Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/68
Nächste Seite
38
polaritet;
Vekt:
- 14kg
Tilbehør som er inkludert:
- Mater (FIG. B-7) 12V DC/1200mA utgang;
- Koplingskabel input/output (FIG. B-10).
STARTMOTOR 12V / 24V
Batteritype:
- hermetiske blybatterier 12V, ladbare.
Batterienes kapasitet:
- 44Ah
Utgangsstrøm:
- 2500 A Med toppstrøm
Kobberkabler:
- isolert i PVC
Kabellengde:
- 100cm
Lampe:
- LED
Utgangsuttak:
- to sigarrettenneruttak 12V DC / strøm maks. 10A
Karakteristikker:
- bryter 12V – 24V / OFF;
- vern ved utgangen mot overbelasting;
- automatisk avbrudd av ladenivået;
- signaleringslampe og akustisk signal for omvendt
polaritet;
Vekt:
- 16.5kg.
Tilbehør som er inkludert:
- Mater (FIG. B-7) 12V DC/1200mA utgang;
- Koplingskabel input/output (FIG. B-10).
____________________(FI)____________________
KÄYTTÖOHJE
YLEISTÄ
Todellinen kuljetettava akkukäynnistyslaite. Ihanteellinen
kenelle tahansa, joka tarvitsee käynnistyslaitetta. Sen
sovelluksiin kuuluvat veneet, autot, kuorma-autot,
moottorigeneraattorit ja muut.
Sopii täydellisesti yhteen minkä tahansa
käynnistyslaitteiston, 12 tai 24 volttia, kanssa.
Käynnistyslaitteessa on HERMEETTISET AKUT,
JOITA EI TARVITSE HUOLTAA, mikä mahdollistaa
yksikön sijoittamisen mihin tahansa asentoon minne
tahansa ilman vaaraa, että happoa kaatuu.
Lisäksi käynnistyslaitteessa on katkaisin, joka on
laitettava päälle käynnistyksen mahdollistamiseksi.
Käynnistyslaite voidaan laittaa mukavasti istuimen alle tai
taakse tai se voidaan pitää käden ulottuvilla.
Säilytätämäkäyttöohje.
Käyttöohje on välttämätön turvallisuusvaroituksien
ja –ohjeiden katsomiseksi liittyen toiminta- ja
huoltomenettelyihin, osaluetteloa ja teknisiä erittelyitä
varten.
Säilytä käyttöohje mahdollista myöhempää tarvetta
varten varmassa ja kuivassa paikassa.
ENNEN KÄYNNISTYSLAITTEEN KÄYTTÖÄ LUE
KAIKKI OHJEET!
TURVALLISUUSOHJEET JA -VAROITUKSET
Huomio: henkilövahinkoriskien ja laitteistolle
koituvien riskien vähentämiseksi suosittelemme,
että käytät käynnistyslaitetta noudattaen aina
perusvarotoimenpiteitä.
1-
Suojaa silmät. Käytä aina suojalaseja
työskennellessäsi lyijyakuilla.
2-
Vältä kosketusta akun hapon kanssa. Mikäli
happoa roiskuu tai joutuu kosketukseen,
huuhtele heti kyseessä oleva alue puhtaalla
vedellä. Jatka huuhtelemista lääkärin saapumiseen
asti.
3-
On tärkeää kytkeä johdot oikeisiin napoihin:
Liitä punainen latauspihti akun positiiviseen
liittimeen (symboli +).
Liitä musta latauspihti auton runkoon kauas akusta
ja polttoainekanavasta.
- Käytä käynnistyslaitetta hyvin tuuletetuissa
paikoissa. Älä yritä käynnistää kaasun tai syttyvien
nesteiden ympäröimänä.
- Estä mustien ja punaisten pihtien koskettaminen
toisiaan, sillä se voi aiheuttaa niiden tai muiden
metallisosien sulamisen. Aseta pihdit ainoastaan
niille tarkoitetuille sijoille.
4- VAIN 12 tai 24 VOLTIN JÄRJESTELMILLE! Käytä
vain veneissä ja ajoneuvoissa, joissa on 12 tai 24
voltin sähköjärjestelmät. Valitse (jos mukana) oikea
jännitteen arvo välillä 12V ja 24V käynnistettävän
ajoneuvon akun mukaan!
5- KÄYTÄ VAIN HÄTÄTILANTEESSA: älä käytä
käynnistyslaitetta ajoneuvon akun tilalla. Käytä
ainoastaan käynnistystä varten.
6- Vältä yksin työskentelyä. Mikäli sattuu onnettomuus,
avustaja voi auttaa.
7-
Vältä sähköiskuja. Ole äärimmäisen
varovainen käyttäessäsi pihtejä johtimilla tai
eristämättömiä virtakiskoja. Vältä vartalon
kosketusta pintojen kanssa, kuten putket,
jäähdytysripa ja sähkökaapit samalla, kun testataan
jännitettä.
8- Pidä työalue puhtaana. Tilaa vievät alueet voivat
aiheuttaa haavautumisia.
9- Vältä käynnistyslaitteen vioittumista. Käytä sitä
ainoastaan tämän käyttöohjeen mukaan.
10- Noudata työalueeseen liittyviä ohjeita. Älä käytä
laitetta kosteissa tai märissä paikoissa. Älä aseta
sitä alttiiksi sateelle. Työskentele hyvin valaistuissa
paikoissa.
11- Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon, alttiiksi
suorille lämmönlähteille tai kosteudelle.
12-
Pidä lapset loitolla: heitä ei saa ikinä
päästää työalueille eikä antaa käyttää
koneita,välineitätaijatko-osia.
13- Käynnistyslaitteen ollessa käyttämättömänä se
on laitettava takaisin kuivaan paikkaan ruosteen
muodostumisen välttämiseksi. Säilytä käynnistyslaite
aina lukitussa paikassa ja lasten ulottumattomissa.
14-
Pukeudu asianmukaisella tavalla.
Älä käytä leveitä vaatteita tai
koruja, jotka voivat tarttua
liikkuviin osiin. Työskentelyn aikana suositellaan
pukeutumista sähköisesti eristettyihin
suojavaatteisiin sekä liu’unestojalkineisiin.
Mikäli sinulla on pitkät hiukset, käytä ne keräävää
päänsuojaa.
15- Vain asiantuntijat saavat suorittaa korjauksia tai
muuten käyttäjälle voi aiheutua huomattavaa vaaraa.
16- Osien ja lisälaitteiden vaihtaminen. Huollettaessa
käytä ainoastaan samanlaisia vaihto-osia. Muiden
osien käyttö mitätöi takuun.
17- Säilytä koko ajan kunnolla vakaa asento ja pitävät
tukikohdat.
38

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Telwin PRO START 2824 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Telwin PRO START 2824 in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,88 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info