Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/68
Nächste Seite
37
startes opp er slått fra (bryteren eller nøkkelen står på
OFF).
- Kople først den røde klemmen (+) til den positive
terminalen som sitter på kjøretøyets batteri.
- Kople siden den svarte klemmen (-) til en fast metalldel
på motoren; kople ikke klemmen til batteriets negative
pol.
BEMERK:FARE!
Symbolet her advarsler om at den
RØDE LAMPEN lyser (Fig. A-1) og
den akustiske signalen indikerer
“OMVEND POLARITET, FARE!”.
Aktiver absolutt ikke startmotorens
bryterenogfjernikkekablene!
Kontrollerattkjøretøyetsbatteriochstarmotorenhar
korrekt polaritet før du utfører koplingene ovenfor.
- I fravær av akustiske signaleringer og da den røde
lampen ikke lyser, skal du plassere rattuttaket (g.
C) til 12V eller 24V (hvis tilgjengeli) på startmotoren
og respektere korrekt spenning i kjøretøyet som skal
startes.
- Still bryteren eller startnøkkelen på ON i kjøretøyet
eller båten. Vent et minutt omtrent. Still bryteren eller
nøkkelen i startstilling i maks. 3÷4 sekunder. Hvis det
ikke er mulig å starte kjøretøyet eller båten, vent mindst
3 minutter før du prøver igjen.
BEMERK: Forhindre alltid at den svarte
og røde klemmen kommer i kontakt med
hverandre eller vidrører en felles ledning.
Etter oppstart, da motoren er igang, følg instruksenes
sekvenser nøye:
1. Slå fra startmotoren: bryter på OFF.
2. Kople fra den svarte klemmen (negativ) fra
kjøretøyet.
3. Kople fra den røde klemmen (positiv) fra kjøretøyet.
4. Still klemmene på korrekt plass.
Vi anbefaler deg å lade startmotoren så snart som mulig.
Brukavstartmotorensomforsyningsanlegg:
- Løft lokket til sigarrettenneren (Fig. A-2).
- Sett inn sigarrettennerens stikkontakt i uttaket i g.A-2
på anlegget som skal forsynes med spenning.
LADING
Viktig! For å verne batteriet, lade det i 12 timer før
bruket, etter hvert bruk og i hvert fall hver 3. måned.
Det er mulig å lade batteriet ved å bruke en forsyning
på 230V AC (ved å bruke mataren som medfølger) eller
på 12V DC. Vi anbefaler deg å la batteriene alltid være
oppladet. Et lavt ladenivå kan forkorte batteriets levetid.
Husk på at tiden som trenges for batteriladingen beror på
antallet oppstarter som blir utført. For å kontrollere hvis
batteriet skal ldes, trykk på tasten i g.A-3.
De tre lampene i g.A-4signalerer batteriets ladestatus
med følgende betydning:
-
: batteriet er meget utladet;
-
: batteriet er utladet;
-
: batteriet er helt oppladet;
Den røde lampen “Charging” i g. A-5 lyser mens
batteriet lades.
Den gule lampen ”Remove Charger” i g.A-6lyser under
ladingsfasen når kontrollanlegget som beskytter materen
eller batteriet aktiveres. Vi anbefaler deg å frakople
matarens jack fra ladingsuttaket.
Lade med strømførsyning 230V AC
BEMERK:Brukbareladerensommedfølger!
1- Sett først inn materens støpsel
(Fig. B-7) i et uttak 230V AC.
Derpå setter du inn utgangsstøpslet (FIG.B-8 ) i
laderens uttak.
2- Kontroller at bryteren i g.Cstår på “OFF”.
3- Lampen ”Charging” lyser og startmotoren lades opp.
Startmotoren er forsynt med et kontrollanlegg som
gjør at man kan unngå overbelasting av batteriet
og materen. La systemet lades så lenge som er
nødvendig.
Bemerk: for å kontrollere batteriets ladestatus,
frakoplematerenogtrykkpåtastenig.A-3:Detre
lampene i g. A-4 signalerer batteriets ladestatus
med ovenstående betydning.
Ladingikjøretøyetmedforsyningpå12VDC:
BEMERK: Utfør ladingsprosedyren med
kjøretøyetigang.
1- Kontroller at bryteren i g.Cstår på “OFF”.
2- Sett inn sigarrettenneruttaket på babele som
medfølger (Fig. B-10) i uttaket på kjøretøyet eller
båten.
3- Sett inn racket (Fig. B-9) på kabelen som medfølger
i startmotorens ladningsuttak (FIG. A-7).
BEMERK: denne funksjonen brukes for å holde laderen
i godt ladetilstand under reisen og kanske ikke gir en
komplett opplading.
Pb
AVHENDING AV BATTERIET
Et batteri som er slutt skal gjenvinnes. I noen lender er
dette obligatorisk. Henvend deg til lokale myndigheter for
informasjon om gjenvinning.
ADVARSLING: Kastt aldri batteriet i ild for å brenne det
opp. Ellers kan en eksplosjon skje. Før du avhender
batteriet, skal du dekke termina lene med isolerende tejp
for å unngå kortslutning. Utsett ikke batteriet for intensiv
varme eller ild da dette kan føre til eksplosjon.
SPESIFIKKER:
STARTMOTOR 12V
Batteritype:
- hermetiske blybatterier 12V, ladbare.
Batterienes kapasitet:
- 34Ah
Utgangsstrøm:
- 1800 A Toppstrøm;
Kobberkabler:
- isolert i PVC
Kabellengde:
- 100cm
Lampe:
- LED
Utgangsuttak:
- to sigarrettenneruttak 12V DC / strøm maks. 10A
Karakteristikker:
- bryter 12V / OFF;
- vern ved utgangen mot overbelasting;
- automatisk avbrudd av ladenivået;
- signaleringslampe og akustisk signal for omvendt
37

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Telwin PRO START 2824 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Telwin PRO START 2824 in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,88 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info