Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/68
Nächste Seite
46
Sponki vedno odlagajte na ustrezna nosilca.
4- SAMO ZA SISTEME NA 12 ALI 24 VOLTOV!
Uporabljajte le na plovilih in vozilih z 12- ali 24-voltno
električno napeljavo. Izberite (če je prisotna) pravilno
vrednost napetosti med 12 V in 24 V glede na
delovanje akumulatorja vozila, ki ga želite zagnati!
5- UPORABLJAJTE SAMO V PRIMERU SILE:
zaganjalnika ne uporabljajte namesto akumulatorja
v vozilu. Uporabljajte izključno kot zaganjalnik.
6- Naprave raje ne uporabljajte sami. Če pride do
nesreče, vam lahko pomočnik pomaga.
7-
Izogibajte se električnemu udaru. Bodite
izjemno previdni pri uporabi sponk in
prevodnikov ali neizoliranih razdelilnih
prečk. Izogibajte se telesnemu stiku s površinami,
kot so cevi, radiatorji in kovinske omare, medtem ko
preizkušate napetost.
8- Pazite, da bo delovna površina vedno čista.
Razmetane površine lahko povzročijo poškodbe.
9- Pazite, da zaganjalnika ne boste poškodovali.
Uporabljajte izključno tako, kakor je navedeno v tem
priročniku.
10- Upoštevajte navodila, ki se nanašajo na delovno
območje. Ne uporabljate v vlažnih ali mokrih
prostorih. Ne izpostavljajte dežju. Delajte v dobro
razsvetljenih prostorih.
11- Ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ter
neposrednemu viru toplote ali vlage.
12-
Pazite, da se v bližini aparata ne bodo
zadrževali otroci: nikoli se ne smejo
igrati v delovnem območju, ne smejo
upravljatistrojev,inštrumentovalipodaljškov.
13- Ko zaganjalnika ne uporabljajte, ga shranite na
suhem mestu, da na njem ne bi nastajala rja.
Zaganjalnik imejte vedno pod ključem in pazite, da
ne bo v dosegu otrok.
14-
Vedno nosite primerna oblačila.
Ne nosite širokih oblačil ali
nakita, ki bi se lahko zapletli v
mobilne dele naprave. Svetujemo vam, da med
delom uporabljate zaščitno obleko z električno
izolacijo in protizdrsne čevlje. Če imate dolge
lase,uporabljajtevarovalnopokrivalo.
15- Popravila smejo izvajati izključno strokovnjaki, sicer
bi lahko prišlo do večjih nevarnosti za uporabnika.
16- Zamenjava delov in dodatkov. Pri izvajanju
vzdrževanja uporabljajte samo enake rezervne dele.
Uporaba kateregakoli drugačnega dela bo izničila
garancijo.
17- Pazite, da bo aparat v vsakem trenutku stabilen in
zanesljivo postavljen.
Ne premikajte nad kabli ali električnimi strukturami.
18- Pri izvajanju vzdrževanja zaganjalnika bodite zelo
pazljivi. Periodično preverjajte kabli in v primeru
okvar naj popravila izvede pooblaščeni serviser.
19- Preverite, da ni poškodovanih delov. Preden začnete
uporabljati zaganjalnik, skrbno preverite vse dele, za
katere je videti, da so v okvari, da boste ugotovili,
ali lahko še pravilno delujejo. Preverite, da so kabli
dobro pritrjeni na zaganjalnik. Svetujemo vam,
da napravo v popravilo ali za zamenjavo delov
predate kvaliciranemu serviserju. Če katerokoli od
stikal ne deluje pravilno na položajih ON/OFF, vam
svetujemo, da zaganjalnika ne uporabljate.
DELOVANJE
OPOZORILO! Električni udar lahko
povzroči poškodbe ali smrt. Pazite, da se ne boste
dotikalinezavarovanihelektričnihdelov.
Zaganjalnik je načrtovan za uporabo na vozilih in plovilih-
Ne bo treba uporabiti drugega vozila ali vtičnice za
napajalno omrežje 230 V AC.
Enako je mogoče ta zaganjalnik uporabljati kot prenosni
vir elektrike z napetostjo 12 V DC na odmaknjenih
območjih ali v sili.
Uporabazaganjalnika:
OPOZORILO! korake navodil skrbno izvedite
v navedenem vrstnem redu!
- Prepričajte se, da je zaganjalnik ugasnjen: stikalo na
sliki C mora biti v položajuOFF.
- Prepričajte se, da sta vozilo ali plovilo, ki ju je treba
zagnati, ugasnjena (stikalo ali ključ za vžig morata biti
v položaju OFF).
- Najprej priključite rdečo sponko (+) na pozitivni terminal
na akumulatorju vozila.
- Nato priključite črno sponko (-) na negibljiv kovinski
del motorja; negativne sponke nikar ne povežite na
negativni priključek na akumulatorju vozila.
OPOZORILO! NEVARNOST!
Prikazansimbolopominjanato,da
čezasvetiRDEČASVETLEČADIODA
(SlikaA-1)insezaslišizvočnisignal,
to pomeni »OBRNJENA
POLARITETA, NEVARNOST!«.
V nobenem primeru ne sprožite
stikalazaganjalnikainneodstranitekablov!
Preverite pravilno polariteto akumulatorja na vozilu
in na zaganjalniku, preden opravite vse zgornje
povezave.
- Če se ne zasliši zvočni signal in je rdeča lučka
ugasnjena, prestavite stikalo zaganjalnika (slika C) na
12 V ali 24 V (če je izbira na voljo) in pri tem upoštevajte
pravo napetost vozila, ki ga je treba zagnati.
- Stikalo za vžig vozila ali plovila prestavite na ON.
Počakajte približno eno minuto. Stikalo vozila
prestavite v položaj za zagon, vendar ne za dlje od 3÷4
sekund. Če se vozilo ali plovilo ne zaženeta, počakajte
vsaj 3 minute, preden poskusite znova.
OPOZORILO! Vedno pazite, da ne bi črna
in rdeča sponka prišli v stikali se dotaknili
istega prevodnika.
Medtem ko motor deluje, skrbno upoštevajte naslednje
zaporedje navodil:
1. Izključite zaganjalnik: prestavite stikalo v položaj
OFF.
2. Odklopite črne klešče (negativni pol) z vozila.
3. Odklopite rdeče klešče (pozitivni pol) z vozila.
4. Klešče postavite v ustrezno ležišče.
Priporočamo vam, da zaganjalnik napolnite, čim bo to
mogoče.
Uporabazaganjalnikakotnapajalnika:
- Snemite pokrovček vtičnice za cigaretni vžigalnik
(slika A-2).
- Vtaknite vtič cigaretnega vžigalnika naprave za
napajanje v vtičnico na sliki A-2.
VNOVIČNOPOLNJENJE
Pomembno! Da bi ohranili integriteto akumulatorja,
ga polnite 12 ur pred uporabo, po uporabi in v
vsakem primeru vsake 3 mesece.
Enoto je mogoče napolniti iz omrežja 230 V AC (z
ustreznim priloženim napajalnikom) ali z napajanjem
12 V DC. Svetujemo vam, da poskrbite za to, da bo
akumulator vedno poln. Če je akumulator premalo poln,
lahko to skrajša njegovo življenjsko dobo. Zapomnite si,
46

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Telwin PRO START 2824 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Telwin PRO START 2824 in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,88 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info