649705
30
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/68
Nächste Seite
30
alimentat în priza ding.A-2.
REÎNCĂRCAREA
Important! Pentru a proteja integritatea bateriei,
încărcaţi timp de 12 ore înainte de folosire, după
ecarefolosireşioricum,laecare3luni.
Unitatea poate  reîncărcată folosind o alimentare la
230VAC (folosind alimentatorul din dotare) sau printr-o
alimentare la 12VDC. recomandăm menţineţi
bateria încărcată complet în orice moment. Un nivel de
încărcare redus poate scurta durata de viaţă a bateriei.
Ţineţi cont că timpul necesar pentru reîncărcarea bateriei
depinde de numărul de porniri efectuate. Pentru a
controla dacă bateria trebuie e reîncărcată, apăsaţi
butonul din g.A-3.
Cele trei leduri din g. A-4 semnalează starea de
încărcare a bateriei cu următoarea semnicaţie:
-
: bateria este foarte descărcată;
-
: bateria este descărcată;
-
: bateria este complet încărcată.
Ledul roşu “Charging” din g. A-5 se aprinde când
unitatea este în curs de reîncărcare.
Ledul galben “Remove Charger” din g.A-6se aprinde
în timpul fazei de reîncărcare, când intervine dispozitivul
de control care protejează alimentatorul sau bateria. Se
recomandă deconectarea mufei jack a alimentatorului de
la priza de reîncărcare.
Reîncărcarecualimentarela230VAC
ATENŢIE: Folosiţi numai alimentatorul din
dotare!
1- Introduceţi mai întâi ştecherul alimentatorului (FIG.
B-7) într-o priză la 230VAC.
Introduceţi apoi ştecherul de ieşire (FIG.B-8 ) în
priza de reîncărcare.
2- Vericaţi ca întrerupătorul din g. C să e poziţionat
pe “OFF”.
3- Ledul “Charging” se aprinde şi demarorul este în
faza de reîncărcare. Demarorul este prevăzut cu
un dispozitiv de control care permite evitarea supra-
încărcării bateriei şi a alimentatorului. Lăsaţi sistemul
să se încarce pentru tot timpul necesar.
Notă: pentru a verica starea încărcării bateriei,
deconectaţi alimentatorul şi apăsaţi butonul din
g.A-3: Ledurile din g.A-4 semnalează starea de
încărcareabaterieicusemnicaţiaarătatămaisus.
Reîncărcare la bordul vehiculului cu alimentare la
12VDC:
ATENŢIE: Efectuaţi operaţia de reîncărcare
cu vehiculul pornit.
1- Vericaţi ca întrerupătorul din g.C e poziţionat
pe „OFF”.
2- Introduceţi ştecherul brichetă al cablului din dotare
(Fig. B-10) în priza prevăzută la bordul maşinii sau
al ambarcaţiunii.
3- Introduceţi mufa jack (Fig. B-9) a cablului din dotare
în priza de încărcare a demarorului (FIG. A-7).
NOTĂ: această funcţie este folosită pentru a menţine
demarorul în stare bună de încărcare în timpul călătoriei
şi ar putea să nu permită încărcarea completă.
Pb
ELIMINAREA BATERIEI
Bateria uzată a demarorului ar trebui să e reciclată.
În unele state acest lucru este obligatoriu. Contactaţi
autorităţile locale pentru deşeurile solide pentru a primi
informaţii referitoare la reciclare.
AVERTISMENT: Nu eliminaţi bateria prin arderea
acesteia. Acest lucru ar putea provoca o explozie. Înainte
de a elimina bateria, acoperiţi bornele descoperite
cu o bandă izolantă corespunzătoare pentru a evita
scurtcircuitele. Nu expuneţi bateria la căldură intensă sau
la foc, deoarece acest lucru ar putea provoca o explozie.
SPECIFICAŢII:
DEMAROR 12V
Tip de baterie:
- 12V baterie cu plumb ermetică, reîncărcabilă.
Capacitatea bateriei:
- 34Ah
Curent de ieşire:
- 1800A curent de vârf;
Cabluri din cupru:
- izolate în PVC
Lungimea cablului:
- 100cm
Lampa:
- LED
Priza de ieşire:
- două prize brichetă 12VDC / curent max 10A
Caracteristici:
- întrerupător 12V / OFF;
- protecţie la ieşire împotriva supra-sarcinilor;
- întrerupere automată nivel de încărcare;
- led de semnalizare şi semnal acustic pentru polaritate
inversată.
Greutate:
- 14kg
Accesorii incluse:
- Alimentator (FIG. B-7) 12VDC/1200mA ieşire;
- Cablu de conectare input/output (FIG. B-10).
DEMAROR 12V / 24V
Tip de baterie:
- 12V baterie cu plumb ermetică, reîncărcabilă.
Capacitatea bateriei:
- 44Ah
Curent de ieşire:
- 2500A curent de vârf
Cabluri din cupru:
- izolate în PVC
Lungimea cablului:
- 100cm
Lampa:
- LED
Priza de ieşire:
- două prize brichetă 12VDC / curent max 10A.
Caracteristici:
- întrerupător 12V -24V / OFF;
- protecţie la ieşire împotriva supra-sarcinilor;
- întrerupere automată nivel de încărcare;
- led de semnalizare şi semnal acustic pentru polaritate
inversată.
Greutate:
- 16.5kg.
Accesorii incluse:
- Alimentator (FIG. B-7) 12VDC/1200mA ieşire;
30

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Telwin PRO START 2824 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info