Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/68
Nächste Seite
42
- Nadzvedněte krytku zapalovače cigaret (obr. A-2).
- Zasuňte zástrčku typu zapalovače cigaret zařízení
určeného k napájení do zásuvky zobrazené na obr.
A-2.
NABÍJENÍ
Důležitá informace! Aby byla zachována
neporušenostakumulátoru,nabijtejej12hodinpřed
použitím a po každém použití a v každém případě
nejménějednouza3měsíce.
Zařízení lze nabíjet s použitím napájení 230V~
(s použitím vhodného napájecího zdroje) nebo
prostřednictvím napájení 12V=. Doporučujeme udržovat
akumulátor neustále v nabitém stavu. Nízká úroveň nabití
může zkrátit životnost akumulátoru. Pamatujte na to, že
doba potřebná pro nabití akumulátoru závisí na počtu
provedených startování. Na kontrolu toho, zda je třeba
nabít akumulátor, stiskněte tlačítko znázorněné na obr.
A-3.
Tři LED zobrazené na obr. A-4 signalizují stav nabití
akumulátoru a jejich význam je následující:
-
: akumulátor je značně vybitý;
-
: akumulátor je vybitý;
-
: akumulátor je úplně nabitý;
Během nabíjení zařízení se rozsvítí červená LED
„Charging“, zobrazená na obr. A-5.
Žlutá LED „Remove Charger“, zobrazená na obr. A-6,
se rozsvítí během fáze nabíjení, při zásahu kontrolního
zařízení, které chrání napájecí zdroj nebo akumulátor.
Doporučuje se odpojit konektor napájecího zdroje ze
zásuvky pro nabíjení.
Nabíjenísnapájením230V~
UPOZORNĚNÍ:Používejtevýhradněnapájecí
zdrojzpříslušenství!
1- Zasuňte nejdříve zástrčku napájecího zdroje (OBR.
B-7) do zásuvky s napětím 230V~.
Poté zasuňte příslušnou výstupní zástrčku (OBR.
B-8) do zásuvky pro nabíjení.
2- Zkontrolujte, zda je vypínač zobrazený na obr. C
přepnutý do polohy VYP. („OFF“).
3- LED „Charging“ se rozsvítí a startovací zařízení
zahájí fázi nabíjení. Startovací zařízení je vybaveno
kontrolním zařízením, které umožňuje vyhnout se
přetížení akumulátoru a napájecího zdroje. Nechte
systém nabíjet potřebnou dobu.
Poznámka: Pro ověření stavu nabití akumulátoru
odpojtenapájecízdrojastisknětetlačítkozobrazené
na obr.A-3: LED zobrazené na obr. A-4 signalizují
stavnabitíakumulátorusvýšeuvedenýmvýznamem.
Nabíjenívevozidlesnapájením12V=:
UPOZORNĚNÍ: Proveďte nabíjení při
nastartovaném vozidle.
1- Zkontrolujte, zda je vypínač zobrazený na obr. C
přepnutý do polohy VYP. („OFF“).
2- Zasuňte zástrčku typu zapalovač cigaret z
příslušenství (obr. B-10) do příslušené zásuvky v
autě nebo plavidle.
3- Zasuňte příslušnou zástrčku typu jack (obr. B-9)
kabelu z příslušenství do zásuvky startovacího
zařízení určené pro nabíjení (OBR. A-7).
POZNÁMKA: Tato funkce slouží k udržení dobrého stavu
nabití startovacího zařízení během cesty a nemusela by
umožnit dosažení kompletního nabití.
Pb
LIKVIDACE AKUMULÁTORU
Použitý akumulátor startovacího zařízení by měl být
recyklován. V některých státech je to povinné. Obraťte
se na místní správní úřady zabývající se tuhým odpadem
kvůli získání potřebných informací o recyklaci.
UPOZORNĚNÍ: Nelikvidujte akumulátor jeho spalováním.
Mohlo by to způsobit výbuch. Před likvidací akumulátoru
zakryjte odkryté svorky izolační páskou vhodnou k tomuto
účelu, abyste zabránili zkratům. Nevystavujte akumulátor
intenzivnímu teplu nebo ohni, protože by mohl způsobit
výbuch.
TECHNICKÉÚDAJE:
STARTOVACÍZAŘÍZENÍ12V
Typ akumulátoru:
- 12V hermeticky uzavřený olověný akumulátor
s možností nabíjení.
Kapacita akumulátoru:
- 34Ah
Výstupní proud:
- špičkový proud 1800A;
Měděné kabely:
- s izolací z PVC
Délka kabelu:
- 100cm
Lampa:
- LED
Výstupní zásuvka:
- dvě zásuvky typu zapalovač cigaret 12V= / max. proud
10A
Vlastnosti:
- vypínač 12V / VYP. (OFF);
- ochrana proti přetížení na výstupu;
- automatické vypnutí po dosažení potřebné úrovně
nabití;
- signalizační LED a akustický signál zaměněné polarity.
Hmotnost:
- 14kg
Příslušenství tvořící součást zařízení:
- Napájecí zdroj (OBR. B-7) 12V=/výstup 1200mA;
- Vstupní/výstupní spojovací kabel (OBR. B-10).
STARTOVACÍZAŘÍZENÍ12V/24V
Typ akumulátoru:
- 12V hermeticky uzavřený olověný akumulátor
s možností nabíjení.
Kapacita akumulátoru:
- 44Ah
Výstupní proud:
- špičkový proud 2500A
Měděné kabely:
- s izolací z PVC
Délka kabelu:
- 100cm
Lampa:
- LED
Výstupní zásuvka:
- dvě zásuvky typu zapalovač cigaret 12V= / max. proud
10A.
Vlastnosti:
- vypínač 12V-24V / VYP. (OFF);
- ochrana proti přetížení na výstupu;
- automatické vypnutí po dosažení potřebné úrovně
nabití;
42

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Telwin PRO START 2824 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Telwin PRO START 2824 in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,88 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info