Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/68
Nächste Seite
43
- signalizační LED a akustický signál zaměněné polarity.
Hmotnost:
- 16.5kg.
Příslušenství tvořící součást zařízení:
- Napájecí zdroj (OBR. B-7) 12V=/výstup 1200mA;
- Vstupní/výstupní spojovací kabel (OBR. B-10).
____________________(SK)____________________
NÁVODNAPOUŽITIE
ZÁKLADNÉÚDAJE
Jedná sa o prenosné štartovacie zariadenie s
akumulátorom. Ideálne riešenie pre tých, ktorí potrebujú
štartovacie zariadenie. Je vhodný pre plavidlá, osobné
vozidlá, nákladné vozidla, zdroje a pod.
Je vhodné pre akékoľvek štartovacie zariadenie 12V
alebo 24V.
Štartovacie zariadenie používa HERMETICKY
UZATVORENÉ BEZÚDRŽBOVÉ AKUMULÁTORY; to
umožňuje umiestniť zariadenie do ľubovoľnej polohy a na
akékoľvek miesto bez toho, aby sa kyselina vyliala.
Štartovacie zariadenie je ďalej vybavené vypínačom,
ktorý musí byť aktivovaný, aby bolo možné štartovanie.
Štartovacie zariadenie môže byť pohodlne uskladnené
pod sedadlom alebo za ním, aby ste ho mali po ruke.
Uschovajtetentonávod.
Návod je potrebný kvôli preštudovaniu upozornení a
opatrení, týkajúcich sa bezpečnosti, funkčných postupov
a údržby, kvôli zoznamu komponentov a technických
údajov.
Uchovajte tento návod na bezpečnom a suchom mieste
pre prípadné ďalšie nahliadnutie.
PRED POUŽITÍM ŠTARTOVACIEHO ZARIADENIA SI
PREČÍTAJTEVŠETKYPOKYNY!
UPOZORNENIA A OPATRENIA TÝKAJÚCE SA
BEZPEČNOSTI
Upozornenie:Kvôlizníženiurizikaublíženianazdraví
a škôd na zariadení vám odporúčame používať
štartovaciezariadenievždyzadodržaniazákladných
bezpečnostnýchopatrení.
1-
Chráňte si zrak. Pri práci s olovenými
akumulátormi, ktoré obsahujú kyselinu, vždy
používajte ochranné okuliare.
2-
Zabráňte styku kyseliny akumulátora s
pokožkou. V prípade postriekania alebo
kontaktu s kyselinou okamžite opláchnite
zasiahnutú časť čistou vodou. Neustále oplachujte,
až do príchodu lekára.
3-
Je dôležité pripojiť káble k správnym pólom:
Pripojte nabíjacie kliešte červenej farby ku
kladnému pólu akumulátora (symbol +).
Pripojte nabíjacie kliešte čiernej farby k podvozku
auta, v dostatočnej vzdialenosti od akumulátora a od
palivového rozvodu.
- Používajte štartovacie zariadenie v dobre
vetraných priestoroch. Nepokúšajte sa o
štartovanie, ak sa nachádzate v blízkosti horľavých
plynov alebo kvapalín.
- Zabráňte vzájomnému styku čiernych a červených
klieští, pretože by mohol spôsobiť ich roztavenie
alebo roztavenie iných kovových predmetov.
Uložte kliešte výhradne na príslušné držiaky.
4- LEN PRE 12 alebo 24 VOLTOVÉ SYSTÉMY!
Používajte ho len na plavidlách a vozidlách s 12-
alebo 24-voltovou elektroinštaláciou. Zvoľte (ak je
k tomu zariadenie uspôsobené) správnu hodnotu
napätia medzi 12V a 24V, v závislosti na akumulátore
vozidla, ktoré má byť naštartované.
5- POUŽÍVAJTE HO LEN V NÚDZOVEJ SITUÁCII:
Nepoužívajte štartovacie zariadenie namiesto
akumulátora vozidla. Používajte ho výhradne na
naštartovanie.
6- Nepracujte sami. V prípade nehody vám váš
pomocník môže poskytnúť pomoc.
7-
Zabráňte zásahu elektrickým prúdom.
Buďte mimoriadne opatrní pri upínaní klieští
na neizolované vodiče alebo prípojnice.
Počas skúšania napätia si dávajte pozor, aby časti
tela neboli v styku s takými predmetmi ako
potrubia, radiátory alebo kovové skrine.
8- Zabezpečte, aby bol v pracovnom priestore
udržiavaný poriadok. Neporiadok v tomto priestore
môže byť príčinou ublíženia na zdraví.
9- Zabráňte poškodeniu štartovacieho zariadenia.
Zariadenie používajte výhradne spôsobom,
uvedeným v tomto návode.
10- Dodržujte pokyny týkajúce sa pracovného priestoru.
Nepoužívajte vo vlhkých alebo mokrých priestoroch.
Nevystavujte zariadenie dažďu. Pracujte v dobre
osvetlených priestoroch.
11- Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému
žiareniu, chráňte ho pred priamym teplom alebo
vlhkom.
12-
Udržujtedetivdostatočnejvzdialenosti:
Nikdyimnesmiebyťdovolenýprístupdo
pracovnéhopriestoruanimanipuláciaso
strojmi,nástrojmialebopredlžovacímikáblami.
13- Keď nepoužívate štartovacie zariadenie, uložte
ho na suché miesto, aby jeho časti nekorodovali.
Vždy uskladnite štartovacie zariadenie v priestore
zatvorenom na kľúč a mimo dosahu detí.
14-
Vhodnesaoblečte.Nepoužívajte
voľné kusy odevu alebo šperky,
ktoré by mohli byť zachytené
pohybujúcimi sa časťami. Počas prác sa
odporúča používať ochranný elektricky
izolovaný odev a tiež ochrannú protišmykovú
obuv. V prípade dlhých vlasov je potrebné
používaťochrannúpokrývkuhlavy.
15- Opravy musia byť vykonané výhradne
špecializovaným personálom, aby ste sa
nevystavovali veľkému riziku ublíženia na zdraví.
16- Výmena súčastí a príslušenstva. Pri údržbe
používajte len identické náhradné diely. Použitie
akéhokoľvek iného dielu spôsobí zrušenie platnosti
záruky.
17- Neustále udržujte vhodnú stabilnú polohu a stabilné
oporné body.
Nepresúvajte sa nad elektrické káble alebo štruktúry.
18- Dôkladne vykonávajte predpísanú údržbu
štartovacieho zariadenia. Pravidelne kontrolujte
káble a v prípade zistenia poškodenia ich dajte
opraviť autorizovanému technikovi.
19- Skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu častí
zariadenia. Pred použitím tohto štartovacieho
zariadenia pozorne skontrolujte všetky časti, ktoré
sa zdajú byť poškodené a posúďte ich funkčnosť.
Skontrolujte, či správne upevnené káble na
štartovacom zariadení. Odporúča sa nechať opraviť
alebo vymeniť poškodené časti kvalikovaným
technikom. Nepoužívajte štartovacie zariadenie
v prípade, ak ktorýkoľvek vypínač nefunguje správne
v polohách ZAP. / VYP. (ON / OFF).
43

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Telwin PRO START 2824 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Telwin PRO START 2824 in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,88 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info