Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
751R V2azur
73
NEDERLANDS
DTS-HD luidsprekerherindeling
Aangezien voor onafhankelijke 7.1-kanaals audio geen ‘officiële’
luidsprekeropstelling bestaat, kan de originele master van een 7.1-soundtrack
soms zijn opgenomen voor een andere luidsprekeropstelling dan die bij u thuis.
Bij DTS-HD Master Audio en High Resolution Audio heeft DTS dit probleem
aangepakt, door de bitstream te voorzien van markeringen die de ontvangende
AV-ontvanger vertellen van welke oorspronkelijke 7.1-luidsprekeropstelling is
uitgegaan. Door gebruik te maken van de speciale DTS-luidsprekerherindelingsl
ogaritmen kan de 751R V2 de luidsprekers elektronisch ‘herpositioneren’ (d.w.z.
de geluidspreiding richten), zodat het afgespeelde geluid overeenkomt met de
oorspronkelijk gecodeerde layout voor de hoogst mogelijke geluidskwaliteit.
Een tweede doel van deze technologie is dat herindeling van enkele van de
7.1-kanalen het mogelijk maakt enkele hiervan voor nieuwe dingen te gebruiken,
zoals het toevoegen van een hoogte-element aan het geluidsveld.
De volgende afbeeldingen geven een indruk van de 7 mogelijke codeerschema’s.
De aangegeven hoeken geven de plaatsing aan van elke luidspreker ten opzichte
van een nul-gradenlijn door het middenkanaal, zowel naar links als naar rechts.
De opstellingen 1 en 5 zijn varianten op normale 7.1 opstellingen, terwijl opstelling
6 de mogelijke draaiing van de voorste kanalen kan verhogen.
De opstellingen 2, 3, 4 en 7 zijn minder conventioneel en wijzen enkele van de
7.1-kanalen opnieuw toe, waardoor het geluidsveld op verschillende manieren
een extra verticale dimensie kan krijgen. Conguratie 4 is die die de 751R V2
verwacht als u ervoor kiest om een 5.1 + Height luidsprekeropstelling te geruiken.
Zie de DTS-website voor meer informatie over deze nieuwe technologie.
Conguratie 1 - 7.1 kanaals: L, C, R, LFE, Lss, Rss, Lsr, Rsr
Midden
Rechts (30°)
Links (30°)
Surround links (90°)
Surround linksachter
(150°)
Surround rechtsachter
(150°)
Surround rechts (90°)
LFE
Conguratie 2 - 7.1 kanaals: L, C, R, LFE, Ls, Rs, Lhs, Rhs
Midden
Rechts (30°)
Links (30°)
Links hoog (90°)
Links surround (110°)
Rechts surround (110°)
Rechts hoog (90°)
LFE
Conguratie 3 - 7.1 kanaals: L, C, R, LFE, Ls, Rs, Cs, Oh
Midden
Midden surround
Rechts (30°)
Links (30°)
Links surround (110°)
Rechts surround (110°)
LFE
Midden hoog
Om dezelfde bron te selecteren als die in de hoofdruimte, drukt u op Follow Main.
Om het volume in zone 2 te veranderen, drukt u op zone 2 gevolgd door de
volume-omhoog/omlaag-toetsen (of de volumeknop).
Om zone te dempen, drukt u op zone 2 gevolgd door de toets Mute.
U kunt de zone 2-handset ook gebruiken in de hoofdruimte, voor het regelen van
zone 2.
In dit geval besturen alle afstandscommado’s automatisch zone 2. Gebruik de
zone 2 handset op het hoofdapparaat en gebruik de toetsen Standby/Aan of de
brontoetsen om de werking van zone 2 altijd te besturen.
Opmerking: De zone 2-handset heeft een aantal speciale eigenschappen.
Het gebruik van de
of vooraf ingestelde omhoog/omlaag-toetsen voor de
tuner zet de tuner altijd automatisch in de modus Preset (in tegenstelling tot de
handmatige of de automatische modus).
Opmerking: De tuner bladert alleen door presets die daadwerkelijk zijn ingesteld.
De zone 2 afstandsbediening heeft een Follow Main functie. Deze dwingt zone 2
tot het volgen van dezelfde bronselectie als de hoofdzone. Dit kan nuttig zijn in die
zin dat zone 2 nu elk audiotype kan ontvangen, inclusief digitale of HDMI-audio
die wordt gedecodeerd voor de hoofdzone. De zone 2-uitgangen worden gemaakt
vanuit Links + Midden en Rechts + Midden zodat de middenkanaaldialoog te
horen is in zone 2.
Het is ook mogelijk om zone 2 te besturen via het scherm.
Selecteer vanuit het OSD-hoofdscherm het menu Rec.2/Zone 2 Output Select en
selecteer dan het menu-onderdeel Zone 2.
azur 651R Main Menu
Speaker Setup
HDMI/Component Assign
Video Input Select
Scaler Assign
Video Processing Settings
Audio Input Select
Tone/Sub/LFE Config.
Rec.2/Zone2 Output Select
Advanced Setup
Quit I/O
Gebruik de en de ► toets op de afstandsbediening om door de verschillende
beschikbare bronnen te bladeren, Follow-main en Uit.
Besturen van zone 2 vanuit zone 2 zelf
Zoals eerder beschreven, het u een IR-repeater-systeem nodig om dit te doen.
Dit maakt het mogelijk om commando’s ontvangen in zone 2 terug te sturen naar
de zone 2 IR-zender-ingang op de achterzijde van het apparaat.
Via een dergelijke repeater kunt u zowel de hoofdhandset als de zone 2 handsets
gebruiken in zone 1. Voor beide handsets geldt dat alle ontvangen commando’s
automatisch invloed hebben op zone 2.
d.w.z. voor de hoofdzonehandset indien op deze manier gebruikt in zone 2 hoeft u
niet zone 2 in te drukken gevolgd door een ander commando. Selecteer een bron
of mute etc. en het apparaat voert automatisch die functie uit in zone 2.
35

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Azur 751R V2 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Azur 751R V2 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 12,9 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Azur 751R V2

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Deutsch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Englisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Französisch - 8 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Italienisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Spanisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Polnisch - 40 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info