649705
27
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/68
Nächste Seite
27
E hidegindító használata előtt gyelmesen
ellenőrizzen minden olyan részt, amely sérültnek
látszik annak megállapításához, hogy alkalmas-e
a helyes működésre. Ellenőrizze, hogy a kábelek
jól hozzá vannak-e erősítve a hidegindítóhoz.
Javasoljuk, hogy egy képesített szerelővel javíttassa
meg vagy cseréltesse ki a sérült részeket. Ne
használja a hidegindítót abban az esetben, ha
bármelyik kapcsoló nem helyesen működik az ON/
OFF pozíciókon.
MŰKÖDÉS
FIGYELEM: Az áramütés sérüléseket
vagy halált okozhat. Kerülje a csupasz villamos
vezetékek megérintését.
A hidegindítót járműveken vagy hajókon történő
használathoz tervezték. Nem szükséges mellette egy
másik jármű vagy egy 230VAC-s tápaljzat alkalmazása.
Egyaránt lehetséges a jelen hidegindító felhasználása
12VDC-s hordozható energiaforrás minőségében,
kültérben vagy vészhelyzetek esetén.
Ahidegindítóhasználata:
FIGYELEM: kövesse az utasításokat úgy,
hogy szigorúan tartsa be az alábbiakban
feltüntetett sorrendet!
- Győződjön meg arról, hogy a hidegindító ki van
kapcsolva: a C ábrán lévő kapcsolónak az OFF
pozícióban kell lennie.
- Győződjön meg arról, hogy a beindítandó jármű vagy
hajó nincs beindítva (gyújtáskapcsoló vagy gyújtókulcs
az OFF pozícióban van).
- Csatlakoztassa először a piros csipeszt (+) a jármű
akkumulátorára helyezett, pozitív csatlakozósarokhoz.
- Ezután csatlakoztassa a fekete csipeszt (-) a motor
nem mozgó fémrészéhez; ne csatlakoztassa a csipeszt
az akkumulátor negatív sarkához.
FIGYELEM:VESZÉLY!
Az itt feltüntetett jel arra hívja fel a
gyelmet, hogy a PIROS LED
kigyulladása (A-1 ábra) és a
hangjelzésfellépésea“FELCSERÉLT
POLARITÁS,VESZÉLY!”-tjelzik.
Semmiképpen se működtesse a
hidegindítókapcsolójátéstávolítsaelakábeleket!
Vizsgálja meg a jármű akkumulátorának és a
hidegindító helyes polaritásait, mielőtt az épp leírt
csatlakoztatásokatvégrehajtja.
- Hangjelzés hiányában és kikapcsolt piros lámpa
esetén állítsa a hidegindító kapcsolóját (C ábra) 12V-ra
vagy 24V-ra (ha van), gyelembevéve a beindítandó
jármű helyes feszültségét.
- Állítsa a jármű vagy a hajó gyújtáskapcsolóját az ON-
ra. Várjon körülbelül egy percet. Helyezze a jármű
kapcsolóját az indítási pozícióba 3÷4 másodpercnél
nem hosszabb ideig. Ha az autó vagy a hajó nem indul
be, várjon legalább 3 percet, mielőtt ismét megpróbálja
beindítani.
Figyelem: Mindig akadályozza meg, hogy
a fekete és a piros csipesz érintkezzen
egymássalvagyegyáltalánosvezetékhezérjen.
A motor működése közben szigorúan tartsa be az alábbi
utasítások sorrendjét:
1. Kapcsolja ki a hidegindítót: kapcsoló az OFF
pozícióban.
2. Csatlakoztassa ki a fekete csipeszt (negatív) a
járműből.
3. Csatlakoztassa ki a piros csipeszt (pozitív) a
járműből.
4. Tegye vissza a csipeszeket a megfelelő foglalatba.
Javasoljuk, hogy töltse fel a hidegindítót, amint
lehetséges.
A hidegindító tápberendezésként történő
felhasználása:
- Emelje fel a szivargyújtó típusú aljzat fedelét (A-2
ábra).
- Illessze be a táplálandó berendezés szivargyújtó
csatlakozódugóját az A-2ábránlévő aljzatba.
TÖLTÉS
Fontos! Az akkumulátor épségének megóvásához
használat előtt, minden használat után és
mindenesetreminden3hónapban12óránkeresztül
végezze el a feltöltést.
Az egység feltöltése egy 230VAC-s tápellátás segítségével
(a tartozékként adott adapter felhasználásával) vagy
12VDC-s tápellátáson keresztül lehetséges. Javasoljuk,
hogy az akkumulátort állandóan teljesen feltöltött
állapotban tartsa. Az alacsony töltési szint megrövidítheti
az akkumulátor élettartamát. Emlékeztetjük arra, hogy az
akkumulátor feltöltéséhez szükséges idő a végrehajtott
indítások számától függ. Annak ellenőrzéséhez, hogy az
akkumulátor feltöltése szükséges-e, nyomja be az A-3
ábránlátható gombot.
Az A-4 ábra három ledje az akkumulátor feltöltöttségi
állapotát jelzi a következő jelentéssel:
-
: az akkumulátor nagyon lemerült;
-
: az akkumulátor lemerült;
-
: az akkumulátor teljesen fel van töltve.
Az A-5 ábra piros “Töltés” ledje kigyullad, amikor az
egység töltés alatt áll.
Az A-6 ábra sárga “Töltés befejezése” ledje kigyullad
a feltöltés fázisa folyamán, amikor az adaptert vagy
az akkumulátort védő, ellenőrző szerkezet közbelép.
Javasoljuk, hogy csatlakoztassa ki az adapter jack
dugóját a feltöltő csatlakozóaljzatból.
Töltés230VACtápellátással
FIGYELEM:Kizárólagatartozékkéntnyújtott
adapterthasználja!
1- Először illessze be az adapter csatlakozódugóját
(B-7 ÁBRA) egy 230VAC csatlakozóaljzatba.
Ezt követően csatlakoztassa az adott kimeneti
csatlakozódugót (B-8 ÁBRA) a feltöltési
csatlakozóaljzatba.
2- Ellenőrizze, hogy a Cábra kapcsolója az “OFF”-ra
legyen állítva.
3- A “Charging” led kigyullad és a hidegindító a feltöltési
fázisba van. A hidegindító egy ellenőrző szerkezettel
van felszerelve, amely lehetővé teszi az akkumulátor
és az adapter túlterhelésének megakadályozását.
Hagyja a rendszert töltés alatt a teljes szükséges
időre.
Megjegyzés: az akkumulátor feltöltöttségi
állapotának vizsgálatához csatlakoztassa ki az
adaptert és nyomja be azA-3 ábra gombját: azA-4
ábra ledjei az akkumulátor feltöltöttségi állapotát
jelzikafentemlítettjelentéssel.
27

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Telwin PRO START 2824 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info