Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/68
Nächste Seite
34
7- Pas på ikke at få elektrisk stød. Udvis størst
mulig forsigtighed, når tængerne sættes på
ledere eller fordelingsstænger uden
isolering. Undgå legemskontakt med overader
såsom rør, radiatorer eller metalskabe under kontrol
af spændingen.
8- Hold arbejdsområdet rent. Hindringer i områderne
kan forårsage legemsskader.
9- Pas på ikke at beskadige starteren. Den må
udelukkende anvendes ifølge anvisningerne i denne
vejledning.
10- Overhold anvisningerne vedrørende arbejdsområdet.
Må ikke anvendes på våde eller fugtige steder. Må
ikke udsættes for regn. Arbejd på steder med god
belysning.
11- Må ikke udsættes for direkte sollys, direkte
varmekilder eller fugt.
12-
Skal opbevares udenfor børns
rækkevidde: De må under ingen
omstændigheder have adgang til
arbejdsområderne eller have mulighed for at
manipulere maskinerne, instrumenterne eller
forlængerledningerne.
13- Når starteren ikke er i brug, skal den anbringes på
et tørt sted for at undgå rustdannelse. Starteren skal
altid opbevares et aåst sted og udenfor børns
rækkevidde.
14-
Bær egnet tøj. Undlad at tage
vidde klæder eller smykker på,
der vil kunne sætte sig fast i
bevægelige dele. Det er vigtigt at anvende
elektrisk isolerede beskyttelsesklæder og
skridsikkertfodtøjunderarbejdet.Langthårskal
tildækkes med en beskyttelseshætte.
15- Reparationer må kun foretages af fagfolk, da
brugeren ellers udsættes for alvorlig fare.
16- Udskiftning af dele og tilbehør. Til vedligeholdelse
skal der anvendes identiske reservedele. Ved
anvendelse af hvilken som helst anden komponent,
bortfalder garantien.
17- Man skal altid opretholde en passende, stabil
position og faste støttepunkter.
Undlad at gå henover kabler eller elektriske
strukturer.
18- Starterens vedligeholdelse skal udføres omhyggeligt.
Kontrollér kablerne med jævne mellemrum, og hvis
der konstateres skader, skal de udbedres af en
autoriseret tekniker.
19- Kontrollér, at der ikke er nogen beskadigede
dele. Før ibrugtagning af denne starter skal man
nøje kontrollere alle de dele, der lader til at være
beskadigede, for at fastslå, om de er i stand til
at fungere ordentligt. Kontrollér, om kablerne er
ordentligt fastgjort til starteren. Beskadigede dele
skal repareres eller udskiftes af en tekniker med den
fornødne kompetence. Starteren må ikke anvendes,
hvis hvilken som helst afbryder ikke fungerer korrekt
i positionerne ON / OFF.
DRIFT
GIVAGT:Elektriskstødkanforårsage
legemsskader eller have døden til følge. Sørg for ikke
at berøre utildækkede elledninger.
Starteren er beregnet til anvendelse på køretøjer eller
både. Der er ikke behov for et andet køretøj eller en
230VAC stikkontakt.
Denne starter kan desuden anvendes som bærbar 12
VDC energikilde på øde egne eller i nødstilfælde.
Anvendelseafstarteren:
GIV AGT: Anvisningerne skal følges helt
nøjagtigt i den rækkefølge, de er opført i
nedenfor!
- Sørg for, at starteren er slukket: afbryderen på g.C
skal stå på OFF.
- Sørg for, at det køretøj eller den båd, der skal startes,
er slukket (afbryderen eller startnøglen står på OFF).
- Forbind først den røde ladetang (+) med køretøjets
batteris plusklemme.
- Forbind så den sorte ladetang (-) med en ikke-
bevægelig metaldel af motoren; forbind ikke tangen
med batteriets minusklemme.
GIVAGT:FARE!
De symboler, der vises hér, gør
opmærksom på, at den RØDE
LAMPE lyser (Fig. A-1) og lydsignalet
lyder for at advare om, at “POLERNE
VENDER FORKERT, FARE!”.
Starterens afbryder må under ingen
omstændighederaktiveres,ogkablerneskalfjernes!
Kontrollér, om køretøjets batteriers og starterens
poler vender rigtigt, før de ovennævnte forbindelser
foretages.
- Hvis der ikke høres noget lydsignal og den røde lampe
er slukket, stilles starterens afbryder (g. C) 12V
eller 24V (såfremt det kan vælges) alt efter hvilken
spænding, køretøjet har behov for.
- Stil køretøjets eller bådens afbryder på ON. Vent
cirka et minut. Køretøjets kontakt må ikke stilles på
startpositionen i over 3÷4 sekunder. Hvis køretøjet
eller båden ikke går i gang, skal man vente mindst 3
minutter før næste forsøg på start.
Givagt:Manskalaltidsørgefor,atdenrøde
og sorte tang ikke kommer i berøring med
hinanden eller en fælles ledning.
Når motoren kører, er det strengt nødvendigt at følge
anvisningerne nedenfor i den samme rækkefølge:
1. Sluk for starteren: Afbryderen stilles på OFF.
2. Den sorte tang (negativ) frakobles køretøjet.
3. Den røde tang (positiv) frakobles køretøjet.
4. Sæt tængerne tilbage på plads igen.
Det anbefales at genoplade starteren så hurtigt som
muligt.
Anvendelseafstarterentilstrømforsyning:
- Hæv cigarettænderens dæksel (Fig. A-2).
- Sæt cigarettænderstikket på det apparatet, der skal
fødes, i stikkontakten på g.A-2.
GENOPLADNING
Vigtigt! For ikke at ødelægge batteriet skal det
oplades i 12 timer før anvendelse, efter hver
anvendelse og hver 3. måned.
Enheden kan genoplades med 230VAC forsyning
(vha. den medfølgende forsyningsenhed) eller 12VDC
forsyning. Det anbefales at sørge for, at batteriet altid er
fuldstændigt opladet. Batteriets levetid kan forkortes, hvis
opladningsniveauet er lavt. Husk på, at opladningens
varighed afhænger af, hvor mange igangsætninger der
er blevet foretaget. For at kontrollere, om batteriet skal
genoplades, tryk på knappen på g.A-3.
De tre kontrollamper på g. A-4 giver meddelelse om
batteriets opladningstilstand med følgende betydning:
-
: batteriet er næsten helt aadet;
34

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Telwin PRO START 2824 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Telwin PRO START 2824 in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,88 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info