Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/13
Nächste Seite
4
Ventilatie
BELANGRIJK – De eenheid wordt warm, wanneer deze gebruikt wordt. Stapel
geen meerdere eenheden boven op elkaar. Niet in een gesloten ruimte zetten,
zoals een boekenkast of in een kast zonder voldoende ventilatie. Zorg ervoor dat
kleine objecten niet door een ventilatierooster vallen. Mocht dit gebeuren, zet het
apparaat dan meteen uit, trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op
met de leverancier van het apparaat voor advies.
Plaatsen
Kies met zorg de installatielocatie. Niet in direct zonlicht zetten of dichtbij een
warmtebron. Plaats geen open vuurbronnen, zoals aangestoken kaarsen, op de
eenheid. Vermijd ook locaties die blootgesteld worden aan trillingen, excessieve
stof, kou of vocht. De eenheid kan worden gebruikt in een gematigd klimaat.
Deze eenheid moet op een stevig, vlak oppervlak worden geïnstalleerd. Niet in
een dicht gebied zetten, zoals een boekenkast of in een kast. Zet de eenheid
niet op een instabiel oppervlak of een plank. De eenheid kan vallen en dit kan
tot zowel ernstig letsel leiden voor een kind of volwassene als tot beschadiging
van het product zelf.
In verband met storing door magnetische velden mogen geen draaitafels of
beeldbuistelevisies in de buurt van het apparaat worden geplaatst.
Elektronische audiocomponenten komen pas echt op dreef na een periode van
een week (indien verscheidene uren per dag gebruikt). Dit zal het mogelijk maken
de nieuwe componenten tot rust te laten komen, de geluidskwaliteit zal ook na
deze periode verbeteren.
Stroombronnen
Men dient de eenheid alleen te bedienen met een soort stroombron die u op het
markeerlabel vermeld vindt. Bent u niet zeker van het soort stroomvoorziening bij
u thuis, neem dan contact op met de leverancier van het product of de plaatselijke
energiemaatschappij.
Deze eenheid is ontworpen om in de modus Standby gelaten te worden, wanneer
de eenheid niet in gebruik is. Op deze wijze zal de levensduur van de versterker
verlengd worden (dit geldt voor alle elektronische apparatuur). Om de eenheid uit
te schakelen zet u deze uit op het achterpaneel. Als u van plan bent lange tijd deze
eenheid niet te gebruiken, trek dan de stekker uit het stopcontact.
Overbelasting
Om het risico op brand of elektrische schokken te beperken, mag u stopcontacten
en verlengingssnoeren niet te zwaar belasten. Overbelaste wisselstroomcontacten,
verlengsnoeren, versleten stroomsnoeren, beschadigde of gebarsten draadisolatie
en gebroken stekkers zijn gevaarlijk. Deze kunnen leiden tot elektrische schokken
of brand.
Zorg ervoor dat u het stroomsnoer stevig insteekt. Om brom en ruis te voorkomen
mag u de tussenverbindingsdraden niet bundelen met het stroomsnoer of de
luidsprekersnoeren.
Schoonmaken
Als u het apparaat schoon wilt maken, mag u de behuizing afvegen met een
droge, stofvrije doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammonia
of schuurmiddel bevatten. Spuit niet met een spuitbus op of bij de versterker.
Weggooien van batterijen
Batterijen kunnen stoffen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu. Verwijder
oude batterijen met zorg en in overeenstemming met de plaatselijk geldende
milieuvoorschriften voor recycling van elektronische apparatuur.
Luidsprekers
Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is voordat u luidsprekers aansluit en
gebruik alleen geschikte verbindingen.
Onderhoud
Deze apparaten kunnen niet door de gebruiker worden onderhouden. Probeer het
apparaat nooit te repareren, te demonteren of te reconstrueren als er problemen
optreden. Als u deze voorzorgsmaatregel negeert, kunt u een ernstige elektrische
schok krijgen. Neem bij problemen of storingen contact op met uw dealer.
Cambridge Audio garandeert dat dit product vrij is van defecten in materialen en
uitvoering (onderworpen aan de hieronder uiteengezette bepalingen). Cambridge
Audio zal dit product of eventuele defecte onderdelen in dit product repareren
of vervangen (naar keuze van Cambridge Audio). Garantieperiodes kunnen van
land tot land verschillen. Raadpleeg bij twijfel uw leverancier en bewaar altijd uw
aankoopbewijs.
Als u service wilt tijdens de garantieperiode, neem dan contact op met de
geautoriseerde Cambridge Audio-leverancier waar u dit product hebt aangeschaft.
Als uw leverancier niet in staat is de reparatie van uw Cambridge Audio-product
uit te voeren, kan het door uw leverancier worden doorgestuurd naar Cambridge
Audio of naar een geautoriseerde servicevertegenwoordiger van Cambridge Audio.
U dient dit product te verzenden in zijn oorspronkelijke verpakking of in een
verpakking die een gelijke mate van bescherming biedt.
Om in aanmerking te komen voor service tijdens de garantieperiode, dient u een
aankoopbewijs te overleggen in de vorm van een verkoopnota of een ontvangen
factuur, die het bewijs vormt dat dit product binnen de garantieperiode valt.
Deze Garantie is ongeldig indien (a) het in de fabriek aangebrachte serienummer
is veranderd of is verwijderd van dit product of (b) dit product niet is aangeschaft
bij een geautoriseerde Cambridge Audio-leverancier. U kunt Cambridge Audio
of de distributeur van Cambridge Audio in uw land bellen om te controleren of
u een ongewijzigd serienummer hebt en/of dit product is aangeschaft bij een
geautoriseerde Cambridge Audio-leverancier.
Deze Garantie dekt geen cosmetische schade of schade ontstaan door overmacht,
ongelukken, verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid, commercieel gebruik of
modificatie van het product of enig onderdeel ervan. Deze Garantie dekt geen
schade ontstaan door onjuiste bediening, onderhoud of installatie, of pogingen
tot reparatie door ieder ander dan Cambridge Audio of een Cambridge Audio-
leverancier, of een geautoriseerde servicevertegenwoordiger die toestemming
heeft om garantiewerkzaamheden te verrichten voor Cambridge Audio. Elke
reparatie waarvoor geen toestemming is gegeven, maakt deze Garantie ongeldig.
Deze Garantie dekt geen producten die zijn verkocht ALS ZODANIG of MET ALLE
GEBREKEN.
REPARATIES OF VERVANGINGEN ZOALS UITGEVOERD OP GROND VAN DEZE
GARANTIE, VORMEN HET EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL VAN DE CONSUMENT.
CAMBRIDGE AUDIO IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INCIDENTELE SCHADE
OF GEVOLGSCHADE BIJ SCHENDING VAN ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE
GARANTIE IN DIT PRODUCT. UITGEZONDERD VOOR ZOVER DIT BIJ WET VERBODEN
IS, IS DEZE GARANTIE EXCLUSIEF EN VERVANGT DEZE ALLE ANDERE GARANTIES,
UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WAARONDER MAAR NIET UITSLUITEND DE
GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.
In sommige landen en in bepaalde staten van de V.S. is de uitsluiting of beperking
van incidentele schade of gevolgschade of impliciete garanties, zodat de
bovengenoemde uitsluitingen mogelijk niet voor u gelden. Deze Garantie geeft u
specifieke wettelijke rechten en u hebt mogelijk nog andere wettelijke rechten die
van staat tot staat of van land tot land kunnen verschillen.
Voor hulp en diensten, binnen of na uw garantie, kunt u contact opnemen met
uw leverancier.
Beperkte garantie
4

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Topaz SR20 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Topaz SR20 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,71 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Topaz SR20

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Deutsch - 13 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Englisch - 17 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Französisch - 13 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Italienisch - 13 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Spanisch - 13 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Polnisch - 13 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Schwedisch - 13 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info