Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/13
Nächste Seite
Your music + our passion
SR20
POLSKI
Amplituner stereofoniczny
Instrukcja obsługi
2
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  SR20Your music + our passionPOLSKIAmplituner stereofonicznyInstrukcja obsugi2
 • Page 2

  Spis treciWane instrukcje dotyczce bezpieczestwa............................................3Ograniczona gwarancja...............................................................................4Zcza na panelu tylnym..............................................................................5Elementy sterujce na panelu przednim...................................................6Pilot zdalnego sterowania...........................................................................7Poczenia....................................................................................................8Anteny........................................................................................................ 10Prosimy ourzdzenia.zarejestrowaniezakupionegoW tym celu naley przej do witryny:www.cambridge-audio.com/stsRejestracja umoliwia otrzymywanie informacjina temat:Instrukcja obsugi...................................................................................... 10 przyszych produktw;Dane techniczne....................................................................................... 12 aktualizacji oprogramowania;Rozwizywanie problemw....................................................................... 12 nowoci, wanych wydarze, atrakcyjnych oferto ograniczonym zasigu i konkursw.Celem instrukcji jest maksymalne uatwienie instalacji i obsugi tegoproduktu. Przedstawione w tej publikacji informacje byy aktualne wchwili oddania jej do druku. Jednak firma Cambridge Audio nieustanniewprowadza kolejne udoskonalenia w swoich produktach, w zwizkuz czym zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych ikonstrukcji urzdzenia w dowolnym momencie, bez uprzedniegopowiadomienia.Niniejsza publikacja zawiera prawnie zastrzeone informacje,ktre stanowi wasno firmy i s chronione prawem autorskim.Wszelkie prawa zastrzeone. adna cz tej instrukcji nie moe bypowielana w jakiejkolwiek formie ani w jakikolwiek sposb, metodamielektronicznymi ani mechanicznymi, bez uprzedniego uzyskaniapisemnej zgody producenta. Wszystkie znaki towarowe i zastrzeoneznaki towarowe nale do ich odpowiednich wacicieli. Copyright Cambridge Audio Ltd 2017.2
 • Page 3

  SR20POLSKIWane instrukcje dotyczce bezpieczestwaDla wasnego bezpieczestwa przez podczeniem urzdzenia do gniazdkazasilania sieciowego naley uwanie przeczyta ponisze instrukcje dotyczcebezpieczestwa. Przestrzeganie ich pozwoli rwnie na uzyskanie najlepszychefektw i zwikszenie trwaoci urzdzenia:1. Przeczytaj niniejsze instrukcje.2. Zachowaj niniejsze instrukcje.3. Przestrzegaj wszelkich ostrzee.4. Postpuj zgodnie z wszystkimi instrukcjami.5. Nie uywaj urzdzenia w pobliu wody.6. Czy urzdzenie wycznie such szmatk.7. Nie zasaniaj otworw wentylacyjnych. Instaluj urzdzenie zgodnie z instrukcjamiproducenta.8. Nie instaluj urzdzenia w pobliu rde ciepa, takich jak kaloryfery, piecyki lubinne urzdzenia (w tym wzmacniacze) emitujce ciepo.9. Nie podczaj niezgodnie z przeznaczeniem wtyczek polaryzowanych iz uziemieniem. Polaryzowana wtyczka ma dwa wtyki jeden szerszy ijeden wszy. Wtyczka z uziemieniem ma dwa wtyki i bolec uziemienia.Szeroki wtyk lub trzeci bolec spenia rol zabezpieczenia. Jeeli wtyczka niepasuje do gniazdka, naley skontaktowa si z elektrykiem w celu wymianyprzestarzaego gniazdka.10. Unikaj stpania po przewodzie zasilajcym lub jego zaginania, szczeglnie przywtyczkach, gniazdkach lub punktach wyprowadzenia przewodu z urzdzenia.11. Uywaj wycznie wyposaenia/akcesoriw okrelonych przez producenta.12. Uywaj wycznie z wzkiem, podstaw, trjnogiem, wspornikiemlub stolikiem okrelonym przez producenta lub sprzedawanymwraz z urzdzeniem. W przypadku korzystania z wzka zachowajostrono podczas przesuwania w celu zapobiegnicia urazomwynikajcym z przewrcenia si wzka z urzdzeniem.Symbol byskawicy na tle rwnobocznego trjkta ma na celu ostrzeenieuytkownika o wystpowaniu wewntrz urzdzenia niebezpiecznego napicia,ktre nie zostao zaizolowane i ktre moe stanowi zagroenie poraeniemprdem.Znak wykrzyknika na tle rwnobocznego trjkta ma na celu zwrcenie uwagiuytkownikowi, e istniej wane instrukcje obsugi i konserwacji dotyczce tegourzdzenia.Ten symbol na urzdzeniu informuje, e jest to urzdzenie klasy II (wktrym zastosowano podwjn izolacj).Symbol WEEEPrzekrelony pojemnik na odpady jest symbolem stosowanym w UE dlaoznaczenia koniecznoci oddzielnej utylizacji sprztu elektrycznegoi elektronicznego. Ten produkt zawiera elementy elektryczne ielektroniczne, ktre naley ponownie wykorzysta, podda recyklingowilub odzyska, i nie powinien by wyrzucany wraz z odpadami komunalnymi.Urzdzenie naley zwrci lub skontaktowa si z autoryzowanym sprzedawc, uktrego produkt zosta zakupiony, w celu uzyskania bliszych informacji.Znak CEProdukt zgodny z europejskimi dyrektywami dotyczcymiwykorzystania niskiego napicia (2006/95/WE), zgodnocielektromagnetycznej (2004/108/WE) oraz wymogw dotyczcych ekoprojektu dlaproduktw zwizanych z energi (2009/125/WE) pod warunkiem uytkowania ipodczenia zgodnie z niniejszymi instrukcjami. W celu zachowania zgodnoci wrazz tym produktem naley uywa wycznie akcesoriw firmy Cambridge Audio, aserwisowanie naley powierzy wykwalifikowanym serwisantom.13. Odczaj od zasilania podczas burz lub w przypadku nieuywania urzdzeniaprzez duszy czas.RCM (Zgodno z Mark)14. Serwisowanie naley powierzy wykwalifikowanym serwisantom. Serwisowaniejest konieczne w przypadku wszelkich uszkodze urzdzenia, takich jakuszkodzenie przewodu zasilajcego lub wtyczki, rozlanie pynu na urzdzenielub w sytuacjach, kiedy jaki przedmiot wpadnie do urzdzenia, urzdzeniezostanie wystawione na dziaanie deszczu lub wilgoci oraz gdy urzdzenie niedziaa prawidowo lub zostao upuszczone.Oznaczenie zgodnociOSTRZEENIE W celu zmniejszenia zagroenia poarem lub poraeniem prdem nie wolnowystawia urzdzenia na dziaanie deszczu lub wilgoci. Nie naley naraa baterii (pakietu baterii lub zainstalowanych baterii) naprzegrzanie przez wystawienie na dziaanie soca, ognia lub innych rdeciepa.Urzdzenie trzeba podczy w sposb umoliwiajcy odczenie wtyczki zasilaniaz gniazdka (lub wtyczki zasilania znajdujcej si z tyu urzdzenia). W przypadku,gdy rol wycznika spenia wtyczka zasilania, naley zapewni atwy dostpdo wtyczki. Naley uywa wycznie przewodu zasilania dostarczonego wraz zurzdzeniem.Naley zapewni dobr wentylacj (przynajmniej 10 cm wolnej przestrzeni wokurzdzenia). Nie naley umieszcza adnych przedmiotw na urzdzeniu. Nienaley umieszcza urzdzenia na dywanach lub innych mikkich powierzchniach izasania kratek wlotu i wylotu powietrza. Nie wolno zasania kratek wentylacyjnychprzedmiotami, takimi jak gazety, obrusy, zasony itp.Nie naley uywa w pobliu wody i naraa na kontakt z wod lub innymi pynami(np. w wyniku ochlapania). Na urzdzeniu nie wolno umieszcza przedmiotwzawierajcych pyny (np. wazonw).Ten produkt spenia wymagania komunikacyjne bezpieczestwa,kompatybilnoci elektromagnetycznej i radiowej ERAC i ACMA.Produkt uzyska atesty bezpieczestwa elektronicznego obowizujcew Rosji i Kazachstanie oraz na Biaorusi.Przepisy FCCUWAGA: PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOCI ZA ZAKCENIAW ODBIORZE SYGNAU RADIOWEGO LUB TELEWIZYJNEGO SPOWODOWANENIEUPRAWNIONYMI MODYFIKACJAMI URZDZENIA. MODYFIKACJE TAKIE MOGSPOWODOWA UTRAT UPRAWNIE UYTKOWNIKA DO OBSUGI URZDZENIA.Po przetestowaniu niniejszego urzdzenia stwierdzono jego zgodnoz wymaganiami obowizujcymi w odniesieniu do urzdze cyfrowychklasy B, stosownie do czci 15 przepisw FCC. Wymagania tezapewniaj dostateczny poziom zabezpiecze przed szkodliwymi zakceniami wprzypadku zastosowa domowych. Niniejsze urzdzenie generuje, wykorzystuje imoe emitowa energi o czstotliwoci radiowej, a jeeli nie zostaniezainstalowane i nie bdzie uywane zgodnie z instrukcj, moe spowodowaszkodliwe zakcenia cznoci radiowej. Nie ma jednak gwarancji, e zakcenianie wystpi w przypadku konkretnej instalacji.W przypadku, gdy urzdzenie to stanowi rdo szkodliwych zakce w odbiorzesygnau radiowego lub telewizyjnego, co mona stwierdzi wyczajc i wczajcje, uytkownik powinien sprbowa rozwiza ten problem, korzystajc z jednegolub z kilku nastpujcych rozwiza: zmieni ustawienie anteny lub przenie j w inne miejsce; zwikszy odlego midzy urzdzeniem a odbiornikiem; podczy urzdzenie do gniazdka bdcego czci innego obwodu ni ten, zktrego zasilany jest odbiornik; zwrci si po pomoc do sprzedawcy lub dowiadczonego technika RTV.3
 • Page 4

  Ograniczona gwarancjaWentylacjaWANE urzdzenie nagrzewa si podczas pracy. Nie naley ustawia urzdzejedno na drugim. Nie naley umieszcza w przestrzeniach zamknitych, takich jakpki lub szafki, w ktrych brak odpowiedniej wentylacji.Naley zabezpieczy urzdzenie przed wpadniciem do niego maych przedmiotwprzez kratk wentylacyjn. Jeeli tak si stanie, trzeba natychmiast wyczyurzdzenie, odczy od zasilania i zasign rady sprzedawcy.Wybr miejscaUrzdzenie naley ustawi w starannie wybranym miejscu. Naley unika miejscnasonecznionych lub pooonych w pobliu rde ciepa. Nie wolno ustawiana urzdzeniu adnych otwartych rde ognia (np. zapalonych wiec). Naleytake unika miejsc, w ktrych wystpuj wibracje lub panuje nadmiernezapylenie, chd lub wilgo. Urzdzenie przeznaczone do uytkowania w klimacieumiarkowanym.Urzdzenie naley umieci na twardej, poziomej powierzchni. Nie naley goumieszcza w przestrzeniach zamknitych, takich jak pki lub szafki. Wolnaprzestrze z tyu urzdzenia (tak jak ma to miejsce w przypadku dedykowanegostojaka) nie stanowi problemu. Nie wolno umieszcza urzdzenia na niestabilnychpowierzchniach lub pkach. Urzdzenie moe spa, powodujc powaneobraenia dzieci lub osb dorosych, jak rwnie powane uszkodzenie produktu.Nie naley stawia innych urzdze na urzdzeniu.Ze wzgldu na wdrujce pola magnetyczne nie naley umieszcza w pobliuurzdzenia talerzy obrotowych gramofonw ani telewizorw kineskopowych,poniewa moe to powodowa zakcenia.Elektroniczne komponenty audio dostrajaj si przez okres okoo tygodnia (wprzypadku uywania przez kilka godzin dziennie). Okres ten pozwala nowymkomponentom na uoenie si, co wie si z popraw jakoci dwiku.rda zasilaniaUrzdzenie powinno by zasilane wycznie ze rde o parametrach podanychna oznaczeniach. Jeeli uytkownik nie jest pewien, jakiego rodzaju zasilaniemdysponuje w domu, powinien skontaktowa si ze sprzedawc lub lokalnymdostawc energii elektrycznej.Konstrukcja tego urzdzenia przewiduje pozostawianie go w trybie gotowoci, gdynie jest uywane, poniewa zwiksza to ywotno wzmacniacza (sprawdza si to wprzypadku kadego sprztu elektronicznego). Aby wyczy urzdzenie, naley uyprzycisku znajdujcego si z tyu urzdzenia. W przypadku duszych okresw, wktrych urzdzenie nie bdzie uywane, naley wyj wtyczk z gniazdka.Przecienie instalacjiNaley unika przecienia gniazdek ciennych bd przeduaczy, poniewamoe to grozi poarem lub poraeniem prdem. Przecione gniazdka (prdprzemienny), przeduacze, uszkodzone przewody zasilania, naruszona bdpknita izolacja przewodw oraz uszkodzone wtyczki stanowi zagroenie. Mogspowodowa poraenie prdem lub zagroenie poarowe.Naley pamita, aby dokadnie wcisn wszystkie wtyczki kabli zasilania. Abyzapobiec powstawaniu buczenia i szumw, nie naley spina w wizki kabliczcych elementy urzdzenia z kablem zasilania lub kablami gonikowymi.CzyszczenieUrzdzenie naley czyci, przecierajc je such, niepozostawiajc wkienszmatk. Nie naley stosowa pynw czyszczcych zawierajcych alkohol,amoniak lub elementy cierne. Nie wolno pryska aerozolem na urzdzenie lubw pobliu urzdzenia.Utylizacja bateriiBaterie mog zawiera substancje, ktre s szkodliwe dla rodowiska naturalnego.Wyczerpanych baterii naley pozby si zgodnie z lokalnymi przepisami,dotyczcymi ochrony rodowiska/utylizacji odpadw elektronicznych.SerwisowanieUrzdzenia te nie nadaj si do serwisowania przez uytkownika. Nie wolnonaprawia, demontowa lub ponownie skada urzdzenia w przypadkuwystpienia problemw. Zignorowanie tego rodka ostronoci grozi poraeniemprdem. W przypadku wystpienia problemw lub awarii naley skontaktowa size sprzedawc.4Firma Cambridge Audio gwarantuje, e niniejszy produkt jest wolny od wadmateriaowych i wykonania (zgodnie z okrelonymi poniej warunkami). FirmaCambridge Audio zobowizuje si naprawi lub wymieni (w zalenoci od decyzjifirmy Cambridge Audio) ten produkt lub wszelkie wadliwe czci tego produktu.Okres gwarancyjny moe rni si w zalenoci od kraju. Naley zachowa dowdzakupu, a w przypadku wtpliwoci skontaktowa si ze sprzedawc.W przypadku koniecznoci wykonania naprawy gwarancyjnej naley zwrci sido autoryzowanego sprzedawcy produktw firmy Cambridge Audio, u ktregoprodukt zosta zakupiony. Jeeli sprzedawca nie jest w stanie wykona naprawyproduktu firmy Cambridge Audio, produkt moe zosta zwrcony przez sprzedawcfirmie Cambridge Audio lub autoryzowanemu serwisowi firmy Cambridge Audio.Produkt naley wysa albo w jego oryginalnym opakowaniu, albo w opakowaniuzapewniajcym taki sam stopie ochrony.Aby uzyska wiadczenia gwarancyjne, wymagane jest przedoenie dowoduzakupu w formie paragonu lub faktury z potwierdzeniem odbioru nalenoci, ktrestanowi dowd, e produkt jest na gwarancji.Gwarancja nie obowizuje, jeeli: (a) zmieniono lub usunito fabryczny numerseryjny produktu lub (b) produkt nie zosta zakupiony u autoryzowanego sprzedawcyproduktw firmy Cambridge Audio. Aby potwierdzi, e numer seryjny nie zostazmieniony i/lub e produkt zosta zakupiony u autoryzowanego sprzedawcyproduktw firmy Cambridge Audio, mona skontaktowa si telefonicznie z firmCambridge Audio lub krajowym dystrybutorem jej produktw.Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodze dotyczcych wygldu produktu lubuszkodze spowodowanych dziaaniem si wyszych, wypadkiem, uytkowaniemniezgodnym z przeznaczeniem, zaniedbaniem, uytkowaniem komercyjnym lubmodyfikacj produktu bd jego czci. Gwarancja nie obejmuje uszkodzewynikajcych z niewaciwej obsugi, konserwacji bd instalacji produktulub prb dokonania naprawy przez osoby/podmioty inne ni firma CambridgeAudio, sprzedawca produktw firmy Cambridge Audio lub autoryzowany serwis,uprawniony do wykonywania napraw gwarancyjnych produktw firmy CambridgeAudio. Wszelkie naprawy wykonywane przez osoby nieuprawnione spowodujutrat gwarancji. Niniejsza gwarancja nie obejmuje produktw sprzedawanych nazasadzie TAK JAK JEST lub WRAZ ZE WSZYSTKIMI WADAMI.WIADCZENIA GWARANCYJNE OBEJMUJ WYCZNIE NAPRAW LUB WYMIANPRODUKTU ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ GWARANCJI. FIRMACAMBRIDGE AUDIO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOCI ZA SZKODY UBOCZNELUB WTRNE ANI ZA NARUSZENIE WYRANEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJITEGO PRODUKTU. Z WYJTKIEM ZAKRESU ZABRONIONEGO PRAWEMNINIEJSZA GWARANCJA STANOWI JEDYN GWARANCJ I ZASTPUJE WSZELKIEINNE GWARANCJE, WYRANE BD DOROZUMIANE, WCZAJC GWARANCJPRZYDATNOCI DO SPRZEDAY I PRZYDATNOCI DO OKRELONEGO CELU, LECZNIE OGRANICZAJC ICH DO TYCH GWARANCJI.Niektre kraje, w tym USA, nie dopuszczaj wyczenia szkd ubocznych lubwtrnych ani gwarancji dorozumianych, w zwizku z czym powysze wyczeniamog nie mie zastosowania. Niniejsza gwarancja daje uytkownikowi okreloneprawa. Uytkownikowi mog take przysugiwa inne prawa rnice si wzalenoci od stanu lub kraju.W sprawach zwizanych z serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym prosimykontaktowa si ze sprzedawc.
 • Page 5

  SR20POLSKIZcza na panelu tylnymFM 75AM 300Power6Designed and engineered in London, England10Rated Power Consumption: 500Wwww.cambridge-audio.comRight1Left7Service PortAD3MM PhonoAudio InRec9AD2OffTopaz SR20 Stereo ReceiverDigital InputsD1OnMains Voltage Selector Switch115V/230V AC~50/60Hz11GroundPower AC8LBBRA1A2A321InOutSub Out345RightLeftWejcia cyfroweWejcia cyfrowe Toslink (optyczne) i S/PDIF (koncentryczne).Nazw tych wej mona zmieni po ich wywietleniu na panelu przednim. Wicejinformacji na ten temat mona znale w dalszej czci instrukcji.Uwaga: Najlepsze rezultaty zapewni zastosowanie wysokiej jakoci przewodwpoczeniowych firmy Cambridge Audio. Dziki temu dwik pyncy z gonikwbdzie dokadnie odpowiada sygnaowi przesyanemu z urzdzenia rdowego.Szczegowe informacje na ten temat mona uzyska u sprzedawcy.2Wejcia urzdze audioDo tych gniazd wejciowych mona podczy dowolne urzdzenia zewntrznedostarczajce sygna liniowy, takie jak odtwarzacz CD czy odtwarzacz BD/DVD.3Wejcie gramofonuTo wejcie ma wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy. Mona do niegopodcza gramofony wyposaone we wkadki z ruchomym magnesem (MM,Moving Magnet) lub wkadki z ruchom cewk (MC, Moving Coil) o duympoziomie wyjciowym (napicie wyjciowe 26 mV oraz impedancja obcieniowa3050 kiloomw). Nie wolno stosowa bezporedniego poczenia z gramofonemwyposaonym we wkadk MC o niskim poziomie wyjciowym (zazwyczaj napicienisze ni 1 mV, a impedancja obcieniowa z zakresu 101000 omw).W takiej sytuacji jest wymagane zastosowanie odpowiedniego transformatoralub przedwzmacniacza. Szczegowe informacje na ten temat mona uzyskau sprzedawcy. W celu zapewnienia jak najniszego szumu/przydwiku dozaciskw uziemiajcych gramofonu i amplitunera SR10 naley w miar moliwocipodczy przewd uziemiajcy.4Rec Out (wyjcie nagrywania)Do tych gniazd wyjciowych mona podczy urzdzenie takie jak magnetofonczy nagrywarka CD.5Sub-Out (wyjcie subwoofera)Tu mona w razie potrzeby podczy subwoofer aktywny.6Antena AM/FMTe zcza su do podczenia anten umoliwiajcych odbir sygnaw radiowych.Wicej informacji znajduje si w czci Poczenia tej instrukcji. W przypadkuczstego korzystania z tunera radiowego stanowczo zaleca si uycie antenzewntrznych AM/FM.7128Zaciski gonikoweDostpne s dwie grupy zaciskw gonikowych: A (zaciski gonikw gwnych,rzd grny) i B (odczalne zaciski gonikw dodatkowych, rzd dolny). Przewodygonika lewego naley podczy do zaciskw (+) i (-) odpowiadajcych kanaowilewemu (Left), a przewody gonika prawego do zaciskw (+) i (-) odpowiadajcychkanaowi prawemu (Right).W obu przypadkach zaciski czerwone to wyjcia o polaryzacji dodatniej (+),natomiast zaciski czarne to wyjcia o polaryzacji ujemnej (-).Naley uwaa, aby zaciski gonikowe nie zostay zwarte przez odsonite yyprzewodw. Ponadto zaciski gonikowe musz zosta prawidowo dokrcone,aby zapewniay dobre poczenie elektryczne. Lune poczenie rubowe moespowodowa pogorszenie jakoci dwiku.Zastosowanie obu zestaww gonikw, A i B, zapewnia wygodny i niedrogi sposbutworzenia prostego systemu typu multi-room.Uwaga: gdy s uywane dwa zestawy gonikw, naley stosowa goniki oimpedancji znamionowej rwnej 8 omw.9Kratka wentylacyjna tunelu cieplnegoUmoliwia chodzenie obwodw wewntrznych urzdzenia za porednictwemtunelu cieplnego. NIE WOLNO ZASANIA!10Wycznik zasilaniaWczanie (On) i wyczanie (Off) urzdzenia.Niniejszy produkt ma uruchomion funkcj APD (automatyczne przechodzenie dostanu obnionego poboru mocy). Po 30 minutach bezczynnoci produkt przejdzieautomatycznie do stanu gotowoci.11Przecznik wyboru napiciaTylko do zastosowa serwisowych.12Gniazdo zasilania prdem przemiennymPo wykonaniu wszystkich pocze mona podczy przewd zasilania prdemprzemiennym do odpowiedniego gniazdka sieciowego, a nastpnie wczyurzdzenie.Service Port (zcze serwisowe)Tylko do zastosowa serwisowych. Do tego zcza nie naley podczajakichkolwiek urzdze, poniewa grozi to uszkodzeniem amplitunera.5
 • Page 6

  Elementy sterujce na panelu przednim7119123458101261Standby/On (Tryb gotowoci / wczanie)Ten przycisk umoliwia przeczanie urzdzenia z trybu gotowoci (wskazywanegoprzez przyciemnienie diody zasilania) w tryb pracy (wskazywany przez jasnowiecc diod zasilania) i na odwrt. Tryb gotowoci to tryb niskiego poboru mocy,w ktrym zuycie energii wynosi mniej ni 0,5 W. Gdy urzdzenie nie jest uywane,mona je pozostawi w trybie gotowoci.2Gniazdo suchawkoweUmoliwia podczenie suchawek stereofonicznych z wtykiem typu jack o rednicy6,35 mm. Zalecane jest stosowanie suchawek o impedancji 32600 omw.Uwaga: podczenie suchawek powoduje automatyczne wyciszenie sygnau nawyjciach gonikowych.3Przyciski zmiany/wyszukiwania stacji radiowejPrzyciski zmiany/wyszukiwania stacji radiowej s uywane podczas korzystaniaz tunera FM/AM. Peni rne funkcje w zalenoci od wybranego trybu pracytunera:W trybie zaprogramowanych stacji su do wybierania kolejnej lub poprzedniejstacji zapisanej w pamici tunera.W trybie automatycznym su do wyszukiwania stacji radiowych w gr i w dpasma. Po znalezieniu stacji o wystarczajco silnym sygnale funkcja wyszukiwaniazostaje automatycznie anulowana.W trybie rcznym su do rcznego przeszukiwania pasma radiowego.Uwaga: w trybie zaprogramowanych stacji tuner automatycznie dostraja si doczstotliwoci pierwszej stacji z listy stacji zaprogramowanych.4Przycisk Mode/Store (Tryb/Zapisz)Ten przycisk jest uywany do wybierania trybu pracy tunera AM/FM. Jegokolejne nacinicia powoduj zmian trybu strojenia odpowiednio na trybzaprogramowanych stacji, tryb automatyczny lub tryb rczny. Nacinicie iprzytrzymanie tego przycisku skutkuje zapisaniem aktualnie dostrojonej stacjiw pamici tunera, na licie stacji zaprogramowanych. Najpierw naley nacisni przytrzyma ten przycisk, a nastpnie uy przyciskw lub przyciskwzaprogramowanych stacji radiowych w celu wybrania numeru, pod ktrym mazosta zapisana dana stacja. Nastpnie trzeba ponownie nacisn przycisk Mode/Store (Tryb/Zapisz) w celu potwierdzenia dokonanego wyboru i zapisania stacji wpamici tunera.Uwaga: jeli w trybie Store (zapisywania) w okrelonym czasie nie zostanienacinity aden przycisk, tuner anuluje ten tryb, a dostrojona stacja nie zostaniezapisana.5Przyciski wyboru rda sygnauW celu wybrania danego rda sygnau naley nacisn odpowiadajcy muprzycisk.Uwaga: Tuner FM/AM stanowi cz urzdzenia SR10. Do wybierania zakresu FMlub AM su6Przyciski zaprogramowanych stacji radiowychS to przyciski do obsugi tunera AM/FM. Su do wybierania zaprogramowanych(zapisanych w pamici tunera) stacji radiowych. Nacinicie dowolnego z tychprzyciskw powoduje wybranie jednej z 5 pierwszych zapisanych stacji. Kolejnenacinicie tego samego przycisku skutkuje zmian grupy zapisanych stacji(np. wybraniem stacji o numerze 6 w sytuacji, gdy dotychczas wybrana byastacja o numerze 1). Stacje s zapamitywane oddzielnie w przypadku obupasm: 10 dla zakresu FM i 10 dla zakresu AM. W celu zmiany pasma i grupy 10zaprogramowanych stacji naley uy przycisku FM/AM.67WywietlaczSuy do wywietlania informacji takich jak wybrane rdo sygnau, poziomgonoci czy poziom balansu i nasycenia tonw niskich/wysokich. W przypadkuwybrania tunera FM lub AM jako rda sygnau na wywietlaczu wida czstotliwosuchanej stacji radiowej albo nazw tej stacji nadawan w systemie RDS.Uwaga: Na wywietlaczu nowego urzdzenia znajduje si folia ochronna. Abyuzyska wyrany obraz, naley j zdj.8Przycisk Speaker A/B (goniki A/B)Ten przycisk suy do wybierania danej konfiguracji gonikw podczas odsuchu.Dostpne opcje to: tylko goniki A, tylko goniki B, goniki A i B, obie parygonikw wyczone.Uwaga: tryb Speaker off (tryb pracy z wyczonymi gonikami) rni si od funkcjiwyciszenia, poniewa nie powoduje odczenia gniazd Rec Out i suchawkowego.9Przycisk MenuJednokrotne nacinicie powoduje wybranie opcji regulacji tonw niskich (Bass).Drugie nacinicie powoduje wybranie opcji regulacji tonw wysokich (Treble),a kolejne wybranie opcji regulacji balansu (Balance). Po wybraniu dowolnej ztych opcji jej wartoci mona zmienia za pomoc pokrta regulacji gonoci.Jeli przez pewien czas nie zostanie nacinity aden przycisk, na wywietlaczuponownie pojawi si informacja o poziomie gonoci, a pokrto zostanie napowrt przeczone w tryb regulacji gonoci.10Odbiornik podczerwieniZa porednictwem podczerwieni odbiera polecenia wysyane z dostarczonegopilota zdalnego sterowania. Warunkiem poprawnego dziaania pilota jest brakprzeszkd midzy nim a odbiornikiem podczerwieni w urzdzeniu.11Pokrto regulacji gonociSuy do zwikszania/zmniejszania poziomu gonoci. Regulacja ma wpyw napoziom gonoci w podczonych gonikach, suchawkach i subwooferze. Poziomsygnau przesyanego do wyjcia nagrywania (Rec Out) pozostaje niezmieniony.Dodatkow funkcj tego pokrta jest zmiana poziomu nasycenia tonw niskich iwysokich oraz zmiana poziomu balansu w menu.12Gniazdo wejciowe MP3 InTo wejcie sygnau rdowego umoliwia korzystanie z przenonegourzdzenia audio, takiego jak odtwarzacz MP3, podczonego bezporednio dostereofonicznego gniazda wejciowego 3,5 mm typu jack na panelu przednim.Mimo i podczenie wtyku stereofonicznego typu jack do gniazda na paneluprzednim powoduje automatyczne wybranie tego wejcia jako rda sygnau, wkadej chwili mona wybra dowolne inne rdo sygnau. Gdy wtyk stereofonicznytypu jack jest podczony, odpowiadajce mu wejcie sygnau mona wybra zapomoc przycisku MP3/AUX na panelu przednim.Uwaga: Podczenie rda sygnau do wejcia MP3 In na panelu przednim powodujedezaktywacj wejcia Aux. Aby ponownie uaktywni wejcie Aux, naley odczywtyk typu jack od gniazda na panelu przednim. Poniewa poziom sygnau wyjciowego odtwarzaczy MP3 jest zazwyczaj niski, wprzypadku wybrania wejcia MP3 (i tylko wtedy) amplituner SR10 dodaje 10 dBdo biecego ustawienia gonoci.
 • Page 7

  SR20POLSKIPilot zdalnego sterowaniaAmplituner Topaz SR10 jest dostarczany wraz z pilotem zdalnego sterowania.Przyciski oznaczone niebieskimi ikonami umoliwiaj dodatkowo sterowaniezgodnym odtwarzaczem CD5 lub CD10 z serii Topaz.Naley zawsze korzysta z baterii alkalicznych.Standby/On (Tryb gotowoci / wczanie)Umoliwia przeczanie urzdzenia midzy trybem gotowoci i wczeniem.WyciszanieNacinicie tego przycisku powoduje cakowite wyciszenie dwiku. Jego ponownenacinicie skutkuje wyczeniem funkcji wyciszenia.CD5/CD10 (niebieskie ikony)Te przyciski su wycznie do obsugi odtwarzaczy CD5 i CD10 z serii Topaz.Wicej informacji mona znale w instrukcji obsugi tych odtwarzaczy.Speaker A/B (goniki A/B)Ten przycisk suy do wybierania danej konfiguracji gonikw podczas odsuchu.Dostpne opcje to: tylko goniki A, tylko goniki B, goniki A i B, obie parygonikw wyczone.SpeakerA/BStereo/ MonoStereo/MonoTen przycisk jest uywany tylko w przypadku wybrania tunera FM jako rdasygnau. Suy do zmiany trybu odbioru stereofonicznego stacji FM na trybmonofoniczny i odwrotnie. W przypadku sabej jakoci sygnau FM w trybie odbiorustereofonicznego wybranie trybu monofonicznego zazwyczaj pozwala zmniejszyzakcenia. Uwaga: niektre stacje radiowe z zakresu FM nadaj wycznie sygnamonofoniczny, dlatego wybranie trybu odbioru stereofonicznego nie zapewnispodziewanego rezultatu.ModeMenuPresets1/52/63/74/8Mode (Tryb)Ten przycisk jest uywany do wybierania trybu pracy tunera AM/FM. Jegokolejne nacinicia powoduj zmian trybu strojenia odpowiednio na trybzaprogramowanych stacji, tryb automatyczny lub tryb rczny.GonoTe przyciski su do zwikszania i zmniejszania poziomu gonoci na wyjciuurzdzenia. W przypadku otwarcia menu su rwnie do zmiany poziomunasycenia tonw niskich i wysokich oraz zmiany poziomu balansu.PomiTe przyciski s uywane do obsugi tunera FM lub AM.W trybie zaprogramowanych stacji su do wybierania kolejnej lub poprzedniejstacji zapisanej w pamici tunera.D1D2D3A1A2A3/MP3PhonoFMAMW trybie automatycznym su do wyszukiwania w gr i w d pasma stacjiradiowych o silnym sygnale.W trybie rcznym su do precyzyjnego dostrajania stacji radiowej, z niewielkimkrokiem.MenuTen przycisk pozwala wybra opcj regulacji tonw niskich (Bass), tonw wysokich(Treble) lub balansu (Balance). Poziom wybranego ustawienia mona zmieni zapomoc przyciskw regulacji gonoci.Przyciski zaprogramowanych stacji radiowych (1/5, 2/6, 3/7, 4/8)Te przyciski s uywane do obsugi tunera FM lub AM. Su do wybierania danejstacji radiowej z listy stacji zapisanych w pamici tunera. Nacinicie dowolnegoz tych przyciskw powoduje wybranie jednej z 4 pierwszych zapisanych stacji.Kolejne nacinicie tego samego przycisku skutkuje wybraniem nastpnej zzapisanych stacji. Pilot zapewnia bezporedni dostp do 8 zaprogramowanychstacji. Kolejne stacje mona wybiera w trybie zaprogramowanych stacji, uywajcprzyciskw zmiany/wyszukiwania stacji radiowej.Przyciski wyboru rda sygnau (D1, D2, D3, A1, A2, A3/MP3, Phono, FM, AM)W celu wybrania danego rda sygnau naley nacisn odpowiadajcy muprzycisk.7
 • Page 8

  PoczeniaGonikiSprawd impedancj gonikw. Zestaw gonikw powinien charakteryzowa siimpedancj 48 omw. W konfiguracji z dwiema parami gonikw jest wymaganepodczenie gonikw o impedancji 8 omw (patrz dalsza cz tej instrukcji).Czerwone zaciski gonikowe maj polaryzacj dodatni (+), a czarne ujemn(-). Naley zachowa waciw polaryzacj dla wszystkich zczy gonikw.W przeciwnym razie dwik bdzie przytumiony, przesunity w fazie i niemalpozbawiony niskich tonw.Podczanie gonikw przy uyciu przewodw bezizolacjiPrzygotuj przewody gonikowe, usuwajc maksymalnie okoo 10 mm izolacjizewntrznej. Usunicie izolacji na odcinku o dugoci ponad 10 mm moedoprowadzi do zwarcia. Skr razem poszczeglne yy przewodu, tak by niewystpoway lune koce. Poluzuj zacisk gonikowy, wsu do rodka kocwkprzewodu, dokr zacisk i sprawd poprawno zamocowania.Uwaga: wszystkie poczenia pokazane na rysunkach wykonano przy uyciustandardowych przewodw gonikowych.Poczenia podstawoweNa poniszym rysunku przedstawiono podstawowy sposb podczaniaodtwarzacza CD, gramofonu i pary gonikw do tego amplitunera.PrawygonikLewygonikCzarnyCzarnyCzerwonyCzerwony Czarny Czarny CzerwonySR20OdtwarzaczCDGramofonL8RCzerwonyOptional Subwoofer
 • Page 9

  Podczanie pary gonikw BZaciski gonikowe B na panelu tylnym amplitunera umoliwiaj podczeniedrugiego zestawu gonikw (na przykad znajdujcego si w innym pomieszczeniu).Mona korzysta tylko z gonikw A, tylko z gonikw B albo zarwno z gonikwA i B.Przycisk Speaker A/B (goniki A/B) na panelu przednim i pilocie umoliwiawybieranie konfiguracji dwch par podczonych gonikw. Wicej informacjina temat wybierania konfiguracji gonikw A/B mona znale w czciachElementy sterujce na panelu przednim i Pilot zdalnego sterowania.Uwaga: gdy s uywane dwie pary gonikw, naley stosowa goniki oimpedancji znamionowej 8 omw.Goniki A(pomieszczeniegwne)SR20Goniki B(pomieszczenie dodatkowe)Opcja podwjnego okablowaniaUwaga:Jeli goniki maj po dwie pary zaciskw, mona je podczy przy uyciu dwchpar przewodw. Konfiguracja ta umoliwia odseparowanie niskich i wysokichczstotliwoci, co zapewnia czystszy i bardziej precyzyjny dwik. Warunkiem prawidowego dziaania tej konfiguracji jest uaktywnienie zarwnogonikw A, jak i gonikw B.Czarny CzerwonyPrawygonikHFLFHFLFCzarny Czerwony Przed podczeniem dwch par przewodw do kadego z gonikw usu zworyczce zaciski. Wicej informacji na ten temat mona znale w dokumentacjidoczonej do gonikw.Czerwony Czarny Czarny CzerwonyCzarny CzerwonyHFLFHFLFLewygonikCzarny Czerwony9POLSKISR20
 • Page 10

  AntenyInstrukcja obsugiPo wykonaniu wszystkich pocze wcz amplituner Topaz SR10, naciskajcprzycisk wczania/wyczania na panelu przednim.Wybieranie rda sygnauNacinij na panelu przednim przycisk rda sygnau, ktry odpowiada danemuurzdzeniu. rdo sygnau mona rwnie wybra za pomoc odpowiedniegoprzycisku na pilocie zdalnego sterowania.PHONORegulacja gonociUwaga: Amplituner SR10 jest dostarczany wraz z anten przeznaczon do uytkutymczasowego. W przypadku czstego korzystania z tunera radiowego stanowczozaleca si uycie anten zewntrznych.Antena ptlowa AMPodcz obie kocwki anteny do jej zaciskw. Umie anten jak najdalej odurzdzenia, aby wyeliminowa niepodane szumy i uzyska optymalny odbir.Jeli znajdujca si w zestawie antena ptlowa AM nie zapewnia zadowalajcegoodbioru, moe by konieczne zastosowanie zewntrznej anteny AM.Aby zmieni poziom gonoci, uyj przyciskw regulacji gonoci na pilociezdalnego sterowania lub pokrta regulacji gonoci na panelu przednimwzmacniacza. Nowo wybrany poziom zostanie przedstawiony na wywietlaczu.Ustawienia poziomu gonoci s wywietlane jako wartoci ujemne wyraone wdB. Najwyszy poziom gonoci to 0 dB.Im wiksza warto ujemna, tym niszy wybrany poziom gonoci.VOLUME -40dBAntena FMPodcz dostarczon w zestawie anten do gniazda FM o impedancji 75 omw.Rozwi przewd i ustaw go w takim pooeniu, aby uzyska najlepszy odbir.Na potrzeby uytku cigego zalecane jest podczenie zewntrznej anteny FM oimpedancji 75 omw.Zmiana ustawie dwikowychPoziom nasycenia tonw niskich i wysokich oraz poziom balansu mona zmieniaw nastpujcy sposb:1. Przejd do menu ustawie dwikowych. W tym celu nacinij przycisk Menu napanelu przednim urzdzenia lub na pilocie zdalnego sterowania.BASS0dB2. Przejd do danego ustawienia, naciskajc przycisk Menu. Dostpneustawienia to kolejno: Bass (tony niskie), Treble (tony wysokie) oraz Balance(balans).3. W celu zmiany poziomu nasycenia tonw niskich, poziomu nasycenia tonwwysokich lub poziomu balansu naley obrci pokrto regulacji gonoci lubuy przyciskw regulacji gonoci na pilocie zdalnego sterowania.BASS+4dB4. Aby wyj z menu, odczekaj pi sekund, nie wykonujc jakichkolwiek czynnoci.Urzdzenie powrci do normalnego trybu pracy.Strojenie tunera i suchanie stacji radiowychWybierz tuner jako rdo sygnau za pomoc przycisku FM/AM na paneluprzednim amplitunera lub bezporednio, naciskajc odpowiednio przycisk FMalbo AM na pilocie.FM 87.50MHzKolejne nacinicia przycisku FM/AM na panelu przednim powoduj przeczanieurzdzenia na przemian w tryb tunera FM i AM.Uwaga: Po wczeniu amplitunera Topaz SR10 po raz pierwszy zaleca siuaktywnienie trybu automatycznego, poniewa znaczco upraszcza to obsugtunera. Nacinij odpowiedni liczb razy przycisk Mode/Store (Tryb/Zapisz) napanelu przednim. Przycisk ten suy do wybierania jednego z dostpnych trybwpracy tunera: zaprogramowanych stacji, automatycznego lub rcznego.10
 • Page 11

  Ustawienia regionalne tuneraIstnieje moliwo zmiany ustawie regionalnych tunera. Taka zmiana moe bykonieczna w przypadku podry lub przeprowadzki do innego kraju.AUTODostpne s dwa ustawienia regionalne, zapewniajce wybranie waciwejdeemfazy i odpowiedniego kroku strojenia: dla Ameryki Pnocnej oraz Europy/reszty wiata.Mode / StorePo wybraniu trybu automatycznego nacinij przycisk , aby rozpoczwyszukiwanie stacji w d pasma, albo przycisk , aby rozpocz wyszukiwaniestacji w gr pasma.Uwaga: Zmiana ustawie regionalnych tunera powoduje skasowanie wszystkichstacji zapisanych w pamici. W przypadku zamiaru uytkowania amplitunera winnym regionie wiata konieczne jest ustawienie przecznika wyboru napicia wodpowiednim pooeniu. Czynno t naley powierzy autoryzowanemu punktowiserwisowemu.Wyszukiwanie zostanie przerwane, kiedy tuner dostroi si do pierwszej stacji owystarczajco silnym sygnale. W celu kontynuowania wyszukiwania stacji nacinijponownie przycisk lub .MenuZapisywanie stacji w pamici tuneraStacje radiowe mona zapisa w pamici tunera w celu zapewnienia sobie do nichwygodnego dostpu. W przypadku obu zakresw mona zaprogramowa do 15stacji (tj. 15 dla zakresu AM i 15 dla zakresu FM).Dostrj tuner do danej stacji radiowej, a nastpnie nacinij i przytrzymaj przyciskMode/Store (Tryb/Zapisz) na przednim panelu amplitunera. Na wywietlaczuzacznie miga numer najbliszej dostpnej komrki pamici.1/62/73/84/95 / 10Nacinij i przytrzymaj jednoczenie przyciski 4/9 i Menu. Na wywietlaczu pojawisi informacja o wersji oprogramowania amplitunera i litera A, oznaczajcaAmeryk Pnocn, lub litera E, oznaczajca Europ/reszt wiata. Teraz naleywyczy amplituner i ponownie go wczy.01 87.50MHzMode / StoreNacinij ponownie przycisk Mode/Store (Tryb/Zapisz) w celu zapisania stacji podtym numerem. Wywietlany numer komrki pamici przestanie miga, co oznacza,e stacja zostaa zaprogramowana.W celu zapisania stacji pod innym numerem nacinij i przytrzymaj przycisk Mode/Store (Tryb/Zapisz), aby przeczy tuner w tryb zapisywania stacji, nastpniewybierz dany numer komrki pamici za pomoc przycisku lub , po czymponownie nacinij przycisk Mode/Store, aby zapisa stacj pod tym numerem.Aby posucha zaprogramowanej stacji, nacinij na pilocie przycisk oznaczonyodpowiednim numerem. Kady z przyciskw zaprogramowanych stacji radiowychumoliwia wybieranie dwch stacji zapisanych w pamici tunera. Aby wybra drugz tych stacji, nacinij przycisk jeszcze raz.Presets1/52/63/74/8W celu wybrania jednej z zapisanych stacji za pomoc przyciskw na paneluprzednim amplitunera nacinij przycisk oznaczony odpowiednim numerem. Abywybra drug ze stacji przypisanych danemu przyciskowi, nacinij i przytrzymajprzycisk.Uwaga: Za pomoc przyciskw na pilocie zdalnego sterowania mona wybierajedynie stacje o numerach od 1 do 8. Przyciski na panelu przednim amplitunerazapewniaj dostp do stacji o numerach od 1 do 10. W celu uzyskania dostpudo wszystkich zaprogramowanych stacji przecz tuner w tryb zaprogramowanychstacji, naciskajc przycisk Mode (Tryb) na pilocie lub przycisk Mode/Store(Tryb/Zapisz) na panelu przednim, a nastpnie uyj przycisku lub . W tensposb mona wybra dowoln spord maksymalnie 15 zaprogramowanychstacji z zakresu AM i rwnie 15 zapisanych w pamici tunera stacji z zakresu FM.Kasowanie stacji zapisanych w pamici tuneraW celu skasowania wszystkich zaprogramowanych stacji z obu zakresw, AM i FM,nacinij i przytrzymaj jednoczenie przyciski 5/10 i Menu. Na wywietlaczu pojawisi komunikat Reset. Teraz naley wyczy amplituner i ponownie go wczy.Menu1/62/73/84/95 / 1011POLSKISR20
 • Page 12

  Dane techniczneRozwizywanie problemwMoc wyjciowa100 watw (przy 8)Brak zasilaniaWspczynnik THD (niewaony)< 0,01% przy 1 kHz, 80% mocy znamionowej< 0,15% w zakresie od 20 Hz do 20 kHz, 80%mocy znamionowejSprawd, czy przewd zasilania prdem przemiennym jest prawidowo podczony.Pasmo przenoszenia (przy -1 dB)Od 5 Hz do 50 kHzStosunek sygna/szum (przy 1 W)> 82 dB (niewaone)Impedancja wejciowa 47 kiloomwSprawd, czy wtyk zosta cakowicie woony do ciennego gniazda elektrycznego iczy urzdzenie jest wczone.Sprawd bezpiecznik wtyku sieciowego lub adaptera tego wtyku.Sprawd, czy na panelu przednim jest wczone zasilanie.Brak dwikuWspczynnik tumieniawzmacniacza mocy> 50Pobr mocy w trybie gotowoci<0.5 WSprawd, czy goniki s prawidowo podczone.Maksymalny pobr energii500 WW przypadku korzystania z tunera sprawd, czy anteny s prawidowo podczonei czy zostaa wybrana dostpna stacja.Sprawd, czy wybrano waciwe wejcie sygnau.Regulacja tonw niskich/wysokich Regulacja poziomu, wzmocnienie/wyciszenie+/- 10 dB przy 100 Hz oraz przy 20 kHzSprawd, czy nie jest aktywna funkcja wyciszenia.Wyjcie subwoofera 200 Hz, zwrotnica 2. rzdu, kanay L + PPoziom zaleny od ustawienia gonociSprawd, czy konfiguracja gonikw A/B jest zgodna z podczonymi gonikami.Wejcia cyfrowe PCM 1624 bityS/PDIF (koncentryczne) 32192 kHzTOSlink (optyczne) 3296 kHzDwik jest znieksztaconyWymiary110 x 430 x 340 mmSprawd poprawno podczenia gonikw.Ciar8,1 kgZ gonikw sycha buczenieTuneryPasmaEuropaAM (5221629 kHz)FM (87,5108 MHz)USAAM (5301710 kHz)FM (87,5108 MHz)Sprawd poprawno podczenia i kierunkowo anten.Upewnij si, e wszystkie poczenia przewodowe s prawidowe. Dotyczy tozwaszcza poczenia uziemienia/ekranowania gramofonu.Wystpuj niepodane szumy ta i zakceniaPrzenie urzdzenie w miejsce oddalone od innych urzdze elektrycznych,poniewa mog one by rdem zakce.Zmie kierunkowo anteny.Zcza antenoweFM 75 omw, kabel koncentryczny.AM 300 omw, antenaptlowa/jednoprzewodowa.Upewnij si, e wszystkie poczenia przewodowe s prawidowe. Dotyczy tozwaszcza poczenia uziemienia/ekranowania dla gramofonu.Stosunek sygna/szum60 dB (FM; warto typowa)Nie dziaa pilot zdalnego sterowaniaZnieksztacenia< 0,4% przy 1 kHz, odstp 50 kHz (FM mono)< 0,6% przy 1 kHz, odstp 50 kHz (FM stereo)Sprawd, czy nie rozadoway si baterie.Upewnij si, e midzy pilotem a odbiornikiem podczerwieni nie ma adnychprzeszkd.Zabezpieczenie przed przegrzaniemAmplituner wyposaono w zabezpieczenie przed przegrzaniem i powizan z nimfunkcj automatycznego wyczania. W przypadku dugotrwaej pracy skutkujcejprzegrzaniem amplituner samoczynnie si wycza. W takiej sytuacji wczurzdzenie w trybie gotowoci i odczekaj 10 minut, umoliwiajc jego schodzenie,a nastpnie wycz je i wcz ponownie w celu wznowienia uytkowania.Jeli problem si powtrzy, naley uzna, e amplituner pracowa z nadmiernymobcieniem. W takiej sytuacji zmniejsz poziom gonoci i sprawd, czy amplitunerpracuje w otwartym, dobrze wentylowanym miejscu.Do przecienia amplitunera moe doprowadzi korzystanie z dwch par gonikwo impedancji poniej 8 omw. Stosowanie takich gonikw nie jest zalecane.Jeli powysze wskazwki nie pomog w rozwizaniu problemu, naley zapoznasi dodatkowo z list czsto zadawanych pyta (FAQ) w naszej witrynie internetowej:www.cambridge-audio.com/sts/faqsW razie koniecznoci oddania urzdzenia do serwisu gwarancyjnego lubpogwarancyjnego naley si skontaktowa ze sprzedawc.12
 • Page 13

  Cambridge Audio is a brand of Audio Partnership PlcRegistered Office: Gallery Court, Hankey Place,London, SE1 4BB, United KingdomRegistered in England No. 2953313 2017 Cambridge Audio LtdAP30250/3www.cambridge-audio.comMissbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Topaz SR20 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Topaz SR20 in der Sprache / Sprachen: Polnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,75 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Topaz SR20

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Deutsch - 13 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Englisch - 17 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Holländisch - 13 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Französisch - 13 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Italienisch - 13 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Spanisch - 13 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Schwedisch - 13 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info