Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/68
Nächste Seite
50
polariteta.
Težina:
- 14kg
Dostavljena oprema:
- punjač (FIG. B-7) 12VDC/1200mA izlaz;
- Kabel za spajanje input/output (FIG. B-10).
POKRETAČMOTORA12V/24V
Vrsta baterije:
- hermetička olovna baterija od 12V, punjiva.
Kapacitet baterije:
- 44Ah
Izlazna struja:
- 2500A maksimalna struja
Bakreni kablovi:
- izolirajući od PVC-a
Dužina kabla:
- 100cm
Svjetlo:
- Led
Izlazna utičnica:
- dvije utičnice za auto upaljač 12VDC / max struja 10A.
Osobine:
- sklopka 12V -24V / OFF;
- zaštita na izlazu protiv preopterećenja;
- automatski prekid razine punjenja;
- signalizacijski led i akustički signal kod zamijenjenog
polariteta.
Težina:
- 16.5kg.
Dostavljena oprema:
- punjač (FIG. B-7) 12VDC/1200mA izlaz;
- Kabel za spajanje input/output (FIG. B-10).
____________________(LT)____________________
INSTRUKCIJŲVADOVAS
BENDRASAPRAŠYMAS
Tikras nešiojamas akumuliatoriaus paleidiklis. Puikiai tinka
visiems, kam reikia paleidiklio. Jis gali būti naudojamas
vandens transporto priemonėms, lengviesiems
automobiliams, sunkvežimiams, generatoriams ir kitur.
Pilnai suderinamas su bet kokia 12 arba 24 voltų
paleidimo sistema.
Paleidiklis naudoja HERMETIŠKUS, PRIEŽIŪROS
NEREIKALAUJANČIUSAKUMULIATORIUS; tai leidžia
pastatyti bloką bet kokioje padėtyje ir vietoje, tuo pačiu
išvengiant rūgšties išsiliejimo pavojaus.
Be to paleidiklis yra aprūpintas jungikliu, kuris, norint
vykdyti paleidimą, turi būti aktyvuojamas.
Paleidiklis gali būti patogiai padėtas po sėdyne ar už jos,
arba laikomas po ranka.
Išsaugotišįvadovą.
Šiame vadove yra pateikti įspėjimai ir atitinkamos
atsargumo priemonės, susijusios su sauga, aprašytos
veikimo ir techninės priežiūros procedūros, atsarginių
dalių sąrašas ir techniniai duomenys.
Laikyti vadovą tolimesnėms konsultacijoms saugioje ir
sausoje vietoje.
PRIEŠ PALEIDIKLIO NAUDOJIMĄ, PERSKAITYTI
VISAS INSTRUKCIJAS!
ĮSPĖJIMAIIRSAUGOSPRIEMONĖS
Įspėjimas: siekiant sumažinti asmenų sužeidimo ir
įrangos suniokojimo riziką, patariame eksploatuoti
paleidiklį visada laikantis pagrindinių saugos
taisyklių.
1-
Apsaugoti akis. Dirbant su švino rūgšties
akumuliatoriais visada naudotis apsauginiais
akiniais.
2-
Vengti kontakto su akumuliatoriaus rūgštimi.
Apsitaškymo ar kitokio kontakto su rūgštimi
atveju, nedelsiant praskalauti pažeistą kūno
dalį švariu vandeniu. Tęsti skalavimus pakol atvyks
medikas.
3-
Svarbu taisyklingai sujungti laidų poliškumą:
Prijungti raudonos spalvos įkrovimo gnybtą
prie teigiamo akumuliatoriaus poliaus
(simbolis +).
Prijungti juodos spalvos įkrovimo gnybtą prie
automobilio kėbulo, toliau nuo akumuliatoriaus ir nuo
kuro vamzdžio.
- Šį paleidiklį naudoti tik gerai vėdinamose vietose.
Nebandyti atlikti paleidimų, jei aplinkoje yra dujų ar
degių skysčių.
- Neleisti juodiesiems ir raudoniesiems gnybtams
susiliesti tarpusavyje, nes jie gali išsilydyti arba
sąlygoti kitų metalinių daiktų išsilydymą. Vėl padėti
gnybtus tik ant specialių atramų.
4- TIK 12 VOL arba 24 VOL SISTEMOMS!
Naudoti pagal paskirtį ir tik vandens transporto
priemonėms ar automobiliams, kurių elektros
sistema yra 12 voltų arba 24 voltai. Pagal norimo
paleisti automobilio akumuliatorių, pasirinkti (jei yra)
teisingą įtampos dydį tarp 12V ir 24V!
5- NAUDOTI TIK AVARINIU ATVEJU: nenaudoti vietoj
transporto priemonės akumuliatoriaus. Naudoti tik
paleidimui.
6- Vengti dirbti vieniems. Nelaimingo atsitikimo atveju
padėjėjas gali suteikti pagalbą.
7-
Vengti elektros smūgių. Elgtis itin atsargiai
taikant gnybtus prie neizoliuotų laidų arba
paskirstymo blokelių. Įtampos tikrinimo
metu, vengti kūno susilietimo su vamzdžių, radiatorių
ir metalinių spintų paviršiumi.
8- Palaikyti švarą darbo vietoje. Pernelyg užgriozdinta
aplinka gali sąlygoti sužeidimus.
9- Vengti paleidiklio suniokojimo. Naudoti tik
vadovaujantis šio vadovo nurodymais.
10- Laikytis nurodymų, susijusių su darbo aplinka.
Nenaudoti drėgnose ar šlapiose vietose. Saugoti
nuo lietaus. Dirbti gerai apšviestoje vietoje.
11- Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos, tiesioginių
šilumos šaltinių ar drėgmės.
12-
Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje:
jiems neturi būti leidžiama būti darbo
vietoje ar liesti įrangą, prietaisus bei
prailgintuvus.
13- Nebenaudojant paleidiklio, padėti į sausą vietą,
tokiu būdu bus išvengta rūdžių susidarymo. Paleidiklį
visada saugoti užrakintą, jis turi būti sandėliuojamas
vaikams nepasiekiamoje vietoje.
14-
Dėvėtitinkamąaprangą.Nedėvėti
plačiųrūbųarbapapuošalų,kurie
galėtų įsipainioti į judančias
detales. Darbo metu patariama naudoti
apsauginiuselektriškaiizoliuotusdrabužiusbei
nuo slydimo apsaugančią avalynę. Ilgų plaukų
atvejudėvėtiatitinkamągalvosapdangalą.
15- Visus taisymo darbus turi atlikti tik ekspertai,
priešingu atveju, gali kilti nemenkas pavojus
vartotojui.
16- Atsarginių dalių ir priedų keitimas. Atliekant techninę
priežiūrą, naudoti tik identiškas atsargines detales.
50

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Telwin PRO START 2824 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Telwin PRO START 2824 in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,88 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.



Info