Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/68
Nächste Seite
44
ČINNOSŤ
UPOZORNENIE: Zásah elektrickým
prúdom môže spôsobiť ublíženie na zdraví alebo
aj smrť. Nedotýkajte sa odizolovaných elektrických
vodičov.
Štartovacie zariadenie je určené pre vozidlá a plavidlá.
Umožní vám zaobísť sa bez ďalšieho vozidla alebo
napájacej zásuvky 230V~.
Ďalej je možné použiť toto štartovacie zariadenie ako
prenosný zdroj energie s napätím 12V= vo vzdialených
oblastiach a v núdzových stavoch.
Použitieštartovaciehozariadenia:
UPOZORNENIE: Vykonajte jednotlivé
operácie,pričomstriktne dodržujteuvedený
postup!
- Uistite sa, že je štartovacie zariadenie vypnuté:
Vypínač na obr. C sa musí nachádzať v polohe VYP.
(OFF).
- Uistite sa, že je vozidlo alebo plavidlo, ktoré byť
naštartované, vypnuté (vypínač alebo kľúč zapaľovania
v polohe VYP. (OFF)).
- Pripojte najskôr červené kliešte (+) ku kladnému pólu
akumulátora vozidla.
- Potom pripojte čierne kliešte (-) k nepohyblivej kovovej
časti motora; nepripájajte kliešte k zápornej svorke
akumulátora.
UPOZORNENIE:NEBEZPEČENSTVO!
Symboly na tomto mieste
upozorňujú na to, že rozsvietenie
ČERVENEJ LED (obr. A-1)
a prítomnosť akustického signálu
znamenajú „NEBEZPEČENSTVO
SPÔSOBENÉ ZAMENENOU
POLARITOU!“.
Vžiadnomprípadenezapínajtevypínačštartovacieho
zariadeniaaodmontujtekáble!
Predtýmto zapojenímskontrolujte správnupolaritu
akumulátoravozidlaaštartovaciehozariadenia.
- V prípade absencie akustickej signalizácie a pri
zhasnutej červenej kontrolke prepnite vypínač
štartovacieho zariadenia (obr. C) na 12V nebo 24V
(ak je prítomný) pri dodržaní správneho napätia
štartovaného vozidla.
- Prepnite vypínač zapaľovania vozidla alebo plavidla
do polohy ON (ZAP.). Vyčkajte približne jednu minútu.
Prepnite vypínač vozidla do štartovacej polohy na
dobu neprevyšujúcu 3÷4 sekundy. Keď nedôjde
k naštartovaniu auta alebo plavidla, pred ďalším
pokusom vyčkajte najmenej 3 minúty.
Upozornenie: V každom prípade zabráňte
vzájomnému styku čiernych a červených
klieštíaleboichdotykusospoločnýmvodičom.
Pokiaľ je motor v činnosti, striktne dodržujte nasledujúci
postup:
1. Vypnite štartovacie zariadenie: Vypínač do polohy
VYP. (OFF).
2. Odpojte čierne kliešte (záporný pól) od vozidla.
3. Odpojte červené kliešte (kladný pól) od vozidla.
4. Uložte kliešte do príslušného uloženia.
Odporúča sa dobiť štartovacie zariadenie, akonáhle to
bude možné.
Použitie štartovacieho zariadenia ako napájacieho
zariadenia:
- Nadvihnite krytku zásuvky zapaľovača cigariet (obr.
A-2).
- Zasuňte zástrčku typu zapaľovač cigariet, zariadenia,
ktoré chcete napájať, do zásuvky zobrazenej na obr.
A-2.
NABÍJANIE
Dôležitá informácia! Pre zachovanie dobrej
funkčnosti akumulátora ho nabite 12 hodín pred
použitím a po každom použití a v každom prípade
najmenejjedenkrátza3mesiace.
Zariadenie je možné nabíjať s použitím napájania
230V~ (s použitím napájacieho z príslušenstva) alebo
prostredníctvom napájania 12V=. Odporúčame udržiavať
akumulátor neustále v nabitom stave. Nedostatočná
úroveň nabitia môže skrátiť životnosť akumulátora.
Pamätajte na to, že doba, potrebná na nabitie
akumulátora, závisí na počte vykonaných štartovaní. Na
kontrolu toho, či je potrebné nabiť akumulátor, stlačte
tlačidlo znázornené na obr. A-3.
Tri LED zobrazené na obr. A-4 signalizujú stav nabitia
akumulátora a ich význam je nasledujúci:
-
: akumulátor je značne vybitý;
-
: akumulátor je vybitý;
-
: akumulátor je kompletne nabitý
Počas nabíjania zariadenia sa rozsvieti červená LED
„Charging“ zobrazená na obr. A-5.
Žltá LED „Remove Charger“, zobrazená na obr. A-6, sa
rozsvieti počas fázy nabíjania a po aktivovaní kontrolného
zariadenia, ktoré chráni napájací zdroj alebo akumulátor.
Odporúča sa odpojiť konektor typu jack napájacieho
zdroja zo zásuvky pre nabíjanie.
Nabíjaniesnapájaním230V~
UPOZORNENIE: Používajte výhradne
napájacízdrojzpríslušenstva!
1- Zasuňte najskôr zástrčku napájacieho zdroja (OBR.
B-7) do zásuvky s napätím 230~.
Následne zasuňte príslušnú výstupnú zástrčku
(OBR. B-8) do zásuvky pre nabíjanie.
2- Uistite sa, že vypínač zobrazený na obr. C je
prepnutý do polohy VYP. („OFF“).
3- LED „Charging“ sa rozsvieti a štartovacie zariadenie
sa začne nabíjať. Štartovacie zariadenie je vybavené
kontrolným zariadením, ktoré umožňuje vyhnúť
sa preťaženiu akumulátora a napájacieho zdroja.
Nechajte systém nabíjať potrebnú dobu.
Poznámka: Na overenie stavu nabitia akumulátora
odpojtenapájacízdrojastlačtetlačidlozobrazenéna
obr.A-3:LEDzobrazenénaobr.A-4signalizujústav
nabitiaakumulátorasvyššieuvedenýmvýznamom.
Nabíjanievovozidlesnapájaním12V=:
UPOZORNENIE: Nabíjajte zariadenie pri
naštartovanomvozidle.
1- Uistite sa, že vypínač zobrazený na obr. C je
prepnutý do polohy VYP. („OFF“).
2- Zasuňte zástrčku typu zapaľovač cigariet kábla
z príslušenstva (obr. B-10) do príslušnej zásuvky
v aute alebo plavidle.
3- Zasuňte príslušnú zástrčku typu jack (obr. B-9),
kábla z príslušenstva, do zásuvky štartovacieho
zariadenia určenej pre nabíjanie (OBR. A-7).
POZNÁMKA: Táto funkcia slúži na udržanie dobrého
stavu nabitia štartovacieho zariadenia počas cesty a je
44

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Telwin PRO START 2824 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Telwin PRO START 2824 in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,88 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info