649705
29
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/68
Nächste Seite
29
departe de baterie şi de conducta de carburant.
- Folosiţi demarorul în locuri bine ventilate. Nu
încercaţi să efectuaţi porniri atunci când vă aaţi în
prezenţa gazelor sau a lichidelor inamabile.
- Evitaţi contactul dintre cleştii negri şi roşii, întrucât
acest lucru poate provoca fuziunea lor sau a altor
obiecte din metal. Puneţi cleştii numai în suporturile
respective.
4- NUMAI PENTRU SISTEME LA 12 VOLŢI sau 24
VOLŢI! A se folosi numai la ambarcaţiunile şi la
vehiculele cu sisteme electrice la 12 volţi sau 24
volţi. Selectaţi (dacă este prezentă) valoarea corectă
a tensiunii între 12V şi 24V în funcţie de bateria
vehiculului ce urmează să e pornit!
5- A SE FOLOSI NUMAI ÎN CAZ DE URGENŢĂ: nu
folosiţi demarorul în locul bateriei vehiculului. A se
folosi numai pentru efectuarea pornirii.
6- Evitaţi să lucraţi singuri. În caz de accident, asistentul
vă poate acorda ajutor.
7-
Evitaţi şocurile electrice. Acordaţi o mare
atenţie la aplicarea cleştilor la conductori
sau la bare de distribuţie neizolate. Evitaţi
contactul corporal cu suprafeţe precum ţevi,
radiatoare şi dulapuri metalice în timp ce testaţi
voltajul.
8- Păstraţi curăţenia în zona de lucru. Zonele
aglomerate pot provoca leziuni.
9- Evitaţi deteriorarea demarorului. A se folosi numai
potrivit indicaţiilor din acest manual.
10- Respectaţi indicaţiile referitoare la zona de lucru. Nu
folosiţi aparatul în locuri ude sau umede. Nu expuneţi
aparatul la ploaie. Lucraţi în zone bine iluminate.
11- Nu expuneţi aparatul la lumina directă a soarelui, la
surse de căldură directe sau la umiditate.
12-
Îndepărtaţicopiiideaparat:acestoranu
trebuiesălisepermităaccesullazonele
de lucru, nici să mânuiască aparate,
instrumente sau prelungitoare.
13- Atunci când demarorul nu este folosit, trebuie
depozitat într-un loc uscat pentru a se evita formarea
ruginii. Păstraţi întotdeauna demarorul sub cheie şi
nu îl lăsaţi la îndemâna copiilor.
14-
Îmbrăcaţi-vă în mod
corespunzător. Nu purtaţi haine
largi sau bijuterii, ce se pot
prindeînpărţileînmişcare.Întimpullucrului,se
recomandă folosirea unor haine de protecţie
izolate din punct de vedere electric, ca şi a
încălţămintei anti-derapante. În cazul în care
aveţi părul lung, purtaţi căştile speciale pentru
păr.
15- Reparaţiile trebuie e efectuate numai de
către specialişti, altfel ar putea provoca pericole
considerabile pentru utilizator.
16- Înlocuirea pieselor şi a accesoriilor. La efectuarea
întreţinerii, folosiţi numai piese de schimb identice.
Folosirea oricărei alte piese va determina ieşirea din
garanţie.
17- Menţineţi întotdeauna o poziţie corespunzătoare de
stabilitate şi puncte stabile de sprijin.
Nu vă deplasaţi deasupra cablurilor sau a structurilor
electrice.
18- Efectuaţi cu grijă întreţinerea demarorului. Controlaţi
periodic cablurile aferente iar, în cazul deteriorării,
reparaţia trebuie efectuată de către un tehnician
autorizat.
19- Vericaţi nu existe părţi deteriorate. Înainte de
folosirea acestui demaror, controlaţi cu atenţie toate
părţile care par deteriorate pentru a stabili dacă sunt
în măsură funcţioneze corect. Controlaţi xarea
corectă a cablurilor la demaror. Recomandăm ca
repararea sau înlocuirea părţilor deteriorate e
efectuate de către un tehnician calicat. Nu folosiţi
demarorul în cazul în care unul dintre întrerupătoare
nu funcţionează corect pe poziţiile ON/OFF.
FUNCŢIONAREA
ATENŢIE:Şoculelectricpoateprovoca
leziuni sau moartea. Evitaţi atingerea conductorilor
deelectricitatedescoperiţi.
Demarorul este proiectat pentru a  folosit la vehicule sau
ambarcaţiuni. Nu va trebui dispuneţi de un alt vehicul
sau de o priză de alimentare la 230VAC.
De asemenea, acest demaror poate  folosit ca sursă de
energie portabilă la 12 VDC în zone îndepărtate sau în
cazuri de urgenţă.
Folosireademarorului:
ATENŢIE: executaţi instrucţiunile urmând
strictordineademaijos!
- Asiguraţi-vă demarorul este oprit: întrerupătorul din
g.Ctrebuie să e pepoziţiaOFF.
- Înainte de demararea maşinii sau a ambarcaţiunii,
asiguraţi-vă acestea nu au motorul pornit
(întrerupătorul sau cheia de contact sunt în poziţia
OFF).
- Conectaţi mai întâi cleştele roşu (+) la terminalul pozitiv
de pe bateria vehiculului.
- Conectaţi apoi cleştele negru (-) la o parte metalică
ne-mobilă a motorului, nu conectaţi cleştele la borna
negativă a bateriei.
ATENŢIE:PERICOL!
Simbolurile prezentate aici arată că
aprindereaLEDULUIROŞU(Fig.A-1)
şi prezenţa semnalului acustic
indică “POLARITATE INVERSATĂ,
PERICOL!”.
Nu acţionaţi sub niciun motiv
întrerupătoruldemaroruluişiîndepărtaţicablurile!
Vericaţi polarităţile corecte ale bateriei vehiculului
şi ale demarorului înainte de a efectua conexiunile
descrise mai sus.
- În lipsa semnalizării acustice şi când lampa roşie este
stinsă, poziţionaţi întrerupătorul demarorului (g. C) în
12V sau 24V (dacă este prezent) respectând tensiunea
corectă a vehiculului ce urmează a  pornit.
- Poziţionaţi întrerupătorul de pornire a vehiculului sau
a ambarcaţiunii pe ON. Aşteptaţi aproximativ un minut.
Duceţi întrerupătorul vehiculului în poziţia de pornire
pentru un timp care nu depăşească 3÷4 secunde.
Dacă maşina sau ambarcaţiunea nu pornesc, aşteptaţi
cel puţin 3 minute înainte de a încerca din nou.
Atenţie: Evitaţi întotdeauna contactul dintre
cleştelenegruşicelroşusauatingereaunui
conductor comun.
În timp ce motorul este în funcţiune, urmaţi în ordine
strictă aceste instrucţiuni:
1. Opriţi demarorul: întrerupătorul în poziţia OFF.
2. Deconectaţi cleştele negru (negativ) de la vehicul.
3. Deconectaţi cleştele roşu (pozitiv) de la vehicul.
4. Puneţi din nou cleştii în locaşul respectiv.
recomandăm reîncărcaţi demarorul de îndată ce
este posibil.
Folosireademaroruluicadispozitivdealimentare:
- Ridicaţi capacul prizei tip brichetă (Fig. A-2).
- Introduceţi ştecherul de brichetă al dispozitivului de
29

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Telwin PRO START 2824 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info