649705
26
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/68
Nächste Seite
26
Uitgangscontact:
- twee contactdozen aanstekers 12VDC / max stroom
10A.
Kenmerken:
- schakelaar 12V -24V / OFF;
- bescherming in uitgang tegen de overbelastingen;
- automatische onderbreking laadniveau;
- seinled en geluidssignaal van omgekeerde polariteit.
Gewicht:
- 16.5kg.
Inbegrepen toebehoren:
- Voeder (FIG. B-7) 12VDC/1200mA uitgang;
- Verbindingskabel input/output (FIG. B-10).
____________________(HU)_____________________
HASZNÁLATIUTASÍTÁS
ÁLTALÁNOSSÁGOK
Ez egy hordozható, akkumulátoros hidegindító.
Mindazok számára ideális, akiknek egy hidegindítóra van
szükségük. Alkalmazható hajók, gépkocsik, kamionok,
generátorok és még sok más számára.
Bármilyen 12 vagy 24 voltos indítórendszerrel teljes
mértékben kompatibilis.
A hidegindító HERMETIKUSAN ZÁRT,
GONDOZÁSMENTESAKKUMULÁTOROKAThasznál;
ez lehetővé teszi az egység elhelyezését bármilyen
pozícióba és bármilyen helyre a sav kiömlésének
veszélye nélkül.
A hidegindító ezenkívül egy kapcsolóval van felszerelve,
amelyet aktiválni kell a beindítás engedélyezéséhez.
A hidegindító nyugodtan betehető egy ülés alá vagy
mögé vagy bármilyen könnyen elérhető helyre.
Őrizzemegeztazútmutatót.
Az útmutató nélkülözhetetlen a biztonságra vonatkozó
gyelmeztetések és óvintézkedések, a működési és
karbantartási eljárások, az alkatrész-jegyzék és a
műszaki specikációk elolvasása szempontjából.
Őrizze meg az útmutatót biztonságos és száraz helyen
az esetleges későbbi tanulmányozása céljából.
AHIDEGINDÍTÓHASZNÁLATAELŐTTOLVASSONEL
MINDENELŐÍRÁST!
A BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉSEK
ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK
Figyelem:aszemélyisérülésekésaberendezésben
okozott károsodások kockázatának csökkentése
céljábóljavasoljuk,hogyahidegindítóhasználatánál
mindigtartsabeabiztonságra vonatkozó, alapvető
óvintézkedéseket.
1-
Óvja a szemét. Mindig viseljen
védőszemüveget, amikor savas
ólomakkumulátorokkal dolgozik.
2-
Kerülje az akkumulátorsavval való
érintkezést. Abban az esetben, ha magára
fröccsent a sav vagy azzal érintkezésbe
került, akkor tiszta vízzel azonnal öblítse le az
érintett részt. Folytassa az öblítést addig, amíg az
orvos meg nem érkezik.
3-
Fontos, hogy a kábelek helyesen legyenek
csatlakoztatva a pólusokhoz:
Csatlakoztassa a piros színű töltőcsipeszt
az akkumulátor pozitív szorítójához ( + jel).
Csatlakoztassa a fekete színű töltőcsipeszt a jármű
alvázához, az akkumulátortól és az üzemanyagcsőtől
távol.
- A hidegindítót megfelelően szellős helyen
használja. Ne kíséreljen meg indításokat végezni
akkor, amikor gázok vagy gyúlékony folyadékok
vannak jelen.
- Akadályozza meg a fekete és a piros csipesz
érintkezését, mivel ez azok vagy más fémtárgyak
megolvadását okozhatja. A csipeszeket kizárólag
az adott tartókba tegye vissza.
4- CSAK 12 vagy 24 VOLTOS RENDSZEREKHEZ!
Csak 12 vagy 24 voltos elektromos rendszerekkel
működő hajókon és járműveken használja. Válassza
ki (ha van) a helyes feszültségértéket a 12V és
24V közül a beindítandó jármű akkumulátorának
függvényében!
5- CSAK VÉSZÁLLAPOT ESETÉN HASZNÁLJA: ne
alkalmazza a hidegindítót a jármű akkumulátora
helyett. Kizárólag az indításhoz használja.
6- Kerülje az egyedüli munkavégzést. Baleset esetén a
munkatárs segítséget nyújthat.
7-
Kerülje az áramütéseket. Rendkívüli
óvatossággal járjon el, amikor a csipeszeket
nem szigetelt vezetékekhez vagy
elosztótáblákhoz illeszti. Kerülje a testrészek olyan
felületekkel való érintkezését, mint csövek,
radiátorok és fémszekrények, miközben a
feszültséget teszteli.
8- Tartsa tisztán a munkaterületet. Az eltorlaszolt
területek sérüléseket okozhatnak.
9- Akadályozza meg a hidegindító károsodását.
Kizárólag úgy használja, ahogy az a jelen
útmutatóban elő van írva.
10- Tartsa be a munkaterületre vonatkozó utasításokat.
Ne használja nedves vagy vizes helyeken. Ne tegye
eső alá. Jól kivilágított térségekben dolgozzon.
11- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsütésnek,
közvetlen hőforrásoknak vagy nedvességnek.
12-
Tartsa távol a gyermekeket: soha nem
szabad megengedni nekik azt, hogy a
munkaterületre menjenek, valamint a
gépekhez, műszerekhez vagy hosszabbítókhoz
nyúljanak.
13- Amikor a hidegindító nincs használatban, akkor
száraz helyre vissza kell helyezni a rozsda
kialakulásának megakadályozása végett. Mindig
kulcsra zárva őrizze a hidegindítót és tartsa távol a
gyermekektől.
14-
Az alkalomnak megfelelően
öltözködjön. Ne viseljen bő
ruhákat vagy ékszereket,
amelyek a mozgó részek közé beszorulhatnak. A
munkavégzés folyamán elektromosan szigetelt
védőruházat vamint csúszásgátló cipő
használatajavasolt.Hosszúhajzateseténahaját
takarósapkátviseljen.
15- A javításokat kizárólag szakértők végezhetik,
máskülönben komoly veszélyeket rejthetnek a
felhasználó számára.
16- A részek és kiegészítők cseréje. A karbantartás
végrehajtásánál csak azonos cserealkatrészeket
használjon. Bármilyen más darab használata esetén
a garancia hatályát veszti.
17- Minden esetben megfelelő stabilitási pozíciót és
biztos támaszpontokat alakítson ki.
Ne álljon a kábelekre vagy elektromos szerkezetekre.
18- Gondosan végezze el a hidegindító karbantartását.
Időszakonként ellenőrizze annak kábeleit és
károsodások esetén végeztesse el a javítást egy
megbízott szerelővel.
19- Vizsgálja meg, hogy nincsenek-e sérült részek.
26

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Telwin PRO START 2824 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info