Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/68
Nächste Seite
39
Älä siirry sähköjohtojen tai -rakenteiden päälle.
18- Huolla käynnistyslaite huolellisesti. Tarkasta
jaksoittain johdot ja mikäli ne ovat vaurioituneet,
anna luvansaaneen teknikon korjata ne.
19- Tarkasta, ettei ole vaurioituneita osia. Ennen
käynnistyslaitteen käyttöä tarkasta huolellisesti
vaurioituneilta näyttävät osat määrittääksesi,
toimivatko ne kunnolla. Tarkasta, että johdot on
hyvin kiinnitetty käynnistyslaitteeseen. Suositellaan,
että ammattitaitoinen teknikko korjaa tai vaihtaa
vaurioituneet osat. Älä käytä käynnistyslaitetta,
mikäli yksi katkaisimista ei toimi kunnolla ON / OFF
-asennoissa.
TOIMINTA
HUOMIO: sähköisku voi aiheuttaa
vaurioita tai kuoleman. Vältä koskettamasta avoimia
sähköjohtimia.
Käynnistyslaite on suunniteltu käytettäväksi ajoneuvoissa
tai veneissä. Ei tarvitse käyttää toista ajoneuvoa tai
sähköpistorasiaa 230V AC.
Lisäksi tätä käynnistyslaitetta voidaan käyttää
kuljetettavana energianlähteenä 12 VDC kaukana
olevissa paikoissa tai hätätilanteissa.
Käynnistyslaitteenkäyttö:
HUOMIO: noudata ohjeita tarkasti alla
olevassajärjestyksessä!
- Varmista, että käynnistyslaite on sammunut: kuvan C
katkaisimen on oltava OFF-asennossa.
- Varmista, että käynnistettävä ajoneuvo tai vene
on sammunut (katkaisin tai käynnistysavain OFF-
asennossa).
- Liitä ensimmäiseksi punainen pihti (+) ajoneuvon
akussa olevaan positiiviseen päätteeseen.
- Liitä sitten musta pihti (-) johonkin moottorin kiinteään
metalliosaan; älä liitä pihtiä akun negatiiviseen
liittimeen.
HUOMIO:VAARA!
Alla annetut symbolit varoittavat,
että PUNAISEN LAMPUN syttyminen
(kuvaA-1)jaäänimerkinkuuluminen
tarkoittavat “KÄÄNTEINEN
NAPAISUUS, VAARA!”.
Älä ehdottomasti käytä katkaisinta
tai irrota johtoja! Tarkasta ajoneuvon akun ja
käynnistyslaitteen oikeat napaisuudet ennen yllä
mainittujakytkentöjä.
- Mikäli äänimerkkiä ei kuulu ja punainen lamppu
on sammunut, aseta käynnistimen katkaisin (kuva
C) kohtaan 12V tai 24V (jos mukana) noudattaen
käynnistettävän ajoneuvon oikeaa jännitettä.
- Aseta katkaisin tai ajoneuvon tai veneen virta-avain
ON-asentoon. Odota noin minuutti. Laita ajoneuvon
katkaisin käynnistysasentoon korkeintaan 3÷4
sekunniksi. Mikäli auto tai vene ei käynnisty, odota
vähintään 3 minuuttia ennen kuin kokeilet uudelleen.
Huomio: estä aina mustia ja punaisia pihtiä
koskettamasta keskenään tai yhteistä
johdinta.
Kun moottori toimii, toimi tarkasti seuraavan
ohjejärjestyksen mukaan:
1. Sammuta käynnistyslaite: käynnistyslaite OFF-
asennossa.
2. Irrota musta pihti (negatiivinen) ajoneuvosta.
3. Irrota punainen pihti (positiivinen) ajoneuvosta.
4. Aseta pihdit oikeaan sijaan.
Suositellaan käynnistyslaitteen lataamista heti, kun
mahdollista.
Käynnistyslaitteenkäyttövirransyöttölaitteena:
- Nosta savukkeensytyttimen pistorasian kantta (kuva
A-2).
- Aseta syötettävän laitteen savukkeensytyttimen
pistoke kuvan A-2 pistorasiaan.
LATAUS
Tärkeää! Akun eheyden varmistamiseksi lataa 12
tuntiaennenkäyttöä,jokaisenkäyttökerranjälkeenja
jokatapauksessajoka3.kuukausi.
On mahdollista ladata yksikkö virransyötöllä 230 VAC
(käyttämällä varusteissa olevaa virransyöttölaitetta) tai
virransyötöllä 12 VDC. Suositellaan akkujen säilyttämistä
aina kokonaan ladattuina. Matala lataustaso voi lyhentää
akun käyttöikää. Muista, että akun lataukseen tarvittava
aika riippuu suoritettujen käynnistysten määrästä.
Tarkastaaksesi, onko akku ladattava, paina kuvan A-3
painiketta.
Kuvan A-4 valodiodit ilmoittavat lataustason seuraavilla
merkityksillä:
-
: akku on hyvin tyhjä;
-
: akku on tyhjä;
-
: akku on täysin ladattu.
Kuvan A-5 punainen valodiodi “Charging” (lataa) syttyy
yksikön allessa latauksessa.
Kuvan A-6 keltainen valodiodi ”Remove Charger”
(poista latauslaite) syttyy latausvaiheen aikana
virransyöttölaitetta tai akkua suojaavan valvontalaitteen
keskeyttäessä. Suositellaan virransyöttölaitteen
jakkipistokkeen irrottamista latauspistorasiasta.
Lataus virransyötöllä 230 VAC
HUOMIO: käytä ainoastaan varusteissa
olevaa virransyöttölaitetta!
1- Aseta ensin virransyöttölaitteen pistoke (KUVA B-7)
pistorasiaan 230 VAC.
Aseta sitten siihen tarkoitettu ulostulopistoke (KUVA
B-8 ) latauspistorasiaan.
2- Tarkasta, että kuvan C katkaisin on “OFF”-
asennossa.
3- Valodiodi ”Charging” syttyy ja käynnistyslaite on
latausvaiheessa. Käynnistyslaite on varustettu
valvontalaitteella, jolla voidaan välttää akun ja
virransyöttölaitteen ylikuormitus. Jätä järjestelmä
latautumaan koko tarvittavaksi ajaksi.
Huomio: akun lataustilan tarkastamiseksi irrota
virransyöttölaite ja paina kuvan A-3 painiketta:
kuvan A-4 valodiodit ilmoittavat akun lataustilan yllä
kuvatun merkityksen mukaan.
Latausajoneuvossavirransyötöllä12VDC:
HUOMIO:suoritalatausajoneuvonliikkuessa.
1- Tarkasta, että kuvan C katkaisin on “OFF”-
asennossa.
2-
Aseta varusteissa olevan johdon
savukkeensytyttimen pistoke (kuva B-10)
ajoneuvossa tai veneessä olevaan siihen varattuun
pistorasiaan.
3- Aseta sopiva varusteissa olevan johdon jakkipistoke
39

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Telwin PRO START 2824 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Telwin PRO START 2824 in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,88 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info