
  Aby ograniczyć ryzyko pożaru, porażenia
  prądem elektrycznym i uszkodzenia
  produktu,
  ≥ Nie instaluj ani nie umieszczaj urządzenia
  na półce między książkami, w zamkniętej
  szafce ani innej ograniczonej przestrzeni.
  Zapewnij prawidłowy obieg powietrza
  wokół urządzenia.
  ≥ Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych
  urządzenia gazetami, obrusami,
  zasłonami itp.
  ≥ Nie umieszczaj na urządzeniu źródeł
  otwartych płomieni, takich jak zapalone
  świece.
  Element rozłączający stanowi wtyczka
  sieciowa. Zainstaluj urządzenie tak, aby
  wtyczkę sieciową można było natychmiast
  wyciągnąć z gniazdka.

  ∫ Informacje dotyczące
  akumulatora
  Ostrzeżenie
  Niebezpieczeństwo pożaru, wybuchu i
  oparzenia. Nie należy rozbierać,
  podgrzewać do temperatury powyżej 60 oC
  lub spalać.

  2

  SQT0150 (POL)

  UWAGA
  ≥ Niewłaściwa wymiana akumulatora grozi
  jego wybuchem. Wymieniaj tylko na typ
  zalecany przez producenta.
  ≥ Wyrzucając akumulatory, skontaktuj się z
  lokalnym samorządem lub sprzedawcą i
  zapytaj, jaka jest właściwa metoda
  utylizacji.

  ∫ Kompatybilność elektryczna i
  magnetyczna
  Na tabliczce znamionowej znajduje się symbol
  (CE).

  ∫ Oznaczenie identyfikacji
  produktu
  Produkt

  Lokalizacja

  Kamera wideo
  wysokiej
  rozdzielczości (HD)

  Komora akumulatora

  Zasilacz sieciowy

  na dole • Page 3

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EP_SQT0150_pol.book

  3 ページ

  2014年1月14日 火曜日 午後1時15分

  POLSKI

  ∫ Pozbywanie się zużytych
  urządzeń elektrycznych i
  elektronicznych oraz baterii
  Dotyczy wyłącznie obszaru Unii
  Europejskiej oraz krajów posiadających
  systemy zbiórki i recyklingu
  Niniejsze symbole
  umieszczane na
  produktach, opakowaniach
  i/lub w dokumentacji
  towarzyszącej oznaczają,
  że nie wolno mieszać
  zużytych urządzeń
  elektrycznych i
  elektronicznych oraz baterii
  z innymi odpadami
  domowymi/komunalnymi.
  W celu zapewnienia
  właściwego przetwarzania,
  utylizacji oraz recyklingu
  zużytych urządzeń
  elektrycznych i
  elektronicznych oraz zużytych baterii,
  należy oddawać je do wyznaczonych
  punktów gromadzenia odpadów zgodnie
  z przepisami prawa krajowego.
  Poprzez prawidłowe pozbywanie się zużytych
  urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz
  zużytych baterii pomagasz oszczędzać cenne
  zasoby naturalne oraz zapobiegać
  potencjalnemu negatywnemu wpływowi na
  zdrowie człowieka oraz na stan środowiska
  naturalnego.
  W celu uzyskania informacji o zbiórce oraz
  recyklingu zużytych urządzeń
  elektrycznych i elektronicznych oraz baterii
  prosimy o kontakt z władzami lokalnymi.
  Za niewłaściwe pozbywanie się tych
  odpadów mogą grozić kary przewidziane
  przepisami prawa krajowego.
  Dotyczy symbolu baterii
  (symbol poniżej):
  Ten symbol może
  występować wraz z
  symbolem pierwiastka
  chemicznego. W takim
  przypadku wymagania
  Dyrektywy w sprawie
  określonego środka
  chemicznego są spełnione.

  Deklaracja zgodności (DoC)
  “Panasonic Corporation” niniejszym
  oświadcza, że ten produkt jest zgodny z
  zasadniczymi wymogami oraz innymi
  właściwymi postanowieniami Dyrektywy
  1999/5/WE.
  Kopię oryginalnej deklaracji zgodności
  obejmującej nasze produkty R&TTE Klienci
  mogą pobrać z naszego serwera DoC:
  http://www.doc.panasonic.de
  Kontakt z autoryzowanym
  przedstawicielem:
  Panasonic Marketing Europe GmbH,
  Panasonic Testing Centre, Winsbergring
  15, 22525 Hamburg, Niemcy
  Niniejszy produkt jest przeznaczony dla
  ogółu konsumentów. (Kategoria 3)
  Niniejszy produkt jest przeznaczony do
  podłączenia do punktu dostępowego
  2,4 GHz WLAN.

  3

  (POL) SQT0150 • Page 4

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EP_SQT0150_pol.book

  4 ページ

  2014年1月14日 火曜日 午後1時15分

  ∫ Ostrzeżenia dotyczące
  użytkowania

  ∫ Informacje na temat formatu
  nagrywania filmów

  Trzymaj urządzenie z dala od urządzeń
  naładowanych magnetycznie (np. kuchenek
  mikrofalowych, telewizorów, konsol do gier).
  ≥ W przypadku umieszczenia urządzenia w
  pobliżu telewizora lub na nim, promieniowanie
  elektromagnetyczne może powodować
  zakłócenia obrazu oraz/lub dźwięku.
  ≥ Nie używaj urządzenia w pobliżu telefonów
  komórkowych, ponieważ może to powodować
  zakłócenia obrazu oraz/lub dźwięku.
  ≥ Nagrania mogą być uszkodzone, a obrazy
  zniekształcone przez silne pole magnetyczne
  generowane przez głośniki lub duże silniki.
  ≥ Promieniowanie elektromagnetyczne
  generowane przez mikroprocesory może mieć
  negatywny wpływ na urządzenie, powodując
  zakłócenia obrazu oraz/lub dźwięku.
  ≥ Jeśli urządzenie znajdzie się pod negatywnym
  wpływem urządzeń elektromagnetycznych i
  nie działa poprawnie, wyłącz urządzenie i
  wyjmij akumulator lub odłącz zasilacz sieciowy.
  Następnie ponownie podłącz akumulator lub
  zasilacz sieciowy i włącz urządzenie.

  W przypadku filmów nagrywanych za pomocą
  kamery można wybrać format nagrywania
  AVCHD*1, MP4 lub iFrame.
  *1 Urządzenie jest zgodne z formatem
  AVCHD Progressive (1080/50p).

  Nie używaj urządzenia w pobliżu nadajników
  radiowych lub linii wysokiego napięcia.
  ≥ Nagrywanie w pobliżu nadajników radiowych
  lub przewodów wysokiego napięcia może
  mieć negatywny wpływ na nagrywany obraz
  oraz/lub dźwięk.
  Podłączanie do komputera
  ≥ Użyj tylko kabla USB, który jest dołączony do
  kamery.
  Informacje dotyczące podłączania do telewizora
  ≥ Należy zawsze używać dołączonego kabla
  mini HDMI lub oryginalnego kabla Panasonic
  mini HDMI (RP-CDHM15, RP-CDHM30:
  wyposażenie opcjonalne).
  Informacje dotyczące korzystania ze słuchawek
  ≥ Nadmierne ciśnienie dźwięku emitowanego
  ze słuchawek może powodować uszkodzenie
  słuchu.
  ≥ Słuchanie przez długi czas przy maksymalnej
  głośności może doprowadzić do uszkodzenia
  słuchu.

  4

  SQT0150 (POL)

  AVCHD:
  Nadaje się do oglądania na telewizorach o
  rozdzielczości HD lub do zapisu na płytach*2.
  *2 Obraz nagrany w formacie 1080/50p można
  zapisać za pomocą następujących metod:
  j Kopiowanie obrazu na dysk za pomocą
  dostarczonego w zestawie
  oprogramowania HD Writer AE 5.1.
  j Kopiowanie obrazu na nagrywarkę Blu-ray
  firmy Panasonic obsługującą AVCHD
  Progressive.
  MP4:
  Jest to format nagrywania odpowiedni do
  odtwarzania i obróbki nagrań na komputerze.
  ≥ Brak zgodności z filmami nagranymi w
  formacie AVCHD.
  iFrame:
  Jest to format nagrywania odpowiedni do
  odtwarzania i obróbki nagrań w komputerach
  Mac (iMovie itp.).
  ≥ Brak zgodności z filmami nagranymi w
  formacie AVCHD.

  ∫ Odszkodowanie za zapisane
  materiały
  Panasonic nie ponosi odpowiedzialności za
  szkody bezpośrednio lub pośrednio
  spowodowane jakimikolwiek problemami
  skutkującymi utratą nagranych lub edytowanych
  materiałów. Nie udziela też gwarancji w
  odniesieniu do żadnych materiałów, w
  przypadku nieprawidłowego działania
  nagrywania lub edycji. Analogicznie, powyższe
  zastrzeżenia mają zastosowanie w przypadku
  dokonywania wszelkich napraw kamery
  (włącznie ze wszystkimi innymi elementami,
  niezwiązanymi z pamięcią wewnętrzną). • Page 5

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EP_SQT0150_pol.book

  ∫ Informacje o kondensacji
  (zaparowanie obiektywu lub
  ekranu LCD)
  Kondensacja występuje w sytuacji zmiany
  temperatury lub wilgotności, gdy kamera
  zostaje przyniesiona z zewnątrz lub zimnego
  pomieszczenia do ciepłego pomieszczenia.
  Należy uważać, gdyż może to spowodować
  zabrudzenie, zagrzybienie lub uszkodzenie.
  W razie wnoszenia kamery do pomieszczenia o
  innej temperaturze, można uniknąć
  kondensacji, gdy kamera zostanie
  pozostawiona w temperaturze danego
  pomieszczenia przez około 1 godziny. (W razie
  dużej różnicy temperatur, umieść kamerę w
  plastikowej torbie itp., usuń powietrze i zapakuj
  próżniowo).
  Po wystąpieniu kondensacji, odłącz akumulator
  i/lub zasilacz sieciowy i pozostaw kamerę na
  około 1 godziny. Gdy temperatura kamery
  wyrówna się z otoczeniem, zamglenie zniknie
  samorzutnie.

  ∫ Karty, których można używać z
  tą kamerą
  Karta pamięci SD, karta pamięci SDHC i
  karta pamięci SDXC
  ≥ Karty pamięci o pojemności 4 GB lub
  większej bez logo SDHC lub karty pamięci o
  pojemności 48 GB lub większej bez logo
  SDXC nie są zgodne ze specyfikacją
  karty SD.
  ≥ Więcej informacji o kartach SD znajduje się
  na stronie 11.

  5 ページ

  2014年1月14日 火曜日 午後1時15分

  ∫ W niniejszej instrukcji obsługi
  ≥ Karta pamięci SD, karta pamięci SDHC oraz
  karta pamięci SDXC są określane wspólnie
  jako “karta SD”.
  ≥ zarówno urządzenia smartfon jak i tablety
  określone są mianem “smartfon”.
  ≥ Funkcje, których można używać w trybie
  nagrywania filmów:
  Funkcje, których można używać w trybie
  robienia zdjęć:
  ≥ Funkcje, których można używać w trybie
  odtwarzania:
  Funkcje, których można używać w trybie
  odtwarzania (tylko filmy):
  Funkcje, których można używać w trybie
  odtwarzania (tylko zdjęcia):
  ≥ Scena(-y) nagrana(-e) w formacie [AVCHD]:
  “Scena(-y) AVCHD”
  ≥ Scena(-y) nagrana(-e) w formacie [MP4/
  iFrame], scena(-y) zapisana(-e) w formacie
  MP4 (Niska jakość): “Scena(-y) MP4/iFrame”
  ≥ Odnośne strony zostały oznaczone strzałką,
  np. l 00
  Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy modeli
  HC-W850 , HC-W858 , HC-W850M ,
  HC-V750 , HC-V757 , HC-V750M i
  HC-V730 . Zdjęcia mogą się nieznacznie
  różnić od oryginału.
  ≥ Ilustracje w niniejszej instrukcji obsługi
  przedstawiają model HC-W850 , jednak
  część objaśnień odnosi się do innych
  modeli.
  ≥ Niektóre funkcje mogą być niedostępne, w
  zależności od modelu.
  ≥ HC-W850 , HC-W858 , HC-W850M ,
  HC-V750 , HC-V757 oraz HC-V750M
  odpowiadają funkcjom Wi-Fi®.
  ≥ Funkcje kamery mogą się różnić, w związku
  z tym należy się starannie zapoznać z
  instrukcją obsługi.
  ≥ Nie wszystkie modele mogą być dostępne w
  zależności od miejsca zakupu.

  5

  (POL) SQT0150 • Page 6

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EP_SQT0150_pol.book

  6 ページ

  2014年1月14日 火曜日 午後1時15分

  Spis treści
  ∫ Jak otworzyć instrukcję obsługi (format PDF)
  Po włożeniu płyty CD-ROM do napędu i otwarciu [INDEX.pdf], wyświetlona zostanie lista
  instrukcji obsługi. Kliknij nazwę, aby otworzyć żądaną instrukcję obsługi.
  ≥ Do przeglądania plików PDF jest konieczny program Adobe Reader. Pobierz program ze
  strony Adobe Systems Incorporated.
  Informacje dotyczące bezpieczeństwa ........ 2
  Akcesoria........................................................ 7

  Przygotowanie
  Zasilanie.......................................................... 8
  Wkładanie/wyjmowanie akumulatora ...... 8
  Ładowanie akumulatora .......................... 9
  Czas ładowania i czas nagrywania........ 10
  Nagrywanie na karcie .................................. 11
  Karty, których można używać z tą
  kamerą................................................... 11
  Wkładanie/wyjmowanie karty SD .......... 11
  Włączanie/wyłączanie kamery .................... 12
  Wybieranie trybu.......................................... 12
  Przełączanie urządzenia pomiędzy
  trybem nagrywania i trybem
  odtwarzania ........................................... 13
  Przełączanie urządzenia pomiędzy
  trybem nagrywania filmów i trybem
  robienia zdjęć ........................................ 13
  Jak używać ekranu dotykowego ................ 14
  Informacje na temat menu
  dotykowego ........................................... 15
  Ustawianie daty i czasu............................... 16

  Podstawowe
  Wybieranie nośnika do nagrywania
  [HC-W850M]/[HC-V750M]............................. 16
  Zmiana trybu zapisu .................................... 17
  Nagrywanie filmów ...................................... 18
  Robienie zdjęć.............................................. 18
  Nagrywanie przy pomocy kamery
  dodatkowej (kamery Twin) [HC-W850]/
  [HC-W858]/[HC-W850M]............................... 19
  Korzystanie z zoomu ................................... 20
  Odtwarzanie filmów/zdjęć ........................... 20
  Odtwarzanie filmów/zdjęć na
  telewizorze............................................. 22

  6

  SQT0150 (POL)

  Korzystanie z ekranu menu.........................22
  Wybór języka ......................................... 22
  Formatowanie ........................................ 23

  Wi-Fi
  [HC-W850]/[HC-W858]/[HC-W850M]/
  [HC-V750]/[HC-V757]/[HC-V750M]
  Opis działania funkcji Wi-Fi®.......................23
  Jeżeli połączenie Wi-Fi nie może zostać
  ustanowione........................................... 24

  Inne
  Dane techniczne...........................................26
  Informacje dotyczące praw autorskich ......29 • Page 7

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EP_SQT0150_pol.book

  7 ページ

  2014年1月14日 火曜日 午後1時15分

  Akcesoria
  Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy sprawdzić akcesoria.
  Akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec ich połknięciu.
  Numery produktów zgodne ze stanem na styczeń 2014 r. Mogą ulec zmianie.
  Akumulator
  VW-VBT190
  Zasilacz sieciowy
  VSK0815K

  Wyposażenie opcjonalne
  Akcesoria opcjonalne mogą być niedostępne w
  niektórych krajach.
  Ładowarka (VW-BC10E)
  Akumulator (litowy/VW-VBT190)
  Akumulator (litowy/VW-VBT380)

  Kabel DC
  K2GHYYS00002

  Kabel mini HDMI (RP-CDHM15,
  RP-CDHM30)
  Konwerter szerokokątny (VW-W4907H)*

  Kabel USB
  K2KYYYY00236

  Zestaw filtrów (VW-LF49N)*
  Mikrofon stereo (VW-VMS10E)
  Stopka (VW-SK12E)

  Kabel mini HDMI
  K1HY19YY0021

  Zestaw akcesoriów (VW-ACT190E)
  Lampa wideo LED (VW-LED1E)
  Zdalnie sterowany statyw obrotowy
  (VW-CTR1E)

  Stopka
  VYC1055-A

  * Ustaw lampę błyskową na
  ([WYŁ.]).
  Ustaw lampę wideo na
  ([WYŁ.]).

  CD-ROM
  Oprogramowanie
  CD-ROM
  Instrukcja obsługi
  SFM0013

  7

  (POL) SQT0150 • Page 8

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EP_SQT0150_pol.book

  8 ページ

  2014年1月14日 火曜日 午後1時15分

  Przygotowanie

  Zasilanie
  ∫ Informacje dotyczące akumulatorów, których można używać z tą
  kamerą
  Akumulator, którego można używać z kamerą, to VW-VBT190/VW-VBT380.
  ≥ Urządzenie jest wyposażone w funkcję wykrywania akumulatorów, których może używać.
  Przeznaczony specjalnie dla kamery akumulator (VW-VBT190/VW-VBT380) obsługuje tę
  funkcję. Z kamerą mogą być używane wyłącznie oryginalne akumulatory firmy Panasonic
  oraz akumulatory innych producentów zatwierdzone przez firmę Panasonic. Firma
  Panasonic może gwarantować jakość, wydajność i bezpieczeństwo wyłącznie
  oryginalnych akumulatorów firmy Panasonic, a nie akumulatorów innych producentów.
  Stwierdzono, że na niektórych rynkach są dostępne podróbki akumulatorów zbliżone
  wyglądem do oryginalnych produktów. Część z nich nie ma odpowiedniego
  zabezpieczenia wewnętrznego i w związku z tym nie spełnia odnośnych norm
  bezpieczeństwa. Korzystanie z nich może grozić pożarem lub wybuchem. Nie ponosimy
  odpowiedzialności za żadne wypadki ani usterki powstałe na skutek używania podróbek
  akumulatorów.
  W celu zapewnienia bezpieczeństwa należy używać oryginalnych akumulatorów
  Panasonic.

  Wkładanie/wyjmowanie akumulatora
  ≥ Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć kamerę. (l 12)

  Zainstaluj akumulator, wkładając go w kierunku pokazanym na rysunku.

  Wyjmowanie akumulatora
  Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż zgaśnie
  kontrolka stanu. Następnie wyjmij akumulator,
  przytrzymując kamerę, aby jej nie upuścić.
  Przesuń suwak zwalniania akumulatora w kierunku
  wskazywanym przez strzałkę i wyjmij akumulator
  po zwolnieniu blokady.

  A

  Komora akumulatora

  Wsuwaj akumulator do momentu,
  gdy zatrzaśnie się on na miejscu.
  ャモヵヵ

  8

  SQT0150 (POL) • Page 9

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EP_SQT0150_pol.book

  9 ページ

  2014年1月14日 火曜日 午後1時15分

  Ładowanie akumulatora
  Akumulator dołączony do urządzenia nie jest naładowany. Przed rozpoczęciem
  użytkowania urządzenia należy całkowicie naładować akumulator.
  Po podłączeniu zasilacza sieciowego kamera znajduje się w trybie gotowości. Główny obwód jest
  zawsze pod napięciem, gdy zasilacz jest podłączony do gniazda sieciowego.
  Ważne:
  ≥ Nie używaj zasilacza sieciowego ani kabla zasilania prądem przemiennym z innymi
  urządzeniami, ponieważ są one przystosowane do pracy jedynie z tą kamerą. Do pracy z
  kamerą nie stosuj zasilacza sieciowego ani kabli zasilania prądem przemiennym z innych
  urządzeń.
  ≥ Akumulator nie będzie się ładował, gdy urządzenie jest włączone.
  ≥ Zaleca się ładowanie akumulatora w temperaturze od 10 oC do 30 oC.
  (temperatura akumulatora powinna być taka sama.)  A

  1

  Gniazdo zasilania prądem stałym (DC)

  Podłączyć kabel zasilania prądem stałym (DC) do zasilacza sieciowego oraz
  do gniazda zasilania prądem stałym urządzenia.

  ≥ Wkładaj wtyczki do oporu.

  2

  Podłączyć zasilacz sieciowy do gniazda zasilania prądem przemiennym (AC).

  ≥ Wskaźnik stanu będzie migał na czerwono w odstępach ok. 2-sekundowych (włączony przez
  ok.1 sekundę, wyłączony przez ok.1 sekundę), informując o rozpoczęciu ładowania.
  Wyłączy się po zakończeniu ładowania.

  ∫ Podłączanie do gniazda zasilania
  Można korzystać z kamery zasilanej z gniazdka sieciowego, włączając ją po uprzednim
  podłączeniu zasilacza sieciowego.
  Nawet jeśli podczas nagrywania obrazów stosowany jest zasilacz sieciowy, do aparatu powinien
  być podłączony akumulator.
  Umożliwi to kontynuowanie nagrywania w razie wystąpienia awarii zasilania lub przypadkowego
  odłączenia zasilacza sieciowego od gniazda zasilania.

  ∫ Ładowanie poprzez podłączenie do innego urządzenia
  Akumulator można naładować, podłączając kamerę do innego urządzenia za pomocą kabla USB
  (w zestawie).  Nie należy używać innych kabli DC niż tego dostarczonego w zestawie z urządzeniem.
  Należy używać wyłącznie zasilacza sieciowego dostarczonego w zestawie z urządzeniem.
  Zalecamy stosowanie Panasonic akumulatorów (l 8).
  W przypadku używania innych akumulatorów nie gwarantujemy jakości działania kamery.
  Nie wystawiaj akumulatora na działanie wysokiej temperatury ani ognia.
  Nie należy pozostawiać akumulatora w samochodzie z zamkniętymi drzwiami i oknami,
  zaparkowanym w miejscu nasłonecznionym przez dłuższy czas.

  9

  (POL) SQT0150 • Page 10

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EP_SQT0150_pol.book

  10 ページ

  2014年1月14日 火曜日 午後1時15分

  Czas ładowania i czas nagrywania
  ∫ Czas ładowania/nagrywania
  ≥ Temperatura: 25 oC/wilgotność względna: 60%RH
  ≥ Czasy ładowania w nawiasach dotyczą ładowania przez gniazdo USB.
  ≥ HC-W850 / HC-W858 / HC-W850M
  Podczas nagrywania przy użyciu kamery dodatkowej, wartości maksymalnego ciągłego czasu
  nagrywania i faktycznego czasu nagrywania są podawane w nawiasach*.
  * Na ekranie pojawi się ikona
  .
  Numer modelu
  akumulatora
  [Napięcie/
  pojemność
  (minimum)]

  Czas
  ładowania

  Format
  nagrania

  [AVCHD]
  Dołączony
  akumulator/
  VW-VBT190
  (opcjonalny)
  [3,6 V/1940 mAh]

  2 h 20 min
  (5 h 20 min)
  [MP4/
  iFrame]

  Tryb
  nagrywania

  Maksymalny
  czas
  ciągłego
  nagrywania

  [1080/50p],
  [PH],[HA]

  1 h 45 min
  (1 h 25 min)

  [HG],[HE]

  1 h 45 min
  (1 h 30 min)

  [1080/50M]

  1 h 40 min
  (1 h 25 min)

  50 min
  (45 min)

  [1080/28M]

  1 h 45 min
  (1 h 25 min)

  55 min
  (45 min)

  [720],
  [iFrame]

  2h
  (1 h 35 min)

  1h
  (50 min)

  Faktyczny
  czas
  nagrywania

  55 min
  (45 min)

  ≥ “h” to skrót od hour (godzina), “min” od minuta, a “s” od sekunda.
  ≥ Jest to czas przybliżony.
  ≥ Podany czas ładowania dotyczy całkowicie rozładowanego akumulatora. Czas ładowania i
  czas nagrywania różnią się w zależności od warunków eksploatacji, np. wysokiej lub
  niskiej temperatury.
  ≥ Faktyczny czas nagrywania oznacza czas nagrywania, podczas którego wielokrotnie przerywa
  się i wznawia nagrywanie, włącza i wyłącza kamerę, przesuwa dźwignię zoomu itp.

  ∫ Wskaźnik pojemności akumulatora
  Wskaźnik pojemności akumulatora pokazany jest na ekranie LCD.

  ≥ Gdy pozostają mniej niż 3 minuty,
  staje się czerwony. Po rozładowaniu akumulatora miga
  . Naładuj ponownie akumulator lub wymień go na w pełni naładowany akumulator.

  10

  SQT0150 (POL) • Page 11

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EP_SQT0150_pol.book

  11 ページ

  2014年1月14日 火曜日 午後1時15分

  Przygotowanie

  Nagrywanie na karcie
  Kamera może zapisywać zdjęcia i filmy na karcie SD lub w pamięci wewnętrznej. W celu
  nagrywania na karcie SD zapoznaj się z poniższymi informacjami.

  Karty, których można używać z tą kamerą
  Do nagrywania filmów należy stosować karty SD zgodne z klasą szybkości SD Speed Class
  Rating Class 4 lub wyższą.
  Podczas nagrywania filmów w trybie [TRYB ZAP.] ustawionym na [1080/50M] lub w trybie
  nagrywania filmów FULL HD w zwolnionym tempie, należy używać karty SD zgodnej z klasą
  Class 10 klasyfikacji SD Speed Class Rating. Jeżeli klasa SD Speed Class Rating jest niższa
  od Class 10, nagrywanie może zostać nagle przerwane.
  Najnowsze informacje dotyczące kart pamięci SD/SDHC/SDXC do nagrywania filmów można
  znaleźć na stronie podanej poniżej:
  http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam
  (strona jest dostępna jedynie w języku angielskim.)
  ≥ Kartę pamięci należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec jej
  połknięciu.

  Wkładanie/wyjmowanie karty SD
  Jeżeli karta SD firmy innej niż Panasonic bądź wykorzystywana w innym urządzeniu będzie
  używana po raz pierwszy w kamerze, należy ją sformatować. (l 23) Formatowanie karty SD
  spowoduje usunięcie wszystkich zapisanych danych. Ich przywrócenie nie będzie możliwe.
  Uwaga:
  Sprawdź, czy kontrolka dostępu zgasła.

  Kontrolka dostępu
  [ACCESS] A  1  ≥ Kontrolka dostępu świeci
  się podczas wykonywania
  operacji na karcie SD lub w
  pamięci wewnętrznej.

  Otwórz pokrywę gniazda karty SD i włóż (wyjmij) kartę SD do (z) gniazda
  karty B.

  ≥ Skieruj kartę stroną z naklejką C w kierunku pokazanym na ilustracji i wciśnij ją prosto do
  końca.
  ≥ Wciśnij środek karty SD, a następnie ją wyciągnij.

  2

  Dobrze zamknij pokrywę gniazda karty SD.

  ≥ Dobrze zamknij pokrywę gniazda, aby się zatrzasnęła.

  11

  (POL) SQT0150 • Page 12

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EP_SQT0150_pol.book

  12 ページ

  2014年1月14日 火曜日 午後1時15分

  Przygotowanie

  Włączanie/wyłączanie kamery
  Można włączyć lub wyłączyć zasilanie przy użyciu przycisku zasilania bądź otwierając lub
  zamykając ekran LCD.

  Włączanie i wyłączanie zasilania przy użyciu przycisku zasilania
  Otwórz ekran LCD i naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć kamerę.

   Wyłączanie zasilania

  Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż
  zgaśnie kontrolka stanu.

  A Kontrolka stanu się zapala.
  Otwarcie ekranu LCD powoduje włączenie zasilania, a jego zamknięcie – wyłączenie zasilania.

  Przygotowanie

  Wybieranie trybu
  Naciskając przycisk nagrywania/odtwarzania, można przełączać urządzenie między trybem
  nagrywania (tryb nagrywania filmów/ tryb robienia zdjęć) i trybem odtwarzania.
  Aby przełączyć urządzenie między trybem nagrywania filmów i trybem robienia zdjęć, należy
  dotknąć ikony przełącznika wyboru trybu nagrywania, gdy kamera pracuje w trybie nagrywania.
  Tryb nagrywania filmów (l 18)

  Nagrywanie filmów.

  Tryb robienia zdjęć (l 18)

  Robienie zdjęć.

  Tryb odtwarzania (l 20)

  Odtwarzanie filmów/zdjęć.

  12

  SQT0150 (POL) • Page 13

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EP_SQT0150_pol.book

  13 ページ

  2014年1月14日 火曜日 午後1時15分

  Przełączanie urządzenia pomiędzy trybem
  nagrywania i trybem odtwarzania

  Przycisk nagrywania/odtwarzania
  Naciśnij przycisk, aby przełączyć urządzenie
  pomiędzy trybem nagrywania i trybem
  odtwarzania.
  ≥ Po włączeniu urządzenie znajduje się w trybie
  nagrywania.

  Przełączanie urządzenia pomiędzy trybem
  nagrywania filmów i trybem robienia zdjęć
  Aby przełączyć urządzenie pomiędzy trybem nagrywania filmów i trybem robienia zdjęć, należy
  dotknąć ikony przełącznika wyboru trybu nagrywania znajdującej się na wyświetlaczu LCD (ekranie
  dotykowym).

  1

  Naciśnij przycisk nagrywania/odtwarzania,
  aby włączyć tryb nagrywania.
  ≥ Ikona przełącznika wyboru trybu nagrywania A jest
  wyświetlana na ekranie.
  Tryb nagrywania filmów
  Tryb robienia zdjęć

  2

  (Tryb nagrywania filmów)

  Dotknij ikony przełącznika wyboru trybu
  nagrywania.

  ≥ Informacje na temat obsługi ekranu dotykowego można znaleźć na stronie 14.

  Wyświetlanie ikony przełącznika wyboru trybu nagrywania
  Ikona przełącznika wyboru trybu nagrywania zniknie, gdy przez określony czas nie zostanie
  wykonana żadna operacja dotykowa. Dotknij ekranu, aby wyświetlić go ponownie.
  ≥ Naciśnięcie przycisku rozpoczynania/kończenia nagrywania podczas pracy w trybie robienia
  zdjęć lub w trybie odtwarzania spowoduje włączenie trybu nagrywania filmów. W trakcie
  odtwarzania filmów/zdjęć lub w innych warunkach tryb nagrywania może nie zostać uruchomiony,
  nawet jeśli naciśnięty został przycisk rozpoczynania/kończenia nagrywania.

  13

  (POL) SQT0150 • Page 14

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EP_SQT0150_pol.book

  14 ページ

  2014年1月14日 火曜日 午後1時15分

  Przygotowanie

  Jak używać ekranu dotykowego
  Można obsługiwać kamerę, bezpośrednio dotykając ekranu LCD (ekranu dotykowego) palcami.

  ∫ Dotykanie
  Dotknięcie i odjęcie palca od ekranu dotykowego służy do
  wybrania ikony lub zdjęcia.
  ≥ Należy dotknąć środka ikony.
  ≥ Dotknięcie ekranu nie przyniesie efektu, gdy dotykany jest
  jednocześnie inny jego fragment.

  ∫ Przesuwanie palcem
  Przesuwaj palec, naciskając ekran dotykowy.

  ∫ Informacje o ikonach obsługi
  /
  /
  /
  :
  Dotknij, aby zmienić ekran lub opcję ustawień.
  :
  Dotknij, aby powrócić do poprzedniego ekranu.

  14

  SQT0150 (POL) • Page 15

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EP_SQT0150_pol.book

  15 ページ

  2014年1月14日 火曜日 午後1時15分

  Informacje na temat menu dotykowego
  Dotknij (lewa strona)/ (prawa strona)
  w menu dotykowym, aby przełączyć
  ikony obsługi.
  ≥ Można też przełączać ikony obsługi, przesuwając
  menu dotykowe w lewo lub w prawo za pomocą
  dotknięć.

  T


  A

  W

  Menu dotykowe

  ∫ Aby wyświetlić menu dotykowe
  Menu dotykowe zniknie, gdy przez określony czas w
  trakcie nagrywania filmu lub robienia zdjęcia nie
  zostanie włączona żadna funkcja dotykowa. Aby
  wyświetlić je ponownie, dotknij
  .

  15

  (POL) SQT0150 • Page 16

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EP_SQT0150_pol.book

  16 ページ

  2014年1月14日 火曜日 午後1時15分

  Przygotowanie

  Ustawianie daty i czasu
  Zegar nie jest ustawiony w momencie zakupu. Należy prawidłowo ustawić zegar.

  1

  Wybierz menu. (l 22)

  MENU

  2

  : [USTAWIENIA] # [UST. ZEG.]

  Dotknij daty lub godziny do ustawienia i ustaw odpowiednią wartość przy
  użyciu
  /
  .

  Wyświetlanie ustawienia czasu światowego:
  [DOM]/
  [CEL PODRÓŻY]
  ≥ Można wybrać rok z przedziału od 2000 do 2039.

  A

  3

  Dotknij [ZATW.].

  ≥ Może się wyświetlić komunikat dotyczący ustawiania czasu
  światowego. Ustaw czas światowy, dotykając ekranu.
  ≥ Dotknij [WYJ.], aby zakończyć ustawienie.
  ≥ Gdy kamera jest włączana po raz pierwszy, pojawi się komunikat o potrzebie wpisania daty i
  godziny. Wybierz [TAK] i wykonaj czynności opisane w punktach od 2 do 3, aby ustawić datę i
  czas.
  Podstawowe

  Wybieranie nośnika do nagrywania
  [HC-W850M]/[HC-V750M]
  Kartę oraz pamięć wewnętrzną można wybierać oddzielnie, aby rejestrować filmy lub zdjęcia.

  1
  2

  Ustawić tryb nagrywania. (l 13)
  Wybierz menu. (l 22)
  MENU

  3

  : [WYB. NOŚNIKA]

  Dotknij nośnika, na którym mają być
  zapisywane filmy lub zdjęcia.

  ≥ Nośnik wybierany oddzielnie dla filmów i zdjęć jest
  podświetlony na żółto.

  4

  16

  Dotknij [ZATW.].

  SQT0150 (POL) • Page 17

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EP_SQT0150_pol.book

  17 ページ

  2014年1月14日 火曜日 午後1時15分

  Podstawowe

  Zmiana trybu zapisu
  1

  Dotknij ikony przycisku trybu zapisu.

  MENU

  2

  Dotknij ikony przycisku żądanego trybu zapisu.

  Tryb

  *1

  MNL
  *1

  *2

  *1
  *2

  Efekt

  Intelligent Auto

  Możesz przełączyć tryb na Intelligent Auto, co pozwoli na
  optymalizację ustawień dla aktualnego otoczenia.

  Intelligent Auto Plus

  Pozwala na dodanie ręcznie dopasowanych ustawień
  poziomu jasności i balansu kolorów do trybu Intelligent
  Auto i zapis z ich użyciem.

  Sterowanie
  kreatywne

  Pozwala zapisywać filmy z dodanymi efektami.

  Tryb scen

  Opcja ta umożliwia automatyczne dopasowanie czasu
  naświetlania, wartości przysłony kamery itp. do
  warunków zapisu.

  Ręczny

  Pozwala ustawić prędkość migawki, ostrość, balans bieli i
  jasność (przysłona/wzmocnienie).

  Nagrywanie filmów
  FULL HD w
  zwolnionym tempie

  Pozwala nagrywać filmy w zwolnionym tempie.

  Wspomaganie
  animacji
  poklatkowej

  Można ustawić zapisane zdjęcie jako tło i wykonać
  następne, patrząc na zdjęcie tła.

  Tylko w trybie nagrywania filmów
  Tylko w trybie robienia zdjęć

  17

  (POL) SQT0150 • Page 18

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EP_SQT0150_pol.book

  18 ページ

  2014年1月14日 火曜日 午後1時15分

  Podstawowe

  Nagrywanie filmów
  1
  2

  3

  Otworzyć ekran LCD i ustawić tryb
  nagrywania filmów. (l 13)
  Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij
  przycisk rozpoczynania/kończenia
  nagrywania.

  Aby zatrzymać nagrywanie,
  ponownie naciśnij przycisk
  rozpoczynania/kończenia
  nagrywania.

  T
  W

   

  A
  B

  ≥ Nagrywanie można też rozpocząć/zatrzymać,
  dotykając ikony przycisku nagrywania.

  Ikona przycisku nagrywania
  Po rozpoczęciu nagrywania symbol ;
  zmienia się na ¥.

  Podstawowe

  Robienie zdjęć
  1
  2

  3

  18

  Otworzyć ekran LCD i ustawić tryb robienia
  zdjęć. (l 13)
  Nacisnąć przycisk
  do połowy. (Tylko dla
  automatycznej regulacji ostrości)

  Naciśnij całkowicie przycisk

  SQT0150 (POL)

  . • Page 19

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EP_SQT0150_pol.book

  19 ページ

  2014年1月14日 火曜日 午後1時15分

  Podstawowe

  Nagrywanie przy pomocy kamery
  dodatkowej (kamery Twin)
  [HC-W850]/[HC-W858]/[HC-W850M]
  Korzystając z kamery dodatkowej i kamery głównej możesz
  zapisywać jednocześnie dwa filmy. (Kamera Twin)
  Przy pomocy kamery dodatkowej operator może nagrywać np.
  samego siebie, siedzącego obok niego członka rodziny lub dowolny
  inny obraz, niezależny od widzianego w obiektywie kamery głównej.
  A  Kamera dodatkowa
  Nagrywanie siedzącego
  obok członka rodziny

  Nagrywanie pejzażu

  Nagrywanie samego siebie


  B Okno kamery dodatkowej
  ≥ Obraz z kamery dodatkowej wyświetlany jest w oknie kamery dodatkowej.
  ≥ Nagrywanie tylko za pomocą kamery dodatkowej nie jest możliwe.
  ≥ Obrazy nagrywane za pomocą kamery głównej i kamery dodatkowej zostaną zapisane
  jako jedna scena lub zdjęcie. Podczas odtwarzania nie będzie możliwości skasowania
  lub ukrycia obrazu zapisanego przy pomocy kamery dodatkowej.
  ≥ Minimalna odległość ostrzenia kamery dodatkowej wynosi około 30 cm.

  1

  Obróć kamerę dodatkową.

  ≥ Po obróceniu kamery dodatkowej z pozycji w zakresie C
  (pomiędzy 0e a około 30e) do pozycji w zakresie D
  (pomiędzy około 30e a 270e), na ekranie LCD wyświetlone
  zostanie okno kamery dodatkowej.
  ≥ Jeśli okno kamery dodatkowej nie zostało wyświetlone,
  naciśnij
  .  2  Rozpocznij nagrywanie.

  ≥ Obróć kamerę dodatkową do żądanej pozycji.
  ≥ Kamera dodatkowa pracuje w trybie automatycznej
  regulacji ostrości.
  ≥ Podczas normalnego nagrywania trzymaj kamerę w
  sposób pokazany na rysunku.

  Aby wyjść z trybu kamery dodatkowej
  Obróć kamerę dodatkową do pozycji w zakresie C
  (pomiędzy 0e a około 30e).

  19

  (POL) SQT0150 • Page 20

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EP_SQT0150_pol.book

  20 ページ

  2014年1月14日 火曜日 午後1時15分

  Podstawowe

  Korzystanie z zoomu
  Dźwignia zoomu/ikona przycisku
  zoomu
  T
  W
  T

  T

  6 W

  W kierunku T:
  Nagrywanie w powiększeniu (zbliżenie)
  W kierunku W:
  Nagrywanie szerokokątne (oddalenie)
  ≥ Szybkość zoomu różni się w zależności od
  stopnia odchylenia dźwigni zoomu.

  W  A Pasek zoomu
  Pasek zoomu jest wyświetlany podczas obsługi
  zoomu.

  Podstawowe

  Odtwarzanie filmów/zdjęć
  1
  2

  Ustawić tryb odtwarzania (l 13).
  Dotknij ikony wyboru trybu odtwarzania A
  (l 15).

  ≥ Ustawienie można także wprowadzić dotykając MENU i
  wybierając [KONF.WIDEO] lub [KONF.OBRAZU] #
  [NOŚNIK, WIDEO/ZDJĘCIA]. (l 22)

  3
  HC-W850 / HC-W858 / HC-V750 / HC-V757 /
  HC-V730
  Wybrać zdjęcie C lub format nagrania filmu
  D, który ma zostać odtworzony.
  HC-W850M / HC-V750M
  Wybrać rodzaj nośnika E, a następnie wybrać
  zdjęcie C lub format nagrania filmu D, który
  ma zostać odtworzony.
  ≥ Dotknij [Zatw.].

  20

  SQT0150 (POL)

  ALL
 • Page 21

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EP_SQT0150_pol.book

  4

  21 ページ

  2014年1月14日 火曜日 午後1時15分

  (Po wybraniu [AVCHD] lub [MP4/iFrame])
  Wybrać dotykowo żądany format nagrania do odtworzenia.

  ≥ Po wybraniu [AVCHD]
  [ALL AVCHD]/[1080/50p]/[1080/50i]
  ≥ Po wybraniu [MP4/iFrame]
  [ALL MP4/iFrame]/[1080/50p]/[720/25p]/[360/25p]/[iFrame]
  ≥ Po dotknięciu elementu na ekranie miniatur wyświetlona zostanie ikona trybu nagrywania B.
  (
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  i
  )
  ≥ Po dotknięciu [ALL AVCHD] lub [1080/50i], na miniaturach wyświetlane będą następujące ikony:
  j Scena AVCHD [1080/50p]:
  j Scena AVCHD [PH]:
  j Scena AVCHD [HA]:
  j Scena AVCHD [HG]:
  j Scena AVCHD [HE]:

  50p

  ≥ Po dotknięciu [ALL MP4/iFrame], na miniaturach wyświetlane będą następujące ikony:
  j Scena MP4 [1080/50p]:

  (niebieski) (Tryb nagrywania [1080/50M])
  (Tryb nagrywania [1080/28M])

  j Scena MP4 [720/25p]:
  j Scena MP4 [360/25p]:
  j Scena iFrame:
  ≥ Ikona
  jest wyświetlana na miniaturach scen MP4 [1080/50M] po dotknięciu [1080/50p] w
  [MP4/iFrame].

  5

  Dotknij sceny lub zdjęcia, które chcesz odtworzyć.

  ≥ Aby wyświetlić następną (poprzednią) stronę:
  j Przesuń ekran miniatur w górę (w dół), dotykając go.
  j Przełącz menu dotykowe, a następnie dotknij
  (w górę)/
  przewijania ekranu miniatur.

  6

  Wybierz funkcję odtwarzania, dotykając
  ikony obsługi.

  ≥ Ikony obsługi i obraz wyświetlany na ekranie znikną, gdy
  przez określony czas nie zostanie wykonana żadna
  operacja dotykowa. Aby wyświetlić je ponownie, dotknij
  ekranu.
  ≥ Dotknij 1/;, aby rozpocząć/wstrzymać odtwarzanie
  filmów.

  (w dół) na pasku

  0h01m30s

  Ikona obsługi

  21

  (POL) SQT0150 • Page 22

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EP_SQT0150_pol.book

  22 ページ

  2014年1月14日 火曜日 午後1時15分

  Odtwarzanie filmów/zdjęć na telewizorze
  Podłącz kamerę do telewizora za pomocą HDMI
  mini kabla (w zestawie) lub kabla AV (dostępny
  w sprzedaży).
  A
  B

  Złącze mini HDMI [HDMI]
  Złącze A/V [A/V]

  
  Podstawowe

  Korzystanie z ekranu menu
  ≥ Dotknij
  (l 15)

  1

  (lewa strona)/

  Dotknij

  MENU

  (prawa strona)

  .

  w menu dotykowym, aby wyświetlić

  4
  5

  MENU

  2

  Dotknij menu głównego A.

  MENU

  Dotknij żądanego elementu, aby
  wprowadzić ustawienia.
  Dotknij [WYJ.], aby wyjść z
  ustawienia menu.

  ∫ Informacje dotyczące ekranu
  pomocy
  Po dotknięciu
  , dotknięcie menu niższego
  poziomu oraz elementów spowoduje
  wyświetlenie opisów funkcji i potwierdzeń
  ustawień.
  ≥ Po wyświetleniu potwierdzeń, ekran pomocy
  zostanie wyłączony.

  Wybór języka

  3

  Dotknij menu niższego poziomu B.

  Można wybrać język komunikatów na ekranie i
  w menu.
  MENU : [USTAWIENIA] # [LANGUAGE] #
  żądany język

  ≥ Dotknięcie
  /
  umożliwia wyświetlenie
  poprzedniej (następnej) strony.

  22

  SQT0150 (POL)

  . • Page 23

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EP_SQT0150_pol.book

  23 ページ

  2014年1月14日 火曜日 午後1時15分

  Formatowanie
  Należy pamiętać, że podczas formatowania nośnika usuwane są wszystkie nagrane na nim dane i
  nie będzie ich można przywrócić. Należy sporządzać kopie zapasowe ważnych danych na
  komputerze, płycie DVD itp.
  MENU

  : [USTAWIENIA] # [FORM.NOŚNIKA] # żądane nośniki

  [PAMIĘĆ WEW.]*1/[KARTA SD]/[DYSK TWARDY]*2
  *1
  *2

  Tylko HC-W850M / HC-V750M
  Wyświetlane po podłączeniu USB HDD. (Więcej informacji można znaleźć w Instrukcji obsługi
  (w formacie PDF)).

  ≥ HC-W850 / HC-W858 / HC-V750 / HC-V757 / HC-V730
  Nie jest podłączone ekran wyboru nośnika nie jest wyświetlany, kiedy USB HDD. Dotknij [TAK].
  Wi-Fi [HC-W850]/[HC-W858]/[HC-W850M]/[HC-V750]/[HC-V757]/[HC-V750M]

  Opis działania funkcji Wi-Fi®
  Połączenie z urządzeniami kompatybilnymi z Wi-Fi umożliwia korzystanie z takich funkcji Wi-Fi jak
  [Zdalne ster.]‚ [Monitor. dziecka]‚ [Dom.monitor]‚ [Odtw. DLNA], [Kopiowanie], [Live Cast]
  oraz [Historia].
  Przed rozpoczęciem użytkowania tych funkcji Wi-Fi sprawdź i przygotuj dane urządzenie do pracy.
  Aby używać funkcji Wi-Fi podłącz kamerę do bezprzewodowego punktu dostępowego lub
  smartfona przez Wi-Fi.
  ≥ Przeczytaj instrukcję obsługi (format PDF), aby dowiedzieć się więcej o połączeniu Wi-Fi.
  ≥ Opis działania i ustawień urządzeń takich jak np. smartfon należy znaleźć w instrukcji
  obsługi tych urządzeń.
  Funkcja

  Opis funkcji

  [Zdalne ster.]

  Przy użyciu smartfona można wykonywać zdalnie
  operacje zapisu/odtwarzania lub przesyłać filmy i zdjęcia
  zapisane za pomocą kamery do SNS (serwisów
  społecznościowych).

  [Monitor. dziecka]

  Za pomocą smartfona można korzystać z funkcji
  monitorowania dziecka przez kamerę, znajdując się w
  drugim pokoju. Smartfon i kamera mogą być używane
  jako radiowy zestaw nadawczo-odbiorczy, umożliwiając
  użytkownikom komunikację naprzemienną. Kamera
  przesyła także na smartfon powiadomienie za każdym
  razem, gdy dziecko płacze.

  [Dom.monitor]

  Możesz zewnętrznie potwierdzić zapisanie scen na
  kamerze używając swojego smartfona.

  [Odtw. DLNA]

  Podłączenie kamery do telewizora kompatybilnego z
  DLNA przez Wi-Fi pozwala na odtwarzanie filmów i zdjęć
  na ekranie telewizora.

  23

  (POL) SQT0150 • Page 24

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EP_SQT0150_pol.book

  Funkcja

  [Historia]

  2014年1月14日 火曜日 午後1時15分

  Opis funkcji

  [Kopiowanie]

  [Live Cast]

  24 ページ

  Ustanowienie połączenia Wi-Fi pomiędzy urządzeniem i
  komputerem PC umożliwia kopiowanie do komputera
  scen i zdjęć nagranych za pomocą urządzenia.
  Ustanowienie połączenia pomiędzy “LUMIX CLUB” i
  USTREAM umożliwia transmitowanie na żywo filmów
  nagranych za pomocą kamery.
  Każde wykorzystanie funkcji Wi-Fi zostaje zapisane w
  historii połączeń Wi-Fi. Łączenie z ustawieniami z historii
  umożliwia łatwe nawiązanie połączenia z
  wykorzystaniem uprzednio użytych ustawień.

  Jeżeli połączenie Wi-Fi nie może zostać ustanowione
  Problem

  Co należy sprawdzić

  Nie można
  podłączyć się do
  bezprzewodowego
  punktu
  dostępowego.

  (Ogólne)
  ≥ Włącz bezprzewodowy punkt dostępowy.
  ≥ Zbliż się do bezprzewodowego punktu dostępowego i podłącz
  ponownie.
  ≥ Jeżeli podłączanie będzie trwało zbyt długo, połączanie do Wi-Fi
  zostanie przerwane.
  Skonfiguruj ponownie ustawienia połączenia.
  ≥ Sprawdź jak podłączyć się do bezprzewodowego punktu
  dostępowego oraz jak skonfigurować ustawienia ochrony.
  ≥ Upewnij się, że bezprzewodowy punkt dostępowy jest zapisany na
  kamerze.
  ≥ Urządzenie może nie być w stanie wykryć bezprzewodowego punktu
  dostępowego z powodu słabego sygnału. Użyj [Manualne ustaw.].

  Bezprzewodowy
  punkt dostępowy
  nie został wykryty.

  ([Łatwe połączenie (WPS)])
  ≥ Upewnij się, że bezprzewodowy punkt dostępowy jest odpowiednim
  trybie oczekiwania (WPS)
  ≥ Upewnij się, że wprowadzono prawidłowy kod PIN.
  ([Wyszukiwanie] lub [Manualne ustaw.])
  ≥ Upewnij się, że wprowadzono prawidłowy SSID i hasło.
  ≥ Sprawdź metodę uwierzytelniania, rodzaj kodowania oraz klucz
  kodowania (hasło).
  Fala radiowa
  bezprzewodowego
  punktu
  dostępowego jest
  rozłączana.

  24

  SQT0150 (POL)

  ≥ Warunki można poprawić poprzez zmianę miejsca lub zmianę kąta
  skierowania bezprzewodowego punktu dostępowego.
  ≥ Jeżeli korzystasz z urządzenia działającego w częstotliwości 2,4 GHz,
  takiego jak mikrofalówka lub telefon bezprzewodowy, które znajdują
  się niedaleko, może to prowadzić do zakłócenia sygnału. Zachowaj
  odpowiednią odległość od tych urządzeń. • Page 25

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EP_SQT0150_pol.book

  Problem
  Ustanowienie
  połączenia Wi-Fi
  pomiędzy kamerą
  a smartfonem nie
  było możliwe.

  25 ページ

  2014年1月14日 火曜日 午後1時15分

  Co należy sprawdzić
  (podłączenie do bezprzewodowego punktu dostępowego)
  ≥ Upewnij się, że Twój smartfon jest prawidłowo podłączony do
  bezprzewodowego punktu dostępowego. Sprawdź ustawienia Wi-Fi
  na smartfonie.
  ≥ Upewnij się, że kamera i smartfon są prawidłowo podłączonego do
  tego samego bezprzewodowego punktu dostępowego.
  ≥ Upewnij się, że bezprzewodowy punkt dostępowy jest zapisany na
  kamerze.
  (Połączenie bezpośrednie)
  ≥ Upewnij się, że Twój smartfon jest prawidłowo podłączony do kamery.
  Sprawdź ustawienia Wi-Fi na smartfonie.
  ≥ Upewnij się, że wprowadzono prawidłowy SSID i hasło.
  ≥ Upewnij się, że smartfon nie jest podłączony do bezprzewodowego
  punktu dostępowego. Jeżeli jest podłączony do bezprzewodowego
  punktu dostępowego, zmień punkt dostępowy Wi-Fi korzystając z
  opcji konfiguracji Wi-Fi smartfona.

  Uzyskanie
  połączenia ze
  smartfonem trwa
  bardzo długo za
  każdym razem.

  ≥ Długi czas uzyskania połączenia może być zależny od ustawień
  połączenia Wi-Fi smartfona, ale nie jest to usterka.

  Kamera nie jest
  wyświetlana na
  ekranie ustawień
  Wi-Fi smartfona.

  ≥ Spróbuj przełączyć ustawienie ON/OFF funkcji Wi-Fi w ustawieniach
  Wi-Fi smartfona.

  Połączenie Wi-Fi
  zostało
  niespodziewanie
  zakończone.

  ≥ Jeżeli dostępne jest ustawienie wspomagające unikanie złych
  połączeń w menu konfiguracji Wi-Fi urządzenia 4.0 lub późniejszego
  Android™ należy je wyłączyć.

  Podłączenie z
  użyciem NFC nie
  było możliwe.

  ≥ Upewnij się, że Twój smartfon jest kompatybilny z NFC. Kamery
  można używać z urządzeniami niekompatybilnymi z NFC, z pomocą
  systemu Android (wersja systemu 2.3.3 lub późniejsze).
  ≥ Upewnij się, że na smartfonie włączona jest funkcja NFC.
  ≥ Upewnij się, że urządzenia nie wyłączono z pomocą przycisku
  zasilania.
  ≥ Niektórych smartfonów nie można szybko sprawdzić tylko poprzez
  dotknięcie. Jeżeli kamera nie została rozpoznana, spróbuj przyłożyć i
  dotknąć smartfon ponownie w nieco innej pozycji.
  ≥ Dotknij ponownie, jeżeli po dotknięciu nie udało się ustanowić
  połączenia.

  25

  (POL) SQT0150 • Page 26

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EP_SQT0150_pol.book

  26 ページ

  2014年1月14日 火曜日 午後1時15分

  Inne

  Dane techniczne
  Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD)
  Informacje dotyczące bezpieczeństwa
  Źródło zasilania:
  Prąd stały (DC) 5,0 V (podczas korzystania
  z zasilacza sieciowego)
  Prąd stały (DC) 3,6 V (podczas korzystania
  z akumulatora)
  Pobór mocy:
  Nagrywanie;
  HC-W850 / HC-W858 / HC-W850M
  7,0 W
  HC-V750 / HC-V757 / HC-V750M /
  HC-V730
  6,2 W
  Ładowanie; 7,7 W
  Format nagrania wideo:
  [AVCHD];
  Zgodność z formatem AVCHD w wersji 2.0
  (AVCHD Progressive)
  [MP4/iFrame];
  Format pliku zgodny z MPEG-4 AVC (.MP4)
  Kompresja filmu:
  MPEG-4 AVC/H.264
  Metoda kompresji dźwięku:
  [AVCHD];
  Dolby® Digital/5.1-kanałowy (wbudowany
  mikrofon), 2-kanałowy (wbudowany mikrofon/
  zewnętrzny mikrofon)
  [MP4/iFrame];
  AAC/2-kanałowy

  26

  SQT0150 (POL)

  Tryby nagrywania i prędkość przesyłania
  danych:
  [AVCHD]
  [1080/50p];
  Maksymalnie 28 Mbps (VBR)
  [PH];
  Maksymalnie 24 Mbps (VBR)
  [HA];
  Przeciętnie 17 Mbps (VBR)
  [HG];
  Przeciętnie 13 Mbps (VBR)
  [HE];
  Przeciętnie 5 Mbps (VBR)
  [MP4/iFrame]
  [1080/50M];
  Maksymalnie 50 Mbps (VBR)
  [1080/28M];
  Maksymalnie 28 Mbps (VBR)
  [720];
  Przeciętnie 9 Mbps (VBR)
  [iFrame];
  Maksymalnie 28 Mbps (VBR)
  Przeczytaj instrukcję obsługi (w formacie PDF),
  aby dowiedzieć się więcej na temat rozmiaru
  obrazu i dostępnego czasu nagrywania filmów.
  Format robionych zdjęć:
  JPEG (Design rule for Camera File system, na
  podstawie standardu Exif 2.2)
  Przeczytaj instrukcję obsługi (w formacie PDF),
  aby dowiedzieć się więcej na temat rozmiaru
  zdjęć i liczby możliwych do zapisania zdjęć.
  Nośniki danych:
  Karta pamięci SD
  Karta pamięci SDHC
  Karta pamięci SDXC
  Informacje na temat kart SD pasujących do
  urządzenia można znaleźć w Instrukcji obsługi
  (format PDF).
  HC-W850M / HC-V750M
  Pamięć wewnętrzna; 16 GB • Page 27

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EP_SQT0150_pol.book

  Przetwornik obrazu:
  Przetwornik obrazu 1MOS typu 1/2,3 (1/2,3z)
  Razem; 12760 K
  Efektywne piksele;
  Film; 6030 K (16:9)*1
  Zdjęcie; 6030 K (16:9), 4720 K (4:3), 5210 K
  (3:2)
  *1 Kiedy dla funkcji wypoziomowania ujęcia
  wybrano ustawienie normalne lub gdy
  funkcja jest wyłączona
  Obiektyw:
  Automatyczna przysłona, zoom optyczny 20k,
  F1.8 do F3.6
  Długość ogniskowej;
  4,08 mm do 81,6 mm
  (Pełny zakres AF)
  odpowiednik 35 mm;
  Film;
  29,5 mm do 612 mm (16:9)*2
  Zdjęcie;
  29,5 mm do 612 mm (16:9),
  36,2 mm do 724,6 mm (4:3),
  33,5 mm do 669,9 mm (3:2)
  *2 Kiedy dla funkcji wypoziomowania ujęcia
  wybrano ustawienie normalne lub gdy
  funkcja jest wyłączona
  Minimalna odległość do uchwycenia ostrości;
  Normalna; Około 3 cm (położenie Wide)/
  Około 1,5 m (położenie Tele)
  Tryb Intelligent Makro;
  Około 1 cm (położenie Wide)
  Średnica filtra:
  49 mm
  Zoom:
  Zoom optyczny 20k, i.Zoom 50k, zoom
  cyfrowy 60k/1500k
  Funkcja stabilizacji obrazu:
  Optyczny (hybrydowy optyczny stabilizator
  obrazu, tryb aktywny (korekcja obrotu), funkcja
  blokady optycznego stabilizatora obrazu)
  Funkcja wypoziomowania ujęcia:
  Wyłączone/Normalne/Mocne
  Sterowanie kreatywne:
  [Efekt miniatury]/[Film niemy]/[Film 8mm]/[Rej.
  poklatk.]
  Ekran:
  7,5 cm (3,0z) szeroki ekran LCD (Około 460 K
  punktów)

  27 ページ

  2014年1月14日 火曜日 午後1時15分

  Mikrofon:
  5.1-kanałowy mikrofon surround/
  Mikrofon zbliżeniowy/Funkcja skupienia mikrofonu/
  Mikrofon stereo
  Minimalne wymagane natężenie oświetlenia:
  Około 2 lx (1/25 w trybie słabego oświetlenia w
  trybie scen)
  HC-W850 / HC-W858 / HC-W850M
  Około 1 lx z funkcją trybu nocnego ([KOLOR])
  0 lx z funkcją trybu nocnego ([Podczerwień])
  HC-V750 / HC-V757 / HC-V750M /
  HC-V730
  Około 1 lx z funkcją trybu nocnego
  Poziom wyjścia wideo złącza AV:
  1,0 Vp-p, 75 h, system PAL
  Poziom wyjścia wideo złącza mini HDMI:
  HDMI™ (x.v.Colour™) 1080p/1080i/576p
  Poziom wyjścia audio złącza AV (liniowy):
  251 mV, 600 h, 2 k
  Wyjście słuchawkowe:
  61 mV, 32 h (mini jack stereo)
  Poziom wyjścia audio złącza mini HDMI:
  [AVCHD];
  Dolby Digital/Liniowe PCM
  [iFrame], [MP4];
  Liniowe PCM
  Wejście mikrofonu:
  j60 dBV (czułość mikrofonu - odpowiednik
  j40 dB, 0 dB=1 V/Pa, 1 kHz)
  (Mini jack stereo)
  USB:
  Funkcja czytnika
  Karta SD; Tylko odczyt (bez obsługi praw
  autorskich)
  HC-W850M / HC-V750M
  Pamięć wewnętrzna; Tylko odczyt
  Hi-Speed USB (USB 2.0), typ urządzenia z
  gniazdem USB micro AB
  Funkcja USB host (dla USB HDD)
  Funkcja ładowania akumulatora (ładowanie za
  pośrednictwem gniazda USB, gdy kamera jest
  wyłączona)
  Flesz:
  Dostępny zakres; Około 1,5 m lub mniej

  27

  (POL) SQT0150 • Page 28

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EP_SQT0150_pol.book

  Wymiary:
  65,0 mm (szer.)k73 mm (wys.)k139 mm (głęb.)
  (wraz z częściami wystającymi)
  Masa:
  HC-W850 / HC-W858
  Około 360 g
  [bez dołączonego akumulatora i karty SD
  (opcjonalna)]
  HC-W850M
  Około 361 g
  [bez dołączonego akumulatora]
  HC-V750 / HC-V757
  Około 353 g
  [bez dołączonego akumulatora i karty SD
  (opcjonalna)]
  HC-V750M
  Około 354 g
  [bez dołączonego akumulatora]
  HC-V730
  Około 350 g
  [bez dołączonego akumulatora i karty SD
  (opcjonalna)]
  Masa robocza:
  HC-W850 / HC-W858
  Około 405 g
  [z dołączonym akumulatorem i kartą SD
  (opcjonalna)]
  HC-W850M
  Około 404 g
  [z dołączonym akumulatorem]
  HC-V750 / HC-V757
  Około 398 g
  [z dołączonym akumulatorem i kartą SD
  (opcjonalna)]
  HC-V750M
  Około 397 g
  [z dołączonym akumulatorem]
  HC-V730
  Około 395 g
  [z dołączonym akumulatorem i kartą SD
  (opcjonalna)]

  28 ページ

  2014年1月14日 火曜日 午後1時15分

  Temperatura robocza:
  0 oC do 40 oC
  Wilgotność robocza:
  10%RH do 80%RH
  Czas pracy akumulatora:
  Zob. strona 10
  HC-W850 / HC-W858 / HC-W850M /
  HC-V750 / HC-V757 / HC-V750M
  Bezprzewodowy nadajnik:
  Standard zgodności; IEEE802.11b/g/n
  Wykorzystywana częstotliwość;
  Częstotliwość centralna 2412 MHz do
  2462 MHz [11ch]
  Metoda kodowania; zgodna z Wi-Fi WPA™/
  WPA2™/WEP
  Metoda dostępu; Tryb infrastruktury
  NFC:
  Norma zgodności; ISO/IEC 18092 NFC-F (tryb
  bierny)

  HC-W850 / HC-W858 / HC-W850M
  Kamera dodatkowa
  Przetwornik obrazu:
  Przetwornik obrazu 1MOS typu 1/4 (1/4z)
  Razem; 5270 K
  Obiektyw:
  F2.2
  Długość ogniskowej;
  3,54 mm
  odpowiednik 35 mm (Film);
  37,2 mm
  Minimalna odległość do uchwycenia ostrości;
  Około 30 cm
  Zasilacz sieciowy
  Informacje dotyczące bezpieczeństwa
  Źródło zasilania:
  Prąd zmienny (AC) 110 V do 240 V, 50/60 Hz
  Gniazdo AC:
  0,25 A
  Wyjście DC:
  Prąd stały 5,0 V, 1,8 A
  Wymiary:
  66,4 mm (szer.)k78,8 mm (wys.)k31 mm (głęb.)
  Masa:
  Około 65 g

  28

  SQT0150 (POL) • Page 29

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EP_SQT0150_pol.book

  29 ページ

  2014年1月14日 火曜日 午後1時15分

  Inne

  Informacje dotyczące praw autorskich
  ∫ Należy uważnie przestrzegać
  praw autorskich
  Nagrywanie wcześniej nagranych kaset lub
  płyt lub innych opublikowanych lub
  nadawanych materiałów dla celów innych
  niż do użytku prywatnego może prowadzić
  do naruszenia praw autorskich. Nagrywanie
  niektórych materiałów nawet do użytku
  prywatnego może być ograniczone prawnie.

  ∫ Licencje
  ≥ Logo SDXC jest znakiem towarowym SD-3C,
  LLC.
  ≥ “AVCHD”, “AVCHD Progressive” i logo
  “AVCHD Progressive” są znakami
  towarowymi firmy Panasonic Corporation i
  Sony Corporation.
  ≥ Wyprodukowano na licencji Dolby
  Laboratories. Dolby i symbol z podwójnym D
  są znakami towarowymi firmy Dolby
  Laboratories.
  ≥ HDMI, logo HDMI oraz High-Definition
  Multimedia Interface są znakami towarowymi
  lub zarejestrowanymi znakami towarowymi
  HDMI Licensing LLC w Stanach
  Zjednoczonych i innych krajach.
  ≥ x.v.Colour™ jest znakiem towarowym.
  ≥ iMovie, Mac i Mac OS są znakami
  towarowymi należącymi do Apple Inc.
  zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych
  oraz innych krajach.
  ≥ Android oraz Google Play są znakami
  towarowymi lub zarejestrowanymi znakami
  towarowymi Google, Inc.
  ≥ Logo Wi-Fi CERTIFIED jest znakiem
  certyfikacji stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.
  ≥ Znak Wi-Fi Protected Setup jest znakiem
  stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.
  ≥ Znaki “Wi-Fi”, “Wi-Fi Protected Setup”, “WPA”
  oraz “WPA2” są znakami lub
  zarejestrowanymi znakami towarowymi
  stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.
  ≥ N-Mark jest znakiem towarowym lub
  zastrzeżonym znakiem towarowym firmy
  NFC Forum, Inc. w Stanach Zjednoczonych i
  innych krajach.

  ≥ DLNA, the DLNA Logo and DLNA
  CERTIFIED are trademarks, service marks,
  or certification marks of the Digital Living
  Network Alliance.
  ≥ Inne nazwy systemów lub produktów
  wspomniane w niniejszej instrukcji są zwykle
  znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
  znakami towarowymi producentów tych
  systemów lub produktów.
  Na opisywany produkt udzielana jest
  użytkownikowi licencja w ramach AVC Patent
  Portfolio License na wykorzystywanie go do
  zastosowań osobistych i niekomercyjnych w
  celu (i) kodowania materiałów wideo zgodnie ze
  standardem AVC (“AVC Video”) i/lub (ii)
  dekodowania materiałów AVC Video, które
  zostały zakodowane przez użytkownika w
  ramach działalności osobistej i niekomercyjnej i/
  lub zostały uzyskane od dostawcy materiałów
  wideo, posiadającego licencję na materiały AVC
  Video. Żadna licencja nie jest przyznawana,
  gdy chodzi o jakiegokolwiek inne zastosowania.
  Dodatkowe informacje można uzyskać w firmie
  MPEG LA, L.L.C. Informacje na stronie
  http://www.mpegla.com.
  Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie
  regulowane licencjami GNU General Public
  License Version 2.0 (GPL V2.0), GNU LESSER
  General Public License Version 2.1 (LGPL
  V2.1) lub inne darmowe oprogramowanie open
  source. Kopię odpowiedniego
  licencjonowanego kodu źródłowego jest
  udostępniana klientom na życzenie, zgodnie z
  GPL V2.0 lub LGPL V2.1. Aby uzyskać
  szczegółowe informacje o warunkach umowy
  oraz dane kontaktowe, proszę przeczytać
  Instrukcję obsługi dostępną na płycie CD-ROM
  Instrukcja obsługi.

  29

  (POL) SQT0150


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Panasonic HC-W850M wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Panasonic HC-W850M in der Sprache / Sprachen: Polnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,78 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Panasonic HC-W850M

Panasonic HC-W850M Bedienungsanleitung - Deutsch - 229 seiten

Panasonic HC-W850M Bedienungsanleitung - Deutsch - 29 seiten

Panasonic HC-W850M Bedienungsanleitung - Englisch - 229 seiten

Panasonic HC-W850M Bedienungsanleitung - Englisch - 32 seiten

Panasonic HC-W850M Installationsanweisung - Englisch - 1 seiten

Panasonic HC-W850M Bedienungsanleitung - Dänisch - 29 seiten

Panasonic HC-W850M Bedienungsanleitung - Italienisch - 229 seiten

Panasonic HC-W850M Bedienungsanleitung - Italienisch - 30 seiten

Panasonic HC-W850M Bedienungsanleitung - Portugiesisch - 229 seiten

Panasonic HC-W850M Bedienungsanleitung - Portugiesisch - 30 seiten

Panasonic HC-W850M Bedienungsanleitung - Spanisch - 229 seiten

Panasonic HC-W850M Bedienungsanleitung - Spanisch - 30 seiten

Panasonic HC-W850M Bedienungsanleitung - Polnisch - 229 seiten

Panasonic HC-W850M Bedienungsanleitung - Polnisch - 163 seiten

Panasonic HC-W850M Bedienungsanleitung - Türkisch - 29 seiten

Panasonic HC-W850M Bedienungsanleitung - Schwedisch - 29 seiten

Panasonic HC-W850M Bedienungsanleitung - Finnisch - 30 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info