Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
72
Met deze conguratie kunt u nu zone 2 regelen vanuit de hoofdruimte door
gebruik te maken van de hoofdhandset of de zone-2-handsets die zijn geleverd
(zie verderop).
Als het gewenst is om zone 2 en de bronnen daarin op afstand te bedienen
vanuit zone 2 zelf, moet een extra (niet meegeleverd) IR-repeatersysteem worden
gebruikt. Kies er een met een zender (gemoduleerd) type uitgang die geschikt is
voor aansluiting op de zone 2-IR-zender In (neem contact op met uw dealer voor
meer informatie).
Zone 2
Cd-speler
Satellietontvanger
Remote
IR-ontvanger
IR
Repeater
In deze conguratie ontvangt een infrarood repeatersysteem commando’s in zone
2 en stuurt deze terug naar de 751R V2 via de zone 2-IR-zender. Nu kunt u zone
2 besturen vanuit die zone, met de zone 2- of de hoofdhandsets. Als IR-zender-
uitgangen worden aangesloten vanuit de zone 2-IR-zender-uitgangen op de 751R
V2 naar de broncomponenten (meestal geplaatst boven de IR-sensoren van het
bron-apparaat) kunnen commando’s van afstandsbedieningen in zone 2 worden
teruggezonden naar de broncomponenten.
De eigen handsets van de bron plus de zone 2 of hoofdhandsets kunnen worden
gebruikt in zone 2 of een oefentype afstandsbediening kan worden gebruikt voor
het combineren van alle functies samen.
Gebruik van zone 2 met een externe stereo power amp.
De 751R V2 zone 2-uitgangen omvatten een permanent beschikare preamp-
uitgang. Deze kan worden gebruikt voor het aansluiten van een afzonderlijke
power amp in zone 2 indien bijvoorbeeld de SBL/SBR versterkerkanalen in de
hoofdzone worden gebruikt.
Zone 2
Optionele
subwoofer
Optioneel kan ook een subwoofer worden gebruikt in zone 2. Sluit een voldoende
lang RCA/Phono – RCA/Phono snoer aan van de zone 2 sub naar de subwoofer
in zone 2.
De zone 2 preamp/uitgang wordt niet beïnvloed door de toewijzing van de SBL/R-
kanalen en is altijd beschikbaar.
Als een power amp wordt gebruikt voor zone 2, dan kunnen de SBL/SBR
versterkerkanalen worden gebruikt voor 7.1 (stel decodeermodus in op 7.1)
of hoogtekanalen (stel decodeermodus in op 5.1+H) of voor bi-amp van de
voorkanalen (stel decodeermodus in op 5.1 en stel SBL/R in op Bi-amp) of laat
ze gewoon onaangesloten (stel decodeermodus in op 5.1 en stel SBL/R toewijzing
in op Geen).
Als de remote zone 2 power amp is voorzien van een trigger-ingang om deze in- en
uit te schakelen, is het mogelijk om een van de 751R V2 trigger-uitgangen hiervoor
te gebruiken. Sluit een voldoende lang 3,5 mm monojacksnoer aan vanuit de
Trigger A- of Trigger B-uitgang, zoals aangegeven.
Zone 2
Selecteer om de Trigger-uitgang in te stellen op het volgen van zone 2 Advanced
Setup in de OSD en dan Trigger A (of B).
Selecteer nu Follow Standby en selecteer zone 2. De trigger-uitgang is nu actief
(hoog) wanneer zone 2 Aan is en inactief (laag) wanneer zone 2 Uit is.
Opmerking: Het Triggermenu maakt ook Manual Select (handmatig kiezen)
mogelijk, dat wil zeggen dat de trigger verandert telkens wanneer de Trigger A- (of
B-) toets wordt ingedrukt op de hoofdafstandsbediening. Als u deze functie wilt
uitschakelen en de trigger alleen de status van zone 2 aan/uit wilt laten volgen,
zorgt u dan dat Manual Select is ingesteld op Nee. Zie het Triggermenu voor alle
informatie.
Aansturen van zone 2 vanuit de hoofdruimte
Aansturen van de componenten van zone 2
Vanuit de hoofdruimte kunt u de hoofdafstandsbediening of de toetsen op de
voorzijde van het apparaat gebruiken; beide werken hetzelfde.
Druk eerst op de zone 2-toets op het voorpaneel of de afstandsbediening en dan
op een andere toets voor een functie die u wilt toepassen op zone 2. Doe dit
binnen 5 seconden.
Als een commando niet binnen 5 seconden is ontvangen, gaat het apparaat terug
naar zijn normale werking.
Om zone 2 in te schakelen, drukt u binnen 5 seconden op de zone 2-toets, gevolgd
door de Standby/Aan-toets.
Of.
Als zone 2 wordt ingedrukt, geeft de display eerst zone 2 aan: Uit Zodra Standby/
Uit wordt ingedrukt, verandert de display in zone 2: BD/DVD of wat dan ook de
laatste in zone 2 gebruikte bron was.
Om zone 2 uit te schakelen, drukt u opnieuw op zone 2, gevolgd door de Standby/
Uit-toets.
Om de tuner in zone 2 te selecteren, drukt u op zone 2 gevolgd door de tuner-
toets.
Doe dit opnieuw om te schakelen van AM naar FM of omgekeerd.
Om andere bronnen in zone 2 te selecteren, drukt u op zone 2 gevolgd door de
gewenste brontoets.
12
1
2
34

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Azur 751R V2 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Azur 751R V2 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 12,9 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Azur 751R V2

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Deutsch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Englisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Französisch - 8 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Italienisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Spanisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Polnisch - 40 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info