Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/68
Nächste Seite
48
__________________(HR-SR)__________________
PRIRUČNIKZAUPOTREBU
OPĆIPODACI
Pravi prijenosni pokretač motora na baterije. Idealan za
sve one kojima je potreban pokretač motora. Može se
primijeniti kod plovila, automobila, kamiona, generatora i
u drugim upotrebama.
U potpunosti je kompaktibilan sa bilo kojim sustavom za
pokretanje na 12 volti ili 24 volti.
Pokretač motora upotrebljava HERMETIČKE
BATERIJE BEZ SERVISIRANJA; to omogučava
postavljanje jedinice u bilo koji položaj i na bilo koje
mjesto bez opasnosti od prelijevanja kiseline.
Pokretač motora ima ujedno sklopku koja mora biti
aktivirana kako bi se omogučilo paljenje.
Pokretač motora može biti odložen ispod ili iza sjedala ili
se može držati pri ruci.
Sačuvatiovajpriručnik.
Priručnik je potreban za konzultaciju upozorenja i sigurnosne
mjere koji se odnose na sigurnost, za procedure rada i
servisiranja, za popis komponenata i za tehničke podatke.
Sačuvati priručnik na sigurnom i suhom mjestu za
eventualne buduće konzultacije.
PRIJEUPOTREBEPOKRETAČAMOTORAPROČITATI
SVA UPUTSTVA!
UPOZORENJA I SIGURNOSNE MJERE
Pozor: u cilju smanjenja opasnosti od ozljeda i
oštećivanja opreme, potrebno je upotrebljavati
pokretač motora poštivajući osnovne sigurnosne
mjere.
1-
Zaštiti oči. Uvijek je potrebno nositi zaštitne
naočale kada se radi sa akumulatorima na
bazi olova i kiseline.
2-
Izbjegavati dodir sa kiselinom iz baterije. U
slučaju prskanja kiselinom ili dodira sa
istom, odmah isprati zahvaćeni dio čistom
vodom. Nastaviti sa ispiranjem do dolaska liječnika.
3-
Važno je spojiti kablove na ispravni polaritet:
Spojiti crvenu hvataljku na pozitivni pritezač
baterije (simbol +).
Spojiti crnu hvataljku na šasiju automobila, daleko od
baterije i dovoda goriva.
- Upotrebljavati pokretač motora u dobro
prozračenim prostorima. Ne smije se pokušavati
paljenje motora kada se nalazite usred plina ili
zapaljivih tekućina.
- Potrebno je spriječiti da crna i crvena hvataljka
dođu u dodir jer bi to moglo prouzrokovati njihovo
taljenje ili taljenje drugih metalnih predmeta. Vratiti
hvataljke isključivo na prikaldne stalke.
4- SAMO ZA SUSTAV NA 12 VOLTI ILI 24 VOLTI!
Upotrebljavati samo na plovilima ili vozilima sa
električnim sustavima na 12 volti ili 24 volti. Odabrati
(ako je prisutna) ispravnu vrijednost napona između
12V ei 24V ovisno o bateriji vozila koju se pokreće!
5- UPOTRIJEBITI SAMO U SLUČAJU HITNOĆE:
pokretač motora se ne smije upotrebljavati umjesto
baterije vozila. Upotrijebiti isključivo za paljenje.
6- Nemojte raditi sami. U slučaju nezgode asistent
može prućiti pomoć.
7-
Izbjegavati strujne udare. Potreban je
potpuni oprez kod postavljanja hvataljki na
sprovodnike ili distributivne poluge koje nisu
izolirane. Izbjegavati dodir tijela sa cijevima,
hladnjacima i metalnim ormarićima dok se vrši
testiranje voltaže.
8- Radna površina mora uvijek biti čista. Neuredna
radna mjesta mogu dovesti do ozljeda.
9- Izbjegavati oštećenje pokretača motora.
Upotrebljavati pokretač motora isključivo na način
naveden u ovom priručniku.
10- Poštivati upute koje se odnose na radno mjesto.
Ne smije se upotrebljavati u vlažnim ili mokrim
prostorijama. Ne smije se izlagati kiši. Potrebno je
raditi u dobro osvjetljenim prostorijama.
11- Ne smije se izlagati izravnim sunčanim zrakama,
izravnim izvorima topline ili vlazi.
12-
Držati dalje od dohvata djece: djeci ne
smije nikada biti omogučen pristup
radnommjestunitirukovanjestrojevima,
alatomiliprodužecima.
13- Kada se pokretač motora ne koristi mora biti odložen
na suho mjesto kako bi se izbjeglo stvaranje hrđe.
Pokretač motora mora uvijek biti pohranjen pod ključ
i daleko od dohvata djece.
14-
Potrebno je odjenuti prikladnu
odjeću. Ne smiju se koristiti
široki odjevni predmeti ili nakit
kojibimoglizapetizadijeloveupokretu.Tijekom
rada potrebno je odjenuti zaštitnu odjeću sa
prikladnom električnom izolacijom kao i cipele
protiv klizanja. Kod duge kose potrebno je
koristiti prikladnu kacigu.
15- Popravke može vršiti isključivo iskusno osoblje jer bi
u protivnom korisnik bio u znatnoj opasnosti.
16- Zamjena dijelova i opreme. Kod servisiranja
potrebno je upotrebljavati samo iste rezervne
dijelove. Upotreba bilo kojeg drugog rezervnog dijela
poništava jamstvo.
17- U svakom trenutku je potrebno zadržati prikladan
stabilan položaj i stabilne točke za naslanjanje.
Zabranjeno je prolaziti iznad kablova ili električnih
struktura.
18- Pokretač se mora pažljivo servisirati. Povremeno
provjeravati kablove i u slučaju oštećenja kabel mora
popraviti ovlašteni tehničar.
19- Provjeriti da ne postoje oštećeni dijelovi. Prije
upotrebe ovog pokretača motora, pažljivo provjeriti
sve dijelove koji izgledaju oštećeni kako bi se
ustanovilo da li su u stanju ispravno raditi. Provjeriti
da su kablovi dobro pričvršćeni na pokretač motora.
Potrebno je da kvalicirani tehničar popravi ili
zamijeni oštećene dijelove. Pokretač motora se ne
smije upotrebljavati u slučaju da jedna od sklopke ne
radi ispravno na položaju ON/OFF.
RAD
POZOR:Strujniudarmožeprouzročiti
ozljede ili smrt. Izbjegavati dodirivanje izloženih
sprovodnikastruje.
Pokretač motora je projektiran za upotrebu na vozilima
i plovilima. Nije potrebno imati na raspolaganju drugo
vozilo ili utičnicu za napajanje na 230V AC.
Moguće je ujedno upotrebljavati pokretač motora kao
prijenosni izvor struje na 12V DC na udaljenim mjestima
ili u slučaju hitnoće.
Upotrebapokretačamotora:
POZOR: izvršiti upute pažljivo slijedeći niže
navedeniredoslijed!
- Provjeriti da je pokretač motora ugašen: sklopka iz g.
C mora biti na položaju OFF.
48

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Telwin PRO START 2824 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Telwin PRO START 2824 in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,88 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info