649705
28
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/68
Nächste Seite
28
Töltésajárműben12VDCtápellátással:
FIGYELEM: A feltöltési műveletet
működésbenlévőjárművelvégezze.
1- Ellenőrizze, hogy a Cábra kapcsolója az “OFF”-ra
legyen állítva.
2- Illessze be a tartozékként adott kábel szivargyújtó
csatlakozódugóját (B-10 ábra) az autón vagy a
hajón lévő, megfelelő csatlakozóaljzatba.
3- Illessze be a tartozékként adott kábel jack dugóját
(B-9ábra) a hidegindító feltöltő csatlakozóaljzatába
(A-7 ÁBRA).
MEGJEGYZÉS: ez a funkció arra szolgál, hogy
feltöltöttségi állapotban tartsa a hidegindítót az utazás
folyamán és esetleg nem teszi lehetővé a teljes feltöltés
elérését.
Pb
AZAKKUMULÁTORÁRTALMATLANÍTÁSA
A hidegindító lemerült akkumulátorának újrahasznosítása
lenne szükséges. Egyes országokban ez kötelező.
Vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal a szilárd
hulladékokkal kapcsolatos újrahasznosításra vonatkozó
információk beszerzése céljából.
FIGYELMEZTETÉS: Ne ártalmatlanítsa az akkumulátort
égetéssel, ez robbanást válthat ki. Az akkumulátor
ártalmatlanítása előtt szigetelőszalaggal takarja be a
csupasz sarkokat a rövidzárlatok elkerülése érdekében.
Ne tegye ki az akkumulátort erős hőnek vagy tűznek,
mert robbanást okozhat.
SPECIFIKÁCIÓK:
HIDEGINDÍTÓ12V
Akkumulátor típusa:
-12V-s újratölthető, hermetikusan zárt ólomakkumulátor.
Akkumulátor kapacitása:
- 34Ah
Kimenő áram:
- 1800A csúcsáram;
Rézkábelek:
- PVC-vel szigetelt.
Kábel hosszúsága:
- 100cm
Lámpa:
- LED
Kimeneti aljzat:
- két 12VDC szivargyújtó aljzat / max. áram 10A
Karakterisztikák:
- kapcsoló 12V / OFF;
- védelem a kimenetnél a túlterhelésekkel szemben;
- töltési szint automatikus megszakítása;
- felcserélt polaritást jelző lámpa és hangjelzés.
Súly:
- 14kg
Mellékelt kiegészítők:
- Adapter (B-7ábra) 12VDC/1200mA kimenet;
- Input/output csatlakozókábel (B-10ábra).
HIDEGINDÍTÓ12V/24V
Akkumulátor típusa:
- 12V-s újratölthető, hermetikusan zárt ólomakkumulátor
Akkumulátor kapacitása:
- 44Ah
Kimenő áram:
- 2500A csúcsáram
Rézkábelek:
- PVC-vel szigetelt
Kábel hosszúsága:
- 100cm
Lámpa:
- LED
Kimeneti aljzat:
- két 12VDC szivargyújtó aljzat / max. áram 10A
Karakterisztikák:
- kapcsoló 12V -24V / OFF;
- védelem a kimenetnél a túlterhelésekkel szemben;
- töltési szint automatikus megszakítása;
- felcserélt polaritást jelző lámpa és hangjelzés.
Súly:
- 16.5kg
Mellékelt kiegészítők:
- Adapter (B-7ábra) 12VDC/1200mA kimenet;
- Input/output csatlakozókábel (B-10ábra).
____________________(RO)____________________
MANUALDEINSTRUCŢIUNI
DATE GENERALE
Un adevărat demaror cu baterie portabil. Ideal pentru
oricine are nevoie de un demaror. Aplicaţiile sale cuprind
ambarcaţiunile, automobilele, camioanele, generatoarele
şi altele.
Pe deplin compatibil cu orice sistem de pornire la 12 volţi
sau la 24 volţi.
Demarorul foloseşte BATERII ERMETICE FĂRĂ
ÎNTREŢINERE; acest lucru permite amplasarea unităţii
în orice poziţie şi în orice loc, fără pericolul de a vărsa
acid.
De asemenea, demarorul este dotat cu un întrerupător
care trebuie să e activat pentru a permite pornirea.
Demarorul poate aşezat comod sub un scaun sau în
spatele acestuia, sau poate  ţinut la îndemână.
Păstraţiacestmanual.
Manualul este necesar pentru consultarea recomandărilor
şi a măsurilor de precauţie referitoare la siguranţă, pentru
procedurile de funcţionare şi de întreţinere, pentru lista
componentelor şi pentru specicaţiile tehnice.
Păstraţi manualul pentru eventuale consultări viitoare,
într-un loc sigur şi uscat.
ÎNAINTEDEAFOLOSI DEMARORUL, CITIŢITOATE
INSTRUCŢIUNILE!
AVERTISMENTEŞIMĂSURIDEPRECAUŢIEPRIVIND
SIGURANŢA
Atenţie: pentru reducerea riscului de leziuni
personale şi de pagube aduse echipamentului,
vă recomandăm să folosiţi demarorul respectând
întotdeauna măsurile fundamentale de precauţie
privindsiguranţa.
1-
Protejaţi ochii. Purtaţi întotdeauna ochelari
de protecţie atunci când lucraţi cu
acumulatori cu plumb acid.
2-
Evitaţi contactul cu acidul bateriei. În cazul
în care stropiţi sau intraţi în contact cu
acidul, clătiţi imediat partea afectată cu apă
curată. Continuaţi clătiţi până la sosirea medicului.
3-
Este important conectaţi cablurile la
polarităţile corecte:
Cuplaţi cleştele marcat cu roşu la borna
pozitivă a bateriei (simbolul +).
Cuplaţi cleştele marcat cu negru la caroseria maşinii,
28

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Telwin PRO START 2824 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info