649705

Werbung

32
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/68
Nächste Seite
32
strömbrytaren i g.C ska stå i läge OFF.
- Försäkra dig om att fordonet eller båten som ska
startas är avstängt (strömbrytaren eller tändnyckeln
ska stå på OFF).
- Anslut först den röda klämman (+) till den positiva
polen på fordonets batteri.
- Anslut sedan den svarta klämman (-) till en fast
metalldel på motorn. Anslut inte klämman till batteriets
negativa pol.
OBS:FARA!
Symbologin som anges här, innebär
att då den RÖDA LYSINDIKATORN
(Fig. A-1) lyser och man hör en
akustisk signal gäller följande
“OMVÄNDA POLER, FARA!”.
Aktivera absolut inte startmotorns
strömbrytare och ta bort kablarna!
Kontrollera att fordonsbatteriets och startmotorns
poler är korrekta innan du utför anslutningarna som
beskrivs ovan.
- I frånvaro av en akustisk signal och då den röda lampan
är avstängd, ska du placera startmotorns strömbrytare
(g. C) 12V eller 24V (om de är närvarande) enligt
korrekt spänning för fordonet som ska startas.
- Placera strömbrytaren för igångsättning av fordonet
eller båten på ON. Vänta cirka en minut. Ställ fordonets
strömbrytare i startläge i högst 3÷4 sekunder. Om bilen
eller båten inte startas, vänta minst 3 minuter innan du
försöker igen.
OBS: Du ska alltid förhindra att den svarta
och den röda klämman kommer i kontakt med
varandra eller vidrör en gemensam ledning.
Medan motorn är igång, ska du noga följa
instruktionssekvensen:
1. Stäng av startmotorn: strömbrytaren i läge OFF.
2. Koppla bort fordonets svarta klämma (negativ).
3. Koppla bort fordonets röda kämma (positiv).
4. Sätt tillbaka klämmorna i motsvarande säte.
Vi rekommenderar dig att ladda startmotorn så snart som
möjligt.
Användningavstartmotornsomelaggregat:
- Lyft locket på cigarrättändaruttaget (Fig. A-2).
- Sätt i cigarrettändarkontakten på anordningen som ska
matas i uttaget som visas ig.A-2.
LADDNING
Viktigt! För att skydda batteriets integritet, ladda
det minst 12 timmar före användning, efter varje
användningochhursomhelstvar3:emånad.
Det är möjligt att ladda enheten genom att använda
en strömförsörjning på 230V AC (genom att använda
nätaggregatet som medföljer) eller med en 12V DC-
matning. Vi rekommenderar dig att se till att batteriet alltid
är helt laddat. En låg laddningsnivå kan förkorta batteriets
livslängd. Kom ihåg att den tid som krävs för att ladda
batteriet beror på antalet starter som har utförts. För att
kontrollera om batteriet ska laddas, tryck på knappen
som visas i g.A-3.
De tre lysdioderna i g. A-4 signalerar batteriets
laddningsstatus med följande betydelse:
-
: batteriet är helt urladdat;
-
: batteriet är urladdat;
-
: batteriet är helt laddat;
Den röda lysdioden “Charging” i g. A-5 tänds när
enheten är på laddning.
Den gula lysdioden “Remove Charger” i g. A-6
tänds under laddningsfasen när kontrollanordningen
som skyddar nätaggregatet eller batteriet ingriper. Vi
råder dig att koppla ifrån nätaggregatets kontakt från
laddningsuttaget.
Laddningmedströmförsörjningpå230VAC
OBS: använd endast det nätaggregat som
medföljer!
1- Sätt först in nätaggregatets kontakt (FIG. B-7) i ett
230V AC-uttag.
Sätt sedan in utgångskontakten (FIG.B-8 ) i
laddningsuttaget.
2- Kontrollera att strömbrytaren i g.Cstår på “OFF”.
3- Lysdioden ”Charging” tänds och startmotorn går
in i laddningsfasen. Startmotorn är utrustad med
en kontrollanordning som gör att man kan undvika
överbelastning av batteriet och nätaggregatet. Låt
systemet stå på laddning den tid som krävs.
Obs:förattbekräftabatterietsladdningsstatus,ska
du koppla ifrån nätaggregatet och trycka på knappen
ig.A-3:lysdioderna ig.A-4signalerar batteriets
laddningsstatus med betydelsen som beskrivs ovan.
Laddningpåfordonetmed12VDC-strömtillförsel:
OBS:utförladdningenmedmotornigång.
1- Kontrollera att strömbrytaren i g.Cstår på “OFF”.
2- Sätt i cigarrettändarkontakten på den medföljande
kabeln (Fig. B-10) i uttaget i bilen eller båten.
3- Sätt i jacket (Fig. B-9) på den medföljande kabeln i
nätaggregatets laddningsuttag (FIG. A-7).
OBS: Den här funktionen används för att bibehålla
startmotorn i gott laddningstillstånd under resan och
kanske inte leder till en fullständig laddning.
Pb
BORTSKAFFNING AV BATTERIET
Ett startbatteri som är tomt bör återvinnas. I vissa stater
är detta obligatoriskt. Kontakta de lokala myndigheterna
för solitt avfall för ytterligare information om återvinning.
VARNING: gör dig aldrig av med batteriet genom att
bränna det. Det kan leda till en explosion. Innan du
bortskaffar batteriet, ska du täcka de frilagda terminalerna
med isoleringstejp för att förhindra kortslutningar. Utsätt
inte batteriet för en intensiv värme eller eld, annars kan
en explosion uppstå.
SPECIFIKATIONER:
STARTMOTOR 12V
Batterityp:
- Hermetiskt 12-volts blybatteri, laddbart.
Batteriets kapacitet:
- 34 Ah
Uteffekt:
- 1800A med toppström.
Kopparkablar:
- Isolerade i PVC
Kabellängd:
- 100 cm
Lampa:
32

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Telwin PRO START 2824 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Telwin PRO START 2824 in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,88 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info