Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/68
Nächste Seite
40
(kuva B-9) käynnistyslaitteen latauspistorasiaan
(KUVA A-7).
HUOMIO: tällä tavalla säilytetään käynnistyslaite
hyvässä lataustilassa matkan aikana ja voi olla, ettei sillä
ole mahdollista saavuttaa täyttä lataustilaa.
Pb
AKUN HÄVITYS
Käynnistyslaitteen tyhjentynyt akku on kierrätettävä.
Joissakin valtioissa tämä on pakollista. Ota yhteyttä
paikallisiin viranomaisiin kiinteisiin jätteisiin liittyen ja
saadaksesi tietoa niiden kierrätyksestä.
VAROITUS: Älä hävitä akkua polttamalla, se voi
aiheuttaa räjähdyksen. Ennen akun hävitystä eristä
avoimet päätteet eristävällä nauhalla niin, että vältetään
oikosulut. Älä altista akkua voimakkaalle kuumuudelle tai
tulelle sillä se voi aiheuttaa räjähdyksen.
ERITTELYT:
KÄYNNISTYSLAITE 12V
Akkutyypi:
- 12V hermeettinen uudelleen ladattava lyijyakku.
Akun tehokkuus:
- 34Ah
Ulostulovirta:
- 1800 A Huippuvirta;
Kuparikaapelit:
- eristetyt PVC:llä
Johdon pituus:
- 100 cm
Lamppu:
- VALODIODI
Ulostulopistorasia:
- kaksi savukkeensytyttimen tyypin pistorasiaa 12VDC /
maksimivirta 10A
Ominaisuudet:
- katkaisin 12V / OFF;
- suojaus ulostulossa ylikuormituksia vastaan;
- automaattinen lataustason keskeytys;
- käänteisen napaisuuden valodiodimerkintä ja
äänimerkki.
Paino:
- 14 kg
Mukaankuuluvat tarvikkeet:
- Virransyöttölaite (KUVA B-7) 12VDC/1200mA ulostulo;
- Otto/tulo-liitosjohto (KUVA B-10).
KÄYNNISTYSLAITE 12V / 24V
Akkutyyppi:
- 12V hermeettinen uudelleen ladattava lyijyakku.
Akun tehokkuus:
- 44Ah
Ulostulovirta:
- 2500A huippuvirralla
Kuparikaapelit:
- eristetyt PVC:llä
Johdon pituus:
- 100cm
Lamppu:
- VALODIODI
Ulostulopistorasia:
- kaksi savukkeensytyttimen tyypin pistorasiaa 12VDC /
maksimivirta 10A.
Ominaisuudet:
- katkaisin 12V -24V / OFF;
- suojaus ulostulossa ylikuormituksia vastaan;
- automaattinen lataustason keskeytys;
- käänteisen napaisuuden valodiodimerkintä ja
äänimerkki.
Paino:
- 16.5 kg.
Mukaankuuluvat tarvikkeet:
- Virransyöttölaite (KUVA B-7) 12VDC/1200mA ulostulo;
- Otto/tulo-liitosjohto (KUVA B-10).
____________________(CS)____________________
NÁVODKPOUŽITÍ
ZÁKLADNÍÚDAJE
Jedná se o skutečné přenosné startovací zařízení s
akumulátorem. Ideální pro ty, kteří potřebují startovací
zařízení. Jeho aplikace zahrnují plavidla, osobní vozidla,
nákladní vozidla, zdroje apod.
Je plně kompatibilní s jakýmkoli startovacím systémem
12V nebo 24V.
StartovacízařízenípoužíváHERMETICKYUZAVŘENÉ
BEZÚDRŽBOVÉ AKUMULÁTORY; to umožňuje
umístění zařízení do libovolné polohy a na jakékoli místo
bez nebezpečí vylití kyseliny.
Startovací zařízení je dále vybaveno vypínačem, který
musí být aktivován, aby bylo možné startování.
Startovací zařízení může být pohodlně uschováno pod
nebo za sedadlo nebo jej můžete mít po ruce.
Uschovejtetentonávod.
Návod je potřebný pro konzultaci upozornění a opatření,
která se týkají bezpečnosti, pro funkční postupy a pro
údržbu, pro seznam komponentů a pro technické údaje.
Uchovejte tento návod pro případné další konzultace na
bezpečném a suchém místě.
PŘED POUŽITÍM STARTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ SI
PŘEČTĚTEVŠECHNYPOKYNY!
UPOZORNĚNÍ A OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE
BEZPEČNOSTI
Upozornění:Kvůlisníženírizikaosobníhoublíženína
zdravíaškodnazařízenívámdoporučujemepoužívat
startovací zařízení vždy za dodržení základních
opatřenítýkajícíchsebezpečnosti.
1-
Chraňte si zrak. Při práci s olověnými
akumulátory, které obsahují kyselinu,
pokaždé používejte ochranné brýle.
2-
Zabraňte styku kyseliny s akumulátorem.
V případě postříkání nebo styku s kyselinou
okamžitě opláchněte zasaženou část čistou
vodou. Pokračujte v oplachování až do příchodu
lékaře.
3-
Je důležité připojit kabely ke správným
pólům:
Připojte nabíjecí kleště červené barvy ke
kladnému pólu akumulátoru (symbol +).
Připojte nabíjecí kleště černé barvy k podvozku
auta, v dostatečné vzdálenosti od akumulátoru a od
palivového rozvodu.
- Používejte startovací zařízení v dobře větraných
prostorách. Nepokoušejte se o startování, když
se nacházíte uprostřed hořlavých plynů nebo
kapalin.
- Zabraňte vzájemnému styku černých a červených
kleští, protože by mohl způsobit jejich roztavení
40

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Telwin PRO START 2824 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Telwin PRO START 2824 in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,88 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info